Hlavní navigace

Katastrální zákon - Poznámka

Předpis č. 256/2013 Sb.

Znění od 1. 1. 2021

256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

Poznámka

§ 22

(1) Poznámku zapíše katastrální úřad na základě rozhodnutí nebo oznámení soudu, státního zástupce, policejního orgánu, správce daně, správce obchodního závodu, vyvlastňovacího úřadu, pozemkového úřadu, soudního exekutora, dražebníka, insolvenčního správce či k doloženému návrhu toho, v jehož prospěch má být poznámka zapsána.

(2) Pokud se poznámka zapisuje na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, nemusí být toto rozhodnutí opatřeno doložkou právní moci ani doložkou vykonatelnosti.

§ 23

(1) K nemovitosti se zapisuje poznámka o

a) podaném návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovitosti, prodejem nemovitosti, zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitosti a podaném návrhu na zřízení exekutorského zástavního práva,

b) exekučním příkazu ke správě nemovitosti a k prodeji nemovitosti,

c) exekučním příkazu k postižení obchodního závodu,

d) usnesení o pokračování vedení exekuce správou obchodního závodu, usnesení o nařízení prodeje obchodního závodu v dražbě,

e) usnesení o pokračování výkonu rozhodnutí správou obchodního závodu, usnesení o nařízení prodeje obchodního závodu v dražbě,

f) usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí správou nemovitosti, prodejem nemovitosti a o nařízení výkonu rozhodnutí postižením obchodního závodu,

g) usnesení o dražební vyhlášce o prodeji nemovitosti,

h) vyrozumění insolvenčního správce o soupisu nemovitostí, které jsou podle katastru ve vlastnictví jiné osoby než dlužníka,

i) usnesení o nařízení předběžného opatření,

j) uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné,

k) žádosti o vyvlastnění práv k pozemkům a stavbám podané u příslušného vyvlastňovacího úřadu,

l) zahájení pozemkových úprav,

m) rozhodnutí o schválení pozemkových úprav,

n) jiném rozhodnutí než podle písmene m) nebo opatření obecné povahy, kterým se omezuje oprávnění vlastníka nemovitosti nebo jiného oprávněného nakládat s předmětem práva zapsaným v katastru nebo se kterým je zákonem spojeno omezení,

o) podané žalobě, kterou se navrhovatel domáhá, aby soud vydal takové rozhodnutí týkající se nemovitostí evidovaných v katastru, na jehož základě by mohl být proveden vklad do katastru, pokud se na jeho základě nezapisuje poznámka spornosti zápisu,

p) výhradě, že upevněný stroj nebo jiné upevněné zařízení není součástí nemovitosti,

q) dovolání se neúčinnosti právního jednání,

r) právu užívání nebo požívání, o němž se neprovádí zápis vkladem, jakož i omezení rozsahu nebo způsobu užívání nebo požívání věci spoluvlastníky,

s) výhradě přednostního pořadí pro jiné právo,

t) přednostním právu ke zřízení věcného práva pro jinou osobu,

u) odkladu zrušení spoluvlastnictví a odkladu oddělení ze spoluvlastnictví,

v) ujednání o tom, že vlastník pozemku nemá předkupní právo k právu stavby a vlastník práva stavby nemá předkupní právo k pozemku,

w) výhradě souhlasu se zatížením práva stavby,

x) zákazu zřídit zástavní právo k nemovitosti,

y) závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším pořadí nový dluh,

z) závazku neumožnit zápis nového zástavního práva namísto starého,

za) stavbě, která není součástí pozemku.

(2) K nemovitosti se dále zapisuje poznámka o

a) započetí výkonu zástavního práva,

b) ujednání pořadí zástavních práv,

c) uvolnění zástavního práva,

d) svěřenském nástupnictví,

e) zákazu nakládat s nemovitostí,

f) dočasné povaze věcného práva na základě zajišťovacího převodu,

g) předání údaje o nemovitosti do evidence Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,

h) omezení při hospodaření a nakládání s nemovitostí v souvislosti s poskytnutím podpory z veřejných prostředků,

i) společném zařízení ve veřejném zájmu,

j) zákazu změny druhu nebo způsobu využití pozemku bez souhlasu pozemkového úřadu.

§ 24

Poznámka spornosti zápisu

(1) Není-li stav zapsaný v katastru v souladu se skutečným právním stavem, osoba, jejíž věcné právo je dotčeno, se domáhá odstranění nesouladu, a prokáže-li, že své právo uplatnila u soudu, zapíše se na její žádost do katastru poznámka spornosti zápisu. Obdobně se zapíše do katastru poznámka spornosti zápisu i v případě, že někdo tvrdí, že je ve svém právu dotčen zápisem provedeným do katastru bez právního důvodu ve prospěch jiného a žádá, aby to bylo v katastru poznamenáno. Poznámku spornosti zápisu, která působí proti zápisu provedenému na základě napadeného právního jednání a na něj navazujícím zápisům, zapíše katastrální úřad také na základě oznámení soudu o podané žalobě nebo na základě doloženého návrhu žalobce, pokud žalobce podal žalobu o určení, že právní jednání, na jehož základě má být zapsáno právo do katastru, je neplatné, zdánlivé nebo zrušené.

(2) Pokud je řízení, o kterém se zapisuje poznámka spornosti zápisu, řízením o předběžné otázce ve vkladovém řízení, vkladové řízení se nepřerušuje.

(3) Vyhoví-li soud žalobě, o které je zapsána poznámka spornosti zápisu, vymaže katastrální úřad všechny zápisy, vůči nimž poznámka spornosti zápisu působí. Po výmazu všech zápisů oznámí katastrální úřad provedenou změnu dotčeným osobám.

§ 25

(1) K osobě se zapisuje poznámka o

a) vyrozumění o nařízení exekuce, pokud povinným není stát nebo územní samosprávný celek,

b) usnesení o předběžném opatření, podle kterého nemůže dlužník nakládat s majetkovou podstatou nebo může dlužník nakládat s majetkovou podstatou pouze se souhlasem předběžného insolvenčního správce,

c) vyrozumění insolvenčního soudu o vydání rozhodnutí o úpadku,

d) rozhodnutí o prohlášení konkursu,

e) jiném rozhodnutí než podle písmene d), podle kterého osoba nesmí nakládat se svou majetkovou podstatou nebo její přesně nevymezenou částí.

(2) Poznámku podle odstavce 1 písm. c) a d) lze zapsat rovněž na základě údajů převzatých z informačního systému insolvenčního rejstříku.

(3) Zápis poznámky k osobě a její výmaz bezodkladně zajistí kterýkoli katastrální úřad, jemuž je doručena listina pro zápis poznámky nebo její výmaz.

§ 26

Pro zápis a výmaz poznámky se použijí přiměřeně ustanovení o zápisu a výmazu záznamem.

§ 27

Poznámku vymaže katastrální úřad na základě rozhodnutí nebo oznámení soudu, státního zástupce, policejního orgánu, správce daně, vyvlastňovacího úřadu, soudního exekutora, insolvenčního správce, dražebníka nebo k doloženému návrhu toho, v jehož zájmu má být poznámka vymazána, pokud důvody pro její vyznačení pominuly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).