Hlavní navigace

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - Informační povinnosti poradce pro hlasování

Předpis č. 256/2004 Sb.

Znění od 1. 5. 2020

256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Informační povinnosti poradce pro hlasování

§ 127l

(1) Poradce pro hlasování bezplatně uveřejní

a) odkaz na kodex chování, který uplatňuje při přípravě analýz, poradenství nebo doporučení pro hlasování souvisejících s výkonem hlasovacích práv a informaci o tom, jak tento kodex uplatňuje, nebo

b) dostatečné odůvodnění, proč kodex chování podle písmene a) neuplatňuje.

(2) Uplatňuje-li poradce pro hlasování kodex chování podle odstavce 1 písm. a) a odchýlí-li se od jeho ustanovení, uveřejní, od jakého ustanovení se odchýlil, vysvětlí důvody odchýlení a uveřejní i jiná opatření, která případně přijal.

(3) Poradce pro hlasování uveřejní informace podle odstavců 1 a 2 bezplatně na svých internetových stránkách a alespoň jednou ročně je aktualizuje.

§ 127m

(1) Poradce pro hlasování alespoň jednou ročně uveřejní tyto informace týkající se přípravy jeho analýz, poradenství a doporučení pro hlasování souvisejících s výkonem hlasovacích práv:

a) základní popis metodik a modelů, které používá,

b) hlavní informační zdroje, které používá,

c) popis přijatých opatření k zajištění kvality, včetně odborné kvalifikace příslušných pracovníků,

d) zda a jak zohledňuje národní tržní podmínky,

e) zda a jak zohledňuje požadavky stanovené právními předpisy a vnitřními předpisy emitenta,

f) základní popis politiky hlasování, kterou uplatňuje pro jednotlivé trhy,

g) zda komunikuje s emitentem a relevantními zúčastněnými stranami,

h) rozsah a popis komunikace podle písmene g),

i) jak předchází střetu zájmů a jak vzniklý střet zájmů řeší.

(2) Poradce pro hlasování bezplatně uveřejní informace podle odstavce 1 na svých internetových stránkách a ponechá je zde dostupné alespoň po dobu 3 let ode dne jejich uveřejnění.

(3) Jsou-li informace podle odstavce 1 již k dispozici jako součást uveřejnění podle § 127l, nemusí být uveřejněny samostatně.

§ 127n

Identifikace střetu zájmů

Poradce pro hlasování bez zbytečného odkladu informuje své zákazníky o skutečném nebo možném střetu zájmů, který může ovlivnit přípravu jeho analýz, poradenství nebo doporučení pro hlasování souvisejících s výkonem hlasovacích práv. Současně informuje zákazníky o tom, jak tento střet zájmů řeší.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).