Hlavní navigace

Občanský zákoník - nový - Pododdíl 3 - Náložný list

Předpis č. 89/2012 Sb.

Znění od 1. 1. 2024

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník

Pododdíl 3

Náložný list

§ 2572

(1) Potvrzení o převzetí zásilky lze nahradit náložným listem. Náložný list je cenný papír, se kterým je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem náložného listu; lze jej vydat na jméno, na řad nebo na doručitele.

(2) Náložný list obsahuje alespoň

a) jméno dopravce a jeho bydliště nebo sídlo,

b) jméno odesílatele a jeho bydliště nebo sídlo,

c) označení, množství, váhu nebo objem přepravovaných věcí,

d) formu náložného listu; pokud byl vydán na jméno nebo na řad, i označení osoby, na jejíž jméno nebo řad byl vydán,

e) údaj o místě určení a

f) místo a den vydání náložného listu a dopravcův podpis.

(3) Neobsahuje-li náložný list jméno osoby, na jejíž řad je vydán, považuje se za vystavený na řad odesílatele.

§ 2573

Při vydání náložného listu ve stejnopisech dopravce vyznačí na každém stejnopisu jejich počet.

§ 2574

Dopravce vydá odesílateli za zničený nebo ztracený náložný list nový náložný list s vyznačením, že se jedná o náhradní náložný list. Odesílatel nahradí dopravci škodu, vznikne-li mu zneužitím původního náložného listu.

§ 2575

Po vydání náložného listu má právo přerušit přepravu jen osoba oprávněná z náložného listu. Bylo-li vydáno více stejnopisů náložného listu, vyžaduje se předložení všech stejnopisů.

§ 2576

Po vydání náložného listu má právo na vydání zásilky osoba oprávněná k tomu podle náložného listu.

§ 2577

(1) Vůči držiteli náložného listu může dopravce uplatnit jen námitky plynoucí z obsahu náložného listu nebo ze svých práv proti držiteli.

(2) Vůči držiteli náložného listu se dopravce může dovolat ujednání obsažených ve smlouvě, kterou uzavřel s odesílatelem, jsou-li tato ujednání v náložném listu obsažena, anebo odkazuje-li na ně náložný list výslovně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).