Hlavní navigace

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - Přechodná ustanovení

Předpis č. 256/2004 Sb.

Znění od 1. 5. 2020

256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 56/2006 Sb. Čl. II

1. Do dne zahájení činnosti centrálního depozitáře se na Středisko cenných papírů vztahuje ustanovení § 115 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Prospekt cenného papíru a užší prospekt cenného papíru, schválený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za prospekt cenného papíru schválený podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a na jeho změnu se použijí ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Prospekt dluhopisového programu, schválený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za základní prospekt schválený podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Prospekt cenného papíru a užší prospekt cenného papíru, uveřejněný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za prospekt cenného papíru uveřejněný podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Prospekt cenného papíru a užší prospekt cenného papíru, schválený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a dosud neuveřejněný, se uveřejní podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Řízení o schválení prospektu cenného papíru, užšího prospektu cenného papíru nebo jejich dodatku, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Příspěvky do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (dále jen "Garanční fond") za rok 2006 se vypočítají podle § 129 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; příspěvky do Garančního fondu za rok 2005 se vypočítají podle dosavadních právních předpisů.

8. Lhůty pro výplatu náhrad z Garančního fondu za pohledávky přihlášené před účinností tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

9. Úprava poskytování podkladů pro výpočet náhrad z Garančního fondu ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se vztahuje i na pohledávky přihlášené před účinností tohoto zákona, u kterých nedošlo k vyplacení celé náhrady.

10. Komise pro cenné papíry může navrhnout zproštění funkce správce konkursní podstaty i pro konkursní řízení obchodníků s cennými papíry zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

11. Pokud promlčecí lhůta pro právo zákazníka na vyplacení náhrady z Garančního fondu počala běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, řídí se počátek a běh této lhůty dosavadními právními předpisy.

12. Pokud zákazník před účinností tohoto zákona přihlásil svou pohledávku za obchodníkem s cennými papíry do konkursního řízení na majetek tohoto obchodníka s cennými papíry, stává se Garanční fond dnem účinnosti tohoto zákona namísto zákazníka konkurzním věřitelem obchodníka s cennými papíry v úpadku v rozsahu, v jakém do této doby vyplatil náhradu tomuto zákazníkovi. Na žádost Garančního fondu vyznačí správce konkurzní podstaty tuto změnu bez zbytečného odkladu v seznamu přihlášených pohledávek.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 57/2006 Sb. Čl. XXIX

1. Vyhlášky vydané Komisí na základě zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za vyhlášky vydané Českou národní bankou na základě zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tam, kde tyto vyhlášky hovoří o Komisi, rozumí se tím Česká národní banka a tam, kde tyto vyhlášky hovoří o dozoru nebo státním dozoru, rozumí se tím dohled.

2. Osvědčení o registraci vydaná Komisí před účinností tohoto zákona podle dosavadní právní úpravy se považují za osvědčení vydaná Českou národní bankou a práva a povinnosti vzniklé na jejich základě nejsou dotčena.

3. Člen správní rady Garančního fondu obchodníků s cennými papíry jmenovaný na návrh prezidia Komise podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za jmenovaného na návrh bankovní rady České národní banky podle § 128 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Česká národní banka může navrhnout zproštění funkce správce konkursní podstaty i pro konkursní řízení obchodníků s cennými papíry zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 120/2007 Sb. Čl. VI

1. Do 31. prosince 2007 se na obchodníka s cennými papíry nevztahuje § 9a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud po tuto dobu obchodník s cennými papíry používá pro výpočet kapitálových požadavků základní přístup odpovídající dosavadním pravidlům kapitálové přiměřenosti, jehož podmínky užívání stanoví Česká národní banka vyhláškou podle § 9 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Po dobu využívání tohoto základního přístupu pro výpočet kapitálových požadavků neprovádí Česká národní banka vůči tomuto obchodníkovi s cennými papíry přezkum a vyhodnocování podle § 135 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Vedoucí osoba finanční holdingové osoby, které § 155a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ukládá povinnost mít k výkonu funkce předchozí souhlas České národní banky, požádá Českou národní banku o souhlas do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 29/2008 Sb. Čl. II

1. Vyloučení nároku na náhradu z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (dále jen „Garanční fond“) se posuzuje podle dosavadních právních předpisů, pokud oznámení podle § 130 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 57/2006 Sb., bylo učiněno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Příspěvky do Garančního fondu za kalendářní rok 2007 se vypočítají podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona. Poplatek nebo provize přijaté obchodníkem s cennými papíry v kalendářním roce 2007, ale zaúčtované do výnosů již v kalendářním roce 2006, se pro účely stanovení příspěvku do Garančního fondu považují za výnos obchodníka s cennými papíry za kalendářní rok 2007. Poplatek nebo provize přijaté obchodníkem s cennými papíry v kalendářním roce 2006, ale zaúčtované do výnosů až v kalendářním roce 2007, se pro účely stanovení příspěvku do Garančního fondu považují za výnos obchodníka s cennými papíry za rok 2006.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 230/2008 Sb. Čl. II

1. Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry, udělené obchodníkovi s cennými papíry podle dosavadních právních předpisů, se považuje za povolení udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Povolení k poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Povolení k poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Povolení k poskytování hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování hlavních investičních služeb podle § 4 odst. 2 písm. g) a h) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. c) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

9. Povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. g) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

11. Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. e) a doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

12. Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. h) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za další podnikatelskou činnost podle § 6a odst. 2 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, registrovanou Českou národní bankou.

13. Povolení udělené obchodníkovi s cennými papíry přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ve vztahu k investičním cenným papírům se považuje za povolení podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve vztahu k investičním cenným papírům.

14. Povolení udělené obchodníkovi s cennými papíry přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ve vztahu k derivátům se považuje za povolení podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) až k).

15. Obchodník s cennými papíry uvede své poměry do souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření stanovená v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přiměřeně.

16. Zahraniční osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie k poskytování investičních služeb a která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím organizační složky, uvede své poměry do souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření stanovená v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přiměřeně.

17. Zahraniční osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která je na základě jednotné licence podle zvláštního právního předpisu, který upravuje činnost bank, oprávněna poskytovat v České republice investiční služby, uvede své poměry do souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření stanovená v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přiměřeně.

18. Zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a povolení České národní banky k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky uvede své poměry do souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření stanovená v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přiměřeně.

19. Obchodník s cennými papíry není povinen pro závazkové vztahy, která trvají ke dni účinnosti tohoto zákona, zajistit splnění požadavku stanoveného v § 15d odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To platí obdobně, a to ohledně investičních služeb poskytovaných na území České republiky, i pro zahraniční osobu uvedenou v bodech 16 až 18 a investičního zprostředkovatele.

20. Obchodník s cennými papíry, kterému bylo uděleno povolení k činnosti podle dosavadních právních předpisů, je povinen ve lhůtě 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona u každého svého zákazníka, který je zákazníkem ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, v souladu s § 2a až 2d zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona

a) stanovit, zda jde o profesionálního zákazníka, zákazníka, který není profesionálním zákazníkem, nebo profesionálního zákazníka, vůči kterému není obchodník s cennými papíry povinen při poskytování některých hlavních investičních služeb dodržovat povinnosti stanovené v § 15 až 15r zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

b) informovat každého svého zákazníka o takovém jeho zařazení a

c) poučit jej o právu požádat o změnu svého zařazení a omezeních ochrany, která s tím souvisejí,

a to způsobem stanoveným v § 15e zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Obdobnou povinnost, a to ohledně investičních služeb poskytovaných na území České republiky, má i zahraniční osoba uvedená v bodech 16 až 18.

21. Organizátor regulovaného trhu uvede své poměry do souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření stanovená v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přiměřeně.

22. Povolení k činnosti burzy a povolení k organizování mimoburzovního trhu udělená podle dosavadních právních předpisů se považují za povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu udělená podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které zahrnuje také oprávnění provozovat mnohostranný obchodní systém. Statutárním orgánem organizátora regulovaného trhu, kterému bylo uděleno povolení k činnosti burzy podle dosavadních právních předpisů, je burzovní komora. Burzovní komora plní funkci představenstva.

23. Investiční zprostředkovatel uvede své poměry do souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do té doby dodržuje pravidla činnosti a hospodaření stanovená v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přiměřeně.

24. Osoba, která složila makléřskou zkoušku podle dosavadních právních předpisů, se po dobu 21 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za osobu se znalostmi a zkušenostmi nezbytnými pro plnění jí přidělených úkolů podle § 14 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v rozsahu kategorie složené makléřské zkoušky, pokud

a) vykonává odbornou obchodní činnost podle dosavadních právních předpisů ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,

b) vykonávala odbornou obchodní činnost podle dosavadních právních předpisů v souhrnné délce alespoň 12 měsíců v posledních 5 letech přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,

c) složila makléřskou zkoušku podle dosavadních právních předpisů během 18 měsíců přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo

d) jí nebylo odňato povolení k činnosti makléře podle dosavadních právních předpisů z důvodů uvedených v § 145 odst. 1 nebo v § 145 odst. 2 písm. c) až e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

25. Osobě, které bylo uděleno povolení k činnosti makléře podle dosavadních právních předpisů, takové povolení zaniká. Česká národní banka nad ní vykonává dohled, pokud vykonává odbornou obchodní činnost při poskytování investiční služby podle dosavadních právních předpisů.

26. Osoba, která ke dni účinnosti tohoto zákona vykonává činnost, ke které je potřeba povolení podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a nevztahují se na ni výjimky uvedené v § 4b zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může v této činnosti pokračovat nejdéle po dobu 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

27. Investiční zprostředkovatel, který ke dni účinnosti tohoto zákona vykonává činnost podle § 29 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro jiného investičního zprostředkovatele, může v této činnosti pokračovat nejdéle po dobu 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

28. Registrace investičního zprostředkovatele podle dosavadních právních předpisů se považuje za registraci podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

29. Investiční zprostředkovatel, vykonávající činnost za podmínek stanovených dosavadními právními předpisy, může být za podmínek stanovených zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zapsán jako vázaný zástupce do seznamu vázaných zástupců, pokud byla žádost o zápis do seznamu podána ve lhůtě 9 měsíců ode dne nabytí účinnost tohoto zákona. Zápisem do seznamu zaniká registrace udělená tomuto investičnímu zprostředkovateli podle dosavadních právních předpisů.

30. Řízení o uložení opatření k nápravě nebo sankce, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Opatření k nápravě nebo sankce se uloží podle dosavadních právních předpisů.

31. Jednání, ke kterému došlo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Opatření k nápravě nebo sankce za porušení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se uloží podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

32. Řízení o udělení povolení, řízení o registraci nebo řízení o udělení souhlasu zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; lhůty, jejichž běh započal podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu. Řízení o udělení povolení k činnosti makléře zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zastavují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

33. Emitent zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování, které jsou evidovány přímo Střediskem cenných papírů, může Středisku cenných papírů a České národní bance oznámit, že tyto cenné papíry budou nadále evidovány v samostatné evidenci investičních nástrojů, kterou povede osoba určená emitentem těchto cenných papírů, která je podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, oprávněna k vedení samostatné evidence. Středisko cenných papírů předá osobě určené emitentem výpis obdobně podle § 113 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Od vyhotovení výpisu nesmí Středisko cenných papírů provést ve své evidenci žádný zápis týkající se cenných papírů uvedených v tomto výpisu. Ke dni převzetí výpisu Středisko cenných papírů zruší registraci cenného papíru ve své evidenci a evidence cenných papírů kolektivního investování se stává samostatnou evidencí podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ke dni následujícímu po převzetí výpisu emise se cenné papíry zapíší na majetkové účty a do evidence emise v samostatné evidenci. Emitent může učinit oznámení podle tohoto ustanovení nejpozději do dne převodu evidence Střediska cenných papírů na centrálního depozitáře.

34. Pro žádosti doručené České národní bance před 1. lednem 2009 se lhůta podle § 32c odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, neuplatní.

35. Předchozí souhlas České národní banky k výkonu funkce vedoucí osoby udělený podle dosavadních právních předpisů se považuje za předchozí souhlas České národní banky k výkonu funkce vedoucí osoby udělený podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 223/2009 Sb. Čl. LIV

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 230/2009 Sb. Čl. II

1. Souhlas s nabytím, dosažením nebo překročením kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo s jeho ovládnutím udělený podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo jeho ovládnutím podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Zápis vázaného zástupce provedený podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za zápis podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Provozovatel vypořádacího systému, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonává činnost, ke které je třeba povolení podle § 83 odst. 15 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může v této činnosti pokračovat bez povolení nejdéle po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Povolení k uveřejnění pouze účetní závěrky nebo pouze konsolidované účetní závěrky podle § 118 odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zanikají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, upravující výroční zprávu, konsolidovanou výroční zprávu, pololetní zprávu, konsolidovanou pololetní zprávu a mezitímní zprávu se použijí poprvé v účetním období nejblíže následujícím po účetním období, v němž tento zákon nabude účinnosti.

6. Po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nemusí Česká národní banka postupovat podle § 127a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Způsob, kterým Česká národní banka zpřístupní povinně uveřejňované informace zaslané jí podle § 127 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí až do 30. září 2011 umožňovat prostřednictvím elektronického prostředku přenos informací podle § 127a odst. 1 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Řízení o uložení opatření k nápravě nebo sankce, která byla zahájena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Opatření k nápravě nebo sankce se uloží podle dosavadních právních předpisů.

8. Jednání, ke kterému došlo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Opatření k nápravě nebo sankce za porušení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se uloží podle dosavadních právních předpisů.

9. Řízení o udělení souhlasu s nabytím, dosažením nebo překročením kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry nebo s jeho ovládnutím zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; lhůty, jejichž běh započal podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, běží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona znovu.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 420/2009 Sb. Čl. III

Ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, upravující výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu se použijí poprvé v účetním období nejblíže následujícím po účetním období, v němž tento zákon nabude účinnosti.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 160/2010 Sb. Čl. II

Obchodník s cennými papíry a zahraniční osoba, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a má povolení České národní banky k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky, zajistí splnění povinnosti stanovené v § 9 odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 7. prosince 2010. Do té doby může pro výpočet kapitálových požadavků používat úvěrové hodnocení dlužníka vypracovaného osobou, která splňovala požadavky zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsána do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného Českou národní bankou podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 409/2010 Sb. Čl. XI

Centrální depozitář uvede provozní řád do souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 31. března 2011.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 41/2011 Sb. Čl. VI

1. Jestliže lhůta stanovená v § 152b odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počne běžet do 31. prosince 2012, činí 6 měsíců.

2. Obchodník s cennými papíry zajistí, aby odměny vyplácené osobám uvedeným v článku V bodě 5 ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona byly v souladu s ustanoveními tohoto zákona upravujícími systém odměňování.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 139/2011 Sb. Čl. V

1. Povolení k provozování vypořádacího systému udělená podle dosavadních právních předpisů, se dnem nabytí účinnost tohoto zákona považuje za povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání podle § 90a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Provozovatel vypořádacího systému na základě povolení uděleného podle dosavadních právních předpisů, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání podle § 90 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Provozovatel vypořádacího systému na základě povolení uděleného podle dosavadních právních předpisů uvede své poměry do souladu s částí sedmou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Vypořádací systém provozovaný na základě povolení uděleného podle dosavadních právních předpisů, se dnem nabytí účinnost tohoto zákona považuje za vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání podle § 82 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Žádost o povolení k provozování vypořádacího systému podaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o které nebylo rozhodnuto do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za žádost o povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání podle § 90a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Ustanoveními dosavadních právních předpisů se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; vznik těchto právních vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se však posuzují podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 188/2011 Sb. Čl. IV

1. Prospekt cenného papíru schválený nebo uveřejněný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za prospekt cenného papíru schválený podle § 36c zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Řízení o žádosti o schválení prospektu nebo dodatku prospektu zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a před tímto dnem pravomocně neukončená se dokončí podle dosavadních právních předpisů. V řízení o dodatku prospektu schváleného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

3. Do 30. června 2021 se § 118 odst. 1, § 119c odst. 1 písm. b), § 120c odst. 2 a § 127c odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vztahují také na emitenta investičního cenného papíru, jehož jmenovitá hodnota odpovídá k datu emise částce alespoň 50000 EUR, pokud se jedná o cenné papíry, které byly vydány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 37/2012 Sb. Čl. VI

1. Vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání podle § 82 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Zahraniční vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za zahraniční vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání podle § 82 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Řízení o žádosti o povolení ratingové agentury, která má sídlo na území České republiky, pokud byla žádost podána do 7. září 2010, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 135/2014 Sb. Čl. VIII

(1) Obchodník s cennými papíry, kterým se rozumí obchodník s cennými papíry, který je investičním podnikem podle čl. 4 odst. 1 bodu 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, je povinen zajistit splnění požadavků stanovených v § 14 odst. 8 písm. c) a § 14 odst. 10 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 1. července 2014.

(2) Řízení o uložení opatření k nápravě nebo řízení o uložení sankce zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neukončená se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Opatření k nápravě nebo sankce se uloží podle dosavadních právních předpisů.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 148/2016 Sb. Čl. II

1. Ustanovení § 118 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije pro výroční zprávy, které byly uveřejněny přede dnem 26. listopadu 2010.

2. Pro emitenty, jimiž vydávané cenné papíry a zaknihované cenné papíry byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, počíná lhůta podle § 123 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, běžet dnem 27. listopadu 2015.

3. Emitenti, jimiž vydávané investiční cenné papíry byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a na které se nevztahuje § 123 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, splní povinnost podle § 123 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Povinnosti podle § 118 odst. 1 až 4, § 118 odst. 5 a 7 a § 119 se nevztahují na emitenta, který vydává výlučně dluhopis nebo obdobný cenný papír představující právo na splacení dlužné částky tímto emitentem nebo jiný investiční cenný papír, jehož hodnota se vztahuje ke splacení dlužné částky tímto emitentem, včetně sekuritizovaného dluhu, pokud

a) jmenovitá hodnota takového investičního nástroje odpovídá k datu emise alespoň částce odpovídající 50000 EUR,

b) tento investiční cenný papír byl přijat k obchodování na regulovaném trhu přede dnem 31. prosince 2010 a

c) nebyl dosud splacen.

5. Do doby udělení povolení k výkonu činnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrální depozitáře cenných papírů se právní poměry centrálního depozitáře řídí zákonem č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Na správní delikty spáchané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona hledí jako na správní delikty podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Odpovědnost za tyto správní delikty se posoudí podle dosavadních právních předpisů, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost za dosavadní správní delikt došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se posoudí jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější.

7. Řízení o správním deliktu zahájená přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, k tomuto dni pravomocně neskončená se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

8. Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a k tomuto dni pravomocně neskončená se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

9. Osoba, která vede podle § 94 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na účtech zákazníků evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů vedenou centrálním depozitářem nebo Českou národní bankou, může vést tuto evidenci na účtech zákazníků nejdéle po dobu 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. Ustanovení § 118 odst. 4 písm. l) ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se použije poprvé v účetním období, které započalo v roce 2017 nebo později.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 204/2017 Sb. Čl. II

1. Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. c) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. e) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Povolení k poskytování doplňkové investiční služby uvedené v § 4 odst. 3 písm. f) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k poskytování doplňkové investiční služby podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu udělené podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Investiční zprostředkovatel zaregistrovaný ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za investičního zprostředkovatele, kterému bylo uděleno povolení k činnosti investičního zprostředkovatele podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Česká národní banka vyhotoví na žádost této osoby výpis s údaji o rozsahu jejího povolení k činnosti investičního zprostředkovatele podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

9. Vázaný zástupce zapsaný ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona do seznamu vázaných zástupců podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za vázaného zástupce zapsaného do seznamu vázaných zástupců podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. Člen vedoucího orgánu, který je tímto členem ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za člena vedoucího orgánu, ve vztahu ke kterému povinná osoba oznámila České národní bance změnu týkající se členství vedoucího orgánu podle § 10a odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne účinnosti tohoto zákona.

11. Investiční zprostředkovatel zaregistrovaný ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona uhradí do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona správní poplatek podle § 30b zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a do 3. ledna 2018 uzavře pojistnou smlouvu podle § 31 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

12. Za vázaného zástupce zapsaného ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona do seznamu vázaných zástupců podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se správní poplatek podle § 32g zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, uhradí do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

13. Fyzická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřetržitě alespoň po dobu 1 roku poskytovala investiční služby nebo jednala se zákazníky nebo potenciálními zákazníky v rámci poskytování investičních služeb, je povinna získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 14b odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 42 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

14. Fyzická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nepřetržitě alespoň po dobu 5 let poskytovala investiční služby nebo jednala se zákazníky nebo potenciálními zákazníky v rámci poskytování investičních služeb, není povinna získat všeobecné znalosti potvrzené odpovídajícím dokladem podle § 14b odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

15. Do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona lze odborné znalosti a dovednosti nezbytné pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb prokázat též čestným prohlášením osoby oprávněné poskytovat investiční služby. Čestné prohlášení se může týkat pouze pracovníků osoby oprávněné poskytovat investiční služby. Osoba oprávněná poskytovat investiční služby, která je fyzickou osobou, může učinit čestné prohlášení sama o sobě. Osoba oprávněná poskytovat investiční služby odpovídá za to, že osoby, o nichž učinila čestné prohlášení podle věty první, mají potřebné odborné znalosti a dovednosti.

16. Fyzická osoba, která přede dnem nabytí účinností tohoto zákona vykonala odbornou zkoušku uznanou na základě § 14a odst. 2 a 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za osobu, která má potřebné znalosti a dovednosti v rozsahu uznané zkoušky podle § 14b odst. 4 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ustanovení § 14b odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se na tuto osobu nepoužije.

17. Správní řízení zahájená podle zákona č. 256/2004 Sb., přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a v den nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně neskončená, se dokončí podle zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

18. Státní podnik, který byl 1. ledna 2015 investičním zprostředkovatelem, se pro účely § 30 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za obchodní společnost.

19. Do dne 3. září 2019 neplní poskytovatel konsolidovaných obchodních informací povinnost podle § 81 odst. 1 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve vztahu k obchodům uveřejněným podle čl. 10 a 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 307/2018 Sb. Čl. VIII

1. Povolení k činnosti investičního zprostředkovatele zaregistrovaného ke dni 3. ledna 2018 trvá do dne 31. prosince 2019, pokud tento investiční zprostředkovatel měl ke dni 3. ledna 2018 zaregistrovánu činnost podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření; zaplacením správního poplatku podle čl. II bodu 11 zákona č. 204/2017 Sb. se povolení k činnosti tohoto investičního zprostředkovatele prodlužuje do 31. prosince 2020.

2. Oprávnění vázaného zástupce zapsaného ke dni 3. ledna 2018 do seznamu vázaných zástupců trvá do dne 31. prosince 2019, pokud tento vázaný zástupce měl ke dni 3. ledna 2018 zapsánu činnost podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření; zaplacením správního poplatku podle čl. II bodu 12 zákona č. 204/2017 Sb. se oprávnění tohoto vázaného zástupce prodlužuje do 31. prosince 2020.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).