Hlavní navigace

Slovníček pojmů

A contrario
z opaku, opačného (lat.)
předpoklad vycházející z opačného závěru
A konto

a/c

na vrub (z italštiny)
Abdikace
odstoupení z vysokého úřadu (obvykle hlavy státu) před skončením funkčního období

demise

ABO systém

automatizované bankovní operace

systém účetnictví a platebního styku České národní banky
je zároveň systémem, ve kterém jsou vedeny a spravovány veškeré účty státního rozpočtu. Dále byli uvedeny do provozu: ABO-K Internetové bankovnictví ABO-K Rozpočtové limity

V podstatě se jedná o klíčový software České národní banky.

Abolice
forma milosti, kdy je nařízeno, aby se trestní řízení nekonalo (tj. nezahajovalo, nebo aby se v něm nepokračovalo) zastavení soudního řízení udělením milosti, zrušení zákona
Absence
1. nepřítomnost;
2. nepřítomnost osoby, která se má něčeho zúčastnit (např. nepřítomnost ve službě);
3. neomluvené zmeškání pracovní doby
Absolutní cena
úplná, neomezená, cena vyjádřená v peněžních jednotkách

Protikladem je relativní cena.

Absolutní neobchod
závazkový vztah, který je vždy neobchodem (tj. řídí se ustanoveními občanského zákoníku) bez ohledu na povahu jeho účastníků (tj. i mezi podnikateli).
Až na výjimku směnné smlouvy jsou jím všechny smluvní typy upravené pouze v občanském zákoníku (např. darovací smlouva).

Též zkráceněn "neobchod", pojem "relativní neobchod" se nepoužívá.

Synonyma: neobchod

Absolutní neplatnost
Absolutní neplatnost (právního úkonu, smlouvy) působí vždy přímo ze zákona, od počátku, a není třeba, aby se jí někdo dovolával. Soud k ní přihlíží i bez návrhu.

Protikladem je relativní neplatnost.

Absolutní obchod
závazkový vztah, který je vždy považován za obchod (tj. řídí se vždy ustanoveními obchodního zákoníku) bez ohledu a povahu jeho účastníků.
Absolvent
ten, kdo splnil určité podmínky dokončení školy, kurzu, vzdělání
Accidentalia negotii
vedlejší ustanovení pr.jednání, jsou nahodilé, složky právních úkonů (smluv), které se vyskytují nepravidelně.

Nahodilou složkou pracovních smluv je například konkurenční doložka.

Account manager
Klientský pracovník. Zaměstnanec banky či jiné finanční instituce odpovědný za jednání s konkrétním klientem.
Accrued interest
anglicky
1. vzniklý, nasčítaný, naběhlý úrok
2. přírůstek úroku
3. nahromaděný úrok
4. úrok k určitému datu
Ad acta
1. odložit ("ke spisům");
2. uložit případ bez projednání

uložit ad acta = pokládat věc za vyřízenou

Ad hoc
jen pro tento případ; k tomuto účelu
Ad interim
prozatímně, dočasně, v mezidobí
Ad valorem
podle hodnoty, ceny

Např. stanovení celní sazby ad valorem znamená její určení procentním podílem z celní hodnoty (ceny), narozdíl od cel kalkulovaných dle fyzického množství převáženého zboží. Daň ad valorem je daň, která se vypočte procentem ze základu daně, který je vyjádřen v peněžních (hodnotových) jednotkách.

Adaptce
přizpůsobení se jako reakce na vnější tlaky konkurence a prostředí, které nelze vždy předvídat, anebo se o předvídání firma nesnaží. vše se odehrává uvnitř existujícího paradigmatu.
Adhezní řízení
je řízení o náhradě škody způsobené trestným činem, které probíhá v souvislosti s trestním řízením vedeným proti pachateli tohoto trestného činu.
Adhezní smlouva
smlouva, jejíž obsah (případně čas ujednání) není výsledkem jednání, ale je určen jednou ze smluvních stran a druhá strana má pouze možnosti smlouvu zcela přijmout, nebo nepřijmout; jedna ze stran nemá možnost obsah smlouvy ovlivnit

Smlouva je obvykle předkládána jako formulář, např. smlouvy s telekomunikačními společnostmi, dodavateli energie, apod.

Adjustace
vybavení vším potřebným,připravení k činnosti ; předběžné přezkoumání správnosti před odesláním
Administrace

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

Administrací investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu jsou ve vztahu k tomuto fondu vždy tyto činnosti: vedení účetnictví, zajišťování právních služeb, compliance, vyřizování stížností a reklamací investorů, oceňování jeho majetku a dluhů, výpočet aktuální hodnoty cenného papíru a zaknihovaného cenného papíru vydávaného tímto fondem, zajišťování plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním, více v § 38

Pramen: § 38 zákona č. 240/2013 Sb.

Administrátor

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

je osoba, která provádí administraci investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu na účet tohoto fondu

administrátorem standardního fondu může být pouze jeho obhospodařovatel. investiční fond s právní osobností nesmí provádět administraci jiného investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu

Pramen: § 40 zákona č. 240/2013 Sb.

Adolescent

obecný

cizí slovo, nezletilá osoba mladší 18 let
  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).