Hlavní navigace

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - HLAVA VIII - POVINNOSTI NĚKTERÝCH KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ A DALŠÍCH VYBRANÝCH SUBJEKTŮ

Předpis č. 256/2004 Sb.

Znění od 1. 5. 2020

256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

HLAVA VIII

POVINNOSTI NĚKTERÝCH KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ A DALŠÍCH VYBRANÝCH SUBJEKTŮ

§ 127e

Působnost

(1) Ustanovení této hlavy se použijí v případě, že institucionální investor vlastní akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na emitentovi se sídlem v členském státě Evropské unie, jsou-li přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu.

(2) Ustanovení této hlavy se použijí na správce aktiv v případě, že správce aktiv poskytuje investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. d) nebo obhospodařuje investiční fondy a zahraniční investiční fondy podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, a to ve vztahu k akciím nebo obdobným cenným papírům představujícím podíl na emitentovi se sídlem v členském státě Evropské unie, jsou-li přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu.

(3) Ustanovení § 127l až 127n se použijí na poradce pro hlasování se sídlem nebo skutečným sídlem v České republice a na poradce pro hlasování se sídlem nebo skutečným sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, jenž působí v České republice prostřednictvím pobočky.

Politika zapojení

§ 127f

(1) Institucionální investor a správce aktiv vypracují ve vztahu k emitentovi politiku výkonu hlasovacích práv a svého dalšího zapojení (dále jen „politika zapojení“) a bezplatně ji uveřejní na svých internetových stránkách.

(2) Politika zapojení obsahuje

a) způsob, jakým investiční strategie institucionálního investora upravuje jeho zapojení ve vztahu k emitentovi,

b) způsob, jakým investiční strategie správce aktiv upravuje zapojení akcionářů, jejichž akcie nebo obdobné cenné papíry obhospodařuje, ve vztahu k emitentovi,

c) způsob, jakým institucionální investor nebo správce aktiv sleduje významné záležitosti týkající se emitenta, zejména

1. strategii činnosti emitenta,

2. finanční a nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti,

3. rizika, kterým je emitent vystaven,

4. kapitálovou strukturu emitenta,

5. sociální a environmentální dopady činnosti emitenta a

6. způsob, jakým je emitent řízen a spravován,

d) způsob komunikace s emitentem,

e) způsob výkonu hlasovacích práv nebo jiných práv spojených s cenným papírem představujícím podíl na emitentovi,

f) způsob spolupráce s ostatními akcionáři na výkonu hlasovacích práv a dalším zapojení ve vztahu k emitentovi,

g) způsob komunikace s relevantními zúčastněnými stranami,

h) postup při řešení skutečných nebo potenciálních střetů zájmů v souvislosti se zapojením institucionálního investora nebo správce aktiv ve vztahu k emitentovi.

§ 127g

(1) Institucionální investor a správce aktiv každoročně bezplatně uveřejní na svých internetových stránkách ve vztahu k emitentovi

a) popis, jakým byla politika zapojení prováděna,

b) obecnou strategii pro hlasování,

c) informace o tom, jak hlasovali na valných hromadách emitenta, jestliže je toto hlasování významné vzhledem k předmětu hlasování nebo velikosti podílu na emitentovi,

d) vysvětlení jejich hlasování na valné hromadě emitenta, ledaže hlasování nemá podstatný dopad na činnost emitenta nebo podíl na emitentovi je zanedbatelný, a

e) informace o využívání služeb poradců pro hlasování.

(2) Provádí-li správce aktiv politiku zapojení včetně hlasování na valné hromadě jménem institucionálního investora, uveřejní institucionální investor odkaz na internetové stránky správce aktiv, na kterých je uveřejněna informace podle odstavce 1 nebo odůvodnění podle § 127h.

§ 127h

Institucionální investor a správce aktiv nemusí uveřejnit informace podle § 127f a § 127g odst. 1, uveřejní-li pro to dostatečné odůvodnění.

§ 127i

Institucionální investor a správce aktiv při vypracování politiky zapojení uplatňují obdobně postupy, které uplatňují na předcházení střetu zájmů.

§ 127j

Investiční strategie institucionálního investora

(1) Institucionální investor bezplatně uveřejní na svých internetových stránkách, jak hlavní prvky jeho investiční strategie

a) odpovídají struktuře a splatnosti jeho dluhů, s důrazem na dlouhodobé dluhy, a

b) přispívají ke střednědobé a dlouhodobé výkonnosti jeho investic.

(2) Má-li institucionální investor ve svém majetku akcii nebo obdobný cenný papír představující podíl na emitentovi, které jsou obchodované na evropském regulovaném trhu, a tento majetek je obhospodařován správcem aktiv na základě jeho vlastního uvážení, uveřejní institucionální investor na svých internetových stránkách tyto skutečnosti, které jsou součástí ujednání se správcem aktiv o obhospodařování majetku:

a) jakým způsobem ujednání motivuje správce aktiv, aby

1. uvedl do souladu svoji investiční strategii a svá investiční rozhodnutí se strukturou a splatností dluhů institucionálního investora, zejména dlouhodobých dluhů,

2. přijímal investiční rozhodnutí na základě hodnocení střednědobé a dlouhodobé výkonnosti emitenta, jehož cenné papíry představující podíl na emitentovi obhospodařuje,

b) jak se správce aktiv zapojuje do činnosti emitenta, s cílem zlepšit jeho střednědobou a dlouhodobou výkonnost,

c) způsob, jakým je metoda a časové období hodnocení činnosti správce aktiv a odměna za obhospodařování majetku v souladu se strukturou a splatností dluhů institucionálního investora, zejména dlouhodobých dluhů, a jak zohledňují celkovou výkonnost emitenta,

d) způsob, jakým institucionální investor

1. dohlíží na náklady vynaložené správcem aktiv v souvislosti s obratem obhospodařovaného majetku,

2. stanoví a sleduje cílový obrat nebo rozpětí cílového obratu obhospodařovaného majetku,

e) dobu trvání tohoto ujednání.

(3) Institucionální investor uveřejní informace podle odstavce 2 také tehdy, jestliže investuje do cenného papíru představujícího podíl na emitentovi prostřednictvím investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu.

(4) Neobsahuje-li ujednání o obhospodařování majetku institucionálního investora správcem aktiv některou ze skutečností podle odstavce 2, uveřejní institucionální investor na svých internetových stránkách dostatečné odůvodnění, proč tomu tak je.

(5) Institucionální investor informace podle odstavců 1 až 3 aktualizuje jednou ročně, jestliže dojde k jejich podstatné změně.

(6) Institucionální investor může místo uveřejnění na svých internetových stránkách zahrnout informace podle odstavců 2 až 4 do své zprávy o solventnosti a finanční situaci podle zákona upravujícího pojišťovnictví.

§ 127k

Investiční strategie správce aktiv

(1) Obhospodařuje-li správce aktiv majetek institucionálního investora, jehož součástí jsou cenné papíry představující podíl na emitentovi, sdělí každoročně institucionálnímu investorovi, jak je jeho investiční strategie a její uskutečňování v souladu s ujednáním o obhospodařování a jak přispívá ke střednědobé a dlouhodobé výkonnosti institucionálního investora. To platí i tehdy, obhospodařuje-li správce aktiv investiční fond nebo zahraniční investiční fond, prostřednictvím kterého institucionální investor investoval do cenných papírů představujících podíl na emitentovi.

(2) Sdělení podle odstavce 1 obsahuje informace o

a) hlavních střednědobých a dlouhodobých rizicích spojených s investicí,

b) struktuře investice, kterou správce aktiv obhospodařuje,

c) obratu investice a nákladech vynaložených v souvislosti s obratem,

d) využití poradců pro hlasování pro účely plnění politiky zapojení,

e) politice uplatňované při zápůjčce cenných papírů a jejím využití pro politiku zapojení zejména v době konání valné hromady emitenta,

f) skutečnosti, jak investiční strategie vychází z posouzení střednědobé a dlouhodobé výkonnosti emitenta, včetně posouzení nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti emitenta,

g) střetu zájmů, který nastal v souvislosti s prováděním politiky zapojení, a způsobu jeho řešení.

(3) Správce aktiv nemusí sdělit informace podle odstavců 1 a 2, jsou-li veřejně dostupné.

Informační povinnosti poradce pro hlasování

§ 127l

(1) Poradce pro hlasování bezplatně uveřejní

a) odkaz na kodex chování, který uplatňuje při přípravě analýz, poradenství nebo doporučení pro hlasování souvisejících s výkonem hlasovacích práv a informaci o tom, jak tento kodex uplatňuje, nebo

b) dostatečné odůvodnění, proč kodex chování podle písmene a) neuplatňuje.

(2) Uplatňuje-li poradce pro hlasování kodex chování podle odstavce 1 písm. a) a odchýlí-li se od jeho ustanovení, uveřejní, od jakého ustanovení se odchýlil, vysvětlí důvody odchýlení a uveřejní i jiná opatření, která případně přijal.

(3) Poradce pro hlasování uveřejní informace podle odstavců 1 a 2 bezplatně na svých internetových stránkách a alespoň jednou ročně je aktualizuje.

§ 127m

(1) Poradce pro hlasování alespoň jednou ročně uveřejní tyto informace týkající se přípravy jeho analýz, poradenství a doporučení pro hlasování souvisejících s výkonem hlasovacích práv:

a) základní popis metodik a modelů, které používá,

b) hlavní informační zdroje, které používá,

c) popis přijatých opatření k zajištění kvality, včetně odborné kvalifikace příslušných pracovníků,

d) zda a jak zohledňuje národní tržní podmínky,

e) zda a jak zohledňuje požadavky stanovené právními předpisy a vnitřními předpisy emitenta,

f) základní popis politiky hlasování, kterou uplatňuje pro jednotlivé trhy,

g) zda komunikuje s emitentem a relevantními zúčastněnými stranami,

h) rozsah a popis komunikace podle písmene g),

i) jak předchází střetu zájmů a jak vzniklý střet zájmů řeší.

(2) Poradce pro hlasování bezplatně uveřejní informace podle odstavce 1 na svých internetových stránkách a ponechá je zde dostupné alespoň po dobu 3 let ode dne jejich uveřejnění.

(3) Jsou-li informace podle odstavce 1 již k dispozici jako součást uveřejnění podle § 127l, nemusí být uveřejněny samostatně.

§ 127n

Identifikace střetu zájmů

Poradce pro hlasování bez zbytečného odkladu informuje své zákazníky o skutečném nebo možném střetu zájmů, který může ovlivnit přípravu jeho analýz, poradenství nebo doporučení pro hlasování souvisejících s výkonem hlasovacích práv. Současně informuje zákazníky o tom, jak tento střet zájmů řeší.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).