Hlavní navigace

Zákon o platebním styku - Díl 1 - Vnitrostátní změna platebního účtu

Předpis č. 284/2009 Sb.

Znění od 1. 7. 2017

284/2009 Sb. Zákon o platebním styku

Díl 1

Vnitrostátní změna platebního účtu

§ 124j

Zahájení změny platebního účtu

(1) Poskytovatel, který s uživatelem uzavřel smlouvu o platebním účtu a kterého uživatel požádal o změnu platebního účtu (dále jen „nový poskytovatel“), umožní tomuto uživateli prostřednictvím formuláře

a) určit poskytovatele, který uživateli vede platební účet a má provést činnosti uvedené v § 124k (dále jen „dosavadní poskytovatel“),

b) určit, které činnosti podle § 124k odst. 1 má dosavadní poskytovatel provést,

c) jednotlivě uvést převody peněžních prostředků, které má nový poskytovatel začít provádět podle § 124l odst. 4, dosavadní poskytovatel přestat provádět podle § 124k odst. 1 písm. b) a o kterých má dosavadní poskytovatel předat informace novému poskytovateli podle § 124k odst. 2, nebo určit, že se tyto činnosti mají týkat všech těchto převodů,

d) určit den, k němuž má dosavadní poskytovatel provést činnosti podle § 124k odst. 1,

e) určit, zda si přeje obdržet informace podle § 124k odst. 3,

f) určit, zda má nový poskytovatel informovat plátce nebo příjemce o změně platebního účtu podle § 124l odst. 1, a uvést příslušné kontaktní údaje,

g) určit den, od něhož má nový poskytovatel začít provádět převody peněžních prostředků podle § 124l odst. 4,

h) určit, zda vypovídá závazek ze smlouvy o platebním účtu, kterou uzavřel s dosavadním poskytovatelem,

i) určit, zda má dosavadní poskytovatel předat novému poskytovateli informace o pravidelně se opakujících příchozích převodech a odchozích inkasech podle § 124k odst. 2.

(2) Formulář podle odstavce 1 musí být sepsán v úředním jazyce státu, v němž je platební služba nabízena, nebo v jazyce, na kterém se strany dohodnou.

(3) Nový poskytovatel poskytne uživateli na jeho žádost kopii vyplněného formuláře podle odstavce 1.

(4) Nový poskytovatel požádá jménem uživatele do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu uživatel sdělil údaje podle odstavce 1, dosavadního poskytovatele o provedení činností uvedených v § 124k.

(5) Nový poskytovatel ověří totožnost uživatele před tím, než jeho jménem požádá dosavadního poskytovatele o provedení činností uvedených v § 124k; neposkytne-li uživatel na výzvu poskytovatele potřebnou součinnost při ověření své totožnosti, hledí se na něho, jako by o změnu platebního účtu nepožádal.

§ 124k

Povinnosti dosavadního poskytovatele

(1) Dosavadní poskytovatel ve vztahu k platebnímu účtu, v rozsahu a ke dni, které určí uživatel, nejdříve však osmý pracovní den ode dne, kdy ho nový poskytovatel požádal podle § 124j odst. 4,

a) přestane provádět převody peněžních prostředků, je-li uživatel příjemcem (dále jen „příchozí převod“),

b) přestane provádět převody peněžních prostředků, ke kterým dal uživatel trvalý příkaz, a inkasa, je-li uživatel plátcem (dále jen „odchozí inkaso“),

c) převede zůstatek peněžních prostředků, s nimiž je uživatel oprávněn nakládat, na platební účet vedený novým poskytovatelem.

(2) Dosavadní poskytovatel předá v rozsahu, který určí uživatel, do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ho nový poskytovatel požádal podle § 124j odst. 4, novému poskytovateli informace o stávajících trvalých příkazech a souhlasech k inkasu a o pravidelně se opakujících příchozích převodech a odchozích inkasech provedených během 13 měsíců přede dnem, kdy ho nový poskytovatel požádal podle § 124j odst. 4. Dosavadní poskytovatel předá tyto informace v rozsahu potřebném k řádnému provedení platební transakce.

(3) Určí-li to uživatel podle § 124j odst. 1 písm. e), poskytne dosavadní poskytovatel informace podle odstavce 2 také jemu.

§ 124l

Povinnosti nového poskytovatele

(1) Nový poskytovatel do 2 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel informace podle § 124k odst. 2 od dosavadního poskytovatele, ve vztahu k platebnímu účtu a v rozsahu, které určí uživatel,

a) odešle plátci, který prováděl ve vztahu k platebnímu účtu uživatele vedeném dosavadním poskytovatelem pravidelně se opakující převody peněžních prostředků, informaci o změně platebního účtu uživatele spolu s údajem nebo jedinečným identifikátorem, jehož poskytnutí je podmínkou řádného provedení platebního příkazu ve vztahu k platebnímu účtu uživatele, který vede nový poskytovatel,

b) odešle příjemci, který je na základě souhlasu uživatele oprávněn dát platební příkaz k inkasu, informaci, odkdy bude možné provádět inkasa ve vztahu k platebnímu účtu, který vede nový poskytovatel, a informaci o změně platebního účtu uživatele spolu s údajem nebo jedinečným identifikátorem, jehož poskytnutí je podmínkou řádného provedení platebního příkazu ve vztahu k platebnímu účtu uživatele, který vede nový poskytovatel,

c) vyzve uživatele, aby doplnil údaje potřebné k informování plátce nebo příjemce podle písmene a) nebo b), jestliže údaje, které má nový poskytovatel k dispozici, nejsou dostatečné.

(2) Informuje-li nový poskytovatel plátce nebo příjemce podle odstavce 1 písm. a) nebo b), poskytne jim kopii plné moci uživatele.

(3) Nepožádá-li uživatel nového poskytovatele o informování plátce nebo příjemce podle odstavce 1 písm. a) nebo b), nový poskytovatel poskytne uživateli na jeho žádost vzory informačních sdělení o změně platebního účtu určené plátci nebo příjemci. Vzor informačního sdělení obsahuje údaj nebo jedinečný identifikátor, jehož poskytnutí je podmínkou řádného provedení platebního příkazu ve vztahu k platebnímu účtu uživatele, a informaci o tom, odkdy bude možné provádět inkasa a převody peněžních prostředků ve vztahu k platebnímu účtu uživatele, který vede nový poskytovatel.

(4) Nový poskytovatel začne provádět převody peněžních prostředků, ke kterým dal uživatel souhlas trvalým příkazem, a odchozí inkasa ve vztahu k účtu, v rozsahu a v den, které určí uživatel, nejdříve však třetí pracovní den ode dne, kdy obdržel informace podle § 124k odst. 2 od dosavadního poskytovatele.

§ 124m

Úplata spojená se změnou platebního účtu

(1) Požaduje-li poskytovatel úplatu za služby podle § 124j, § 124k odst. 1 nebo § 124l odst. 1 až 3, musí tato úplata být přiměřená a musí odpovídat skutečným nákladům poskytovatele.

(2) Dosavadní poskytovatel nesmí požadovat úplatu za poskytnutí informací podle § 124k odst. 2 a 3.

§ 124n

Informace o změně platebního účtu

(1) Poskytovatel bezplatně zpřístupní na svých internetových stránkách a na trvalém nosiči dat ve svých obchodních prostorách informace o

a) postupu při zahájení změny platebního účtu podle § 124j a povinnostech dosavadního poskytovatele a nového poskytovatele podle § 124k a 124l,

b) lhůtách stanovených k provedení jednotlivých činností při změně platebního účtu,

c) úplatě podle § 124m odst. 1 a

d) způsobu mimosoudního řešení sporů mezi uživatelem a poskytovatelem.

(2) Poskytovatel bezplatně poskytne informace podle odstavce 1 tomu, kdo o ně požádá.

(3) Poskytovatel oznámí vždy do konce února České národní bance, kolikrát v předchozím kalendářním roce provedl změnu platebního účtu, a uvede, kdy vystupoval jako nový poskytovatel a kdy jako dosavadní poskytovatel. Poskytovatel ve stejné lhůtě oznámí České národní bance počet žádostí o změnu platebního účtu podaných v předchozím kalendářním roce, které odmítl provést, a důvody odmítnutí.

§ 124o

Společná ustanovení

(1) Poskytovatel není povinen provést změnu platebního účtu, jestliže platební účet vedený dosavadním poskytovatelem a platební účet vedený novým poskytovatelem jsou vedeny v různé měně.

(2) Ustanovení tohoto dílu se nepoužijí na Českou národní banku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).