Hlavní navigace

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - ČÁST ŠESTÁ - POSKYTOVATEL SLUŽEB HLÁŠENÍ ÚDAJŮ

Předpis č. 256/2004 Sb.

Znění od 1. 5. 2020

256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

ČÁST ŠESTÁ

POSKYTOVATEL SLUŽEB HLÁŠENÍ ÚDAJŮ

§ 74

Služby hlášení údajů

(1) Službami hlášení údajů jsou

a) provozování schváleného systému pro uveřejňování informací,

b) provozování poskytovatele konsolidovaných obchodních informací a

c) provozování schváleného mechanismu pro hlášení obchodů.

(2) Poskytovatelem služeb hlášení údajů je

a) schválený systém pro uveřejňování informací,

b) poskytovatel konsolidovaných obchodních informací nebo

c) schválený mechanismus pro hlášení obchodů.

(3) Schváleným systémem pro uveřejňování informací je osoba, která je na základě povolení uděleného Českou národní bankou nebo orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie oprávněna k poskytování služby zveřejňování zpráv o obchodech za evropského obchodníka s cennými papíry podle čl. 20 a 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014.

(4) Poskytovatelem konsolidovaných obchodních informací je osoba, která je na základě povolení uděleného Českou národní bankou nebo orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie oprávněna k poskytování služby spočívající ve shromažďování zpráv o obchodech s investičními nástroji uvedenými v čl. 6, 7, 10, 12, 13, 20 a 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. o cenách a objemech ve vztahu k jednotlivým investičním nástrojům.

(5) Schváleným mechanismem pro hlášení obchodů je osoba, která je na základě povolení uděleného Českou národní bankou nebo orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie oprávněna k poskytování služby hlášení podrobností o obchodech za evropské obchodníky s cennými papíry orgánům dohledu nebo Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy.

§ 75

Požadavky na poskytovatele služeb hlášení údajů

(1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti poskytovatele služeb hlášení údajů na žádost obchodní společnosti nebo zakladatele obchodní společnosti přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, jestliže jsou splněny tyto podmínky:

a) sídlo a skutečné sídlo této společnosti je nebo má být v České republice,

b) tato společnost je důvěryhodná; to se neposuzuje, není-li ještě tato společnost zapsána v obchodním rejstříku,

c) plán obchodní činnosti této společnosti vymezuje a pokrývá plánovaný rozsah činnosti,

d) tato společnost má nebo bude mít nejpozději ke dni zahájení činnosti v rozsahu, v jakém hodlá vykonávat činnost poskytovatele služeb hlášení údajů, věcné, personální a organizační předpoklady pro řádný výkon své činnosti umožňující naplnění jejího plánu obchodní činnosti a plnění povinností poskytovatele služeb hlášení údajů, zejména v oblasti odborné péče a pravidel řádného a obezřetného poskytování služeb hlášení údajů, včetně

1. organizačního uspořádání a

2. zajišťování toho, aby osoby, pomocí kterých vykonává činnost poskytovatele služeb hlášení údajů, byly plně svéprávné, důvěryhodné a měly nezbytné odborné znalosti, dovednosti a zkušenosti, a

e) vedoucí orgán této společnosti a jeho členové splňují požadavky podle § 10.

(2) Obchodník s cennými papíry nebo organizátor regulovaného trhu provozující obchodní systém může být poskytovatelem služeb hlášení údajů, požádá-li Českou národní banku o změnu rozsahu svého povolení a prokáže-li splnění podmínek uvedených odstavci 1.

(3) Žádost o udělení povolení k činnosti podle odstavce 1 a žádost o změnu rozsahu povolení podle odstavce 2 lze podat pouze elektronicky.

(4) Česká národní banka vydá rozhodnutí o povolení k činnosti poskytovatele služeb hlášení údajů do 6 měsíců ode dne doručení žádosti, která má předepsané náležitosti a netrpí vadami.

(5) V rozhodnutí o udělení povolení k činnosti poskytovatele služeb hlášení údajů Česká národní banka uvede, které ze služeb hlášení údajů je poskytovatel služeb hlášení údajů oprávněn poskytovat.

(6) Povolení k činnosti poskytovatele služeb hlášení údajů udělené Českou národní bankou nebo orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie opravňuje poskytovatele služeb hlášení údajů k poskytování těchto služeb ve všech členských státech Evropské unie.

§ 76

Poskytování služeb hlášení údajů

(1) Poskytovatel služeb hlášení údajů trvale dodržuje požadavky podle § 75 odst. 1. Poskytovatel služeb hlášení údajů oznámí České národní bance bez zbytečného odkladu poté, co nastane, každou významnou změnu ve skutečnostech, na jejichž základě získal povolení k činnosti.

(2) Poskytovatel služeb hlášení údajů poskytuje služby hlášení údajů s odbornou péčí. Poskytování služeb hlášení údajů s odbornou péčí zejména znamená, že poskytovatel služeb hlášení údajů jedná kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu osob, kterým poskytuje své služby, zejména plní povinnosti stanovené pro poskytování služeb hlášení údajů tímto zákonem.

(3) Poskytovatel služeb hlášení údajů vykonává činnost řádně a obezřetně. K zajištění řádného a obezřetného výkonu činnosti poskytovatel služeb hlášení údajů zavede, udržuje a uplatňuje řídicí a kontrolní systém. Řídicí a kontrolní systém musí být účinný, ucelený a přiměřený povaze, rozsahu a složitosti rizik spojených s modelem podnikání a činností poskytovatele služeb hlášení údajů v jeho celku i částech.

(4) Poskytovatel služeb hlášení údajů je povinen průběžně ověřovat a pravidelně hodnotit ucelenost, přiměřenost a účinnost řídicího a kontrolního systému v jeho celku i částech a zjednávat bez zbytečného odkladu odpovídající nápravu.

(5) Pro poskytovatele služeb hlášení údajů se § 10 a 10a použijí obdobně.

§ 77

Informační povinnosti poskytovatele služeb hlášení údajů

(1) Poskytovatel služeb hlášení údajů nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období předloží České národní bance a uveřejní na svých internetových stránkách svou výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu podle zákona upravujícího účetnictví, jejichž součástí je účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka ověřená auditorem.

(2) Poskytovatel služeb hlášení údajů zasílá České národní bance informace a podklady potřebné pro výkon dohledu, zejména o své finanční situaci, o výsledcích svého hospodaření a o druzích a rozsahu poskytnutých služeb.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví lhůty pro zasílání informací a podkladů a podrobnosti o jejich obsahu, formě a způsobu zasílání.

§ 78

Mechanismus k hlášení

Poskytovatel služeb hlášení údajů zavede, udržuje a uplatňuje mechanismus k hlášení obdobně podle § 12i odst. 1.

§ 79

Schválený systém pro uveřejňování informací

(1) Součástí řídicího a kontrolního systému schváleného systému pro uveřejňování informací jsou

a) systém vnitřní a vnější komunikace zajišťující zejména

1. účinnou kontrolu obchodních zpráv z hlediska jejich úplnosti,

2. identifikaci zřejmých chyb a chybějících údajů a

3. vyžádání si zaslání opravených zpráv,

b) postupy pro řízení střetů zájmů při výkonu činnosti včetně jejich zjišťování, zamezování a oznamování, které zahrnují, je-li tímto systémem organizátor regulovaného trhu nebo obchodník s cennými papíry,

1. postupy zajišťující nediskriminační zacházení s informacemi, které tento systém shromáždil, a

2. postupy zajišťující oddělení jednotlivých obchodních činností této osoby,

c) postupy pro zajištění plynulého výkonu činnosti a trvalého fungování tohoto systému na finančním trhu v souladu s předmětem a plánem jeho činnosti, zejména postupy pro udržování dostatečných zdrojů a záložních systémů umožňujících nepřetržité uveřejňování informací,

d) kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování, přenosu a evidenci informací, které zahrnují zejména

1. postupy pro zajištění bezpečnosti prostředků pro přenos informací,

2. postupy pro minimalizaci rizika poškození informací a neoprávněného přístupu k nim a

3. postupy pro zamezení úniku informací před jejich uveřejněním a

e) postupy zajišťující uveřejňování informací o obchodech podle čl. 20 a 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014

1. co nejdříve za přiměřených obchodních podmínek,

2. bezplatně za 15 minut od doby, kdy byly tímto systémem uveřejněny podle bodu 1,

3. způsobem, který k nim zajistí rychlý a nediskriminační přístup, a

4. ve formátu, který je umožní konsolidovat s dalšími daty z jiných zdrojů.

(2) Informace o obchodech podle odstavce 1 písm. e) obsahují alespoň

a) označení dotčeného investičního nástroje,

b) cenu, za niž byl obchod uzavřen,

c) objem obchodu,

d) čas uzavření obchodu,

e) čas hlášení obchodu,

f) cenovou notaci obchodu,

g) kód

1. obchodního systému, kde byl obchod uzavřen,

2. „SI“, byl-li obchod uzavřen prostřednictvím systematického internalizátora, nebo

3. „OTC“ v ostatních případech a

h) případně údaj o tom, že obchod podléhal zvláštním podmínkám.

§ 80

Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací

(1) Součástí řídicího a kontrolního systému poskytovatele konsolidovaných obchodních informací jsou

a) postupy pro řízení střetů zájmů při výkonu činnosti včetně jejich zjišťování, zamezování a oznamování, které zahrnují, je-li tímto systémem organizátor regulovaného trhu nebo schválený systém pro uveřejňování informací,

1. postupy zajišťující nediskriminační zacházení s informacemi, které tento poskytovatel shromáždil, a

2. postupy zajišťující oddělení jednotlivých obchodních činností této osoby,

b) postupy pro zajištění plynulého výkonu činnosti a trvalého fungování tohoto poskytovatele na finančním trhu v souladu s předmětem a plánem jeho činnosti, zejména postupy pro udržování dostatečných zdrojů a záložních systémů umožňujících nepřetržité poskytování konsolidovaných obchodních informací,

c) kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování, přenosu a evidenci informací, které zahrnují zejména

1. postupy pro zajištění bezpečnosti prostředků pro přenos informací a

2. postupy pro minimalizaci rizika poškození informací a neoprávněného přístupu k nim a

d) postupy zajišťující shromažďování a konsolidování informací o obchodech uveřejněných podle čl. 6, 10, 20 a 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 v souvislý tok elektronických dat a jejich uveřejňování

1. co nejdříve za přiměřených obchodních podmínek,

2. bezplatně za 15 minut od doby, kdy byly tímto poskytovatelem uveřejněny podle bodu 1,

3. způsobem, který k nim zajistí rychlý a nediskriminační přístup, a

4. ve formátu, který je pro uživatele snadno přístupný a použitelný.

(2) Informace o obchodech podle odstavce 1 písm. d) obsahují alespoň

a) označení nebo jinou identifikaci dotčeného investičního nástroje,

b) cenu, za niž byl obchod uzavřen,

c) objem obchodu,

d) čas uzavření obchodu,

e) čas hlášení obchodu,

f) cenovou notaci obchodu,

g) kód

1. obchodního systému, kde byl obchod uzavřen,

2. „SI“, byl-li obchod uzavřen prostřednictvím systematického internalizátora, nebo

3. „OTC“ v ostatních případech,

h) případně údaj o tom, že obchod podléhal zvláštním podmínkám,

i) jde-li o informace podle čl. 6 a 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 a, připadá-li to v úvahu,

1. informaci o tom, že pokyn k uzavření obchodu byl zadán na základě počítačového algoritmu, a

2. informaci o tom, že povinnost uveřejnit informace před uzavřením obchodu podle čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení podléhala některé z výjimek podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nebo b) tohoto nařízení.

(3) Poskytovatel konsolidovaných obchodních informací konsoliduje informace o obchodech podle odstavce 1 písm. d) od všech obchodních systémů a od všech schválených systémů pro uveřejňování informací provozovaných v členských státech Evropské unie.

§ 81

Schválený mechanismus pro hlášení obchodů

Součástí řídicího a kontrolního systému schváleného mechanismu pro hlášení obchodů jsou

a) systém vnitřní a vnější komunikace zajišťující zejména

1. účinnou kontrolu hlášení o obchodech z hlediska jejich úplnosti,

2. identifikaci zřejmých chyb a chybějících údajů způsobených evropským obchodníkem s cennými papíry,

3. upozornění evropského obchodníka s cennými papíry na zřejmé chyby a chybějící údaje,

4. vyžádání si zaslání opravených hlášení a

5. identifikaci chyb a chybějících údajů způsobených tímto schváleným mechanismem pro hlášení obchodů a opravu a předání správných a úplných zpráv o obchodech,

b) postupy pro řízení střetů zájmů při výkonu činnosti včetně jejich zjišťování, zamezování a oznamování, které zahrnují, je-li tímto mechanismem organizátor regulovaného trhu nebo obchodník s cennými papíry,

1. postupy zajišťující nediskriminační zacházení s informacemi, které tento mechanismus shromáždil, a

2. postupy zajišťující oddělení jednotlivých obchodních činností této osoby,

c) postupy pro zajištění plynulého výkonu činnosti a trvalého fungování tohoto systému na finančním trhu v souladu s předmětem a plánem jeho činnosti, zejména postupy pro udržování dostatečných zdrojů a záložních systémů umožňujících nepřetržité předávání hlášení o obchodech,

d) kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování, přenosu a evidenci informací, které zahrnují zejména

1. postupy pro zajištění bezpečnosti prostředků pro přenos informací,

2. postupy pro minimalizaci rizika poškození informací a neoprávněného přístupu k nim a

3. postupy pro zamezení úniku informací, a

e) postupy zajišťující, že hlášení o obchodech podle čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 jsou předkládána bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce pracovní doby pracovního dne následujícího po dni, kdy byl obchod uzavřen.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).