Hlavní navigace

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - Díl 1 - Přestupky fyzických osob spočívající v porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Předpis č. 256/2004 Sb.

Znění od 1. 5. 2020

256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Díl 1

Přestupky fyzických osob spočívající v porušení zákona o podnikání na kapitálovém trhu

§ 157

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) neoprávněně vykonává činnost podle tohoto zákona, ke které je třeba povolení České národní banky, akreditace udělená Českou národní bankou, zápis do seznamu vedeného Českou národní bankou, souhlas České národní banky nebo sdělení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie,

b) uvede nepravdivý nebo zavádějící údaj nebo neuvede veškeré skutečnosti v souvislosti se žádostí podle tohoto zákona,

c) jako člen vedoucího orgánu jedná v rozporu s § 10 odst. 4,

d) nabude na obchodníkovi s cennými papíry nebo organizátorovi regulovaného trhu kvalifikovanou účast nebo jej ovládne v rozporu s § 10b odst. 1 nebo § 47 odst. 1,

e) nesplní některou z oznamovacích povinností podle § 10e odst. 1 nebo § 47 odst. 3,

f) jako osoba, jejíž povolení k činnosti nebo akreditace byly odejmuty nebo zanikly, nebo jako osoba, která je právním nástupcem osoby, jejíž povolení k činnosti nebo akreditace byly odejmuty nebo zanikly, nesplní povinnost uchovávat dokumenty a záznamy podle § 14g, § 17 odst. 6 nebo § 32 odst. 7,

g) jako osoba podle § 4b odst. 1 písm. a), e), i) nebo j) v rozporu s § 17j nesplní některou z povinností podle § 17c, 17d, 17e, 17f, 17g, 17h nebo 17i,

h) jako účastník obchodního systému neprovede testování algoritmů podle § 73m, nebo

i) jako účastník obchodního systému nepodá zprávu podle § 73k.

(2) Fyzická osoba se jako vázaný zástupce dopustí přestupku tím, že nevypoví smluvní závazek v rozporu s § 32b odst. 2.

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nezavede, neudržuje nebo neuplatňuje mechanismus k hlášení podle § 124 a § 12i odst. 1.

(4) Fyzická osoba se jako osoba podle § 116 odst. 1 dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost mlčenlivosti podle § 116.

(5) Fyzická osoba se jako emitent podle § 118 odst. 1 písm. b), c) nebo d) nebo § 121a dopustí přestupku tím, že

a) nesplní některou z povinností podle § 120 nebo § 120c odst. 1,

b) poruší zákaz podle § 121, nebo

c) nesplní některou z povinností týkající se povinně uveřejňované informace podle § 127 odst. 2.

(6) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 150000000 Kč, nebo

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit.

(7) Za přestupek podle odstavce 2, 4 nebo 5 lze uložit pokutu do 500000 Kč.

(8) Za přestupek podle odstavce 3 lze uložit pokutu do 10000000 Kč.

(9) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze namísto pokuty nebo spolu s pokutou uložit zákaz činnosti až na 5 let.

§ 158

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) jako emitent podle § 118 odst. 1 neuveřejní výroční zprávu podle § 118,

b) jako osoba podle § 122 odst. 1 nesplní některou z oznamovacích povinností podle § 122 odst. 1, nebo

c) jako osoba, která požádala o přijetí investičních cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu bez souhlasu emitenta, nesplní některou z povinností podle § 127 odst. 2.

(2) Fyzická osoba se jako nucený správce nebo insolvenční správce obchodníka s cennými papíry, nebo osoba, která má tyto podklady u sebe, dopustí přestupku tím, že neposkytne Garančnímu fondu podklady podle § 130 odst. 11.

(3) Fyzická osoba se jako nucený správce obchodníka s cennými papíry, který není bankou, organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice nebo centrálního depozitáře dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 139 odst. 7.

(4) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 60000000 Kč, nebo

b) výše dvojnásobku neoprávněného prospěchu získaného spácháním tohoto přestupku, je-li možné výši neoprávněného prospěchu zjistit a přesahuje-li takto určená výše pokuty 60000000 Kč.

(5) Za přestupek podle odstavce 2 nebo 3 lze uložit pokutu do 5000000 Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).