Hlavní navigace

Zákon o spotřebních daních - ČÁST SEDMÁ - SLEDOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ SE ZVLÁŠTNÍMI MINERÁLNÍMI OLEJI

Předpis č. 353/2003 Sb.

Znění od 1. 3. 2024

353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních

ČÁST SEDMÁ

SLEDOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ SE ZVLÁŠTNÍMI MINERÁLNÍMI OLEJI

§ 134w

Vymezení základních pojmů

(1) Zvláštním minerálním olejem se rozumí minerální olej uvedený pod kódy nomenklatury 27101971 až 27101999 a tento olej ve směsi s bionaftou uvedený pod kódem nomenklatury 2710 20 90, jehož kinematická viskozita při 40 °C je nižší než 12 mm2.s-1 včetně a který má alespoň 1 z těchto vlastností:

a) bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku je nižší než 150 °C včetně,

b) při destilační zkoušce podle metody stanovené v ČSN ISO 3405 předestiluje nejméně 20 % objemu včetně ztrát do teploty 350 °C.

(2) Osobou nakládající se zvláštním minerálním olejem se pro účely tohoto zákona rozumí osoba, která nabývá zvláštní minerální olej volně ložený nebo umístěný v balení přesahujícím 220 litrů, a to

a) výrobou na daňovém území České republiky,

b) za účelem prodeje nebo jiného převodu na daňové území České republiky, nebo

c) za účelem spotřeby na daňovém území České republiky.

§ 134x

Registrační řízení

(1) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je povinna se před zahájením své činnosti registrovat u správce daně.

(2) Přihláška k registraci se podává elektronicky.

§ 134y

Podmínky registrace

(1) Podmínkami registrace jsou:

a) oprávnění provozovat živnost umožňující výkon činnosti osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem,

b) spolehlivost,

c) bezdlužnost,

d) skutečnost, že osobě nakládající se zvláštním minerálním olejem nebyl vysloven zákaz činnosti znemožňující výkon její činnosti, a

e) skutečnost, že osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem není v likvidaci nebo v úpadku.

(2) Podmínky spolehlivosti a bezdlužnosti musí splňovat

a) osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem,

b) v případě, že je osobou nakládající se zvláštním minerálním olejem právnická osoba, rovněž fyzická osoba, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem anebo vykonává činnost statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem, a

c) odpovědný zástupce osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem.

(3) Podmínky registrace musí být splněny po celou dobu registrace.

§ 134z

Rozhodnutí o registraci

(1) Splní-li osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem podmínky registrace, správce daně ji zaregistruje. V rozhodnutí o registraci jí správce daně přidělí registrační číslo pro účely nakládání se zvláštním minerálním olejem.

(2) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je registrována pátým dnem následujícím po účinnosti rozhodnutí o registraci až do účinnosti rozhodnutí o zrušení registrace.

§ 134za

Zrušení registrace na návrh

Správce daně zruší registraci na návrh osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem.

§ 134zb

Zrušení registrace z moci úřední

(1) Zjistí-li správce daně, že nejsou splněny podmínky registrace, vyzve osobu nakládající se zvláštním minerálním olejem k jejich splnění ve správcem daně stanovené lhůtě, pokud povaha těchto podmínek toto splnění připouští a nehrozí nebezpečí z prodlení.

(2) Správce daně zruší registraci, pokud

a) osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem na výzvu správce daně nezajistí ve stanovené lhůtě splnění podmínek registrace,

b) nejsou splněny podmínky registrace, k jejichž splnění správce daně osobu nakládající se zvláštním minerálním olejem nevyzývá,

c) osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců neprovádí svoji činnost, nebo

d) osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem poruší své povinnosti vztahující se ke správě nakládání se zvláštním minerálním olejem a ani uložení pokuty nevedlo k nápravě.

(3) Pokud byla zrušena registrace z moci úřední, může osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem podat přihlášku k registraci nejdříve po uplynutí 2 let ode dne, kdy rozhodnutí o zrušení registrace nabylo právní moci, nejedná-li se o zrušení registrace podle odstavce 2 písm. c).

§ 134zc

Registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji

(1) Generální ředitelství cel vede registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji, ve kterém shromažďuje údaje potřebné pro sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji.

(2) Generální ředitelství cel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto údaje z registru osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji:

a) obchodní firmu nebo jméno,

b) sídlo,

c) umístění organizační složky obchodního závodu zahraniční osoby v České republice, je-li zřízena,

d) daňové identifikační číslo,

e) registrační číslo pro účely nakládání se zvláštním minerálním olejem,

f) den registrace,

g) den zrušení registrace,

h) údaj o tom, zda registrace

1. byla zrušena na návrh, nebo

2. byla zrušena z moci úřední,

i) změnu zveřejňovaných údajů z registru osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji a den této změny.

(3) Generální ředitelství cel zveřejní den registrace osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem nejpozději ke dni registrace.

(4) Registr osob nakládajících se zvláštními minerálními oleji obsahuje údaje podle odstavce 1 i v případě, že registrace byla zrušena; údaje podle odstavce 2 se zveřejňují po dobu 5 let ode dne zrušení registrace.

§ 134zd

Omezení nakládání se zvláštními minerálními oleji

Zvláštní minerální olej může nabýt, prodat nebo jinak převést pouze registrovaná osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem.

§ 134ze

Evidence zvláštních minerálních olejů

(1) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je povinna vést elektronicky evidenci zvláštních minerálních olejů, a to ve formátu a struktuře stanovené správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je povinna uchovávat evidenci zvláštních minerálních olejů a doklady, na jejichž základě byly zápisy do evidence provedeny, po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byly tyto doklady vystaveny.

§ 134zf

Oznamovací povinnost osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem

(1) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je povinna oznámit správci daně tyto údaje:

a) identifikaci osoby, od které je zvláštní minerální olej nabýván,

b) název, popřípadě obchodní označení zvláštního minerálního oleje a jeho kód nomenklatury,

c) množství přijímaného zvláštního minerálního oleje zaokrouhleného na celé litry při teplotě 15°C,

d) údaje o tom,

1. zda bude zvláštní minerální olej značkován,

2. pro jaký účel bude zvláštní minerální olej spotřebován nebo identifikaci osoby, které bude zvláštní minerální olej prodán nebo jinak převeden.

(2) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je povinna oznámit správci daně předpokládané množství zaokrouhlené na celé litry při teplotě 15°C nabytého, prodaného nebo jinak převedeného anebo spotřebovaného zvláštního minerálního oleje v příslušném kalendářním roce.

(3) Osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem je povinna oznámit správci daně tyto údaje:

a) účel použití zvláštního minerálního oleje a údaj o tom, zda je tento zvláštní minerální olej značkován,

b) místo skladování nebo spotřeby zvláštního minerálního oleje,

c) identifikační údaje osoby nakládající se zvláštním minerálním olejem, u níž předpokládá, že nabude zvláštní minerální olej za účelem spotřeby, prodeje nebo jiného převodu.

(4) Oznámení podle

a) odstavce 1 se podává nejméně 24 hodin a současně ne více než 72 hodin před každým přijetím zvláštního minerálního oleje; má-li dojít ze závažných provozních nebo technologických důvodů k mimořádnému přijetí zvláštního minerálního oleje, lze takové přijetí oznámit bezodkladně poté, co je zřejmé, že k takovému přijetí zvláštního minerálního oleje dojde,

b) odstavce 2 se podává

1. společně s přihláškou k registraci a

2. do konce ledna příslušného kalendářního roku,

c) odstavce 3 se podává

1. společně s přihláškou k registraci a

2. před každou změnou údaje.

(5) Oznámení podle odstavců 1 až 3 se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Oznámení podle odstavce 1 se nepodává v případě, kdy je dodržen postup podle § 58b odst. 2 a 5.

§ 134zg

Zajištění zvláštního minerálního oleje nebo dopravního prostředku

(1) Správce daně zajistí zvláštní minerální olej, popřípadě i dopravní prostředek, pokud jej dopravuje, jestliže zjistí, že

a) je s ním nakládáno v rozporu s § 134zd, nebo

b) nebyla splněna oznamovací povinnost podle § 134zf.

(2) Pro zajištění podle odstavce 1 se použijí obdobně ustanovení tohoto zákona upravující řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku.

(3) Ve věci zajištěného zvláštního minerálního oleje, popřípadě i dopravního prostředku, se použijí obdobně ustanovení § 42b až 42e.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).