Hlavní navigace

Zákon o bankách - ČÁST DVANÁCTÁ - PŘESTUPKY

Předpis č. 21/1992 Sb.

Znění od 29. 5. 2022

21/1992 Sb. Zákon o bankách

ČÁST DVANÁCTÁ

PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob

§ 36a

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) přijme vklad v rozporu s § 2 odst. 1,

b) zahájí činnost, ke které je třeba licence podle tohoto zákona, bez této licence,

c) nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na bance anebo ovládne banku bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 20 odst. 3,

d) nesplní informační povinnost podle § 20 odst. 11,

e) jako osoba jednající ve shodě

1. nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na bance anebo ovládne banku bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 20 odst. 3, nebo

2. nesplní informační povinnost podle § 20 odst. 16, nebo

f) v žádosti o souhlas podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro posouzení této žádosti.

(2) Fyzická osoba jako osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností stanovenou kontrolním řádem.

(3) Člen statutárního orgánu, člen správní rady nebo člen dozorčí rady banky nebo fyzická osoba jako osoba ve vedení banky z jiného než členského státu se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 8 odst. 4 písm. c) současně zastává funkce ve větším než povoleném rozsahu.

(4) Člen statutárního orgánu, člen správní rady nebo člen dozorčí rady banky se dopustí přestupku tím, že neprodleně neinformuje Českou národní banku podle § 26b odst. 1.

(5) Fyzická osoba jako osoba ve vedení zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, nebo jako osoba ve vedení této pobočky se dopustí přestupku tím, že neprodleně neinformuje Českou národní banku podle § 26b odst. 2.

(6) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 5000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

b) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo odstavce 3,

c) 20000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 nebo 5,

d) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až e); není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, lze uložit pokutu do 130000000 Kč.

§ 36b

(1) Fyzická osoba jako osoba, která se při likvidaci banky seznámila s údaji, které jsou předmětem bankovního tajemství, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 36 odst. 4.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako osoba vykonávající funkci likvidátora poruší povinnost vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře.

(3) Pracovník banky, člen statutárního orgánu, člen správní rady nebo člen dozorčí rady banky se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 39.

(4) Likvidátor, správce, zástupce správce nebo insolvenční správce se dopustí přestupku tím, že neposkytne údaje Garančnímu systému a informaci o vkladech podle § 41d odst. 4 a 5 a § 41g odst. 5.

(5) Likvidátor, správce, zástupce správce nebo insolvenční správce se dopustí přestupku tím, že neposkytne součinnost Garančnímu systému podle § 41eb odst. 3.

(6) Fyzická osoba jako žadatel o licenci se dopustí přestupku tím, že v žádosti uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro posouzení žádosti.

(7) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

b) 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 nebo 5,

c) 20000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 3 nebo 6.

Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob

§ 36c

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) přijme vklad v rozporu s § 2,

b) neoprávněně použije označení „banka“ nebo „spořitelna“, jeho překlady nebo označení od něj odvozená v obchodní firmě,

c) zahájí činnost, ke které je třeba licence podle tohoto zákona, bez této licence,

d) nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na bance anebo ovládne banku bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 20 odst. 3,

e) nesplní informační povinnost podle § 20 odst. 11,

f) jako osoba jednající ve shodě

1. nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na bance anebo ovládne banku bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 20 odst. 3, nebo

2. nesplní informační povinnost podle § 20 odst. 16, nebo

g) v žádosti o souhlas podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro posouzení této žádosti.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností stanovenou kontrolním řádem.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba podle § 26g odst. 1 se dopustí přestupku tím, že

a) neposkytne České národní bance informace potřebné pro provádění dohledu na konsolidovaném základě nebo poskytne informace nepravdivé, zkreslené, zamlčí podstatné informace nebo nedodrží lhůtu pro jejich předložení,

b) nevytvoří odpovídající kontrolní mechanismy zajišťující správnost poskytovaných informací a pravost a úplnost poskytovaných dokumentů pro účely dohledu na konsolidovaném základě, nebo

c) neumožní provedení kontroly podle § 26n odst. 2.

(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako osoba vykonávající funkci likvidátora poruší povinnost vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako žadatel o licenci se dopustí přestupku tím, že v žádosti uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro posouzení žádosti.

(6) Právnická osoba jako osoba, které zanikla licence, se dopustí přestupku tím, že přijme vklad, poskytne úvěr nebo uskuteční jiné činnosti po dni zániku licence.

(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako ovládající osoba podle § 17a odst. 4 nebo 5 se dopustí přestupku tím, že na vyžádání České národní banky nedoloží bez zbytečného odkladu skutečnosti podle § 17a odst. 7.

(8) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4,

b) 5000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,

c) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. g),

d) 20000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 3, 5 nebo 7,

e) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c) až f) a spáchala-li ho podnikající fyzická osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, lze uložit pokutu do 130000000 Kč,

f) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c) až f) nebo odstavce 6 a spáchala-li ho právnická osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, lze uložit pokutu do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého právnickou osobou za bezprostředně předcházející účetní období, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

g) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c) až f) nebo odstavce 6 a spáchala-li ho ovládaná osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, lze uložit pokutu do výše 10 % čistého ročního obratu vyplývajícího z konsolidované účetní závěrky ovládající osoby za bezprostředně předcházející účetní období.

§ 36d

(1) Platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, na jejichž účtu jsou evidovány peněžní prostředky, které jim uživatelé platebních služeb svěřili k provedení platební transakce13) nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze, se dopustí přestupku tím, že nesdělí uživateli platebních služeb nebo držiteli elektronických peněz na jeho žádost informace podle § 41f odst. 10.

(2) Obchodník s cennými papíry, na jehož účtu jsou evidovány peněžní prostředky tvořící majetek zákazníka podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu, na jejichž účtu jsou evidovány peněžní prostředky, které jim uživatelé platebních služeb svěřili k provedení platební transakce13), nebo proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze, se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní oznamovací povinnost vůči bance nebo pobočce zahraniční banky podle § 41f odst. 7, nebo

b) nevede evidenci údajů podle § 41c odst. 3.

(3) Ovládající obchodník s cennými papíry se dopustí přestupku tím, že neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 26h odst. 3.

(4) Oprávněná finanční instituce se sídlem v České republice se dopustí přestupku tím, že

a) založí pobočku na území hostitelského státu v rozporu s § 5f,

b) neoznámí České národní bance změny v údajích uvedených v § 5f a § 5g odst. 1, nebo

c) uskuteční na území hostitelského státu činnosti uvedené v § 5d bez zřízení pobočky a bez oznámení zamýšlené činnosti před zahájením výkonu kterékoliv z nich České národní bance podle § 5i.

(5) Dočasně označená instituce ve skupině určená podle § 31 odst. 2 se dopustí přestupku tím, že

a) nezajistí plnění požadavků na konsolidovaném základě podle

1. § 8 odst. 10, § 8b odst. 4, 5, 8 nebo 9, § 12c odst. 4, § 12m odst. 1 nebo § 25j, nebo

2. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo

b) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 26h odst. 1.

(6) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 2,

b) 20000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4.

(7) Za přestupek podle odstavce 3 nebo 5 lze uložit pokutu do výše

a) dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit,

b) 10 % čistého ročního obratu dosaženého právnickou osobou za bezprostředně předcházející účetní období, který zahrnuje položky podle čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

§ 36da

Přestupky finančních holdingových osob a smíšených finančních holdingových osob

(1) Finanční holdingová osoba nebo smíšená finanční holdingová osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nezajistí plnění povinností podle § 8 odst. 10,

b) předem neoznámí auditora podle § 26g odst. 2,

c) nezajistí, aby její statutární orgán, člen jejího statutárního orgánu, člen její správní rady nebo člen její dozorčí rady splňoval požadavky podle § 26g odst. 3 nebo nezajistí výměnu těchto osob podle § 26g odst. 6,

d) v rozporu s § 26g odst. 4 předem neinformuje Českou národní banku o navrhovaných změnách osob ve vedení nebo jí nepředloží podklady,

e) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 26h odst. 3, nebo

f) nepřijme opatření k zajištění souladu s obezřetnostními požadavky podle části třetí, čtvrté, šesté nebo sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

(2) Finanční holdingová osoba nebo smíšená finanční holdingová osoba, která je dočasně označenou osobou podle § 31 odst. 2, se dopustí přestupku tím, že

a) nezajistí plnění požadavků na konsolidovaném základě podle

1. § 8 odst. 10, § 8b odst. 4, 5, 8 nebo 9, § 12c odst. 4, § 12m odst. 1 nebo § 25j, nebo

2. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo

b) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 26h odst. 1.

(3) Finanční holdingová osoba nebo smíšená finanční holdingová osoba, která je osobou uvedenou v § 12c odst. 5, se dopustí přestupku tím, že na subkonsolidovaném základě nepřijme, neuplatňuje nebo pravidelně neprověřuje strategie nebo postupy podle § 12c.

(4) Osoba podle § 27 odst. 1 se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní některou z povinností podle § 8 odst. 3,

b) nezajistí, aby její řídicí a kontrolní systém na individuálním, subkonsolidovaném nebo konsolidovaném základě splňoval požadavky stanovené tímto zákonem, právním předpisem jej provádějícím nebo rozhodnutím o výjimce podle § 8b,

c) na konsolidovaném základě nepřijme, neuplatňuje nebo pravidelně neprověřuje strategie nebo postupy podle § 12c,

d) rozdělí kmenový kapitál tier 1 v rozporu s tímto zákonem,

e) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 26h odst. 1 nebo § 31 odst. 6,

f) neposkytne České národní bance informace podle § 30 odst. 2,

g) nesplní oznamovací povinnost podle § 30 odst. 3 nebo 4,

h) neprovede ve stanovené lhůtě opatření podle § 31 odst. 1,

i) neprovede ve stanovené lhůtě opatření podle § 25e odst. 4 písm. f), g) nebo h) na konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě, nebo

j) nemá schválení podle § 27.

(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu do výše

a) dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit,

b) 10 % čistého ročního obratu dosaženého právnickou osobou za bezprostředně předcházející účetní období, který zahrnuje položky podle čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

§ 36db

Přestupky smíšených holdingových osob

(1) Smíšená holdingová osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní informační povinnost podle § 26f odst. 1, nebo

b) nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu podle § 26h odst. 1.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze uložit pokutu do 10000000 Kč.

Přestupky banky

§ 36e

(1) Banka se dopustí přestupku tím, že

a) uskuteční činnost v rozporu s licencí,

b) zřídí pobočku na území hostitelského státu v rozporu s § 5f,

c) začne vykonávat činnost na území hostitelského státu v případě, kdy

1. je informována podle § 5g odst. 2 věty první orgánem dohledu domovského státu o tom, že její oznámení nebylo předáno orgánu dohledu hostitelského státu, nebo

2. neuplyne lhůta 2 měsíců podle § 5h odst. 2, pokud neobdrží informaci podle § 5h odst. 1,

d) neoznámí České národní bance změny v údajích uvedených v § 5f a § 5g odst. 1,

e) uskuteční na území hostitelského státu činnosti uvedené v § 5d bez zřízení pobočky a bez oznámení zamýšlené činnosti před zahájením výkonu kterékoliv z nich České národní bance podle § 5i,

f) nesplní některou z povinností podle § 8 odst. 3,

g) neuloží ověřené kopie stanov nebo jejich změny u České národní banky podle § 9 odst. 2,

h) nesplní některou z informačních povinností podle § 11 odst. 1 až 4,

i) nevede agendu každé smlouvy uzavírané s klientem podle § 11 odst. 8,

j) nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů, nebo o tomto postupu neinformuje,

k) neuveřejní údaje podle části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

l) nezavede vnitřní postupy a zásady podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky,

m) v rozporu s § 12 odst. 1 provede obchod způsobem, který poškozuje zájmy jejích vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů, nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu banky,

n) v rozporu s § 12 odst. 2 uzavře smlouvu za podmínek, které jsou pro ni nápadně nevýhodné, nebo

o) nevykonává činnost s odbornou péčí podle § 12 odst. 3 nebo § 19a odst. 1.

(2) Banka se dopustí přestupku tím, že

a) její řídicí a kontrolní systém nesplňuje všechny požadavky stanovené tímto zákonem, právním předpisem jej provádějícím, rozhodnutím vydaným podle § 8b, přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky, nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise nebo požadavky stanovené v čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/208845),

b) neposkytne právnické osobě nebo fyzické osobě v souvislosti s jejím podnikáním bez zbytečného odkladu písemné vysvětlení jejího úvěrového hodnocení podle čl. 431 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

c) nedodrží pravidla pro stanovení kapitálu, určení jednotlivých kapitálových požadavků a podmínky pro užívání základních a interních přístupů pro výpočet kapitálových požadavků podle části druhé a třetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a opatření obecné povahy České národní banky podle § 20d,

d) nesdělí České národní bance údaje, nebo sdělí neúplné nebo nesprávné údaje podle části sedmé A nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

e) použije nebo změní interní přístup pro výpočet kapitálového požadavku bez předchozího souhlasu České národní banky nebo jiného orgánu dohledu členského státu, nebo tento přístup používá v rozporu se závaznými podmínkami stanovenými v tomto souhlasu podle čl. 143 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízení nebo rozhodnutí Evropské komise,

f) nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v kapitole 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/240241),

g) se vystaví expozici přesahující limity stanovené v čl. 395 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a opatření obecné povahy České národní banky podle § 20d,

h) neudržuje opakovaně nebo po delší dobu likvidní prostředky podle čl. 412 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

i) nezpřístupní informace v rozsahu a způsobem stanoveným v části osmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nařízením nebo rozhodnutím Evropské komise nebo tyto informace zpřístupní s neúplnými nebo nesprávnými údaji,

j) rozdělí kmenový kapitál tier 1 v rozporu s tímto zákonem,

k) nesplní informační povinnosti podle § 20 odst. 3, 18 nebo 19,

l) poskytne plnění držitelům investičních nástrojů zahrnutých v kapitálu banky v rozporu s čl. 28, 51 nebo 63 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo

m) umožní osobě, která nesplňuje požadavky tohoto zákona na člena statutárního orgánu, správní rady nebo dozorčí rady banky, stát se nebo zůstat členem tohoto orgánu.

(3) Banka se dopustí přestupku tím, že

a) nepřijme, neuplatňuje nebo pravidelně neprověřuje strategie a postupy podle § 12c,

b) nesplní některou z informačních povinností podle § 16 odst. 2, § 16a nebo § 24,

c) neoznámí České národní bance bez zbytečného odkladu nabytí kvalifikované účasti nebo neprokáže splnění podmínek v opatření obecné povahy České národní banky podle § 20d vydaném na základě čl. 89 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

d) neprokáže splnění podmínek podle § 17 odst. 1, nebo

e) provede s osobami uvedenými v § 19 odst. 1 obchody, které by vzhledem ke svému charakteru, účelu nebo riziku, nebyly provedeny s ostatními klienty.

(4) Banka se dopustí přestupku tím, že

a) neprovede opravné zúčtování podle § 20c odst. 1,

b) poruší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody na účet banky,

c) poruší povinnost uschovávat doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let,

d) nezajistí, aby auditor provedl

1. ověření účetní závěrky banky podle § 22 odst. 1 písm. a),

2. ověření řídicího a kontrolního systému banky podle § 22 odst. 1 písm. b), nebo

3. vypracování zpráv o ověření účetní závěrky a řídicího a kontrolního systému podle § 22 odst. 1 písm. c),

e) neoznámí vybraného auditora České národní bance podle § 22 odst. 4,

f) nezajistí, aby ověření skutečnosti uvedené v § 22 odst. 1 provedl auditor, který není osobou uvedenou v § 19 odst. 1,

g) nezveřejní výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu podle § 23 odst. 1,

h) v rozporu s § 23 odst. 2

1. nerozhodne při schvalování účetní závěrky za příslušné období o uhrazení vykázané ztráty z vlastních zdrojů, nebo

2. neuhradí ztrátu bez zbytečného odkladu po rozhodnutí valné hromady,

i) nepředloží výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu v předepsané lhůtě České národní bance,

j) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě podle § 26 nebo § 26a, nebo

k) neudržuje kapitálový poměr minimálně ve výši stanovené v rozhodnutí vydaném na základě § 26k odst. 8 nebo neplní zvláštní požadavky na likviditu podle § 26k odst. 8.

(5) Banka se dopustí přestupku tím, že

a) v žádosti o souhlas podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky uvede nepravdivé údaje nebo zamlčí podstatné údaje nezbytné pro posouzení této žádosti,

b) poruší povinnost zpracovávat údaje o klientech podle § 37 odst. 2,

c) poruší povinnost zachovávat bankovní tajemství podle § 38,

d) nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3 až 6 a 8,

e) nepodá zprávu o záležitostech klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, v souvislosti se svým podnikáním na území jiného státu, pokud je to nutné ke splnění povinnosti uložené právním řádem státu, na jehož území podniká,

f) neposkytne klientovi výpis informací, které jsou o něm vedeny v registru podle § 38a odst. 2,

g) neúčastní se systému pojištění pohledávek z vkladů nebo nepřispívá v rozsahu stanoveném tímto zákonem do Fondu,

h) nevede identifikaci vkladatele podle § 41c odst. 3 nebo 4,

i) neposkytne údaje Garančnímu systému a informaci o vkladech podle § 41c odst. 10, § 41d odst. 4 a 5, § 41f odst. 3, § 41g odst. 5 nebo § 41n,

j) neposkytne součinnost Garančnímu systému podle § 41eb odst. 3,

k) použije údaje, které získala od osob uvedených v § 41f odst. 7 a 8 v rozporu s § 41f odst. 9,

l) využije v reklamě rozdílů pojištění pohledávek z vkladů mezi členskými státy, nebo

m) neinformuje klienta podle § 16 odst. 8 nebo § 41s odst. 1 nebo informuje klienta podle § 16 odst. 8, aniž by byl dodržen postup pro uveřejnění oznámení podle § 16 odst. 10.

(6) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až e), h) nebo i),

b) 20000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f), g), j) až n),

c) 50000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo o), odstavce 3 písm. a), b), d) nebo e), odstavce 4 nebo odstavce 5,

d) 126650000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. f),

e) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 3 písm. c) a spáchala-li ho právnická osoba; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, lze uložit pokutu do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého bankou za bezprostředně předcházející účetní období, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

f) dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo odstavce 3 písm. c) a spáchala-li ho ovládaná banka; není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit, lze uložit pokutu do výše 10 % čistého ročního obratu vyplývajícího z konsolidované účetní závěrky ovládající osoby za bezprostředně předcházející účetní období.

§ 36f

Přestupky banky na konsolidovaném a subkonsolidovaném základě

(1) Banka, která je ovládající osobou, se dopustí přestupku tím, že

a) na subkonsolidovaném základě nepřijme, neuplatňuje nebo pravidelně neprověřuje strategie nebo postupy podle § 12c,

b) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 26h odst. 3, nebo

c) nepřijme opatření k zajištění souladu s obezřetnostními požadavky stanovenými v části třetí, čtvrté, šesté nebo sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

(2) Tuzemská ovládající banka nebo evropská ovládající úvěrová instituce se dopustí přestupku tím, že

a) nezajistí, aby řídicí a kontrolní systém na konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě splňoval požadavky stanovené tímto zákonem nebo právním předpisem jej provádějícím,

b) na konsolidovaném základě nepřijme, neuplatňuje nebo pravidelně neprověřuje strategie nebo postupy podle § 12c,

c) rozdělí kmenový kapitál tier 1 v rozporu s tímto zákonem,

d) nesplní některou z povinností na konsolidovaném základě podle čl. 11 nebo 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013,

e) předem neoznámí auditora podle § 26g odst. 2,

f) neprovede ve stanovené lhůtě opatření podle § 25e odst. 4 písm. f), g) nebo h) na konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě, nebo

g) nepřijme opatření k zajištění souladu s obezřetnostními požadavky podle části třetí, čtvrté, šesté nebo sedmé nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013.

(3) Určená úvěrová instituce podle § 29 odst. 2 písm. c) se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní některou z povinností podle § 8 odst. 3,

b) nezajistí, aby její řídicí a kontrolní systém na konsolidovaném nebo subkonsolidovaném základě splňoval požadavky stanovené tímto zákonem nebo právním předpisem jej provádějícím,

c) na konsolidovaném základě nepřijme, neuplatňuje nebo pravidelně neprověřuje strategie nebo postupy podle § 12c,

d) rozdělí kmenový kapitál tier 1 v rozporu s tímto zákonem,

e) nesplní některou z povinností na konsolidovaném základě podle čl. 11 nebo 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo

f) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 26h odst. 1.

(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do

a) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit,

b) výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého bankou za bezprostředně předcházející účetní období, který zahrnuje položky podle čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 2,

c) výše 10 % čistého ročního obratu vyplývajícího z konsolidované účetní závěrky ovládající osoby za bezprostředně předcházející účetní období, není-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a spáchala-li přestupek podle odstavce 3 ovládaná banka.

§ 36g

Přestupky zahraniční banky se sídlem v členském státě

(1) Zahraniční banka se sídlem v členském státě, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí přestupku tím, že

a) uskuteční na území České republiky bankovní činnosti v rozporu s § 5c až 5m,

b) neuloží u České národní banky výpis z obchodního rejstříku nebo jeho změny,

c) nesplní některou z informačních povinností podle § 11 odst. 1 až 4,

d) v rozporu s § 11 odst. 9 nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů nebo o tomto postupu neinformuje,

e) poruší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody na účet zahraniční banky,

f) poruší povinnost uschovávat doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let,

g) nesplní některou z informačních povinností podle § 24,

h) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 26 odst. 1,

i) nezpracuje údaje o klientech podle § 37 odst. 2,

j) porušila povinnost zachovávat bankovní tajemství podle § 37 odst. 2,

k) nepodá osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu zprávu o všech záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství,

l) nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3 až 6 a 8, nebo

m) využije v reklamě rozdílů pojištění pohledávek z vkladů mezi členskými státy.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),

b) 20000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) až g),

c) 50000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), h) až m).

§ 36h

Přestupky zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě

(1) Zahraniční banka se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí přestupku tím, že

a) uskuteční bankovní činnosti na území České republiky bez licence udělené podle § 5,

b) uskuteční bankovní činnosti v rozporu s licencí,

c) přijímá vklady, poskytuje úvěry nebo vykonává další činnosti po dni zániku licence,

d) nedisponuje řídicím a kontrolním systémem podle § 8b odst. 1 a 2,

e) neuloží u České národní banky výpis z obchodního rejstříku nebo jeho změny,

f) neuveřejní informace podle § 11,

g) neposkytne právnické osobě nebo fyzické osobě v souvislosti s jejím podnikáním bez zbytečného odkladu písemné vysvětlení jejího úvěrového hodnocení podle § 11 odst. 7,

h) nevede agendu každé smlouvy uzavírané s klientem podle § 11 odst. 8,

i) v rozporu s § 11 odst. 9 nezavede účinný postup pro vyřizování stížností klientů nebo o tomto postupu neinformuje,

j) nezavede vnitřní postupy a zásady podle § 11a odst. 5,

k) v rozporu s § 12 odst. 1 provede obchody způsobem, který poškozuje zájmy jejích vkladatelů z hlediska návratnosti jejich vkladů, nebo ohrožuje bezpečnost a stabilitu zahraniční banky,

l) v rozporu s § 12 odst. 2 uzavře smlouvu za podmínek, které jsou pro ni nápadně nevýhodné, nebo

m) nevykonává činnost s odbornou péčí podle § 12 odst. 3 nebo § 19a odst. 1.

(2) Zahraniční banka z jiného než členského státu, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí přestupku tím, že

a) neudržuje průběžně kapitálový poměr podle § 12a odst. 1,

b) neudržuje průběžně pákový poměr podle § 12a odst. 4,

c) v rozporu s § 24 odst. 2 nesdělí České národní bance údaje nebo poskytne neúplné anebo nesprávné údaje,

d) použije nebo změní interní přístup pro výpočet kapitálového požadavku bez předchozího souhlasu České národní banky podle § 12a odst. 3,

e) poruší některé z pravidel podle prováděcího právního předpisu vydaného k provedení § 13 odst. 1 a § 14 odst. 1, nebo

f) nedodržuje podmínky stanovené v § 13.

(3) Zahraniční banka z jiného než členského státu, která vykonává na území České republiky bankovní činnosti prostřednictvím své pobočky, se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní některou z informačních povinností podle § 16b odst. 1,

b) provede s osobami uvedenými v § 19 odst. 1 obchody, které by vzhledem ke svému charakteru, účelu nebo riziku, nebyly provedeny s ostatními klienty,

c) provede obchody v rozporu s § 19a nebo 19b.

d) poruší povinnost evidovat v rámci účetnictví odděleně obchody na účet klienta a obchody na účet zahraniční banky,

e) neuschová doklady o uskutečněných obchodech po dobu 10 let podle § 21 odst. 2,

f) nezajistí, aby auditor provedl

1. ověření účetní závěrky zahraniční banky,

2. ověření řídicího a kontrolního systému pobočky zahraniční banky,

3. vypracování zpráv o ověření účetní závěrky a řídicího a kontrolního systému,

g) neoznámí vybraného auditora České národní bance podle § 22 odst. 4,

h) nezajistí, aby ověření skutečnosti uvedené v § 22 odst. 1 provedl auditor, který není osobou uvedenou v § 19 odst. 1,

i) neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě podle § 26 odst. 1,

j) nezpracuje údaje o klientech podle § 37 odst. 2,

k) porušila povinnost zachovávat bankovní tajemství podle § 38,

l) nepodá osobám pověřeným výkonem bankovního dohledu zprávu o všech záležitostech, které jsou předmětem bankovního tajemství,

m) nepodá na písemné vyžádání zprávu o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem tajemství, subjektům uvedeným v § 38 odst. 3 až 6 a 8,

n) neúčastní se systému pojištění pohledávek z vkladů nebo nepřispívá v rozsahu stanoveném tímto zákonem do Fondu,

o) neposkytne údaje Garančnímu systému a informaci o vkladech podle § 41c odst. 10, § 41d odst. 4 a 5, § 41f odst. 3, § 41g odst. 5 nebo § 41n, nebo

p) neposkytne součinnost Garančnímu systému podle § 41eb odst. 3.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) až i),

b) 20000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. m),

c) 50000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d), j) až m), odstavce 2, odstavce 3 písm. a) až l), n), o) nebo p).

Společná ustanovení

§ 36j

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.

(2) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o uloženém správním trestu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí bez uvedení identifikačních údajů o pokutované osobě, pokud by uveřejnění

a) bylo vůči dotčené fyzické osobě na základě předchozího posouzení shledáno jako zjevně nepřiměřené,

b) ohrozilo stabilitu finančního trhu,

c) ohrozilo probíhající trestní řízení,

d) způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou škodu.

(4) Rozhodnutí podle odstavce 3 nebo 4 musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).