Hlavní navigace

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - Politika zapojení

Předpis č. 256/2004 Sb.

Znění od 1. 5. 2020

256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Politika zapojení

§ 127f

(1) Institucionální investor a správce aktiv vypracují ve vztahu k emitentovi politiku výkonu hlasovacích práv a svého dalšího zapojení (dále jen „politika zapojení“) a bezplatně ji uveřejní na svých internetových stránkách.

(2) Politika zapojení obsahuje

a) způsob, jakým investiční strategie institucionálního investora upravuje jeho zapojení ve vztahu k emitentovi,

b) způsob, jakým investiční strategie správce aktiv upravuje zapojení akcionářů, jejichž akcie nebo obdobné cenné papíry obhospodařuje, ve vztahu k emitentovi,

c) způsob, jakým institucionální investor nebo správce aktiv sleduje významné záležitosti týkající se emitenta, zejména

1. strategii činnosti emitenta,

2. finanční a nefinanční klíčové ukazatele výkonnosti,

3. rizika, kterým je emitent vystaven,

4. kapitálovou strukturu emitenta,

5. sociální a environmentální dopady činnosti emitenta a

6. způsob, jakým je emitent řízen a spravován,

d) způsob komunikace s emitentem,

e) způsob výkonu hlasovacích práv nebo jiných práv spojených s cenným papírem představujícím podíl na emitentovi,

f) způsob spolupráce s ostatními akcionáři na výkonu hlasovacích práv a dalším zapojení ve vztahu k emitentovi,

g) způsob komunikace s relevantními zúčastněnými stranami,

h) postup při řešení skutečných nebo potenciálních střetů zájmů v souvislosti se zapojením institucionálního investora nebo správce aktiv ve vztahu k emitentovi.

§ 127g

(1) Institucionální investor a správce aktiv každoročně bezplatně uveřejní na svých internetových stránkách ve vztahu k emitentovi

a) popis, jakým byla politika zapojení prováděna,

b) obecnou strategii pro hlasování,

c) informace o tom, jak hlasovali na valných hromadách emitenta, jestliže je toto hlasování významné vzhledem k předmětu hlasování nebo velikosti podílu na emitentovi,

d) vysvětlení jejich hlasování na valné hromadě emitenta, ledaže hlasování nemá podstatný dopad na činnost emitenta nebo podíl na emitentovi je zanedbatelný, a

e) informace o využívání služeb poradců pro hlasování.

(2) Provádí-li správce aktiv politiku zapojení včetně hlasování na valné hromadě jménem institucionálního investora, uveřejní institucionální investor odkaz na internetové stránky správce aktiv, na kterých je uveřejněna informace podle odstavce 1 nebo odůvodnění podle § 127h.

§ 127h

Institucionální investor a správce aktiv nemusí uveřejnit informace podle § 127f a § 127g odst. 1, uveřejní-li pro to dostatečné odůvodnění.

§ 127i

Institucionální investor a správce aktiv při vypracování politiky zapojení uplatňují obdobně postupy, které uplatňují na předcházení střetu zájmů.

§ 127j

Investiční strategie institucionálního investora

(1) Institucionální investor bezplatně uveřejní na svých internetových stránkách, jak hlavní prvky jeho investiční strategie

a) odpovídají struktuře a splatnosti jeho dluhů, s důrazem na dlouhodobé dluhy, a

b) přispívají ke střednědobé a dlouhodobé výkonnosti jeho investic.

(2) Má-li institucionální investor ve svém majetku akcii nebo obdobný cenný papír představující podíl na emitentovi, které jsou obchodované na evropském regulovaném trhu, a tento majetek je obhospodařován správcem aktiv na základě jeho vlastního uvážení, uveřejní institucionální investor na svých internetových stránkách tyto skutečnosti, které jsou součástí ujednání se správcem aktiv o obhospodařování majetku:

a) jakým způsobem ujednání motivuje správce aktiv, aby

1. uvedl do souladu svoji investiční strategii a svá investiční rozhodnutí se strukturou a splatností dluhů institucionálního investora, zejména dlouhodobých dluhů,

2. přijímal investiční rozhodnutí na základě hodnocení střednědobé a dlouhodobé výkonnosti emitenta, jehož cenné papíry představující podíl na emitentovi obhospodařuje,

b) jak se správce aktiv zapojuje do činnosti emitenta, s cílem zlepšit jeho střednědobou a dlouhodobou výkonnost,

c) způsob, jakým je metoda a časové období hodnocení činnosti správce aktiv a odměna za obhospodařování majetku v souladu se strukturou a splatností dluhů institucionálního investora, zejména dlouhodobých dluhů, a jak zohledňují celkovou výkonnost emitenta,

d) způsob, jakým institucionální investor

1. dohlíží na náklady vynaložené správcem aktiv v souvislosti s obratem obhospodařovaného majetku,

2. stanoví a sleduje cílový obrat nebo rozpětí cílového obratu obhospodařovaného majetku,

e) dobu trvání tohoto ujednání.

(3) Institucionální investor uveřejní informace podle odstavce 2 také tehdy, jestliže investuje do cenného papíru představujícího podíl na emitentovi prostřednictvím investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu.

(4) Neobsahuje-li ujednání o obhospodařování majetku institucionálního investora správcem aktiv některou ze skutečností podle odstavce 2, uveřejní institucionální investor na svých internetových stránkách dostatečné odůvodnění, proč tomu tak je.

(5) Institucionální investor informace podle odstavců 1 až 3 aktualizuje jednou ročně, jestliže dojde k jejich podstatné změně.

(6) Institucionální investor může místo uveřejnění na svých internetových stránkách zahrnout informace podle odstavců 2 až 4 do své zprávy o solventnosti a finanční situaci podle zákona upravujícího pojišťovnictví.

§ 127k

Investiční strategie správce aktiv

(1) Obhospodařuje-li správce aktiv majetek institucionálního investora, jehož součástí jsou cenné papíry představující podíl na emitentovi, sdělí každoročně institucionálnímu investorovi, jak je jeho investiční strategie a její uskutečňování v souladu s ujednáním o obhospodařování a jak přispívá ke střednědobé a dlouhodobé výkonnosti institucionálního investora. To platí i tehdy, obhospodařuje-li správce aktiv investiční fond nebo zahraniční investiční fond, prostřednictvím kterého institucionální investor investoval do cenných papírů představujících podíl na emitentovi.

(2) Sdělení podle odstavce 1 obsahuje informace o

a) hlavních střednědobých a dlouhodobých rizicích spojených s investicí,

b) struktuře investice, kterou správce aktiv obhospodařuje,

c) obratu investice a nákladech vynaložených v souvislosti s obratem,

d) využití poradců pro hlasování pro účely plnění politiky zapojení,

e) politice uplatňované při zápůjčce cenných papírů a jejím využití pro politiku zapojení zejména v době konání valné hromady emitenta,

f) skutečnosti, jak investiční strategie vychází z posouzení střednědobé a dlouhodobé výkonnosti emitenta, včetně posouzení nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti emitenta,

g) střetu zájmů, který nastal v souvislosti s prováděním politiky zapojení, a způsobu jeho řešení.

(3) Správce aktiv nemusí sdělit informace podle odstavců 1 a 2, jsou-li veřejně dostupné.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).