Hlavní navigace

Zákon o spotřebních daních - ČÁST DEVÁTÁ - PŘESTUPKY

Předpis č. 353/2003 Sb.

Znění od 1. 1. 2023

353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních

ČÁST DEVÁTÁ

PŘESTUPKY

HLAVA I

PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY SPOTŘEBNÍCH DANÍ

§ 135

Přestupek proti umístění přijatého vybraného výrobku

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako uživatel dopustí přestupku tím, že ve stanovené lhůtě neumístí přijatý vybraný výrobek osvobozený od daně v místě, které je uvedeno v povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1000000 Kč.

§ 135a

Přestupek proti podmíněnému osvobození od daně

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 19 odst. 4 umístí vybrané výrobky do daňového skladu jinak než v režimu podmíněného osvobození od daně.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10000000 Kč.

§ 135b

Přestupky proti zajištění daně

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu nebo oprávněný příjemce dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost

a) průběžně sledovat výši zajištění daně, nebo

b) předat správci daně podle jeho požadavků evidenční údaje vztahující se k daňové povinnosti, která vznikla při výrobě nebo přijetí vybraných výrobků.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10000000 Kč.

§ 135c

Přestupky proti elektronickému průvodnímu dokladu při ukončení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce vybraných výrobků přijatých v režimu podmíněného osvobození od daně dopustí přestupku tím, že

a) ve stanovené lhůtě nepředloží oznámení o přijetí vybraných výrobků pomocí elektronického systému správci daně místně příslušnému místu přijetí vybraných výrobků, nebo

b) v oznámení o přijetí vybraných výrobků neuvede ztráty a znehodnocení, ke kterým došlo v průběhu dopravy.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 200000 Kč.

§ 135d

Přestupek proti dopravě vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě pro účely podnikání

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba odebírající vybrané výrobky z jiného členského státu pro účely podnikání dopustí přestupku tím, že před odebráním těchto vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100000 Kč.

§ 135e

Přestupek proti zasílání vybraných výrobků

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zástupce pro zasílání vybraných výrobků dopustí přestupku tím, že před odesláním vybraných výrobků z jiného členského státu neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 100000 Kč.

HLAVA II

PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ

§ 135f

Přestupky proti skladování zkapalněných ropných plynů

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) uvedené do volného daňového oběhu

a) skladuje společně ve stejném zásobníku,

b) skladuje odděleně v zásobnících, které

1. nejsou technologicky odděleny, nebo

2. jsou vzájemně propojeny,

c) odebírané ze zásobníků v kapalné fázi neskladuje v zásobníku, který je pevně spojen se zemí, nebo

d) odebírané ze zásobníků v kapalné fázi skladuje v zásobníku pevně spojeném se zemí, který není užíván v souladu se stavebním zákonem.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1000000 Kč.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu od 50000 Kč do 1000000 Kč.

§ 135g

Přestupky proti dopravě minerálních olejů osvobozených od daně na daňovém území České republiky

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel minerálních olejů osvobozených od daně podle § 49 odst. 1, 2, 6 nebo 8 dopustí přestupku tím, že při dopravě těchto olejů neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) osvobozených od daně dopustí přestupku tím, že při dopravě těchto plynů neposkytne zajištění daně alespoň ve výši daně, která by musela být přiznána a zaplacena, kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel minerálních olejů, které jsou osvobozeny od daně, dopustí přestupku tím, že

a) ve stanovené lhůtě neuvědomí správce daně, který je místně příslušný podle místa zahájení dopravy, o zahájení dopravy těchto olejů,

b) navzdory námitkám správce daně zahájí dopravu těchto olejů,

c) nedodrží správcem daně stanovenou

1. lhůtu, v níž má být doprava těchto olejů ukončena, nebo

2. trasu, po které mají být tyto oleje dopravovány, nebo

d) v případě změny místa určení nebo příjemce, ke které došlo v průběhu dopravy těchto olejů, ve stanovené lhůtě

1. neoznámí tuto změnu správci daně, nebo

2. nezajistí zaznamenání této změny v dokladu o osvobození vybraných výrobků od daně.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, nebo

b) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo 3.

Přestupky proti nakládání se zkapalněnými ropnými plyny

§ 135h

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakupuje nebo získává zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) ve volném daňovém oběhu za účelem dalšího prodeje, dopustí přestupku tím, že přijímá nebo prodává tyto plyny bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakupuje nebo získává zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) pro vlastní spotřebu se spotřebou přesahující 20 tun za jeden kalendářní rok, dopustí přestupku tím, že přijímá nebo prodává tyto plyny bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.

(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) vydá osobě bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu,

b) v rozporu s § 60 odst. 5, 6 nebo 7 prodá zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) za cenu včetně daně vypočtené na základě vyšší sazby daně, nebo

c) zahájí dopravu zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) bez poskytnutého zajištění daně pro dopravu těchto plynů podle § 60 odst. 11.

(4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která plní zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) do tlakových nádob o hmotnosti náplně do 40 kg včetně, dopustí přestupku tím, že

a) nepoužívá hmotnostní průtokoměr,

b) používá hmotnostní průtokoměr, jehož součástí není elektronická evidence vydaných zkapalněných ropných plynů splňující zákonem požadované náležitosti, nebo

c) používá hmotnostní průtokoměr, jehož součástí je elektronická evidence vydaných zkapalněných ropných plynů splňující zákonem požadované náležitosti, který není po celou dobu opatřen závěrami správce daně.

(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1000000 Kč.

(6) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu od 50000 Kč do 1000000 Kč.

§ 135i

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) při dovozu po propuštění do režimu volného oběhu ve stanovené lhůtě neuvede do režimu podmíněného osvobození od daně, nebo

b) dopravuje zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) s rozdílnou sazbou daně, po jejich uvedení do volného daňového oběhu, společně v jednom dopravním prostředku nebo v jejich soupravě.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba odebírající pro účely podnikání zkapalněné ropné plyny, které jsou předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) a které byly uvolněny do volného daňového oběhu v jiném členském státě, se dopustí přestupku tím, že neposkytne zajištění daně alespoň ve výši daně, která by musela být přiznána a zaplacena, kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu od 50000 Kč do 1000000 Kč.

HLAVA III

PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z LIHU

§ 135j

Přestupky proti dopravě lihu osvobozeného od daně z lihu na daňovém území České republiky

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel lihu osvobozeného od daně podle § 71 odst. 1 písm. a) nebo d) dopustí přestupku tím, že při dopravě tohoto lihu neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na daňovém území České republiky dopravuje líh obecně denaturovaný podle zákona upravujícího líh určený pro výrobu minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 nebo pro výrobu etyl-terciál-butyl-éteru bez zjednodušeného průvodního dokladu.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, nebo

b) 1500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.

§ 135k

Přestupky proti oznamování prodeje lihovin

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která hodlá v rámci své podnikatelské činnosti prodávat lihoviny uvedené do volného daňového oběhu za cenu nižší, než je cena odpovídající výši součtu částky daně a jí odpovídající částky daně z přidané hodnoty, dopustí přestupku tím, že

a) ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně takový prodej, nebo

b) v oznámení o takovém prodeji neuvede zákonem stanovené údaje.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1500000 Kč.

HLAVA IV

PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A DANĚ ZE ZAHŘÍVANÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

§ 135l

Přestupek proti ceně pro konečného spotřebitele

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že uvede do volného daňového oběhu cigarety s tabákovou nálepkou s uvedenou cenou pro konečného spotřebitele v jiném období, než pro které byla tato cena stanovena.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1000000 Kč.

§ 135m

Přestupky proti jednotkovému balení

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že uvede do volného daňového oběhu, doveze nebo dopraví na daňové území České republiky z jiného členského státu

a) tabákové výrobky, které nejsou v uzavřeném jednotkovém balení,

b) jednotkové balení s tabákovými výrobky, které nepodléhají stejné sazbě daně, nebo

c) jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků, na kterém nejsou uvedeny zákonem stanovené údaje.

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že prodá tabákové výrobky jinak než v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou s výjimkou prodeje doutníků a cigarillos konečnému spotřebiteli.

(3) Za přestupek podle odstavce 2 lze fyzické osobě uložit pokutu do 50000 Kč.

(4) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu

a) do 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, nebo

b) od 50000 Kč do 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2.

§ 135n

Přestupek proti oznamovací povinnosti při dovozu tabákových výrobků

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dovozce, který hodlá dovážet tabákové výrobky v rámci podnikatelské činnosti, dopustí přestupku tím, že ve stanovené lhůtě písemně neohlásí správci daně první dovoz tabákových výrobků.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 2000000 Kč.

§ 135o

Přestupky proti zákazu prodeje a nákupu za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodejce dopustí přestupku tím, že

a) prodá konečnému spotřebiteli cigarety za cenu nižší nebo vyšší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce,

b) při prodeji cigaret konečnému spotřebiteli poskytne slevu z ceny pro konečného spotřebitele.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) prodá konečnému spotřebiteli cigarety, ke kterým je přidán nebo přibalen jiný předmět, za celkovou cenu odlišnou od ceny pro konečného spotřebitele uvedené na tabákové nálepce, nebo

b) váže prodej cigaret konečnému spotřebiteli na prodej jiných předmětů.

(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako konečný spotřebitel dopustí přestupku tím, že nakoupí cigarety za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako konečný spotřebitel dopustí přestupku tím, že spotřebuje cigarety zakoupené za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele.

(5) Za přestupek podle odstavce 3 lze fyzické osobě uložit pokutu do 50000 Kč.

(6) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do

a) 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 nebo 4, nebo

b) 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 2.

§ 135p

Přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na daňovém území České republiky neoprávněně drží nebo jinak nakládá s neznačenými tabákovými výrobky.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na daňovém území České republiky umožní skladování nebo prodej

a) neznačených tabákových výrobků, nebo

b) tabákových výrobků značených nesprávným způsobem.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1000000 Kč.

(4) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu

a) do 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), nebo

b) od 50000 Kč do 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a).

§ 135q

Přestupky proti značení tabákovými nálepkami

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že tabákové výrobky značí tabákovými nálepkami na daňovém území České republiky mimo daňový sklad.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že do volného daňového oběhu uvede tabákové výrobky, které musí být značeny,

a) neznačené,

b) značené nesprávným způsobem,

c) značené tabákovou nálepkou starého vzoru poté, kdy mohly být tabákové výrobky s tabákovou nálepkou starého vzoru do volného daňového oběhu uvedeny naposledy.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu

a) do 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c),

b) do 50000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo odstavce 2 písm. b), nebo

c) od 50000 Kč do 50000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a).

§ 135s

Přestupek proti objednání, odběru a distribuci tabákových nálepek

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupku tím, že tabákové nálepky prodá nebo bezúplatně předá.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5000000 Kč.

§ 135t

Přestupky proti evidenci a inventuře tabákových nálepek

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupku tím, že

a) nevede evidenci odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek,

b) po stanovenou dobu neuchovává evidenci odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek nebo doklady, na jejichž základě byly zápisy v této evidenci provedeny,

c) neprovede inventuru tabákových nálepek za daný kalendářní rok, nebo

d) ve stanovené lhůtě neoznámí pověřenému správci daně výsledek inventury tabákových nálepek za předchozí kalendářní rok.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d), nebo

b) 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).

§ 135u

Přestupky proti vracení tabákových nálepek

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupku tím, že

a) nevrátí ve stanovené lhůtě pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky starého vzoru, nebo

b) v případě ukončení své činnosti nevrátí ve stanovené lhůtě pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1000000 Kč.

HLAVA V

PŘESTUPKY NA ÚSEKU ZNAČKOVÁNÍ A BARVENÍ VYBRANÝCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ

Díl 1

Přestupky proti povinnostem při značkování a barvení vybraných minerálních olejů

§ 135v

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu dopustí přestupku tím, že do volného daňového oběhu uvede neznačkované nebo nebarvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce nebo dovozce minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1 dopustí přestupku tím, že nezajistí značkování nebo barvení těchto olejů před jejich vstupem na daňové území České republiky.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo uživatel směsi značkovací látky a barviva se sídlem na daňovém území České republiky dopustí přestupku tím, že nevede evidenci značkovací látky a barviva.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu, příjemce nebo dovozce s povinností značkovat nebo barvit minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1, nebo s povinností takové značkování nebo barvení zajistit, dopustí přestupku tím, že na žádost správce daně nebo příslušného orgánu nepředloží certifikát.

(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu od 50000 Kč do 50000000 Kč.

§ 135w

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakoupí nebo jinak nabude neznačkované nebo nebarvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 s úmyslem dopravit je do jiného členského státu v režimu podmíněného osvobození od daně či ve volném daňovém oběhu nebo je vyvézt do třetí země, dopustí přestupku tím, že v případě neuskutečnění dopravy nebo vývozu ve stanovené lhůtě nezajistí jejich značkování nebo barvení.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává, dopravuje, skladuje, nakupuje nebo jinak nabývá, prodává nebo spotřebovává v rámci podnikatelské činnosti minerální oleje uvedené v § 134b, dopustí přestupku tím, že

a) vykonává tyto činnosti, jejichž předmětem jsou oleje v jednotkovém balení nad 20 litrů, bez živnostenského oprávnění, nebo

b) nevede nebo neuchovává stanoveným způsobem evidenci o druzích a množství těchto olejů nebo evidenci o uvedených způsobech nakládání s nimi.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává nebo prodává minerální oleje, jež nesmějí být podle § 134b odst. 2 písm. e) značkovány a barveny, způsobem uvedeným v § 134e odst. 6, dopustí přestupku tím, že

a) v průvodní technické dokumentaci nebo v dokladech výslovně neuvede, že tyto oleje nesmějí být použity pro pohon motorů,

b) nemá v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího podle § 134e odst. 8 písm. b), nebo

c) neuchovává technickou dokumentaci nebo doklady k těmto olejům po stanovenou dobu.

(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu od 50000 Kč do 50000000 Kč.

Díl 2

Přestupky proti zákazům při značkování a barvení vybraných minerálních olejů

§ 135x

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 značkuje a barví, nebo

b) značkované a barvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá pro pohon motorů.

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1, které jsou

a) značkované a barvené, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování nebo barvení mimo daňový sklad s povolením ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů,

b) neznačkované a nebarvené, uvádí do volného daňového oběhu,

c) značkované a barvené, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo

d) značkované a barvené, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do takové nádoby stáčí.

(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 písm. d) a e) nabízí k prodeji nebo je používá pro jiné účely, než pro které tyto minerální oleje nesmějí být značkovány a barveny.

(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1000000 Kč.

(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do 10000000 Kč.

Díl 3

Další přestupky na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů

§ 135y

Přestupek proti povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu dopustí přestupku tím, že značkuje nebo barví minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 bez povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu od 10000 Kč do 10000000 Kč.

HLAVA VI

PŘESTUPKY NA ÚSEKU ZNAČKOVÁNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH MINERÁLNÍCH OLEJŮ

Díl 1

Přestupky proti povinnostem při značkování některých dalších minerálních olejů

§ 135z

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo provozovatel daňového skladu dopustí přestupku tím, že do volného daňového oběhu uvede neznačkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce nebo dovozce minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 dopustí přestupku tím, že nezajistí značkování těchto olejů před jejich vstupem na daňové území České republiky.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo uživatel značkovací látky se sídlem na daňovém území České republiky dopustí přestupku tím, že nevede evidenci značkovací látky.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce, příjemce nebo dovozce s povinností značkovat minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 nebo s povinností takové značkování zajistit, dopustí přestupku tím, že na žádost správce daně nebo příslušného orgánu nepředloží certifikát.

(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu od 50000 Kč do 50000000 Kč.

§ 135za

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakoupí nebo jinak nabude neznačkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 s úmyslem dopravit je do jiného členského státu nebo je vyvézt do třetí země, dopustí přestupku tím, že v případě neuskutečnění dopravy nebo vývozu ve stanovené lhůtě nezajistí jejich značkování.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává, dopravuje, skladuje, nakupuje nebo jinak nabývá, prodává nebo spotřebovává v rámci podnikatelské činnosti minerální oleje uvedené v § 134m, dopustí přestupku tím, že

a) vykonává tyto činnosti, jejichž předmětem jsou oleje v jednotkovém balení nad 20 litrů, bez živnostenského oprávnění, nebo

b) nevede nebo neuchovává stanoveným způsobem evidenci o druzích a množství těchto olejů nebo evidenci o uvedených způsobech nakládání s nimi.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává nebo prodává minerální oleje, jež nesmějí být podle § 134m odst. 2 písm. b) až f) značkovány, způsobem uvedeným v § 134p odst. 6, dopustí přestupku tím, že

a) v průvodní technické dokumentaci nebo v dokladech výslovně neuvede, že tyto oleje nesmějí být použity pro pohon motorů,

b) nemá v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího podle § 134p odst. 8 písm. b) nebo c), nebo

c) neuchovává technickou dokumentaci nebo doklady k těmto olejům po stanovenou dobu.

(4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu od 50000 Kč do 50000000 Kč.

Díl 2

Přestupky proti zákazům při značkování některých dalších minerálních olejů

§ 135zb

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 značkuje, nebo

b) značkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá pro pohon motorů.

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1, které jsou

a) značkované, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování,

b) neznačkované, uvádí do volného daňového oběhu či je prodává,

c) značkované, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo

d) značkované, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do takové nádoby stáčí.

(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje, které nesmějí být značkovány podle § 134m odst. 2 písm. b) až g), nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů.

(4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 písm. e) a f) nabízí k prodeji nebo je používá pro jiné účely, než pro které tyto oleje nesmějí být značkovány.

(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1000000 Kč.

(6) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do 10000000 Kč.

Díl 3

Další přestupky na úseku značkování některých dalších minerálních olejů

§ 135zc

Přestupek proti povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo provozovatel daňového skladu dopustí přestupku tím, že značkuje minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 bez povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu od 10000 Kč do 10000000 Kč.

HLAVA VII

PŘESTUPKY NA ÚSEKU SLEDOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ SE ZVLÁŠTNÍMI MINERÁLNÍMI OLEJI

§ 135zd

Přestupky proti sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 134zd nabude, prodá nebo jinak převede zvláštní minerální olej volně ložený nebo umístěný v balení přesahujícím 220 litrů.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem dopustí přestupku tím, že

a) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,

b) nepodá oznámení o změně registračních údajů,

c) nevede evidenci zvláštních minerálních olejů nebo ji vede v neúplném rozsahu,

d) neuchovává evidenci zvláštních minerálních olejů nebo doklady, na jejichž základě byly zápisy do evidence provedeny, po stanovenou dobu, nebo

e) v rozporu s § 134zf neoznámí správci daně stanovené údaje.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1000000 Kč.

(4) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do

a) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) až d),

b) 3000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. e), nebo

c) 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.

HLAVA VIII

PŘESTUPKY NA ÚSEKU NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM

§ 135ze

Přestupky proti nakládání se surovým tabákem

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nakládá se surovým tabákem v rozporu s § 134zz.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba skladující surový tabák dopustí přestupku tím, že

a) v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,

b) nepodá oznámení o změně registračních údajů,

c) nevede evidenci surového tabáku nebo ji vede v neúplném rozsahu,

d) neuchovává evidenci surového tabáku nebo doklady, na jejichž základě byly zápisy do evidence provedeny, po stanovenou dobu, nebo

e) v rozporu s § 134zza neoznámí správci daně stanovené údaje.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu tabákových výrobků dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 134zza neoznámí správci daně stanovené údaje.

(4) Za přestupek podle odstavce 1 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1000000 Kč.

(5) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do

a) 2000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) až d),

b) 6000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 3, nebo

c) 20000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.

HLAVA IX

PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ NEZNAČENÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ ZNAČENÝCH NESPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

§ 135zf

Propadnutí neznačených tabákových výrobků a tabákových výrobků značených nesprávným způsobem

Jsou-li splněny podmínky pro uložení propadnutí věci, která je neznačeným tabákovým výrobkem nebo tabákovým výrobkem značeným nesprávným způsobem, její propadnutí se uloží, a to i v případě, že její hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.

§ 135zg

Zabrání neznačených tabákových výrobků a tabákových výrobků značených nesprávným způsobem

Jsou-li splněny podmínky pro rozhodnutí o zabrání věci, která je neznačeným tabákovým výrobkem nebo tabákovým výrobkem značeným nesprávným způsobem, rozhodne se o jejím zabrání, a to i v případě, že její hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.

§ 135zh

Společná ustanovení o propadnutí a zabrání

(1) Generální ředitelství cel propadlé nebo zabrané neznačené tabákové výrobky nebo tabákové výrobky značené nesprávným způsobem zničí. Na zničení dohlíží tříčlenná komise složená z úředních osob správce daně.

(2) Pachateli přestupku, kterému bylo uloženo propadnutí neznačených tabákových výrobků nebo tabákových výrobků značených nesprávným způsobem, nebo osobě, u které byly zabrané neznačené tabákové výrobky nebo tabákové výrobky značené nesprávným způsobem zajištěny, se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s jejich správou a zničením.

(3) Proti rozhodnutí o zabrání neznačených tabákových výrobků nebo tabákových výrobků značených nesprávným způsobem nebo o povinnosti nahradit státu náklady spojené s jejich správou a zničením se nelze odvolat.

HLAVA X

PŘÍSLUŠNOST

§ 135zi

Věcná příslušnost

(1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný správce daně.

(2) Česká obchodní inspekce a finanční úřad jsou příslušné k řízení o

a) přestupcích na úseku správy daně z tabákových výrobků a daně ze zahřívaných tabákových výrobků, a to o

1. přestupcích proti jednotkovému balení,

2. přestupcích proti zákazu prodeje a nákupu za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele,

3. přestupcích proti nakládání s tabákovými výrobky,

b) přestupcích na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů,

c) přestupcích na úseku značkování některých dalších minerálních olejů.

(3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce je příslušná k řízení o přestupcích na úseku správy daně z tabákových výrobků a daně ze zahřívaných tabákových výrobků, a to o

a) přestupcích proti jednotkovému balení,

b) přestupcích proti zákazu prodeje a nákupu za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele,

c) přestupcích proti nakládání s tabákovými výrobky.

(4) Obecní živnostenský úřad je příslušný k řízení o přestupcích proti nakládání s tabákovými výrobky.

(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je příslušný k řízení o přestupku proti jednotkovému balení, kterého se dopustí fyzická osoba; příkazem na místě může tento přestupek projednat rovněž orgán Policie České republiky, orgán Vojenské policie nebo strážník obecní policie.

(6) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).