Hlavní navigace

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - HLAVA III - PŘESTUPKY

Předpis č. 256/2004 Sb.

Znění od 1. 5. 2020

256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

HLAVA III

PŘESTUPKY

Díl 1

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu

§ 157

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) neoprávněně vykonává činnost podle tohoto zákona, ke které je třeba povolení České národní banky, akreditace udělená Českou národní bankou, zápis do seznamu vedeného Českou národní bankou, souhlas České národní banky nebo sdělení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie,

b) uvede nepravdivý nebo zavádějící údaj nebo neuvede veškeré skutečnosti v souvislosti se žádostí podle tohoto zákona,

c) jako člen vedoucího orgánu jedná v rozporu s § 10 odst. 4,

d) nabude na obchodníkovi s cennými papíry nebo organizátorovi regulovaného trhu kvalifikovanou účast nebo jej ovládne v rozporu s § 10b odst. 1 nebo § 47 odst. 1,

e) nesplní některou z oznamovacích povinností podle § 10e odst. 1 nebo § 47 odst. 3,

f) jako osoba, jejíž povolení k činnosti nebo akreditace byly odejmuty nebo zanikly, nebo jako osoba, která je právním nástupcem osoby, jejíž povolení k činnosti nebo akreditace byly odejmuty nebo zanikly, nesplní povinnost uchovávat dokumenty a záznamy podle § 14g, § 17 odst. 6 nebo § 32 odst. 7,

g) jako osoba podle § 4b odst. 1 písm. a), e), i) nebo j) v rozporu s § 17j nesplní některou z povinností podle § 17c, 17d, 17e, 17f, 17g, 17h nebo 17i,

h) jako účastník obchodního systému neprovede testování algoritmů podle § 73m, nebo

i) jako účastník obchodního systému nepodá zprávu podle § 73k.

(2) Fyzická osoba se jako vázaný zástupce dopustí přestupku tím, že nevypoví smluvní závazek v rozporu s § 32b odst. 2.

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 124 a § 12i odst. 1.

(4) Fyzická osoba se jako osoba podle § 116 odst. 1 dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost mlčenlivosti podle § 116.

(5) Fyzická osoba se jako emitent podle § 118 odst. 1 písm. b), c) nebo d) nebo § 121a dopustí přestupku tím, že

a) nesplní některou z povinností podle § 120 nebo § 120c odst. 1,

b) poruší zákaz podle § 121, nebo

c) nesplní některou z povinností týkající se povinně uveřejňované informace podle § 127 odst. 2.

(6) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 150000000 Kč, nebo

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(7) Za přestupek podle odstavce 2, 4 nebo 5 lze uložit pokutu do 500000 Kč.

(8) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do 10000000 Kč.

(9) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou uložit zákaz činnosti až na 5 let.

§ 158

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) jako emitent podle § 118 odst. 1 neuveřejní výroční zprávu podle § 118,

b) jako osoba podle § 122 odst. 1 nesplní některou z oznamovacích povinností podle § 122 odst. 1, nebo

c) jako osoba, která požádala o přijetí investičních cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, nesplní některou z povinností podle § 127 odst. 2.

(2) Fyzická osoba se jako nucený správce nebo insolvenční správce obchodníka s cennými papíry, nebo osoba, která má tyto podklady u sebe, dopustí přestupku tím, že neposkytne Garančnímu fondu podklady podle § 130 odst. 11.

(3) Fyzická osoba se jako nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice nebo centrálního depozitáře dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 139 odst. 7.

(4) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 60000000 Kč, nebo

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty 60000000 Kč.

(5) Za přestupek podle odstavce 2 nebo 3 lze uložit pokutu do 5000000 Kč.

Díl 2

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti finančního trhu

§ 159

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti finančního trhu

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 4 odst. 1, čl. 5a, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009, v platném znění.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání42).

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů43).

(4) Za přestupek podle odstavce 1, 2 nebo 3 lze uložit pokutu do 10000000 Kč.

§ 159a

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51).

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 140000000 Kč, nebo

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

§ 160

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zneužívání trhu

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů

a) podle čl. 14 nebo čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014,

b) podle čl. 16 nebo čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, nebo

c) podle čl. 18, čl. 19 nebo čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do

a) 150000000 Kč, nebo

b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do

a) 30000000 Kč, nebo

b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do

a) 15000000 Kč, nebo

b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

§ 161

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o trzích finančních nástrojů

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím trhy finančních nástrojů53), nebo poruší opatření přijaté podle čl. 40 až 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 150000000 Kč, nebo

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

§ 161a

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o sekuritizaci

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci63).

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 126650000 Kč, nebo

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

§ 161b

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3, 5, 6, čl. 7 odst. 1 až 11, čl. 8, 9, 10, čl. 11 odst. 1 nebo 3, čl. 14 odst. 1 nebo 2, čl. 15 odst. 1, čl. 16 odst. 1 až 3, čl. 17, 18, čl. 19 odst. 1 až 3, čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 1 až 4 nebo 7 až 11, čl. 22 odst. 2 až 5, čl. 23 odst. 1 až 3 nebo 5 nebo čl. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 18228000 Kč, nebo

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty 18228000 Kč.

Díl 3

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu

§ 162

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) neoprávněně vykonává činnost podle tohoto zákona, ke které je třeba povolení České národní banky, akreditace udělená Českou národní bankou, zápis do seznamu vedeného Českou národní bankou, souhlas České národní banky nebo sdělení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie,

b) uvede nepravdivý nebo zavádějící údaj nebo neuvede veškeré skutečnosti v souvislosti se žádostí podle tohoto zákona,

c) nabude na obchodníkovi s cennými papíry nebo organizátorovi regulovaného trhu kvalifikovanou účast nebo jej ovládne v rozporu s § 10b odst. 1 nebo § 47 odst. 1,

d) nesplní některou z oznamovacích povinností podle § 10e odst. 1 nebo § 47 odst. 3,

e) jako osoba, jejíž povolení k činnosti nebo akreditace byly odejmuty nebo zanikly, nebo jako osoba, která je právním nástupcem osoby, jejíž povolení k činnosti nebo akreditace byly odejmuty nebo zanikly, neuchová dokumenty a záznamy podle § 14g, § 17 odst. 6 nebo § 32 odst. 7,

f) jako osoba podle § 4b odst. 1 písm. a), e), i) nebo j) v rozporu s § 17j nesplní některou z povinností podle § 17c, 17d, 17e, 17f, 17g, 17h nebo 17i,

g) jako účastník obchodního systému nesplní povinnost provést testování algoritmů podle § 73m, nebo

h) jako účastník obchodního systému nepodá zprávu podle § 73k.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vázaný zástupce dopustí přestupku tím, že nevypoví smluvní závazek v rozporu s § 32b odst. 2.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 124 a § 12i odst. 1.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 53, § 73b odst. 1 nebo § 100 odst. 2 neoprávněně používá označení „regulovaný trh“, „trh malých a středních podniků“, „burza cenných papírů“ nebo obdobné označení nebo označení „centrální depozitář cenných papírů“.

(5) Podnikající fyzická osoba se jako osoba podle § 116 odst. 1 dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost mlčenlivosti podle § 116.

(6) Za přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a) 150000000 Kč,

b) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku.

(7) Za přestupek podle odstavce 3 nebo 4 lze uložit pokutu do 10000000 Kč.

(8) Za přestupek podle odstavce 2 nebo 5 lze uložit pokutu do 500000 Kč.

(9) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou uložit též zákaz činnosti až na 5 let.

§ 163

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) jako osoba podle § 122 odst. 1 nesplní některou z oznamovacích povinností podle § 122 odst. 1, nebo

b) jako osoba, která požádala o přijetí investičních cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, nesplní některou z povinností podle § 127 odst. 2.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako nucený správce nebo insolvenční správce obchodníka s cennými papíry nebo osoba, která má tyto podklady u sebe, dopustí přestupku tím, že neposkytne Garančnímu fondu podklady podle § 130 odst. 11.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice nebo centrálního depozitáře dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 139 odst. 7.

(4) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 300000000 Kč,

b) výše 5 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300000000 Kč, nebo

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300000000 Kč.

(5) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 60000000 Kč, nebo

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 60000000 Kč.

(6) Za přestupek podle odstavce 2 nebo 3 lze uložit pokutu do 5000000 Kč.

§ 164

Přestupky obchodníka s cennými papíry

(1) Obchodník s cennými papíry se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní povinnost podle § 6 odst. 3,

b) nesplní některou z povinností týkající se vedoucího orgánu podle § 10 odst. 3 nebo § 10a odst. 1,

c) v rozporu s § 12 odst. 1 nevykonává činnost řádně nebo obezřetně,

d) v rozporu s § 12 odst. 2 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje řídicí a kontrolní systém,

e) nezajistí, aby jeho řídicí a kontrolní systém splňoval požadavky stanovené v § 12a odst. 1 nebo 2,

f) v rozporu s § 12a odst. 3 neověří nebo nezhodnotí ucelenost, přiměřenost a účinnost řídicího a kontrolního systému anebo nezjedná nápravu,

g) v rozporu s § 12ba odst. 1 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy pro schvalování investičního nástroje nebo jeho významných změn,

h) v rozporu s § 12ba odst. 2 neověří nebo nezhodnotí postupy pro schvalování investičního nástroje nebo jeho významných změn anebo nezjedná nápravu,

i) v rozporu s § 12ba odst. 5 neověří nebo nezhodnotí investiční nástroje, které nabízí, anebo nezjedná nápravu,

j) nesplní informační povinnost podle § 12ba odst. 6,

k) nezavede postupy podle § 12bb,

l) nezajistí vedení některé z evidencí podle § 12c,

m) pověří jinou osobu výkonem činnosti bez toho, aby zavedl, udržoval nebo uplatňoval odpovídající opatření podle § 12d,

n) nezavede opatření k ochraně majetku zákazníka podle § 12e odst. 1 nebo 2,

o) nezajistí, aby jeho auditor podal České národní bance zprávu o přiměřenosti opatření přijatých za účelem ochrany práv zákazníka podle § 12e odst. 3,

p) nevede deník obchodníka s cennými papíry podle § 13,

q) nezajistí, aby jeho personální zdroje splňovaly požadavky podle § 14,

r) v rozporu s § 14a odst. 1 je při své činnosti zastoupen jinou osobou,

s) v rozporu s § 14a odst. 2 provozuje svoji činnost prostřednictvím osob, které nesplňují podmínky odborné způsobilosti nebo důvěryhodnosti,

t) neposkytuje investiční služby s odbornou péčí podle § 15 odst. 1,

u) v rozporu s § 16 odst. 1 nebo 2 nepředloží nebo neuveřejní výroční zprávu nebo související informace,

v) nesplní informační povinnost podle § 16 odst. 6,

w) neuchová dokumenty nebo záznamy podle § 17,

x) nesplní při algoritmickém obchodování některou z povinností podle § 17c nebo § 17d odst. 1, 2 nebo 4,

y) neuchová nebo neposkytne při algoritmickém obchodování s vysokou frekvencí v rozporu s § 17e záznamy v obchodních systémech,

z) nesplní při algoritmickém obchodování za účelem uskutečňování strategie tvorby trhu některou z povinností podle § 17f odst. 1,

za) nesplní při poskytování přímého elektronického přístupu k obchodnímu systému některou z povinností podle § 17g odst. 1, 3, 4 nebo 5 nebo § 17h odst. 1, 2 nebo 4,

zb) nesplní při nabízení služby zúčtování jiným osobám některou z povinností podle § 17i,

zc) nesplní oznamovací povinnost podle § 21 odst. 1 nebo 6 nebo podle § 22 odst. 1 nebo 5,

zd) umístí pobočku v rozporu s rozhodnutím České národní banky podle § 21 odst. 5,

ze) jako zastoupený nesplní některou z povinností podle § 32k písm. a), b), d), f) nebo g),

zf) jako osoba, která provozuje strategii tvorby trhu, nemá smlouvu podle § 50g odst. 1, nebo

zg) nesplní informační povinnost podle § 134e odst. 2.

(2) Obchodník s cennými papíry, který je investičním podnikem uvedeným v čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 9a nepřijme nebo neuplatňuje požadované strategie nebo postupy,

b) rozdělí část zisku po zdanění v rozporu s § 9aj odst. 4,

c) nezavede nebo neudržuje řídicí a kontrolní systém na konsolidovaném základě podle § 12b odst. 1,

d) v rozporu s § 12b odst. 2 nezajistí, aby jím ovládaná osoba zavedla požadované zásady a postupy,

e) v rozporu s § 12b odst. 3 nezajistí, aby zásady a postupy členů konsolidačního celku splňovaly stanovené požadavky,

f) nezřídí některý z výborů podle § 12g odst. 1,

g) odmění osobu s rizikovým vlivem v rozporu s § 12j,

h) nesplní informační povinnost podle § 16 odst. 4, nebo

i) v rozporu s § 155 odst. 3 nesleduje operace se členy stejného konsolidačního celku, neřídí rizika s nimi spojená nebo je nepodrobuje odpovídajícím mechanismům vnitřní kontroly.

(3) Obchodník s cennými papíry se dále dopustí přestupku tím, že

a) nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 12i odst. 1,

b) nesplní informační povinnost podle § 16 odst. 3,

c) jako zastoupený nevypoví smluvní závazek podle § 32b odst. 1,

d) jako zastoupený nesplní některou z povinností podle § 32k písm. c) nebo e),

e) jako dražebník cenných papírů organizuje veřejnou dražbu cenných papírů v rozporu s § 33,

f) nezaplatí příspěvek do Garančního fondu podle § 129, nebo

g) neposkytne Garančnímu fondu podklady podle věty první § 130 odst. 11.

(4) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 150000000 Kč,

b) výše 10 % celkového ročního obratu obchodníka s cennými papíry podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(5) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do

a) 20000000 Kč,

b) výše 10 % celkového ročního obratu obchodníka s cennými papíry podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(6) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do 10000000 Kč.

§ 165

Přestupky zahraniční osoby

(1) Zahraniční osoba se jako osoba podle § 24 dopustí přestupku tím, že

a) nevede deník obchodníka s cennými papíry podle § 24 odst. 5 písm. a) a § 13,

b) neuveřejní údaje podle § 24 odst. 5 písm. b) a § 16b,

c) neposkytuje investiční služby s odbornou péčí podle § 24 odst. 5 písm. c) a § 15 odst. 1, nebo

d) neuchová dokumenty nebo záznamy podle § 24 odst. 5 písm. e) a § 17.

(2) Zahraniční osoba se jako osoba podle § 28 dopustí přestupku tím, že

a) nesplní některou z povinností týkající se vedoucího orgánu podle § 28b odst. 3 a § 10 odst. 3 nebo § 10a odst. 1,

b) v rozporu s § 28b odst. 3 a § 12 odst. 1 nevykonává činnost řádně nebo obezřetně,

c) v rozporu s § 28b odst. 3 a § 12 odst. 2 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje řídicí a kontrolní systém,

d) v rozporu s § 28b odst. 3 nezajistí, aby její řídicí a kontrolní systém splňoval požadavky stanovené v § 12a odst. 1 nebo 2,

e) v rozporu s § 28b odst. 3 a § 12a odst. 3 neověří nebo nezhodnotí ucelenost, přiměřenost a účinnost řídicího a kontrolního systému anebo nezjedná nápravu,

f) v rozporu s § 28b odst. 3 a § 12ba odst. 1 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy pro schvalování investičního nástroje nebo jeho významných změn,

g) v rozporu s § 28b odst. 3 a § 12ba odst. 2 neověří nebo nezhodnotí postupy pro schvalování investičního nástroje nebo jeho významných změn anebo nezjedná nápravu,

h) v rozporu s § 28b odst. 3 a § 12ba odst. 5 neověří nebo nezhodnotí investiční nástroje, které nabízí, anebo nezjedná nápravu,

i) nesplní informační povinnost podle § 28b odst. 3 a § 12ba odst. 6,

j) nezavede postupy podle § 28b odst. 3 a § 12bb,

k) nezajistí vedení některé z evidencí podle § 28b odst. 3 a § 12c,

l) pověří jinou osobu výkonem činnosti bez toho, aby zavedla, udržovala nebo uplatňovala odpovídající opatření podle § 28b odst. 3 a § 12d,

m) nezavede opatření k ochraně majetku zákazníka podle § 28b odst. 3 a § 12e odst. 1 nebo 2,

n) nezajistí, aby její auditor podal České národní bance zprávu o přiměřenosti opatření přijatých za účelem ochrany práv zákazníka podle § 28b odst. 3 a § 12e odst. 3,

o) nevede deník obchodníka s cennými papíry podle § 28b odst. 3 a § 13,

p) nezajistí, aby jeho personální zdroje splňovaly požadavky podle § 28b odst. 3 a § 14,

q) neposkytuje investiční služby s odbornou péčí podle § 28b odst. 3 a § 15 odst. 1,

r) v rozporu s § 28b odst. 3 a § 16 odst. 1 nebo 2 nepředloží nebo neuveřejní výroční zprávu nebo související informace,

s) nesplní informační povinnost podle § 28b odst. 3 a § 16 odst. 6,

t) neuchová dokumenty nebo záznamy podle § 28b odst. 3 a § 17,

u) v rozporu s § 28b odst. 3 nesplní při algoritmickém obchodování některou z povinností podle § 17c nebo § 17d odst. 1, 2 nebo 4,

v) neuchová nebo neposkytne při algoritmickém obchodování s vysokou frekvencí v rozporu s § 28b odst. 3 a § 17e záznamy v obchodních systémech,

w) v rozporu s § 28b odst. 3 nesplní při algoritmickém obchodování za účelem uskutečňování strategie tvorby trhu některou z povinností podle § 17f odst. 1,

x) v rozporu s § 28b odst. 3 nesplní při poskytování přímého elektronického přístupu k obchodnímu systému některou z povinností podle § 17g odst. 1, 3, 4 nebo 5 nebo § 17h odst. 1, 2 nebo 4,

y) v rozporu s § 28b odst. 3 nesplní při nabízení služby zúčtování jiným osobám některou z povinností podle § 17i, nebo

z) jako zastoupený nesplní některou z povinností podle § 32k písm. a), b), d), f) nebo g).

(3) Zahraniční osoba se dopustí přestupku tím, že

a) jako osoba podle § 24 nesplní některou z informačních povinností podle § 24 odst. 5 písm. b) a § 16 odst. 4 písm. a), b) nebo c), nebo

b) jako osoba podle § 28 nesplní některou z informačních povinností podle § 28b odst. 3 a § 16 odst. 4 písm. a), b) nebo c).

(4) Zahraniční osoba se dopustí přestupku tím, že

a) jako osoba podle § 24 nesplní informační povinnost podle § 24 odst. 5 písm. b) a § 16 odst. 3,

b) jako osoba podle § 28 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 28b odst. 3 a § 12i odst. 1,

c) jako osoba podle § 28 nesplní informační povinnost podle § 28b odst. 3 a § 16 odst. 3,

d) jako zastoupený nevypoví smluvní závazek podle § 32b odst. 1,

e) jako zastoupený nesplní některou z povinností podle § 32k písm. c) nebo e),

f) jako dražebník cenných papírů organizuje veřejnou dražbu cenných papírů v rozporu s § 33, nebo

g) jako osoba podle § 133 nezaplatí příspěvek do Garančního fondu podle § 133.

(5) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do

a) 150000000 Kč,

b) výše 10 % celkového ročního obratu zahraniční osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(6) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do

a) 20000000 Kč,

b) výše 10 % celkového ročního obratu zahraniční osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(7) Za přestupek podle odstavce 4 lze uložit pokutu do 10000000 Kč.

§ 166

Přestupky investičního zprostředkovatele

(1) Investiční zprostředkovatel se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní některou z povinností týkající se vedoucího orgánu podle § 32 odst. 1 a § 10 odst. 3 nebo § 10a odst. 1,

b) v rozporu s § 32 odst. 2 a § 12 odst. 2 nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje řídicí a kontrolní systém,

c) v rozporu s § 32 odst. 2 nezajistí, aby jeho řídicí a kontrolní systém splňoval požadavky podle § 12a odst. 1 nebo 2,

d) v rozporu s § 32 odst. 2 a § 12a odst. 3 neověří nebo nezhodnotí ucelenost, přiměřenost a účinnost řídicího a kontrolního systému anebo nezjedná nápravu,

e) nezavede postupy podle § 32 odst. 3 a § 12bb,

f) nevede evidenci přijatých a předaných pokynů nebo evidenci smluv podle § 32 odst. 4 a § 13,

g) v rozporu s § 32 odst. 5 a § 14a odst. 1 je při své činnosti zastoupen jinou osobou,

h) v rozporu s § 32 odst. 5 a § 14a odst. 2 provozuje svoji činnost prostřednictvím osob, které nesplňují podmínky odborné způsobilosti nebo důvěryhodnosti,

i) neposkytuje investiční služby s odbornou péčí podle § 32 odst. 6 a § 15 odst. 1,

j) neuchová dokumenty nebo záznamy podle § 32 odst. 4 a § 17 odst. 1 nebo 6, nebo

k) jako zastoupený nesplní některou z povinností podle § 32k písm. a), b), d), f) nebo g).

(2) Investiční zprostředkovatel se dále dopustí přestupku tím, že

a) nesplní informační povinnost podle § 30 odst. 5,

b) při poskytování hlavních investičních služeb je zastoupen v rozporu s § 30c,

c) jako zastoupený nevypoví smluvní závazek podle § 32b odst. 1, nebo

d) jako zastoupený nesplní některou z povinností podle § 32k písm. c) nebo e).

(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 150000000 Kč,

b) výše 10 % celkového ročního obratu investičního zprostředkovatele podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(4) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 10000000 Kč.

§ 167

Přestupky akreditované osoby

(1) Akreditovaná osoba se dopustí přestupku tím, že

a) uspořádá odbornou zkoušku v rozporu s rozsahem udělené akreditace,

b) nesplní oznamovací povinnost podle § 14c odst. 7,

c) postupuje při provádění odborných zkoušek v rozporu s § 14f odst. 1 nebo 2,

d) neuveřejní informace nebo zkouškový řád podle § 14f odst. 4,

e) neinformuje zkoušeného bez zbytečného odkladu o výsledku odborné zkoušky podle § 14f odst. 4,

f) nevydá bez zbytečného odkladu osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle § 14f odst. 6, nebo

g) neuchová dokumenty nebo záznamy týkající se provádění odborných zkoušek podle § 14g.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 5000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), e) nebo f),

b) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo g),

c) 20000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a).

§ 168

Přestupky provozovatele obchodního systému

(1) Organizátor regulovaného trhu se dopustí přestupku tím, že

a) umožní osobě, která nesplňuje požadavky tohoto zákona na člena vedoucího orgánu organizátora regulovaného trhu, stát se nebo zůstat členem tohoto orgánu,

b) nesplní povinnost podle § 38 odst. 6,

c) nesplní některou z povinností týkající se vedoucího orgánu podle § 38 odst. 8 a § 10 odst. 3 nebo § 10a odst. 1,

d) podnikatelsky vykonává činnost v rozporu s § 40,

e) neorganizuje regulovaný trh s odbornou péčí podle § 41 odst. 1,

f) provede pokyn účastníka nebo obchoduje párováním pokynů na vlastní účet v rozporu s § 41 odst. 3,

g) nezřídí výbor pro jmenování podle § 43,

h) nesplní některou z povinností při nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na organizátorovi regulovaného trhu podle § 47,

i) nesplní některý z organizačních požadavků podle § 48,

j) nesplní některou z oznamovacích povinností podle § 49,

k) nesplní některou z informačních povinností podle § 50,

l) nezajistí, aby jeho systémy splňovaly požadavky podle § 50a,

m) nesplní některou ze svých povinností při pozastavení nebo omezení obchodování podle § 50b,

n) nesplní při algoritmickém obchodování některou z povinností podle § 50c,

o) nesplní některou z povinností při poskytování přímého elektronického přístupu podle § 50d,

p) nezajistí, aby úplaty jím stanovené splňovaly požadavky podle § 50e,

q) nesplní některou z povinností při kotaci podle § 50f,

r) nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy podle § 50g odst. 2,

s) neumožní účastníkům regulovaného trhu zvolit jiný vypořádací systém podle § 51 odst. 1,

t) poruší omezení nebo zákaz České národní banky podle § 52,

u) přijme k obchodování na regulovaný trh investiční nástroj v rozporu s § 56 nebo 57,

v) nesplní některou z povinností při pozastavení nebo obnovení obchodování s investičním nástrojem nebo při vyloučení investičního nástroje z obchodování na regulovaném trhu podle § 61,

w) nestanoví nebo nedodržuje pravidla obchodování na regulovaném trhu nebo pravidla pro uzavírání obchodů s investičními nástroji na regulovaném trhu podle § 62,

x) nestanoví nebo nedodržuje pravidla přístupu na regulovaný trh podle § 63,

y) nesplní některou z oznamovacích povinností podle § 63,

z) nezajistí synchronizaci obchodních hodin podle § 73j,

za) jako osoba podle § 127 odst. 1 nesplní některou z povinností týkající se povinně uveřejňované informace podle § 127 odst. 2,

zb) v rozporu s § 134c neuplatňuje některý z limitů stanovených podle § 134a odst. 1 nebo § 134b odst. 1, nebo

zc) nesplní některou z informačních povinností podle § 134c odst. 3 nebo § 134e.

(2) Provozovatel mnohostranného obchodního systému se dopustí přestupku tím, že

a) nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje pravidla opatření nebo postupy podle § 69 odst. 2,

b) nemá k dispozici dostatečné finanční zdroje podle § 69 odst. 3,

c) jeho systém nemá alespoň 3 aktivní účastníky podle § 69 odst. 4,

d) nezajistí účastníkům přístup k údajům podle § 69 odst. 5,

e) nesplní informační povinnost podle § 69 odst. 10,

f) nepřijme nezbytná opatření k vypořádání obchodů nebo neinformuje účastníky podle § 70 odst. 1,

g) poruší omezení nebo zákaz České národní banky podle § 70 odst. 2,

h) nesleduje nebo nevyhodnocuje obchody podle § 71 odst. 2,

i) nesplní oznamovací povinnost podle § 71 odst. 3,

j) nesplní informační povinnost podle § 71 odst. 4,

k) provede pokyn účastníka nebo obchoduje párováním pokynů na vlastní účet v rozporu s § 72,

l) nezajistí, aby jeho systémy splňovaly požadavky podle § 73 odst. 2 a § 50a,

m) nesplní některou ze svých povinností při pozastavení nebo omezení obchodování podle § 73 odst. 2 a § 50b,

n) nesplní při algoritmickém obchodování některou z povinností podle § 73 odst. 2 a § 50c,

o) nesplní některou z povinností při poskytování přímého elektronického přístupu podle § 73 odst. 2 a § 50d,

p) nezajistí, aby úplaty jím stanovené splňovaly požadavky podle § 73 odst. 2 a § 50e,

q) nesplní některou z povinností při kotaci podle § 73 odst. 2 a § 50f,

r) nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy podle § 73 odst. 2 a § 50g odst. 2,

s) nesplní některou z povinností při pozastavení nebo obnovení obchodování s investičním nástrojem nebo při jeho vyloučení podle § 73a a 61,

t) nezajistí synchronizaci obchodních hodin podle § 73j,

u) v rozporu s § 134c neuplatňuje některý z limitů stanovených podle § 134a odst. 1 nebo § 134b odst. 1, nebo

v) nesplní některou z informačních povinností podle § 134c odst. 3 nebo § 134e.

(3) Provozovatel organizovaného obchodního systému se dopustí přestupku tím, že

a) provádí pokyny zákazníků v rozporu s § 73d odst. 3,

b) obchoduje párováním pokynů na vlastní účet v rozporu s § 73d odst. 4,

c) v rozporu s § 73d odst. 5 při obchodování párováním pokynů na vlastní účet nedodržuje požadavky podle § 2 odst. 1 písm. q),

d) obchoduje na vlastní účet v rozporu s § 73d odst. 6,

e) provede systematickou internalizaci v rozporu s § 73e odst. 2,

f) nezajistí, aby organizovaný obchodní systém nebyl propojen podle § 73e odst. 3,

g) nesplní informační povinnost podle § 73e odst. 4,

h) nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje pravidla nebo opatření podle § 73f odst. 1,

i) jeho systém nemá alespoň 3 aktivní účastníky podle § 73f odst. 2,

j) nezajistí účastníkům přístup k údajům podle § 73f odst. 3,

k) nesleduje nebo nevyhodnocuje obchody podle § 73f odst. 4,

l) nesplní některou z oznamovacích povinností podle § 73f odst. 5 nebo 6,

m) nesplní některou z povinností při obchodování v organizovaném obchodním systému podle § 73g,

n) nesplní některou z povinností při pozastavení nebo obnovení obchodování s investičním nástrojem nebo při jeho vyloučení podle § 73h odst. 1 a § 61,

o) nezajistí, aby jeho systémy splňovaly požadavky podle § 73h odst. 2 a § 50a,

p) nesplní některou ze svých povinností při pozastavení nebo omezení obchodování podle § 73h odst. 2 a § 50b,

q) nesplní při algoritmickém obchodování některou z povinností podle § 73h odst. 2 a § 50c,

r) nesplní některou z povinností při poskytování přímého elektronického přístupu podle § 73h odst. 2 a § 50d,

s) nezajistí, aby úplaty jím stanovené splňovaly požadavky podle § 73h odst. 2 a § 50e,

t) nesplní některou z povinností při kotaci podle § 73h odst. 2 a § 50f,

u) nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje postupy podle § 73h odst. 2 a § 50g odst. 2,

v) nezajistí vypořádání obchodů nebo neinformuje účastníky organizovaného obchodního systému podle § 73i,

w) nezajistí synchronizaci obchodních hodin podle § 73j,

x) v rozporu s § 134c neuplatňuje některý z limitů stanovených podle § 134a odst. 1 nebo § 134b odst. 1, nebo

y) nesplní některou z informačních povinností podle § 134c odst. 3 nebo § 134e.

(4) Provozovatel organizovaného obchodního systému se dopustí přestupku tím, že nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 48a a § 12i odst. 1.

(5) Za přestupek podle odstavce 1, 2 nebo 3 lze uložit pokutu do

a) 150000000 Kč,

b) výše 10 % celkového ročního obratu provozovatele obchodního systému podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(6) Za přestupek podle odstavce 4 lze uložit pokutu do 10000000 Kč.

§ 169

Přestupky poskytovatele služeb hlášení údajů

(1) Poskytovatel služeb hlášení údajů se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní některou z povinností podle § 76 odst. 1,

b) neposkytuje služby hlášení údajů s odbornou péčí podle § 76 odst. 2,

c) v rozporu s § 76 odst. 3 větou první nevykonává činnost řádně nebo obezřetně,

d) v rozporu s § 76 odst. 3 větou druhou nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje řídicí a kontrolní systém,

e) v rozporu s § 76 odst. 4 neověří nebo nezhodnotí ucelenost, přiměřenost a účinnost řídicího a kontrolního systému anebo nezjedná nápravu,

f) v rozporu s § 76 odst. 5 nesplní některou z povinností týkající se vedoucího orgánu podle § 10 odst. 3 nebo § 10a odst. 1,

g) nesplní některou z informačních povinností podle § 77,

h) jeho řídicí a kontrolní systém nesplňuje požadavky podle § 79, 80 nebo 81, nebo

i) jako poskytovatel konsolidovaných obchodních informací nesplní povinnost konsolidovat informace podle § 80 odst. 3.

(2) Poskytovatel služeb hlášení údajů se dopustí přestupku tím, že nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 78 a § 12i odst. 1.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 150000000 Kč,

b) výše 10 % celkového ročního obratu poskytovatele služeb hlášení údajů podle jeho poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(4) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 10000000 Kč.

§ 170

Přestupky provozovatele a účastníka vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání

(1) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se dopustí přestupku tím, že

a) uveřejní změnu pravidel v rozporu s § 87 odst. 1,

b) nesplní oznamovací povinnost podle § 90b odst. 4, nebo

c) nesplní informační povinnost podle § 90c odst. 1.

(2) Provozovatel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice se dopustí přestupku tím, že

a) neprovozuje vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání s odbornou péčí podle § 90 odst. 3,

b) nesplní informační povinnost podle § 90c odst. 3, nebo

c) nesplní oznamovací povinnost podle § 145 odst. 4.

(3) Účastník vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se dopustí přestupku tím, že nesplní informační povinnost podle § 90c odst. 2 nebo § 90d.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2 nebo 3,

b) 20000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).

§ 171

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob, které vedou evidenci investičních nástrojů

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, se dopustí přestupku tím, že

a) neuchová evidenci nebo dokumenty podle § 99a,

b) neposkytne údaje podle § 115 odst. 1, nebo

c) poruší povinnost podle § 121d nebo § 121e odst. 2, 3, 4 nebo 5.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, nebo osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, se dopustí přestupku tím, že nevede tuto evidenci způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem vydaným na základě § 93 odst. 4.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b) nebo odstavce 2 lze uložit pokutu do 10000000 Kč.

(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do 1000000 Kč.

§ 172

Přestupky některých emitentů investičních nástrojů

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo § 121a dopustí přestupku tím, že

a) neuveřejní výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu podle § 118,

b) neuveřejní pololetní zprávu nebo konsolidovanou pololetní zprávu podle § 119,

c) neuveřejní zprávu podle § 119a, nebo

d) neuveřejní informaci podle § 119b nebo podle § 122b odst. 3 nebo 4.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále jako emitent uvedený v § 118 odst. 1 nebo § 121a dopustí přestupku dále tím, že

a) nesplní některou z povinností podle § 120, 120a, 120b nebo 120c,

b) poruší některý ze zákazů v rozporu s § 121, nebo

c) nesplní některou z povinností týkající se povinně uveřejňované informace podle § 127 odst. 2.

(3) Právnická osoba se dále jako emitent uvedený v § 118 odst. 1 písm. a) dopustí přestupku tím, že

a) neposkytne informace podle § 121e odst. 1, nebo

b) poruší povinnost podle § 121k odst. 4, § 121o odst. 4, § 121u odst. 1, § 121u odst. 2 věty druhé nebo § 121u odst. 3.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako emitent uvedený v § 127d odst. 1 nebo § 121a dopustí přestupku tím, že

a) neuveřejní informaci způsobem podle § 127d odst. 3, nebo

b) nesplní oznamovací povinnost podle § 127d odst. 3.

(5) Za přestupek emitenta, který je právnickou osobou, podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 300000000 Kč,

b) výše 5 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300000000 Kč, nebo

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 300000000 Kč.

(6) Za přestupek emitenta, který je podnikající fyzickou osobou, podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 60000000 Kč, nebo

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty částku 60000000 Kč.

(7) Za přestupek podle odstavce 2, 3 nebo 4 lze uložit pokutu do 1000000 Kč.

§ 173

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob zahrnutých do konsolidačního celku

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba zahrnutá do konsolidačního celku se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní informační povinnost podle § 154 odst. 2,

b) nevytvoří odpovídající kontrolní mechanismy podle § 155 odst. 1, nebo

c) nesplní oznamovací povinnost nebo povinnost poskytnout audit informací podle § 155 odst. 2.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10000000 Kč.

§ 173a

Přestupky institucionálního investora a správce aktiv

(1) Institucionální investor se dopustí přestupku tím, že

a) nevypracuje nebo neuveřejní politiku zapojení podle § 127f, nebo

b) poruší povinnost podle § 127g nebo 127j.

(2) Správce aktiv se dopustí přestupku tím, že

a) nevypracuje nebo neuveřejní politiku zapojení podle § 127f, nebo

b) poruší povinnost podle § 127g.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 1000000 Kč.

Díl 4

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti finančního trhu

§ 174

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 4 odst. 1, čl. 5a, čl. 8c a čl. 8d nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1060/2009, v platném znění.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím prodej na krátko a některé aspekty swapů úvěrového selhání42).

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů43).

(4) Za přestupek podle odstavce 1, 2 nebo 3 lze uložit pokutu do 10000000 Kč.

§ 175

Přestupky právnických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky

(1) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky50).

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 20000000 Kč,

b) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, který zahrnuje položky uvedené v čl. 316 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, nebo

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

§ 176

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů51).

(2) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 550000000 Kč,

b) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(3) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 140000000 Kč, nebo

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

§ 177

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o zneužívání trhu

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů

a) podle čl. 14 nebo čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014,

b) podle čl. 16 nebo čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, nebo

c) podle čl. 18, 19 nebo čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.

(2) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do

a) 450000000 Kč,

b) výše 15 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(3) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do

a) 150000000 Kč, nebo

b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(4) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do

a) 75000000 Kč,

b) výše 2 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(5) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do

a) 30000000 Kč, nebo

b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(6) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do

a) 30000000 Kč, nebo

b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(7) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do

a) 15000000 Kč, nebo

b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

§ 178

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o trzích finančních nástrojů

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím trhy finančních nástrojů53), nebo poruší opatření přijaté podle čl. 40 až 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 150000000 Kč,

b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

§ 179

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 5 odst. 1, čl. 6, čl. 7, čl. 8 odst. 1 až 3, čl. 9, čl. 10 odst. 1, čl. 13 odst. 1, 3 nebo 4, čl. 14 nebo čl. 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014.

(2) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 138650000 Kč,

b) výše 3 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(3) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 19411000 Kč, nebo

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

§ 180

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů

a) podle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365,

b) podle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, nebo

c) podle čl. 24 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365.

(2) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do

a) 135100000 Kč,

b) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(3) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do

a) 405300000 Kč,

b) výše 10 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(4) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze uložit pokutu do

a) 135100000 Kč, nebo

b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(5) Za přestupek podle odstavce 1 písm. c) lze uložit pokutu do 1000000 Kč.

§ 181

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů

a) podle čl. 11 odst. 1 písm. d) nebo čl. 11 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, nebo

b) podle čl. 4 až 10, čl. 11 odst. 1 písm. a), b), c) nebo e), čl. 11 odst. 2 nebo 3, čl. 12 až 16, čl. 21, 23 až 29 nebo čl. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011.

(2) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do

a) 6782500 Kč,

b) výše 2 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(3) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do

a) 27130000 Kč,

b) výše 2 % celkového ročního obratu této právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(4) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do

a) 2713000 Kč, nebo

b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(5) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do

a) 13565000 Kč, nebo

b) výše trojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

§ 182

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o sekuritizaci

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím obecný rámec pro sekuritizaci a vytvářející zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci63).

(2) Institucionální investor, který obdržel pokyn k plnění povinností od jiného institucionálního investora podle čl. 5 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z těchto povinností.

(3) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do

a) 126650000 Kč,

b) výše 10 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(4) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do

a) 126650000 Kč, nebo

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

§ 183

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob spočívající v porušení nařízení Evropské unie o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3, 5, 6, čl. 7 odst. 1 až 11, čl. 8, 9, 10, čl. 11 odst. 1 nebo 3, čl. 14 odst. 1 nebo 2, čl. 15 odst. 1, čl. 16 odst. 1 až 3, čl. 17, 18, čl. 19 odst. 1 až 3, čl. 20 odst. 1, čl. 21 odst. 1 až 4 nebo 7 až 11, čl. 22 odst. 2 až 5, čl. 23 odst. 1 až 3 nebo 5 nebo čl. 27 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129.

(2) Za přestupek právnické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 130200000 Kč,

b) výše 3 % celkového ročního obratu právnické osoby podle její poslední řádné účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky, nebo

c) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(3) Za přestupek podnikající fyzické osoby podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 18228000 Kč, nebo

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

Díl 5

Společná ustanovení k přestupkům

§ 192

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.

(2) Příjem z pokut uložených obchodníkům s cennými papíry podle tohoto zákona je příjmem Garančního fondu; na tyto příjmy se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu. Pokuty uložené obchodníkům s cennými papíry vybírá a vymáhá celní úřad.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).