Hlavní navigace

Zákon o platebním styku - HLAVA I - POROVNATELNOST SLUŽEB SPOJENÝCH S PLATEBNÍM ÚČTEM

Předpis č. 284/2009 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

284/2009 Sb. Zákon o platebním styku

HLAVA I

POROVNATELNOST SLUŽEB SPOJENÝCH S PLATEBNÍM ÚČTEM

§ 124d

Jednotné označení

(1) Poskytovatel ve smlouvě o platebním účtu, je-li uzavřena v písemné formě, v informacích poskytovaných před uzavřením smlouvy o platebních službách a v písemných obchodních a reklamních informačních sděleních určených spotřebitelům použije k pojmenování služeb spojených s platebním účtem jednotné označení.

(2) Poskytovatel může k pojmenování služeb spojených s platebním účtem použít jiné označení pouze tehdy, uvede-li zřetelně i jejich jednotné označení. V předsmluvních informacích o úplatě a v přehledu o úplatě za poskytnuté služby může poskytovatel uvést jiné označení pouze jako doplnění jednotného označení.

(3) Služby spojené s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení, jejich jednotné označení a charakteristiku stanoví prováděcí právní předpis tak, aby se jednotné označení vztahovalo na 10 až 20 služeb spojených s platebním účtem, které jsou zpoplatněny alespoň jedním poskytovatelem a které jsou v České republice spotřebiteli nejvíce využívány nebo jsou pro spotřebitele spojeny s nejvyššími náklady.

§ 124e

Společná nabídka služeb a zboží

Nabízí-li poskytovatel spolu s vedením platebního účtu zboží nebo službu, která není službou spojenou s platebním účtem, informuje uživatele s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy o platebním účtu, zda lze uzavřít smlouvu o platebním účtu i bez nákupu tohoto zboží nebo čerpání této služby a o úplatě za jednotlivé zboží a služby.

§ 124f

Předsmluvní informace o úplatě

(1) Poskytovatel poskytne uživateli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy o platebním účtu předsmluvní informace o úplatě za služby spojené s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení. Ustanovení § 80 odst. 3 se použije obdobně.

(2) Předsmluvní informace o úplatě musí být určité, srozumitelné, přehledné a vyjádřené v úředním jazyce státu, v němž je platební služba nabízena, a v měně, ve které je platební účet veden. Strany si mohou dohodnout poskytnutí těchto informací v jiném jazyce nebo jiné měně.

(3) Poskytovatel poskytne předsmluvní informace o úplatě v samostatném dokumentu, jehož podobu stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se provádí čl. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU.

(4) Předsmluvní informace o úplatě musí být čitelné bez zvláštních obtíží, a to i při jejich reprodukci v černobílé podobě, a musí obsahovat informaci, že nepředstavují úplné znění smlouvy o platebních službách ani informací poskytovaných před uzavřením smlouvy o platebních službách. Jsou-li služby spojené s platebním účtem poskytovány jako soubor služeb za souhrnnou úplatu, obsahují předsmluvní informace o úplatě informaci o této souhrnné úplatě, výčet takto poskytovaných služeb a informace o úplatě za služby poskytnuté nad rámec tohoto souboru služeb.

(5) Poskytovatel bezplatně zpřístupní předsmluvní informace o úplatě na svých internetových stránkách a ve svých obchodních prostorách.

(6) Poskytovatel bezplatně poskytne předsmluvní informace o úplatě tomu, kdo o ně požádá.

§ 124g

Seznam označení

(1) Poskytovatel bezplatně zpřístupní na svých internetových stránkách a ve svých obchodních prostorách seznam jednotných označení služeb spojených s platebním účtem, na které se povinnost jednotného označení vztahuje, včetně charakteristiky těchto služeb.

(2) Vedle jednotných označení může seznam obsahovat i označení a charakteristiky dalších služeb spojených s platebním účtem, na které se povinnost jednotného označení nevztahuje.

(3) Informace obsažené v seznamu označení musí být určité a srozumitelné.

(4) Poskytovatel bezplatně poskytne seznam označení tomu, kdo o něj požádá.

§ 124h

Přehled o úplatě za poskytnuté služby

(1) Poskytovatel bezplatně poskytne uživateli vždy do konce února přehled o úplatě za poskytnuté služby spojené s platebním účtem za předchozí kalendářní rok. Na žádost uživatele poskytovatel bezplatně poskytne tento přehled v listinné podobě.

(2) Přehled o úplatě za poskytnuté služby obsahuje alespoň

a) jednotkovou úplatu za poskytnutou službu a počet poskytnutí dané služby,

b) celkovou úplatu za jednotlivé služby,

c) celkovou úplatu za všechny služby,

d) úrokovou sazbu spotřebitelského úvěru poskytnutého ve formě možnosti přečerpání,

e) celkovou částku úroků zaplacenou uživatelem za úvěr poskytnutý ve formě možnosti přečerpání,

f) úrokovou sazbu, jíž jsou úročeny peněžní prostředky na platebním účtu, a

g) celkovou částku úroků připsaných k zůstatku peněžních prostředků na platebním účtu,

h) údaje o smluvní pokutě a úrocích z prodlení požadovaných poskytovatelem.

(3) Přehled o úplatě za poskytnuté služby musí být určitý, srozumitelný, přehledný a vyjádřený v úředním jazyce státu, v němž je platební služba nabízena, a v měně, ve které je platební účet veden. Strany si mohou dohodnout poskytování tohoto přehledu v jiném jazyce nebo jiné měně.

(4) Poskytovatel poskytne přehled o úplatě za poskytnuté služby v dokumentu, jehož podobu stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se provádí čl. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU.

§ 124i

Srovnávací stránky

(1) Provozovatel srovnávacích stránek zajistí, aby

a) se poskytovatelům dostalo rovného zacházení při uveřejnění výsledků srovnání,

b) tyto srovnávací stránky umožňovaly bezplatné srovnání všech služeb spojených s platebním účtem, na které se vztahuje povinnost jednotného označení,

c) tyto srovnávací stránky obsahovaly údaje o jeho osobě,

d) tyto srovnávací stránky obsahovaly údaj o tom, že jejich provozování a obsah podléhá dohledu,

e) informace uvedené na těchto srovnávacích stránkách byly pravdivé, určité, srozumitelné a aktualizované alespoň vždy ke konci kalendářního čtvrtletí,

f) pojmenování služeb spojených s platebním účtem na těchto srovnávacích stránkách odpovídalo jednotnému označení stanovenému prováděcím právním předpisem podle § 124d odst. 3,

g) srovnání bylo provedeno na základě jasných a objektivních kritérií, která předem na těchto srovnávacích stránkách uveřejní,

h) tyto srovnávací stránky obsahovaly informaci o datu poslední aktualizace uveřejněných informací,

i) výsledky srovnání úplat obsahovaly informace o úplné nabídce služeb spojených s platebním účtem na trhu platebních služeb v České republice, nebo alespoň jeho významné části, a

j) v případě, že výsledky srovnání úplat neobsahují informace o úplné nabídce služeb spojených s platebním účtem na trhu platebních služeb v České republice, byla tato skutečnost uvedena na těchto srovnávacích stránkách před uvedením výsledků srovnání.

(2) Provozovatel srovnávacích stránek zavede vhodné postupy k přijímání podnětů týkajících se nesprávnosti výsledků srovnání.

(3) Před zahájením provozu srovnávacích stránek oznámí provozovatel srovnávacích stránek České obchodní inspekci a České národní bance své jméno nebo obchodní firmu, den zahájení provozu a adresu těchto srovnávacích stránek. O úmyslu ukončit provozování srovnávacích stránek informuje provozovatel bez zbytečného odkladu Českou obchodní inspekci a Českou národní banku a oznámí jim den předpokládaného ukončení provozu.

(4) Česká obchodní inspekce a Česká národní banka uveřejňují údaje, které obdrží podle odstavce 3, na svých internetových stránkách.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).