Hlavní navigace

Názor k dotazu Dovoz z Číny a dokumentace od Michaela - Tak se mi nakonec dostalo odpovědi z Ministerstva...

 • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 22. 8. 2011 14:53

  Michaela (neregistrovaný) 91.187.48.---

  Tak se mi nakonec dostalo odpovědi z Ministerstva průmyslu a obchodu. Tady je odpověď pro všechny, které by to zajímalo:

  [font=]Dovoz zboží[/font]Vsouvislosti s dovozem zboží musí dovozce učinit řadu úkonů. Dovozem do Českérepubliky se rozumí vstup zboží ze třetích zemí na území České republiky. Zazboží jsou pro účely dovozu považovány všechny hmotné statky a také elektrickáenergie.Při dovozuzboží je v první řadě nutné zboží řádně proclít prostřednictvím celní správy azaplatit vyměřené clo. Celní správě jenutné předložit fakturu potvrzující nákup a cenu dováženého zboží a vyplněnéCelní prohlášení na tiskopisu JSD (Jednotný správní doklad).
  [font=]Celní řízení[/font]Samotnécelní řízení upravuje Celní zákoník Společenství, který vstoupil v platnost 1.ledna 1994 a je prováděn celními orgány členských států podle Nařízení Rady(EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní zákoníkSpolečenství ve znění pozdějších úprav, Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 z 2.července 1993, obsahující ustanovení k provádění k nařízení Rady (EHS) č.2913/92 zavádějící Celní zákoník Společenství ve znění pozdějších úprav. Celnízákoník platí jednotně na celém teritoriu Společenství pro vývoz a dovoz zboží.Samotnéclo je pak vyměřeno celním úřadem na základě celní sazby, která je stanovená vcelním sazebníku Společenství a je pro každý druh zboží odlišná. Celní sazebníkSpolečenství sestává z více než 10 tisíc osmimístných podpoložek.Konkrétnívýši celní sazby je možné vyhledat ve společném celním sazebníku EU na internetovýchstránkách Celnísprávy České republiky, nebo přes vyhledávací formulář na stránce Evropské komise.
  [font=]Povolení Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky[/font]Pro dovozněkterých druhů zboží existují ještě různá ochranná opatření, jedná se zejménao textilní výrobky. Při jejich dovozu je nutné předložit celní správě potvrzenýformulář Certificate of origin, dokazující původ dováženého zboží, kterým jenutné prokázat, že dovážené zboží pochází z kterékoliv země kromě Číny.Pro dovoztextilního zboží původem z Číny je totiž třeba získat kvůli opatřením EUspeciální licenci, kterou uděluje Licenční správa Ministerstva průmyslu aobchodu a slouží k monitorování vývoje dovozu. Licenčníspráva je útvarem Ministerstva průmyslu a obchodu odpovědným za řízení avykonávání činností spojených s uplatňováním licenčního režimu v oblastihospodářských styků se zahraničím.Dovoznídokument je vydáván automaticky do pěti pracovních dnů po obdržení řádnědoložené žádosti na jakékoli požadované množství a bez jakýchkoli poplatků. Množstevnímuomezení pak podléhá dovoz některých textilních výrobků ze Severní Korey aBěloruska. Informace o udělování dovozních licencí a kontakty na zodpovědnéosoby naleznete na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchoduČeské republiky.Nicméněpotřebnost případného povolení potřebného při dovozu zboží Vám doporučujemekonzultovat s Licenční správou Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.Dalšíinformace jsou k dispozici na internetových stránkách zmiňovaného ministerstva.
  [font=]Daně[/font]Vedle clase při propuštění dovezeného zboží do volného oběhu v ČR vyměří DPH v základnísazbě 20 %, ve snížené pak 10 %.U výrobkůpodléhajících spotřební dani je nutné odvést také spotřební daň, její výše jeupravena zákonem 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
  [font=]Uvádění výrobků na trh[/font]Předuvedením některých druhů výrobků na český trh je dovozce povinen zajistit osvědčenío shodě, které dokládá, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů a žebyl dodržen stanovený postup při posuzování shody. Tento postup je dán zákonemč. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Požadavky na výrobky jsouupraveny vždy zvlášť pro každou skupinu výrobku samostatným nařízením vlády,které je pak prováděcím předpisem k výše uvedenému zákonu 22/1997 Sb. Tatoopatření mají především chránit spotřebitele před nekvalitními výrobky, kteréby pro ně mohli znamenat určité nebezpečí. Jedná se mimo jiné oelektrotechnická zařízení, hračky, chladící zařízení, zařízení pro dopravuosob, aerosolové rozprašovače, vybrané stavební výrobky, váhy s neautomatickoučinností, tlakové nádoby, osobní ochranné prostředky, spotřebiče plynných paliv,tlaková zařízení, výtahy či zdravotnické prostředky.Kontaktníinformace na informační síť o požadavcích na výrobky naleznete na internetovýchstránkách Ministerstvaprůmyslu a obchodu České republiky.Samotnécertifikace pak provádějí certifikační subjekty autorizované Úřadem protechnickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Tento úřad byl zřízenzákonem 20/1993 Sb. o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technickénormalizace, metrologie a státního zkušebnictví a je organizační složkou státuv resortu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Hlavním posláním ÚNMZ jezabezpečovat úkoly vyplývající ze zákonů České republiky upravujícíchtechnickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a úkoly v oblastitechnických předpisů a norem uplatňovaných v rámci členství ČR v Evropské unii.

  Dozor nadtím, zda stanovené výrobky uváděné na trh jsou označeny stanoveným způsobem čizda nebyly neoprávněně označeny, popřípadě zda k nim byl vydán či je přiloženstanovený dokument a zda vlastnosti stanovených výrobků uvedených na trhodpovídají stanoveným technickým požadavkům, provádí Česká obchodní inspekce,nebo jiný orgán stanovený zvláštním zákonem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).