Hlavní navigace

Zákon o mzdě - ČÁST PÁTÁ - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Předpis č. 1/1992 Sb.

Znění od 1. 10. 2004

1/1992 Sb. Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

ČÁST PÁTÁ

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 18

(1) Mzda musí být sjednána nebo stanovena písemně před výkonem práce, za kterou tato mzda přísluší. Není-li mzda sjednána v kolektivní nebo pracovní smlouvě, je zaměstnavatel povinen poskytování mzdy projednat s příslušným odborovým orgánem.8)

(2) Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnanci nahlížet do právních předpisů, které upravují poskytování mzdy, a do vnitřního mzdového předpisu, jestliže jím stanoví poskytování mezd. Neplatný je vnitřní mzdový předpis nebo jeho část, pokud nebyl vydán písemně nebo byl vydán v rozporu s právními předpisy.

§ 19

Ustanovení § 4a odst. 1, § 10, 11 a 12 se vztahují obdobně na odměnu za pracovní pohotovost a náhradu mzdy, pokud jde o jejich rovné poskytování mužům a ženám, splatnost, výplatu a provádění srážek.

§ 21

Pokud lze podle tohoto zákona sjednat mzdu v kolektivní smlouvě nebo v pracovní smlouvě, lze tak u členů družstev provést usnesením ustavující nebo členské schůze družstva.

§ 22

Pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se pracovněprávní vztahy zákoníkem práce.

§ 23

Nároky vzniklé přede dnem účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních předpisů. Průměrný výdělek se podle tohoto zákona zjistí již pro první čtvrtletí 1992.

§ 24

(1) Zrušují se:

1. § 70 odst. 2 zákona č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie.

2. Vyhláška Státní mzdové komise č. 49/1956 Ú. l. o mzdových a některých pracovních podmínkách osob zaměstnaných v domácnosti.

3. Odstavce 38 až 46, 53 a 56 vyhlášky Státní plánovací komise č. 62/1966 Sb., o zásadách zkracování pracovní doby a pro úpravu pracovních a provozních režimů.

4. Odstavce 22 až 28 a přílohy č. 1 a 2 vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem.

5. Vyhláška ministerstva vnitra a Ústřední rady družstev č. 42/1967 Sb., o mzdových podmínkách domovníků.

6. Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 132/1967 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru.

7. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 103/1968 Sb., o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků požární ochrany, ve znění výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. II/3-459//77-7303 (reg. částka 11/1977 Sb.).

8. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 111/1968 Sb., o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách.

9. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 200/1968 Sb., o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích, ve znění výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. II/3459/77-7303 (reg. částka 11/1977 Sb.).

10. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 4/1970 Sb., o odměňování pracovníků podniků a hospodářských zařízení zřízených společenskými organizacemi a drobných provozoven národních výborů.

11. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky č. 18/1970 Sb., o odměňování pracovníků podniků a hospodářských zařízení zřízených společenskými organizacemi.

12. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 235/1988 Sb., o zjišťování a používání průměrného výdělku.

13. § 6 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 196/1989 Sb., o pružné pracovní době.

14. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 122/1990 Sb., o odměňování pracovníků aparátu politických stran a společenských organizací.

15. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 135/1990 Sb., o odměňování pracovníků při soukromém podnikání občanů.

16. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 74/1991 Sb., o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost.

17. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 118/1991 Sb., o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost.

18. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské republiky č. 146/1991 Sb., o odměňování ředitelů organizací, které vykonávají podnikatelskou činnost.

19. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 151/1991 Sb., o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů pracovníkům organizací s podnikatelskou činností.

20. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 276/1991 Sb., o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky, ve znění vyhlášky č. 471/1991 Sb.

21. Sdělení Státní mzdové komise k rozvrhu měsíčního platu na jednotlivé pracovní dny (reg. částka 11/1957 Ú. l.).

22. Výnos Státní komise pro finance, ceny a mzdy z 29. 7. 1967 o odměňování domovníků v obytných domech některých organizací a soukromníků (reg. částka 34/1967 Sb.).

23. Výnos ministerstva dopravy č. j. 33011/66-21 o zvláštním příspěvku pro civilní letce (reg. částka 35/1967 Sb.).

24. Výnos ministerstva dopravy č. j. 7644/68/21 o poskytování vyrovnávacího příplatku pracovníkům některých dopravních povolání při ztrátě smyslové způsobilosti (reg. částka 20/1968 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva dopravy č. j. 16 177/72-03 (reg. částka 9/1973 Sb.), výnosu ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. SD/33-2324/78 (reg. částka 24/1978 Sb.) a výnosu ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. SD 28181-4 (reg. částka 17/1981 Sb.).

25. Výnos ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. j. 2994/1969-VS o úpravě platových poměrů pracovníků Slovenské státní spořitelny (reg. částka 10/1969 Sb.).

26. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky č. j. 1814/1969-OM o změně platové stupnice pro technické pracovníky strojně početních stanic (reg. částka 25/1969 Sb.).

27. Výnos ministerstva pošt a telekomunikací České socialistické republiky č. j. 8250/1969-Z o bezplatném poskytování jízdenek některým pracovníkům poštovní přepravy (reg. částka 32/1969 Sb.).

28. Výnos ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské socialistické republiky č. 4211/201969 o bezplatném poskytování jízdenek některým pracovníkům poštovní přepravy (reg. částka 30/1970 Sb.).

29. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. II/3-72/71-7400/Šm o úpravě mzdových podmínek a dalších náležitostí pracovníků na stavbě tranzitního plynovodu (reg. částka 6/1971 Sb.), ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1974 Sb., a výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí z 27. 1. 1975 č. j. II/4-8917/74/7204 (reg. částka 10/1975 Sb.).

30. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. II/3-190/71-7208 Šm o odměňování pracovníků po dobu zaškolování (reg. částka 13/1971 Sb.).

31. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 29 160/SB//71 o mzdovém zvýhodnění pracovníků státních lesů a některých pracovníků vodohospodářských organizací pracujících ve významných územních oblastech pohraničí, ve znění doplňku č. j. 58 713/833/SV/71 (reg. částka 36/1971 Sb.), ve znění výnosu ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 18332/SO/1979 (reg. částka 25/1979 Sb.).

32. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. II/4-886/72-7400 o mzdové preferenci a dalších náležitostech pracovníků zajišťujících montáž technologického zařízení na trase tranzitního plynovodu (reg. částka 8/1972 Sb.), ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1974 Sb. a výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí z 27. 1. 1975 č. j. II/4-8917/74-7204 (reg. částka 10/1975 Sb.).

33. Výnos federálního ministerstva spojů č. j. 4822/1972-PaM o poskytování příplatku ke mzdě v místech s extrémně nepříznivými a ztíženými podmínkami (reg. částka 16/1972 Sb.).

34. Výnos federálního ministerstva dopravy č. j. 16 177/72-03 o poskytování vyrovnávacího příplatku pracovníkům v některých povoláních železničního provozu (reg. částka 9/1973 Sb.).

35. § 1 a 2 výnosu ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č. j. MK-665/1973-ek. o odměňování podílovou mzdou (reg. částka 18/1973 Sb.).

36. Směrnice ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 37 553/3096/72, kterými se provádějí některá ustanovení výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 13/1971 Ústředního věstníku České socialistické republiky, o odměňování pracovníků po dobu zaškolování (reg. částka 26/1973 Sb.).

37. Výnos federálního ministerstva spojů, kterým se vydává kvalifikační katalog dělnických povolání ve spojích (reg. částka 20/1974 Sb.).

38. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí z 27. 1. 1975 č. j. II/4-8917-7204 o některých opatřeních v odměňování a dalších náležitostech pracovníků při výstavbě tranzitního plynovodu (reg. částka 10/1975 Sb.).

39. Výnos Federálního statistického úřadu č. j. 14173/75 o nástupních platech absolventů škol v organizacích v působnosti Federálního statistického úřadu (reg. částka 16/1975 Sb.), ve znění výnosu Federálního statistického úřadu č. j. 2951/77 (reg. částka 28/1977 Sb.).

40. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 25. března 1976 č. j. F V/1-342-1112, kterým se vymezuje pojem základní mzdy pro účely zjišťování průměrného výdělku pro učitele a vychovatele (reg. částka 21/1976 Sb.).

41. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 21. července 1976 č. j. F V/1-700/76-1112, kterým se vymezuje pojem základní mzdy pro účely zjišťování průměrného výdělku pro pracovníky ve zdravotnických zařízeních a ve zdravotnických vzdělávacích zařízeních (reg. částka 21/1976 Sb.).

42. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. I/5-661/75-6820-816 o poskytování stabilizačních odměn občanům Polské lidové republiky, zaměstnaným v Československé socialistické republice (reg. částka 23/1975 Sb.).

43. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. j. 3227/76-11 ze dne 27. 9. 1976 o poskytování kampaňového cukru pracovníkům organizací cukrovarnického průmyslu za účast na cukrovarské kampani (reg. částka 29/1976 Sb.).

44. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. II/3-399/77-7300 o odměňování organizátorů a vedoucích mongolských pracovníků dočasně zaměstnávaných v organizacích v Československé socialistické republice (reg. částka 11/1977 Sb.).

45. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. II/6-1071/77-7503 o úpravě poskytování mzdy a náhrady mzdy pracovníkům v souvislosti s opatřeními v zásobování elektrickou energií a plynem (reg. částka 20/1977 Sb.).

46. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí z 16. 8. 1977 č. j. II/5-1152/77-7419 o poskytování odměn závodním obvodním lékařům (reg. částka 21/1977 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze 7. 12. 1983 č. j. 314-5901-3120,051083 (reg. částka 4/1984 Sb.) a výnosu č. j. 514-36671-5144,131187 (reg. částka 4/1988 Sb.).

47. Výnos Federálního statistického úřadu č. j. 2952//77 o odměňování dělníků v organizacích výpočetní techniky v působnosti statistických úřadů (reg. částka 28/1977 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí z 8. 2. 1985 č. j. 514-10779-2123 (reg. částka 8/1985 Sb.).

48. Výnos Federálního statistického úřadu č. j. 2951 /77 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích výpočetní techniky v působnosti statistických úřadů (reg. částka 28/1977 Sb.), ve znění výnosu Federálního statistického úřadu č. j. 260/1980 (reg. částka 7/1980 Sb.) a výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 514-9348-3123 (reg. částka 8/1985 Sb.).

49. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. j. E/PM-600-10. 8. 1976 o odměňování pracovníků stravovacích a ubytovacích provozů lázeňských organizací v působnosti ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky (reg. částka 5/1978 Sb.).

50. Výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. j. NV-158/1978 o odměňování technickohospodářských pracovníků výpočetního střediska Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích (reg. částka 20/1978 Sb.).

51. Směrnice federálního ministerstva spojů č. j. 4413/531978 pro poskytování osobního ohodnocení dělníků v odvětví spojů (reg. částka 22/1978 Sb.).

52. Výnos ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. j. 131/542-1979 o odměňování odborných a administrativních pracovníků Slovenské státní pojišťovny (reg. částka 12/1979 Sb.).

53. Výnos ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č. j. MK-4 940/1979-ek./PAM o mzdových poměrech pracovníků uměleckých svazů a kulturních svazů národností (reg. částka 20/1979 Sb.).

54. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 17/483/79-Va/3 o odměňování pracovníků uměleckých svazů (reg. částka 23/1979 Sb.).

55. Výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 11/1979 Věstníku ministerstva obchodu České socialistické republiky o odměňování učňů v období odborného rozvoje v organizacích státního obchodu (reg. částka 24/1979 Sb.), ve znění úředního sdělení ministerstva obchodu České socialistické republiky (částka 9/1981 Věstníku ministerstva obchodu České socialistické republiky).

56. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 3 z 12. 3. 1980 o úpravě odměňování učňů v období odborného rozvoje v organizacích s obchodní činností v oboru působnosti federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství (reg. částka 13/1980 Sb.).

57. Výnos ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 1 z 29. 2. 1980 o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům ve vícesměnných pracovních režimech na vybraných pracovištích textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (reg. částka 18/1980 Sb.), ve znění výnosu ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 1 z 10. 6. 1982 (reg. částka 21/1982 Sb.), výnosu ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 1/1983 (reg. částka 9/1983 Sb.) a výnosu ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 1/1986 (reg. částka 1/1986 Sb.).

58. Směrnice Ústřední rady družstev č. j. 23-408//80 o odměňování odborných a administrativních pracovníků Ústřední rady družstev (reg. částka 19/1980 Sb.).

59. Směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 28/1970 Věstníku Českého svazu spotřebních družstev o mzdovém zvýhodnění pracovníků organizací spotřebního družstevnictví pracujících ve vybraných oblastech pohraničí (reg. částka 20/1980 Sb.).

60. Směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 13/1979 Věstníku Českého svazu spotřebních družstev o odměňování učňů v období odborného rozvoje v organizacích spotřebního družstevnictví (reg. částka 20/1980 Sb.), ve znění oznámení Českého svazu spotřebních družstev č. 9/1981 Věstníku Českého svazu spotřebních družstev.

61. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 19. května 1980 č. j. F 32-145-1980-1110/223, kterým se stanoví odchylný způsob zjišťování průměrného výdělku při ověřování osobního ohodnocení technickohospodářských pracovníků (reg. částka 22/1980 Sb.).

62. Výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. SD-2 886/80-4 o odměňování dělníků v organizacích dopravy a silničního hospodářství (reg. částka 31/1980 Sb.).

63. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 316-1465/80-7420 o odměňování externích učitelů v pomaturitním studiu v resortních a oborových vzdělávacích zařízeních (reg. částka 1/1981 Sb.).

64. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 8/1980 o poskytování stabilizačních odměn dělníkům povolání šamotář (reg. částka 1/1981 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 4/1983 (reg. částka 23/1983 Sb.).

65. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. SD/33-4678/80 o odměňování dělníků v národních podnicích Československé automobilové opravny v České socialistické republice (reg. částka 9/1981 Sb.).

66. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. SD/33-4679/80 o odměňování technickohospodářských pracovníků v národních podnicích Československé automobilové opravny v České socialistické republice (reg. částka 9/1981 Sb.), ve znění výnosu ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. SD/33-101/82 (reg. částka 25/1982 Sb.).

67. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. AD/33-4680/80 o odměňování obchodně provozních pracovníků v národních podnicích Československé automobilové opravny v České socialistické republice (reg. částka 9/1981 Sb.).

68. Výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 3 ze 4. 6. 1980 o mzdových opatřeních při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby (reg. částka 14/1981 Sb.).

69. Výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 4 z 8. 7. 1980 o poskytování stabilizačních odměn dělníkům povolání šamotář v organizacích stavební výroby v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky (reg. částka 14/1981 Sb.).

70. Výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 5 z 15. 7. 1980 o odměňování dělníků zaškolovaných a přeškolovaných na povolání tesař a šamotář (reg. částka 14/1981 Sb.).

71. Směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 11/1981 Věstníku Českého svazu spotřebních družstev pro odměňování nákupní činnosti v organizacích spotřebního družstevnictví (reg. částka 20/1981 Sb.).

72. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 27/1981 Věstníku Českého svazu výrobních družstev o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků výrobních družstev (reg. částka 20/1981 Sb.).

73. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 47 ze 17. 12. 1980 o odměňování některých pracovníků Ústředního ředitelství Československého filmu (reg. částka 20/1981 Sb.).

74. Směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 7 z 29. 6. 1981 pro poskytování prémií a výkonnostních odměn pracovníkům v projektové a inženýrské činnosti (reg. částka 23/1981 Sb.).

75. Směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 8 z 21. 7. 1981 o přidělování a používání prostředků na mimořádné odměny za vyřešení a realizaci významných úkolů plánu rozvoje vědy a techniky, typizace a experimentálního ověřování ve výstavbě a standardizace (reg. částka 24/1981 Sb.).

76. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 316-1099/81-7300 o odměňování a poskytování cestovních náhrad vietnamským občanům dočasně zaměstnaným v Československé socialistické republice (reg. částka 34/1981 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 221-8747-5123,060589 (reg. částka 26/1989 Sb.).

77. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. 3/1981 o odměňování dělníků (reg. částka 34/1981 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. 2/1984 (reg. částka 22/1984 Sb.).

78. Výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 4/1981 pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům (reg. částka 2/1982 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 1/1984 (částka 3/1984 Věstníku federálního ministerstva všeobecného strojírenství).

79. Výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 5/1981 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům (reg. částka 2/1982 Sb.).

80. Výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 4/1981 o odměňování dělníků (reg. částka 6/1982 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva paliv a energetiky č. 1 z 28. 1. 1985 (reg. částka 8/1985 Sb.).

81. Výnos ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 2 z 1. 12. 1981 o odměňování dělníků (reg. částka 7/1982 Sb.), ve znění výnosu ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 3/1984 (reg. částka 10/1985 Sb.) a výnosu ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 2/1988 (reg. částka 12/1988 Sb.).

82. Výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 3/1982 Věstníku ministerstva obchodu České socialistické republiky o odměňování dělníků (reg. částka 9/1982 Sb.).

83. Výnos ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky č. 4/1981-E o odměňování dělníků (reg. částka 10/1982 Sb.), ve znění výnosu ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky č. 2/1984-E (reg. částka 3/1985 Sb.).

84. Výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 8 ze 14. 12. 1981 o odměňování dělníků (reg. částka 11/1982 Sb.).

85. Výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH-764/203/1982 o odměňování dělníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 23/1982 Sb.), ve znění výnosu ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. j. MH-2458/203/1983 (reg. částka 5/1984 Sb.).

86. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 1. února 1982 č. j. 1400-FS/5-1981 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 13/1982 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva národní obrany ze dne 16. listopadu 1985 č. j. 3040-FS/5-1985 (reg. částka 11/1986 Sb.).

87. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 8. února 1982 č. j. 1450-FS/5-1981 o odměňování dělníků ve vojenských lázeňských a rekreačních zařízeních (reg. částka 13/1982 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva národní obrany ze dne 18. prosince 1986 č. j. 13024-FS/5-1986 (reg. částka 6/1987 Sb.) a výnosu federálního ministerstva národní obrany ze dne 1. června 1988 č. 4/1988 (reg. částka 17/1988 Sb.).

88. Výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 5/1982 z 2. 4. 1982 o poskytování náležitostí pracovníkům vybraných povolání, získaným z organizací určených resortů pro dočasnou výpomoc v koncernu Severočeské hnědouhelné doly Most (reg. částka 14/1982 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva paliv a energetiky č. 10 z 29. 10. 1982 (reg. částka 3/1983 Sb.).

89. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. SD-33-100/82 o odměňování dělníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 17/1982 Sb.).

90. Směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. SD/33-3100/82 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 17/1982 Sb.).

91. Směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. SD/33-3101/82 pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 17/1982 Sb.).

92. Směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 4/1982 Věstníku Českého svazu spotřebních družstev o odměňování dělníků (reg. částka 17/1982 Sb.).

93. Směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 10/1982 Věstníku Českého svazu spotřebních družstev pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům (reg. částka 17/1982 Sb.).

94. Směrnice ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 10/1982 Věstníku ministerstva obchodu České socialistické republiky pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům (reg. částka 17/1982 Sb.).

95. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 6/1982 o odměňování dělníků s převažující báňskou činností (reg. částka 17/1982 Sb.).

96. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 7/1982 o odměňování technickohospodářských pracovníků s převažující báňskou činností (reg. částka 17/1982 Sb.).

97. Výnos federálního ministerstva spojů č. j. 13228/1981-53 o odměňování dělníků (reg. částka 17/1982 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva spojů č. j. 15885/1984-53 (č. 32/1985 Věstníku federálního ministerstva spojů) (reg. částka 13/1985 Sb.).

98. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 38 260/1002/OELH/82 o odměňování dělníků v organizacích státních lesů (reg. částka 20/1982 Sb.), ve znění výnosu ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 2383/OELH/82 (reg. částka 14/1984 Sb.), výnosu ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 14 554/2812//OELH/83 (reg. částka 15/1984 Sb.) a výnosu ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 40 422/1946//OELH/-84 (reg. částka 7/1985 Sb.).

99. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 26. dubna 1982 č. j. 6580-FS/5-1982 o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko, tiskárna (reg. částka 20/1982 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva národní obrany ze dne 15. března 1986 č. j. 12176-FS/5-1986 (reg. částka 11/1986 Sb.).

100. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5. července 1982 č. j. F 43-5434-4302-060782, kterým se stanoví odchylný způsob zjišťování průměrného výdělku při uplatnění osobního ohodnocení u technickohospodářských pracovníků (reg. částka 20/1982 Sb.).

101. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 11053-V/3 o odměňování pracovníků Českého svazu ochránců přírody (reg. částka 22/1982 Sb.).

102. Výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH-764/203/1982 o odměňování dělníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 23/1982 Sb.), ve znění výnosu ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. j. MH-2458/203/1983 (reg. částka 5/1984 Sb.).

103. Výnos ministerstva obchodu Slovenské socialistické republiky č. 3/1982 Věstníku ministerstva obchodu Slovenské socialistické republiky o odměňování dělníků v organizacích státního obchodu (reg. částka 25/1982 Sb.).

104. Směrnice Svazu pro spolupráci s armádou č. j. 6300/1982 o odměňování pracovníků základních organizací Svazu pro spolupráci s armádou a jejich vedlejších hospodářství (reg. částka 26/1982 Sb.).

105. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 22/1982 Věstníku Českého svazu výrobních družstev o odměňování dělníků ve výrobních družstvech (reg. částka 30/1982 Sb.).

106. Výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. SD-3233/1982-4 o odměňování dělníků v organizacích dopravy silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 32/1982 Sb.).

107. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 230-2100//200/82-EP o odměňování dělníků v organizacích lesního hospodářství (reg. částka 32/1982 Sb.), ve znění výnosu ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 230-2712/288/1983-EP (reg. částka 19/1983 Sb.) a výnosu ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 230-8059/765/1983-EP (reg. částka 11/1984 Sb.).

108. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 185/26//82/320 o odměňování dělníků v organizacích vodního hospodářství (reg. částka 32/1982 Sb.).

109. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. j. EP-600-22. 7. 1982 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích v působnosti ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky (reg. částka 32/1982 Sb.), ve znění výnosu ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. j. EP-600-15. 3. 1985 (reg. částka 28/1985 Sb.) a výnosu ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. j. EP-600-20. 6. 1988 (reg. částka 49/1988 Sb.).

110. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. j. 2630/81-223 o odměňování dělníků ve státních organizacích a společných zemědělských podnicích v odvětví zemědělství v působnosti ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky (reg. částka 32/1982 Sb.).

111. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. j. 358/82-223 o mzdovém zvýhodnění za práci v nerovnoměrně rozvržené pracovní době v období celého kalendářního roku (reg. částka 32/1982 Sb.).

112. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 38 550/1189/OELH/82 o odměňování dělníků stavebních závodů organizací Státních lesů (reg. částka 35/1982 Sb.).

113. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 42 275/1262/OELH/85 o odměňování dělníků ve strojírenské výrobě, servisní a opravárenské službě Státních lesů, podniku technického rozvoje Olomouc (reg. částka 25/1985 Sb.).

114. Směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. MH/4-586/5508/1982 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v organizacích místního hospodářství (reg. částka 1/1983 Sb.).

115. Směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. MH-595/5508/1982 pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům (reg. částka 1/1983 Sb.).

116. Výnos ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky č. Z-6050/1982-C/4 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích v působnosti ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky (reg. částka 1/1983 Sb.).

117. Směrnice ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 2 z 19. 3. 1982 pro uplatňování mzdových forem ve stavebnictví (reg. částka 3/1983 Sb.).

118. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/4-590/4660/1982 o odměňování dělníků v organizacích místního hospodářství v působnosti ministerstva vnitra České socialistické republiky (reg. částka 5/1983 Sb.), ve znění výnosu ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. MH/4-770/7280/1983 (reg. částka 24/1983 Sb.).

119. Výnos federálního ministerstva zahraničního obchodu z 8. 11. 1982 o odměňování dělníků (reg. částka 5/1983 Sb.).

120. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 24/1982 Věstníku Českého svazu výrobních družstev pro uplatňování mzdových forem ve výrobních družstvech (reg. částka 6/1983 Sb.).

121. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 45/1982 Věstníku Českého svazu výrobních družstev pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům (reg. částka 6/1983 Sb.).

122. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 46/1982 Věstníku Českého svazu výrobních družstev o odměňování pracovníků obchodních jednotek a sběren výrobních družstev a pracovníků obchodních podniků Českého svazu výrobních družstev Družba a UVA (reg. částka 6/1983 Sb.).

123. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 47/1982 Věstníku Českého svazu výrobních družstev o odměňování dělníků v podnicích řízených Českým svazem výrobních družstev (reg. částka 6/1983 Sb.).

124. Rozkaz ministra vnitra Československé socialistické republiky č. 26 z 30. 12. 1982 - Úprava odměňování pracovníků Stavební výroby federálního ministerstva vnitra (reg. částka 7/1983 Sb.).

125. Výnos federálního ministerstva financí č. j. XI/1-18770/82 o odměňování pracovníků bank řízených federálním ministerstvem financí (reg. částka 7/1983 Sb.).

126. Směrnice ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 3708/83-V/3 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům (reg. částka 9/1983 Sb.).

127. Směrnice ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 38 346/1382/OELH/82 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům organizací Státních lesů České socialistické republiky (reg. částka 10/1983 Sb.).

128. Směrnice federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 3/1983 Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu pro poskytování prostředků na mimořádné odměny za docilování úspor v dovozu (reg. částka 13/1983 Sb.).

129. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 5. ledna 1983 č. j. 7460-FS/5-1982 o odměňování uměleckých pracovníků při tvorbě a výrobě filmů v Československém armádním filmu (reg. částka 14/1983 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva národní obrany ze dne 2. září 1988 (reg. částka 30/1988 Sb.).

130. Výnos ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č. MK-54/1983-13/PaM o poskytování osobního ohodnocení dělníků (reg. částka 19/1983 Sb.).

131. Směrnice předsedy Státní banky československé č. R-30/1983 o odměňování pracovníků závodních a školních stravovacích a ubytovacích zařízení ve Státní bance československé (reg. částka 19/1983 Sb.).

132. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. j. 2460/82-224 o odměňování dělníků ve stavebních organizacích a v závodech zemědělských organizací se stavební a meliorační činností v působnosti ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky (reg. částka 21/1983 Sb.).

133. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. j. 2470/82-224 o odměňování dělníků ve státních organizacích a společných zemědělských podnicích s charakterem strojírenské výroby v působnosti ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky a v potravinářských národních podnicích řízených krajskými národními výbory (národním výborem hlavního města Prahy) v České socialistické republice (reg. částka 21/1983 Sb.).

134. Směrnice ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 38 122//OEVH/3/83 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v organizacích vodního hospodářství (reg. částka 23/1983 Sb.).

135. Směrnice Ústřední rady družstev č. j. 23-821//83 o odměňování pracovníků dělnických povolání v Ústřední radě družstev (reg. částka 24/1983 Sb.).

136. Směrnice Federálního výboru Svazu invalidů č. j. EO 6/82 o odměňování dělníků v hospodářských zařízeních Svazu invalidů (reg. částka 24/1983 Sb.).

137. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 17. února 1983 č. j. 7486-FS/5-1982 o mzdovém zvýhodnění za práci v nerovnoměrně rozvržené pracovní době v období celého kalendářního roku v trustu podniků Vojenské lesy a statky (reg. částka 24/1983 Sb.).

138. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 44/1983 Věstníku Českého svazu výrobních družstev k zajišťování placených služeb obyvatelstvu formou zvláštního zapojení pracovníků ve výrobních družstvech (reg. částka 25/1983 Sb.).

139. Směrnice Federálního výboru Svazu invalidů č. j. EO 8/82 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v hospodářských zařízeních Svazu invalidů (reg. částka 24/1983 Sb.).

140. Směrnice Federálního výboru Svazu invalidů č. j. EO 7/82 o odměňování technickohospodářských pracovníků v hospodářských zařízeních Svazu invalidů (reg. částka 24/1983 Sb.).

141. Pokyny ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 9212/83-V/3 pro jednotné uplatňování mzdových forem u obchodně provozních pracovníků v přímo řízených organizacích ministerstva kultury České socialistické republiky (reg. částka 6/1984 Sb.).

142. Výnos Federálního statistického úřadu č. j. 2952//77 o odměňování dělníků v organizacích výpočetní techniky v působnosti statistických úřadů (reg. částka 28/1977 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí z 8. 2. 1985 č. j. 514-10779-2123 (reg. částka 8/1985 Sb.).

143. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 23. července 1983 č. j. 4600-FS/5-1983 o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko- nakladatelství a distribuce knih a v národním podniku Vydavatelství Naše vojsko (reg. částka 10/1984 Sb.).

144. Výnos federálního ministerstva dopravy č. j. 7577/83-0-03 o odměňování dělníků v organizacích výrobně hospodářské jednotky Železničního stavebnictví (reg. částka 14/1984 Sb.).

145. Směrnice ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 3/1983 pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům (reg. částka 30/1983 Sb.).

146. Výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH-2458/203/1983, kterým se mění a doplňuje výnos č. MH-764/203/1982 o odměňování dělníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 5/1984 Sb.).

147. Výnos federálního ministerstva dopravy č. j. 16343/1984-03 o opatření ke zvýšení hmotné zainteresovanosti lékařů na práci ve vybraných železničních zdravotnických zařízeních v Severočeském kraji a železniční lékařské stanici Sokolov (reg. částka 21/1984 Sb.).

148. Výnos federálního ministerstva dopravy č. 17 830/1984-03 o odměňování občanských pracovníků Železničního vojska (reg. částka 22/1984 Sb.).

149. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 45/1983 Věstníku Českého svazu výrobních družstev o odměňování pracovníků malých družstev služeb (reg. částka 25/1983 Sb.).

150. Pokyn předsedy Československé akademie věd o odměňování technickohospodářských pracovníků a pracovníků dělnických povolání v Academia, nakladatelství Československé akademie věd (reg. částka 29/1984 Sb.).

151. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 22. prosince 1984 č. j. F 72-13893-4302-131184, kterým se stanoví odchylný způ sob zjišťování průměrného výdělku při uplatnění programu zvýšení ekonomické účinnosti mzdové soustavy (reg. částka 32/1984 Sb.).

152. Výnos federálního ministerstva dopravy č. 18 267/1984-03 o odměňování pracovníků v organizacích Nakladatelství dopravy a spojů (reg. částka 1/1985 Sb.).

153. Výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. SD-4533/84-4 o osobním ohodnocení technickohospodářských pracovníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 3/1985 Sb.).

154. Výnos ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky č. 2/1984-E, kterým se mění výnos č. 4/1981-E o odměňování dělníků v organizacích v působnosti ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky (reg. částka 3/1985 Sb.).

155. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 23/1984 Věstníku Českého svazu výrobních družstev o poskytování příplatku dělníkům za výkon sdružených povolání na úsecích služeb, oprav a údržby bytového fondu ve výrobních družstvech (reg. částka 22/1984 Sb.).

156. Směrnice federálního ministerstva paliv a energetiky č. 2/1985 o odměňování pracovníků báňské záchranné služby při vrtných a geologických pracích, při těžbě, úpravě a podzemním skladování nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách (reg. částka 7/1985 Sb.).

157. Výnos federálního ministerstva dopravy č. j. 22 699/81-3 o odměňování dělníků (reg. částka 6/1982 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva dopravy č. j. 22 000/1984-03 (reg. částka 8/1985 Sb.).

158. Výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH-6/203/1983 o osobním ohodnocení technickohospodářských pracovníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 11/1984 Sb.).

159. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 1/1985 o odměňování dělníků v organizacích Státních lesů (reg. částka 7/1985 Sb.).

160. Výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 2/1984 o poskytování odměn vybraným pracovníkům, kteří pracují odloučeně od rodin na společensky vybraných stavbách (reg. částka 7/1985 Sb.).

161. Výnos federálního ministerstva dopravy č. j. 23 335/1984-03, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 20 468/1980-03 o odměňování zdravotnických pracovníků v působnosti federálního ministerstva dopravy (reg. částka 10/1985 Sb.).

162. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. MH/13-1243/373/85 o výjimkách při uplatňování mzdových forem v organizacích místního hospodářství řízených národními výbory (reg. částka 8/1985 Sb.).

163. Výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 2/1985 o výjimkách při uplatňování mzdových forem (reg. částka 10/1985 Sb.).

164. Výnos federálního ministerstva spojů č. j. 4279/1985-53 o poskytování zvláštních odměn pracovníkům, kteří pracují odloučeně od rodin na společensky významných stavbách (reg. částka 13/1985 Sb.).

165. Výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 2/1985 o odměňování členů posádek civilních letadel v působnosti federálního ministerstva všeobecného strojírenství (reg. částka 16/1985 Sb.).

166. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 34537//OEVH/3/84, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 25 933/OEVH/3/81 o odměňování dělníků v organizacích vodního hospodářství v působnosti ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a v organizacích vodního hospodářství řízených národními výbory v České socialistické republice (reg. částka 16/1985 Sb.).

167. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 11/1985 o odměňování dělníků stavebních závodů organizací Státních lesů (reg. částka 16/1985 Sb.).

168. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 515-13994-3124 o odměňování vedoucích a koordinátorů skupin polských pracovníků zaměstnaných v Československé socialistické republice (reg. částka 24/1985 Sb.).

169. Výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 1/1985 o odměňování dělníků (reg. částka 24/1985 Sb.).

170. Výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 4/1985 o poskytování jednorázových odměn dělníkům v organizacích místního stavebnictví v souvislosti s návratem ze základní (náhradní) vojenské služby (reg. částka 24/1985 Sb.).

171. Směrnice předsedy Státní banky československé č. R-35/1985 o odměňování technickohospodářských pracovníků v útvarech výpočetní techniky Státní banky československé (reg. částka 25/1985 Sb.).

172. Výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH-568/203/1985 o poskytování příplatku dělníkům za výkon združených povolání při poskytování služeb, vykonávání oprav a údržby bytového majetku v organizacích místního hospodářství (reg. částka 28/1985 Sb.).

173. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 2/1985 o odměňování členů posádek civilních letadel v organizacích v působnosti federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství (reg. částka 33/1985 Sb.).

174. Výnos federálního ministerstva spojů č. j. 9039//85-53 o poskytování příplatku ke mzdě pracovníkům v místech s extrémně nepříznivými pracovními nebo ztíženými životními podmínkami (reg. částka 33/1985 Sb.).

175. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 31284//OEVH/3/85, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 13 494/OEVH/3/82 o odměňování dělníků národního podniku Vodohospodářské opravny a strojírny Písek (reg. částka 33/1985 Sb.).

176. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 40331/1412/OELH, kterým se mění výnos o odměňování dělníků v organizacích Státních lesů tím, že se příloha 2 nahrazuje v plném rozsahu (reg. částka 33/1985 Sb.).

177. Směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy č. j. FM 041-1805/85, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. j. 17 75/85-220 a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky č. j. 8888//85-Ek pro poskytování prémií za přírůstek tržní zemědělské produkce (reg. částka 34/1985 Sb.).

178. Směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy č. j. FM 041-1803/85, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. j. 1773/85-220 a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky č. j. 8887//85-Ek pro poskytování diferenciálních příplatků (reg. částka 34/1985 Sb.).

179. Směrnice federálního ministerstva zemědělství a výživy č. j. FM 041-1804/85, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. j. 1774/85-220 a ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky č. j. 8889/85-Ek pro poskytování prémií u některých zemědělských výrobků (reg. částka 34/1985 Sb.).

180. Výnos ministerstva financí České socialistické republiky č. j. 241/24231/85 o odměňování technickohospodářských pracovníků České státní spořitelny a České státní pojišťovny (reg. částka 35/1985 Sb.), ve znění výnosu č. j. 241/8059/1986 (reg. částka 14/1986 Sb.).

181. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. MH/13-370/90/86 o odměňování dělníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 1/1986 Sb.), ve znění výnosu č. j. MH/13-4436/1313/88 (reg. částka 16/1988 Sb.).

182. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. SD/33-300/85, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. SD/33-100/82 o odměňování dělníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství a výnos č. j. SD/33-4400/85 o odměňování dělníků národního podniku Silnice (reg. částka 1/1986 Sb.), ve znění výnosu č. j. SD/33-300/88 (reg. částka 12/1986 Sb.).

183. Výnos ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 131/1617/1985 o odměňování technickohospodářských pracovníků Slovenské státní spořitelny a Slovenské státní pojišťovny (reg. částka 2/1986 Sb.), ve znění výnosu č. 131/350/1986 (reg. částka 13/1986 Sb.).

184. Rozhodnutí ústředního ředitele Československé televize č. 41/1985, kterým se doplňuje rozhodnutí č. 32/1982 o odměňování dělníků v Československé televizi (reg. částka 4/1986 Sb.).

185. Výnos federálního ministerstva zemědělství a výživy č. j. FM 01-1721/85 o odměňování členů a pracovníků vykonávajících dělnické pracovní činnosti v jednotných zemědělských družstvech (reg. částka 5/1986 Sb.).

186. Výnos federálního ministerstva zemědělství a výživy č. j. FM 01-2115/85 o poskytování ročních odměn vedoucím funkcionářům a některým vedoucím odborným pracovníkům v jednotných zemědělských družstvech (reg. částka 5/1986 Sb.).

187. Příkaz ministra kultury České socialistické republiky č. 105/1986, kterým se upravuje povolování výjimek ze stanovených kvalifikačních předpokladů podle přílohy č. 2 výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. částka 7/1986 Sb.).

188. Výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky č. 4/1986, kterým se mění a doplňuje výnos č. 3/1982 Věstníku ministerstva obchodu České socialistické republiky o odměňování dělníků (reg. částka 7/1986 Sb.).

189. Směrnice ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 2/1985, kterými se stanoví výjimky z výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků a způsob jeho uplatnění (reg. částka 7/1986 Sb.).

190. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 6. ledna 1986 č. j. 3060-FS/1986 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobně hospodářských organizacích v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 11/1986 Sb.), ve znění výnosu č. 2/1987 (reg. částka 1/1988 Sb.).

191. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 1. července 1982 č. j. 1100-FS/5-1981 o odměňování dělníků v oborovém podniku Vojenské stavby (reg. částka 34/1982 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva národní obrany ze dne 21. prosince 1985 č. j. 2400-FS/5-1985 (reg. částka 11/1986 Sb.).

192. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 15. března 1986 č. j. 12150-FS/5-1986 o odměňování dělníků ve Vojenském kartografickém ústavu v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 11/1986 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva národní obrany ze dne 1. června 1988 č. 3/1988 (reg. částka 17/1988 Sb.).

193. Výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH-611/203/1985, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. MH-764/203/1982 o odměňování dělníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 7/1986 Sb.).

194. Výnos Českého statistického úřadu č. j. 118/86-04 o odměňování technickohospodářských pracovníků SEVTu v Praze (reg. částka 9/1986 Sb.).

195. Výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. SD-1638/1986-4, kterým se mění a doplňuje výnos č. SD-3233/82-4 o odměňování dělníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 13/1986 Sb.).

196. Výnos federálního ministerstva financí č. j. XI/2-9386/86 o odměňování odborných pracovníků bank řízených federálním ministerstvem financí (reg. částka 16/1986 Sb.).

197. Výnos Českého úřadu geodetického a kartografického č. 2520/1986-22, kterým se mění a doplňuje výnos č. 4600/1982-22 o odměňování dělníků (reg. částka 18/1986 Sb.).

198. Výnos ministerstva průmyslu České socialistické republiky č. 5/1986 o poskytování zvláštních odměn za práce s prokázanými chemickými karcinogeny nebo v pracovních procesech s rizikem chemické karcinogenity (reg. částka 19/1986 Sb.).

199. Výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. SD-2955/1986-4 o odměňování dělníků v národních podnicích Silniční stavby (reg.

částka 20/1986 Sb.).

200. Výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č. 1/1986 o odměňování pracovníků Mezinárodního vědeckovýrobního sdružení ROBOT (reg. částka 21/1986 Sb.).

201. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 10/1986 o poskytování ročních odměn vedoucím pracovníkům ve výrobních družstvech a podnicích Českého svazu výrobních družstev (reg. částka 21/1986 Sb.).

202. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 11/1986 o odměňování obchodně provozních pracovníků ve výrobních družstvech a podnicích Českého svazu výrobních družstev (reg. částka 21/1986 Sb.).

203. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 17/1986 k uplatňování výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích výrobního družstevnictví (reg. částka 21/1986 Sb.).

204. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 23/1986, kterými se mění a doplňují směrnice č. 22/1982 o odměňování dělníků ve výrobních družstvech (reg. částka 21/1986 Sb.).

205. Výnos ministerstva obchodu České socialistické republiky z 22. září 1986 č. 16/1986 o odchylném uplatňování některých mzdových forem (reg. částka 25/1986 Sb.).

206. Výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. SD-4566/86-4, kterým se mění a doplňuje výnos č. SD-4533/1984-4 o osobním ohodnocení technickohospodářských pracovníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 25/1986 Sb.).

207. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 51-29398-5134 o poskytování mzdy po dobu léčebných pobytů pracovníkům hlubinných dolů (reg. částka 27/1986 Sb.).

208. Výnos federálního ministerstva financí č. j. XI/2-22555/86 o poskytování zvláštního příplatku pracovníkům Státní tiskárny cenin (reg. částka 6/1987 Sb.).

209. Výnos federálního ministerstva financí č. j. XI/2-9387/86 o odměňování dělníků a obchodně provozních pracovníků Státní tiskárny cenin (reg. částka 6/1987 Sb.).

210. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí a federálního ministerstva financí č. j. 514-29340-5119, 251186 o věrnostních stabilizačních odměnách pracovníků ve vybraných okresech a místech Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje (reg. částka 6/1987 Sb.) ve znění výnosu č. j. 223-6117-5119, 050189 (reg. částka 6/1989 Sb.) a výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 517/1991 Sb.

211. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. j. 3051-FS/5-1985 ze dne 19. 12. 1985 o poskytování naturálních požitků některým pracovníkům v trustu podniků Vojenské lesy a statky v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 6/1987 Sb.).

212. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 25. listopadu 1985 č. j. 3050-FS/5-1985 o odměňování dělníků trustu podniků Vojenských lesů a statků v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 6/1987 Sb.).

213. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 6230/86-V/3 o odměňování pracovníků stavební činnosti Projektové a inženýrské organizace ministerstva kultury České socialistické republiky (reg. částka 6/1987 Sb.).

214. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 137//OELH/87, kterým se doplňuje výnos č. 38/071//195/OELH/82 o mzdovém zvýhodnění pracovníků organizací Státních lesů, zajišťujících úkoly spojené s obnovou lesních porostů (reg. částka 6/1987 Sb.).

215. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. MH/13-2355/780/87 o odchylném uplatňování mzdových forem v organizacích místního hospodářství, drobných provozovnách národních výborů a rozpočtových zařízeních výborů pro komunální služby (reg. částka 9/1987 Sb.).

216. Výnos ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č. MK 7120/1986-13/PaM, kterým se mění a doplňuje výnos č. MK 53/1983-13//PaM o odměňování dělníků (reg. částka 11/1987 Sb.).

217. Výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 3/1987, kterým se doplňuje výnos č. 4/1978 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům vybraných povolání v odvětvích energetiky a plynárenství (reg. částka 17/1987 Sb.).

218. Směrnice ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 3/1977 o úpravě poskytování mzdy pracovníkům v souvislosti s opatřeními v zásobování elektrickou energií a plynem (reg. částka 17/1987 Sb.).

219. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/13-5236/1586/87 o některých otázkách odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 17/1987 Sb.).

220. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. SD/33-2900/87, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. SD/33-100/82 o odměňování dělníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 17/1987 Sb.).

221. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. SD/33-1704/87, kterým se doplňuje výnos č. j. SD/33-885/83 o poskytování stabilizačních odměn v městské hromadné dopravě na území hlavního města Prahy (reg. částka 17/1987 Sb.).

222. Výnos federálního ministerstva dopravy č. j. 13857/1987-3 o odměňování občanských pracovníků Železničního vojska (reg. částka 18/1987 Sb.).

223. Výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. SD-3137/1987-4, kterým se mění a doplňuje výnos č. SD-3233/1982-4 o odměňování dělníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 18/1987 Sb.).

224. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. j. 23794/87-42, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 25352/82-42 o odměňování dělníků v národním podniku Komenium (reg. částka 21/1987 Sb.).

225. Směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. MH/4-358/1972 o mzdovém zvýhodnění pracovníků v organizacích místního hospodářství pracujících ve vybraných oblastech v pohraničí (reg. částka 21/1987 Sb.).

226. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 515-31053-5123 o odměňování a poskytování cestovních náhrad angolským občanům dočasně zaměstnaným v československých organizacích (reg. částka 25/1987 Sb.).

227. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 515-35390-5114 o odměňování práce přesčas některých technickohospodářských pracovníků při výstavbě jaderných elektráren Mochovce a Temelín (reg. částka 25/1987 Sb.).

228. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14616/87-V/2 o odchylném uplatňování mzdových forem (reg. částka 25/1987 Sb.).

229. Výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH 78/203/1987 o některých otázkách odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 25/1987 Sb.).

230. Směrnice Ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky č. j. 137//87 o odměňování technickohospodářských pracovníků v nevýrobních oborech činnosti hospodářských zařízení organizací v ekonomické působnosti Národní fronty (reg. částka 26/1987 Sb.).

231. Směrnice Ústředního výboru Národní fronty Československé socialistické republiky č. j. 152//87, kterými se mění a doplňují směrnice č. j. 89//86 pro odměňování technickohospodářských pracovníků v některých hospodářských zařízeních organizací v ekonomické působnosti Národní fronty (reg. částka 26/1987 Sb.).

232. Výnos federálního ministerstva dopravy č. j. 22758/1987-03, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 11 121/1983-03 o odměňování členů posádek civilních letadel v organizacích civilního letectví v působnosti federálního ministerstva dopravy (reg. částka 1/1988 Sb.).

233. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. 1/1987, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 4600-FS/5-1983 o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko - nakladatelství a distribuce knih a v národním podniku Vydavatelství Naše vojsko (reg. částka 1/1988 Sb.).

234. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 513-35673-5118 o poskytování zvláštních ročních odměn pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny (reg. částka 1/1988 Sb.).

235. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 51-37608-5116 o posílení pravomoci a odpovědnosti podniků za uplatňování mzdových forem (reg. částka 1/1988 Sb.).

236. Výnos federálního ministerstva dopravy č. j. 6640/1988-03, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 22699/1981-03 o odměňování dělníků (reg. částka 4/1988 Sb.).

237. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 1/1988 o odměňování pracovníků společného československo-sovětského inženýrsko-dodavatelského podniku Škoda Uralmaš (reg. částka 4/1988 Sb.).

238. Směrnice předsedy Státní banky československé č. R-38/1988, kterými se mění směrnice č. R-36/1986 o odměňování odborných pracovníků ve Státní bance československé (reg. částka 4/1988 Sb.).

239. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 58/1986, kterým se mění a doplňuje výnos č. 37 ze dne 31. 5. 1976 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu na území České socialistické republiky (reg. částka 4/1988 Sb.).

240. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. j. 80/1988-224 o odměňování žáků středních škol, studentů vysokých škol a pracovníků při sezónních zemědělských pracích a odměňování pedagogického dozoru při účasti žáků a studentů na zemědělských pracích (reg. částka 7/1988 Sb.).

241. Výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 1/1988 o odměňování pracovníků převedených pro překročení nejvýše přípustné dávky ionizujícího záření v jaderných elektrárnách na jinou práci (reg. částka 8/1988 Sb.).

242. Výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 2/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. 4/1981 o odměňování dělníků (reg. částka 8/1988 Sb.).

243. Výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 3/1988 o poskytování odstupného vybraným pracovníkům převáděným v rámci energetiky do nově budovaných jaderných elektráren (reg. částka 8/1988 Sb.).

244. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. j. 723//OELH/88 o odměňování dělníků v organizacích Státních lesů (reg. částka 12/1988 Sb.).

245. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. 1/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 1100-FS/5-1981 o odměňování dělníků v oborovém podniku Vojenské stavby v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 17/1988 Sb.).

246. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. 2/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 1400-FS/5-1981 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 17/1988 Sb.).

247. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. 5/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 3050-FS/5-1985 o odměňování dělníků v trustu podniků Vojenských lesů a statků v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 17/1988 Sb.).

248. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. 6/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 4600-FS/5-1983 o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko - nakladatelství a distribuce knih a v národním podniku Vydavatelství Naše vojsko v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 17/1988 Sb.).

249. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 59/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. 55/1983 o odměňování technickohospodářských pracovníků v kinech a na správách kin (reg. částka 17/1988 Sb.).

250. Výnos federálního ministerstva financí č. j. VIII//2-9549/88, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. XI/2-9386/86 o odměňování odborných pracovníků bank řízených federálním ministerstvem financí (reg. částka 26/1988 Sb.).

251. Výnos federálního ministerstva dopravy a spojů č. j. 12483/1988-03, 031 o odměňování příslušníků Sboru ozbrojené ochrany železnic a příslušníků Sboru ozbrojené ochrany letišť (reg. částka 26/1988 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva dopravy č. j. 20967/1990-320 ze dne 9. 1. 1991 č. 77/1991 Sb.

252. Výnos ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky č. j. 33191/88, kterým se mění a doplňuje výnos č. 3/1982, ve znění výnosu č. 4/1986 o odměňování dělníků (reg. částka 26/1988 Sb.).

253. Směrnice předsedy Státní banky československé č. R-39/1988 o odměňování obchodně provozních pracovníků ve Státní bance československé (reg. částka 26/1988 Sb.).

254. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 14. prosince 1988 č. 14/1988 o odměňování dělníků v Československém armádním filmu (reg. částka 47/1988 Sb.).

255. Směrnice předsedy Státní banky československé č. R-40/1988 o odměňování pracovníků dělnických povolání ve Státní bance československé (reg. částka 29/1988 Sb.).

256. Výnos ministerstva vnitra a životního prostředí Slovenské socialistické republiky č. MH 39//08.04/1988 o naturálních požitcích dělníků v organizacích místního hospodářství (reg. částka 30/1988 Sb.).

257. Výnos Českého úřadu geodetického a kartografického ze dne 31. srpna 1988 č. 128/1988-22, kterým se mění a doplňuje výnos č. 4600/1982-22 o odměňování dělníků, ve znění výnosu č. 2520/1986-22 (reg. částka 35/1988 Sb.).

258. Výnos federálního ministerstva dopravy a spojů č. j. 15466/1988-0320, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 13857/1987-03 o odměňování občanských pracovníků železničního vojska (reg. částka 41/1988 Sb.).

259. Výnos ministerstva výstavby a stavebnictví České socialistické republiky č. 3/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. 1/1985 o odměňování dělníků (reg. částka 41/1988 Sb.).

260. Výnos ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky č. 1/1988-E, kterým se mění a doplňuje výnos č. 4/1981-E o odměňování dělníků (reg. částka 41/1988 Sb.).

261. Výnos ministerstva vnitra a životního prostředí Slovenské socialistické republiky č. SD-4021/1988-4, kterým se doplňuje výnos č. SD-3233/1982-4 o odměňování dělníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství (reg. částka 44/1988 Sb.).

262. Výnos ministerstva vnitra a životního prostředí Slovenské socialistické republiky č. SD-4022/1988-4, kterým se doplňuje výnos č. SD-2955/1986-4 o odměňování dělníků v národních podnicích Silniční stavby (reg. částka 44/1988 Sb.).

263. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. 20/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 8450-FS/5-1984 o mzdovém zvýhodnění pracovníků výroby a zpracování výbušnin v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 47/1988 Sb.).

264. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. 21/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 6580-FS/5-1982 o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko, tiskárna (reg. částka 47/1988 Sb.).

265. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. 22/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 3050-FS/5-1985 o odměňování dělníků v trustu podniků Vojenských lesů a statků v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 47/1988 Sb.).

266. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. 15/1988, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 3060-FS/5-1985 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobně hospodářských organizacích v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 47/1988 Sb.).

267. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14491/88-V/3 o odměňování pracovníků v jiných než socialistických organizacích v působnosti ministerstva kultury České socialistické republiky (reg. částka 49/1988 Sb.).

268. Výnos federálního ministerstva zemědělství a výživy č. j. FM-1/1901/1988 o odměňování členů a pracovníků v jednotných zemědělských družstvech a ve společných podnicích (reg. částka 50/1988 Sb.).

269. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky č. j. 20214/52/OEVH/88 o odměňování dělníků v organizacích vodního hospodářství (reg. částka 50/1988 Sb.).

270. § 2 až 10, § 12 a 13, přílohy č. 1, 2, 3 výnosu federálního ministerstva dopravy a spojů č. j. 19404/1988-0320 o odměňování členů posádek československých námořních lodí (reg. částka 14/1989 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva dopravy č. j. 7071/1990-0320, výnosu federálního ministerstva dopravy č. 562/1990 Sb. a výnosu federálního ministerstva dopravy č. j. 18676/1991-0130.

271. Výnos federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky č. 1/1989 o odměňování pracovníků podniků se zahraniční majetkovou účastí (reg. částka 18/1989 Sb.).

272. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 223-8599-5123 o poskytování stabilizačních odměn občanům Polské lidové republiky zaměstnaným v Československé socialistické republice (reg. částka 26/1989 Sb.).

273. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 22-10932-5119 pro úpravu poskytování mzdových preferencí (reg. částka 29/1989 Sb.).

274. Výnos federálního ministerstva financí č. j. VIII/2-20391/89 o odměňování odborných pracovníků Investiční banky (reg. částka 34/1989 Sb.).

275. Výnos federálního ministerstva národní obrany o platnosti mzdových předpisů vydaných pro bývalé výrobní hospodářské organizace v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 34/1989 Sb.).

276. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 223-11255-5150, kterým se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu o odměňování dělníků v organizacích Československého filmu (reg. částka 34/1989 Sb.).

277. Výnos ministerstva obchodu a cestovního ruchu Slovenské socialistické republiky č. 13489-21 o odměňování pracovníků a usměrňování mzdových prostředků ve společných podnicích ve vnitřním obchodě a cestovním ruchu Slovenské socialistické republiky (reg. částka 34/1989 Sb.).

278. Výnos ministerstva výstavby a stavebnictví České socialistické republiky č. 1/1989 o odměňování pracovníků ve společných podnicích stavební výroby se zahraniční majetkovou účastí (reg. částka 35/1989 Sb.).

279. Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky č. 6054/1989-C/4 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích v působnosti ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky (reg. částka 35/1989 Sb.).

280. Výnos ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky ze dne 25. ledna 1990 č. 332/1990 Sb., kterým se upravuje poskytování naturálních požitků technickohospodářských pracovníků v organizacích lesního hospodářství a zařazování organizačních jednotek organizací v působnosti ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky.

281. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 44/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 60 ze dne 13. 12. 1989 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu.

282. Výnos federálního ministerstva paliv a energetiky č. 1/1990 ze dne 23. 1. 1990 č. 59/1990 Sb., o deputátním uhlí a dříví.

283. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. 152/1990 Sb., o odměňování zdravotnických pracovníků.

284. Výnos ministerstva financí, cen a mezd České republiky č. 188/1990 Sb., o odměňování odborných a administrativních pracovníků České státní spořitelny.

285. Výnos ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky č. 219/1990 Sb., o odměňování odborných a administrativních pracovníků Slovenské státní spořitelny.

286. Výnos Státní banky československé č. 243/1990 Sb., o odměňování pracovníků ve Státní bance československé, Komerční bance, Všeobecné úvěrové bance, Československé obchodní bance, a. s. a Živnostenské bance.

287. Výnos Státní banky československé č. 244/1990 Sb., o úpravě platových poměrů pracovníků bank přidělených k výkonu funkce do zahraničí.

288. Výnos federálního ministerstva dopravy č. 255/1990 Sb., o odměňování zdravotnických pracovníků v působnosti federálního ministerstva dopravy.

289. Výnos federálního ministerstva financí č. 286/1990 Sb., o odměňování odborných pracovníků Investiční banky.

290. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 320/1990 Sb., o odměňování odborných pracovníků v Agrobance a. s. Praha, Slovenské zemědělské bance a. s. Bratislava a Slovenské Tatra bance.

291. Výnos federálního ministerstva obrany č. 511/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobně hospodářských organizacích v působnosti federálního ministerstva národní obrany.

292. Výnos federálního ministerstva dopravy č. 538/1990 Sb., o odměňování členů posádek civilních letadel a řídících letového provozu.

(2) Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje část druhá tohoto zákona, se po dni jeho účinnosti nepoužijí:

1. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/1970 Sb., o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích, ve znění vyhlášky č. 120/1988 Sb.

2. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 146/1989 Sb., o odměňování pracovníků v malých organizacích.

3. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 269/1990 Sb., o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obchodně provozních a technickohospodářských pracovníků.

4. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 571/1990 Sb., o odměňování učitelů náboženství.

5. Směrnice ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 9889/77-Va/3 pro poskytování osobního ohodnocení dělníků v resortu ministerstva kultury České socialistické republiky (reg. částka 20/1977 Sb.).

6. Usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 22. října 1965 č. 509 o zásadách pro určování termínů výplat mezd (reg. částka 55/1965 Sb.).

7. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 16820/78-Va/3 o odměňování technickohospodářských pracovníků Ústředí státní památkové péče a ochrany přírody, ústředního ředitelství (reg. částka 28/1978 Sb.).

8. Výnos ústředního ředitele Československé tiskové kanceláře ze dne 1. února 1979 č. j. 1000/79 o odměňování odborných, technických, provozních a administrativních pracovníků Československé tiskové kanceláře.

9. Výnos ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky č. Z-6300/1980-C/4 o platových poměrech zdravotnických pracovníků (reg. částka 2/1981 Sb.), ve znění výnosu ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky č. Z-1291/1983-C/4 (reg. částka 3/1984 Sb.), výnosu ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky č. Z-5884/1983-C/4 (reg. částka 3/1984 Sb.) a výnosu ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky č. Z-8938-C/4 (reg. částka 10/1985 Sb.).

10. Výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu z 1. 12. 1980, kterým se mění a doplňuje výnos z 19. 12. 1977 o odměňování pracovníku Československého rozhlasu - útvarů centrálního řízení (reg. částka 10/1981 Sb.).

11. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 31-588/81-7308 o odměňování redaktorů-novinářů (reg. částka 16/1981 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 514-13530-3127 (reg. částka 8/1985 Sb.), výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 221-2073-5126 č. 202/1991 Sb. a výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 507/1991 Sb.

12. Výnos ministerstva zdravotnictví Slovenské socialistické republiky č. Z-7100/1980-C/4 o prémiování zubních laborantů (reg. částka 21/1981 Sb.).

13. Výnos federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 13 z 30. 9. 1981 o odměňování dělníků v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů (reg. částka 34/1981 Sb.).

14. Směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 313-1422/81-7203 pro odměňování zdravotně vysoce rizikových prací při použití izolačních dýchacích přístrojů (reg. částka 88/1982 Sb.).

15. Rozhodnutí ústředního ředitele Československého rozhlasu z 26. 6. 1981 o odměňování redaktorů Československého rozhlasu (reg. částka 8/1982 Sb.).

16. Směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 2 z 19. 2.1982 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů (reg. částka 12/1982 Sb.).

17. Směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 3 z 19. 2. 1982 pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavního architekta (reg. částka 12/1982 Sb.).

18. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. F 314-4674-3145, 040682 o odměňování uměleckých pracovníků (reg. částka 20/1982 Sb.), ve znění výnosu č. j. 514-612-5154 (reg. částka 29/1988 Sb.).

19. Výnos Českého geologického úřadu č. 1 z 1. 6. 1982 o odměňování dělníků (reg. částka 24/1982 Sb.).

20. Výnos Českého úřadu geodetického a kartografického č. 4600/1982-22 o odměňování dělníků (reg. částka 30/1982 Sb.).

21. Výnos Slovenského geologického úřadu č. 1 z 16. 4. 1982 o odměňování dělníků v organizacích v působnosti Slovenského geologického úřadu (reg. částka 32/1982 Sb.).

22. Směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického č. 4890/1982-22 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům (reg. částka 6/1983 Sb.).

23. Výnos Slovenského úřadu geodézie a kartografie č. 2-3400/1982 o odměňování dělníků v organizacích v působnosti Slovenského úřadu geodézie a kartografie (reg. částka 6/1983 Sb.).

24. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 315-1731/79-7313 o odměňování odborných a administrativních pracovníků orgánů státní správy a některých dalších rozpočtových organizací (reg. částka 30/1979 Sb.).

25. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 515-38434-5147 o odměňování pracovníků dělnických povolání v orgánech státní správy a některých dalších organizacích (reg. částka 26/1988 Sb.).

26. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 3707/83-V/3 o odměňování dělníků (reg. částka 9/1983 Sb.).

27. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. MH/4-762/7584/82 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů (reg. částka 9/1983 Sb.), ve znění výnosu ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. MH/4-486/4-600/83 (reg. částka 23/1983 Sb.) a výnosu ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. MH/13-14 344/3234/84 (reg. částka 5/1984 Sb.).

28. Výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu z 1. 11. 1982 o odměňování dělníků Československého rozhlasu (reg. částka 12/1983 Sb.).

29. Směrnice federálního ministerstva dopravy č. j. 23792/82-03 o odměňování a náhradách výdajů spojených s výkonem práce pracovníků vysílaných do zahraničí a jejich rodinných příslušníků (reg. částka 13/1983 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva dopravy č. j. 22412/1983-03 (reg. částka 4/1984 Sb.), výnosu federálního ministerstva dopravy č. j. 10083/1986-03 a výnosu federálního ministerstva dopravy a spojů č. j. 13116/1989 (reg. částka 29/1989 Sb.).

30. Výnos ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH-1619/210/1982 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů (reg. částka 14/1983 Sb.), ve znění výnosu ministerstva vnitra Slovenské socialistické republiky č. MH 1186/210/1984 (reg. částka 20/1984 Sb.).

31. Výnos ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č. MK-53/1983-13/PaM o odměňování dělníků (reg. částka 19/1983 Sb.).

32. Výnos ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č. MK-4380/1983-13/PaM o odměňování pracovníků v organizacích řízených ministerstvem kultury Slovenské socialistické republiky a v organizacích řízených národními výbory s výzkumnou a vývojovou, odbornou a metodickou činností (reg. částka 26/1983 Sb.).

33. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 10 580/83-V/3 o odměňování pracovníků v organizacích řízených ministerstvem kultury České socialistické republiky a v organizacích spravovaných národními výbory s výzkumnou, vývojovou, odbornou a metodickou činností (reg. částka 6/1984 Sb.).

34. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 6194/84-V/3 o mzdovém zvýhodnění za práci v nerovnoměrně rozvržené pracovní době v období kalendářního roku (reg. částka 19/1984 Sb.).

35. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 51-25345-5123, 080586 o odměňování pracovníků vysílaných na akce investiční výstavby na území Svazu sovětských socialistických republik (reg. částka 13/1986 Sb.).

36. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 51-12430-3156 z 12. 9. 1984 o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. částka 22/1984 Sb.), ve znění opatření federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 30. 8. 1985 č. j. 515-19738-5122 (reg. částka 22/1985 Sb.) a výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 13. 7. 1987 č. j. 514-33885-5112 (reg. částka 17/1987 Sb.).

37. Výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu č. 38/1984 Ústředního věstníku Československého rozhlasu o zásadách mzdové politiky v Československém rozhlasu (reg. částka 3/1985 Sb.).

38. Směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 51-14824-3115, 281284 z 29. 12. 1984 pro hodnocení a odměňování ztíženého a zdraví škodlivého pracovního prostředí v rozpočtových a příspěvkových organizacích (reg. částka 7/1985 Sb.).

39. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 514-9348-3123 z 8. 2. 1985 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích výpočetní techniky (reg. částka 8/1985 Sb.).

40. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí z 8. 2. 1985 č. j. 514-10779-3123 o odměňování dělníků v organizacích výpočetní techniky (reg. částka 8/1985 Sb.).

41. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. j. MH/13-3500/1090/1985 o odměňování pracovníků rozpočtových zařízení národních výborů pro komunální služby (reg. částka 11/1985 Sb.).

42. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 514-18544-5111 o odměňování obchodně provozních pracovníků (reg. částka 24/1985 Sb.).

43. Výnos Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 3/1985, kterým se mění a doplňuje výnos č. 13 ze dne 30. září 1981 o odměňování dělníků v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů (reg. částka 26/1985 Sb.).

44. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. j. 16084/87-42 o naturálních požitcích poskytovaných technickohospodářským pracovníkům ve školních lesních podnicích vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních lesních hospodářství škol v působnosti národních výborů (reg. částka 10/1987 Sb.).

45. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 4163/87-V/3, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 3707/83-V/3 o odměňování dělníků (reg. částka 18/1987 Sb.).

46. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 9450/1987-V/3 pro uplatňování mzdových forem v příspěvkových, rozpočtových a jiných organizacích odvětví kultury (reg. částka 18/1987 Sb.).

47. Výnos Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 3/1987 o odměňování pracovníků organizací výzkumné a vývojové základny přímo řízených ústředními orgány (reg. částka 1/1988 Sb.).

48. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 515-34364-5129 o odměňování pracovníků v závodních jednotkách požární ochrany (reg. částka 17/1988 Sb.).

49. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 31. března 1988 č. j. MH/13-9517/2807/88 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů a rozpočtových zařízení národních výborů pro komunální služby (reg. částka 23/1988 Sb.), ve znění výnosu ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky ze dne 10. dubna 1989 č. j. MH/1-4696//976/89 (reg. částka 17/1989 Sb.).

50. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 3017/88-V/3, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 3707/83-V/3 o odměňování dělníků (reg. částka 35/1988 Sb.).

51. Rozhodnutí ústředního ředitele Československé tiskové kanceláře ze dne 16. června 1988 č. j. 236/1988 o odměňování pracovníků dělnických povolání v Československé tiskové kanceláři.

52. Výnos ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č. MK-8607/1988-13 o odchylném uplatňování úpravy federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. částka 17/1989 Sb.).

53. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 5695-V/3, kterým se stanoví nomenklatura funkcí, kvalifikačních stupňů a mzdových tarifů (reg. částka 22/1989 Sb.).

54. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 9728/89-V/3, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. 5626/88-V/3 o odchylném uplatnění některých ustanovení výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků (reg. částka 24/1989 Sb.).

55. Výnos ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky č. 78/1990 Sb., kterým se určují nomenklatury funkcí, kvalifikační stupně a mzdové tarify uměleckých pracovníků v organizacích kultury v působnosti ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky a v organizacích kultury řízených národními výbory.

56. Výnos ministerstva zdravotnictví České republiky č. 218/1990 Sb., o odměňování zdravotnických pracovníků.

(3) Mzdová opatření vydaná podle dosavadních právních předpisů pozbývají platnosti dnem účinnosti tohoto zákona.

§ 25

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).