Hlavní navigace

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - HLAVA X - LIMITY POZIC A KONTROLY PRO ŘÍZENÍ POZIC U KOMODITNÍCH DERIVÁTŮ

Předpis č. 256/2004 Sb.

Znění od 1. 5. 2020

256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

HLAVA X

LIMITY POZIC A KONTROLY PRO ŘÍZENÍ POZIC U KOMODITNÍCH DERIVÁTŮ

§ 134a

(1) Česká národní banka opatřením obecné povahy stanoví limity velikosti čisté pozice, kterou může osoba kdykoli držet v komoditních derivátech obchodovaných v obchodních systémech a v ekonomicky rovnocenných OTC derivátech.

(2) Limity podle odstavce 1 jsou stanoveny na základě všech pozic držených osobou a pozic, které jsou jménem této osoby drženy na úrovni celé skupiny, s cílem

a) zabránit zneužívání trhu a

b) podpořit řádné stanovení cen a podmínky vypořádání, včetně předcházení budování pozic narušujících trh, a zejména zajistit sbližování mezi cenami derivátů v měsíci plnění a okamžitými cenami podkladové komodity, k níž se hodnota derivátů vztahuje, aniž je dotčeno určování cen této komodity na trhu.

(3) Limity podle odstavce 1 se nepoužijí na pozice držené nefinančním subjektem nebo jeho jménem, které jsou objektivně měřitelné jako snižující rizika přímo související s obchodní činností tohoto nefinančního subjektu, pokud o to subjekt požádá Českou národní banku.

(4) Limity podle odstavce 1 jasně určí množstevní prahové hodnoty maximální velikosti pozice v komoditním derivátu, jež mohou osoby držet.

(5) Limity podle odstavce 1 Česká národní banka stanoví s ohledem na ustanovení § 136 odst. 1 písm. q).

(6) Dojde-li k významné změně v reálné nabídce nebo v čistých otevřených pozicích nebo k jakékoli jiné významné změně na trhu, Česká národní banka na základě vlastního zjištění reálné nabídky a otevřených pozic přezkoumá limity podle odstavce 1 a stanoví nové limity pozic v souladu s metodikou výpočtu vypracovanou Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy.

(7) Jestliže jsou limity podle odstavce 1 posouzeny Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy jako neslučitelné s cíli podle odstavce 2 a se stanovenou metodikou výpočtu, Česká národní banka

a) upraví limity pozic v souladu se stanoviskem Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy, nebo

b) bez zbytečného odkladu zveřejní na svých internetových stránkách důvody, proč tuto úpravu nepovažuje za nezbytnou.

§ 134b

(1) Je-li týž komoditní derivát obchodován ve významném množství v obchodních systémech ve více státech a v obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v České republice je obchodováno největší množství tohoto derivátu, Česká národní banka opatřením obecné povahy stanoví jednotný limit pozice, který se použije na veškeré obchodování daného derivátu.

(2) Česká národní banka jednotný limit pozice podle odstavce 1 a jakékoli jeho změny konzultuje s příslušnými provozovateli dalších obchodních systémů, na nichž je tento derivát obchodován ve významném množství.

§ 134c

(1) Provozovatel obchodního systému, na němž se obchodují komoditní deriváty, uplatňuje limity podle § 134a odst. 1 a § 134b odst. 1; při tomto uplatňování může

a) sledovat čisté otevřené pozice osob,

b) mít přístup k informacím, včetně veškeré příslušné dokumentace, poskytnutým osobami a týkajícím se velikosti a účelu uzavřené expozice nebo pozice, k informacím o skutečných vlastnících, jakýchkoli dohodách o jednání ve shodě a jakýchkoli souvisejících aktivech nebo pasivech na základním trhu,

c) požadovat, aby určitá osoba ukončila pozici nebo omezila její velikost, a to dočasně nebo trvale, jak si to bude konkrétní případ vyžadovat, a jednostranně přijímat vhodná opatření k zajištění tohoto ukončení nebo omezení pozice, pokud daná osoba požadavku nevyhoví, a

d) je-li to nezbytné, požadovat, aby osoba dočasně vrátila na trh likviditu za dohodnutou cenu a v dohodnutém objemu s výslovným záměrem zmírnit vlivy velké nebo dominantní pozice.

(2) Limity podle § 134a odst. 1 a jejich uplatňování podle odstavce 1 musí být transparentní a nediskriminační, musí uvádět, jak se u osob uplatňují, a zohledňovat povahu a složení účastníků trhu a způsob, jakým využívají obchodované deriváty.

(3) Provozovatel obchodního systému oznámí České národní bance podrobnosti uplatňování limitů podle § 134a odst. 1 a § 134b odst. 1.

§ 134d

(1) Česká národní banka může ve výjimečných případech opatřením obecné povahy stanovit limity pozic, které jsou restriktivnější než limity pozic podle § 134a odst. 1, a to v případech, kdy takové limity jsou opodstatněné a přiměřené s ohledem na likviditu konkrétního trhu a řádné fungování tohoto trhu.

(2) Stanoví-li Česká národní banka limity podle odstavce 1, zveřejní podrobnosti o nich na svých internetových stránkách.

(3) Limity podle odstavce 1 platí nejdéle 6 měsíců ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách České národní banky. Jejich platnost lze prodlužovat o další doby, z nichž každá činí vždy nejdéle 6 měsíců, jestliže důvody daného omezení nadále platí. Nejsou-li tyto limity po uvedeném šestiměsíčním období prodlouženy, pozbývají uplynutím této doby automaticky platnosti.

(4) Nejsou-li limity podle odstavce 1 považovány Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy za nutné k řešení výjimečného případu, zveřejní Česká národní banka bez zbytečného odkladu na svých internetových stránkách oznámení, ve kterém plně zdůvodní, proč tyto limity takto stanovila.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).