Hlavní navigace

Zákon o spotřebních daních - HLAVA II - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM

Předpis č. 353/2003 Sb.

Znění od 1. 3. 2024

353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních

HLAVA II

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM

§ 134zz

Omezení nakládání se surovým tabákem

(1) Surový tabák, který je skladován pro jiný účel než výrobu tabákových výrobků, nesmí skladovat jiná osoba než registrovaná osoba skladující surový tabák.

(2) Surový tabák, se kterým je nakládáno pro jiný účel než pro výrobu tabákových výrobků, nesmí být dále zpracováván nebo upravován.

(3) Omezení nakládání se surovým tabákem podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na nakládání se surovým tabákem, který je použit pro výzkumné nebo vědecké účely výzkumnou organizací podle právního předpisu upravujícího podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebo veřejnou vysokou školou.

§ 134zza

Oznamovací povinnost v případě přijetí nebo odeslání surového tabáku

(1) Osoba skladující surový tabák a provozovatel daňového skladu z tabákových výrobků jsou povinni oznámit správci daně tyto údaje:

a) identifikaci osoby, od které je surový tabák přijímán nebo které je odesílán,

b) množství přijímaného nebo odesílaného surového tabáku v kilogramech,

c) místo skladování surového tabáku,

d) údaje o tom, pro jaký účel má být surový tabák použit, a

e) údaje o dopravci.

(2) Osoba skladující surový tabák je povinna oznámit správci daně předpokládané množství v kilogramech přijatého nebo odeslaného surového tabáku v příslušném kalendářním roce.

(3) Oznámení podle

a) odstavce 1 se podává nejméně 24 hodin a současně ne více než 72 hodin před každým přijetím nebo odesláním surového tabáku; má-li dojít ze závažných provozních nebo technologických důvodů k mimořádnému přijetí surového tabáku, lze takové přijetí oznámit bezodkladně poté, co je zřejmé, že k takovému přijetí surového tabáku dojde,

b) odstavce 2 se podává

1. společně s přihláškou k registraci,

2. do konce ledna příslušného kalendářního roku a

3. před každou změnou údaje.

(4) Oznámení podle odstavců 1 a 2 se podává elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 134zzb

Doklad pro účely dopravy surového tabáku

(1) Doprava surového tabáku na daňovém území České republiky musí být provázena dokladem, který je osoba dopravující tento tabák povinna na vyžádání předložit správci daně.

(2) Doklad podle odstavce 1 musí obsahovat tyto náležitosti:

a) obchodní firmu nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo osoby, od které je surový tabák přijímán,

b) obchodní firmu nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, osoby, které je surový tabák odesílán,

c) množství surového tabáku v kilogramech,

d) místo určení a v případě, že to není možné, jiné údaje určující polohu místa určení,

e) datum vystavení dokladu,

f) číslo dokladu a

g) údaje o dopravci a registrační číslo dopravního prostředku.

§ 134zzc

Zajištění surového tabáku nebo dopravního prostředku

(1) Správce daně zajistí surový tabák, popřípadě i dopravní prostředek, který jej dopravuje, jestliže zjistí, že

a) je s ním nakládáno v rozporu s § 134zz,

b) nebyla splněna oznamovací povinnost podle § 134zza, nebo

c) je surový tabák dopravován bez dokladu uvedeného v § 134zzb, údaje v něm uvedené jsou nesprávné nebo nepravdivé, nebo doklad je pozměněný nebo padělaný.

(2) Pro zajištění podle odstavce 1 se použijí obdobně ustanovení tohoto zákona upravující řízení o zajištění vybraných výrobků nebo dopravního prostředku.

(3) Ve věci zajištěného surového tabáku, popřípadě i dopravního prostředku, se použijí obdobně ustanovení § 42b až § 42e.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).