Hlavní navigace

Zákon o spotřebních daních - HLAVA VI - DAŇ ZE ZAHŘÍVANÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

Předpis č. 353/2003 Sb.

Znění od 1. 3. 2024

353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních

HLAVA VI

DAŇ ZE ZAHŘÍVANÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

§ 130

Zahřívaný tabákový výrobek

(1) Zahřívaným tabákovým výrobkem se pro účely spotřebních daní rozumí výrobek,

a) který obsahuje tabák,

b) jehož zahříváním prostřednictvím zahřívacího zařízení nebo obdobným způsobem se uvolňují emise určené k vdechování,

c) který není předmětem daně z tabákových výrobků a

d) který není jako náplň do elektronické cigarety předmětem daně z výrobků souvisejících s tabákovými výrobky.

(2) Zahřívaným tabákovým výrobkem se pro účely spotřebních daní rozumí také výrobek, který obsahuje zcela nebo částečně i jiné látky než tabák a který splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. b) až d).

(3) Za zahřívaný tabákový výrobek se nepovažuje výrobek, který

a) neobsahuje tabák a splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) nebo odstavci 2, a

b) se používá výlučně k lékařským účelům a potvrzení o této skutečnosti vydá Ministerstvo zdravotnictví nebo jím pověřená instituce.

(4) Na zahřívaný tabákový výrobek se použijí obdobně ustanovení o tabákových výrobcích, které jsou předmětem daně z tabákových výrobků.

(5) Na zahřívaný tabákový výrobek se hledí jako na vybraný výrobek.

§ 130a

Předmět daně ze zahřívaných tabákových výrobků

Předmětem daně ze zahřívaných tabákových výrobků je náplň obsažená v zahřívaném tabákovém výrobku.

§ 130b

Základ daně ze zahřívaných tabákových výrobků

(1) Základem daně ze zahřívaných tabákových výrobků je množství náplně obsažené v zahřívaných tabákových výrobcích v jednotkovém balení určeném pro přímou spotřebu vyjádřené v gramech zaokrouhlené na 1 desetinné místo.

(2) Pro stanovení množství náplně podle odstavce 1 je rozhodující hmotnost náplně v okamžiku vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit.

§ 130c

Sazba a výpočet daně ze zahřívaných tabákových výrobků

(1) Sazba daně ze zahřívaných tabákových výrobků se stanoví ve výši 3,45 Kč/g.

(2) Daň ze zahřívaných tabákových výrobků se vypočte jako součin základu daně a sazby daně ze zahřívaných tabákových výrobků.

§ 130d

Jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků

(1) Uzavřené jednotkové balení zahřívaných tabákových výrobků musí obsahovat nejméně 5 kusů zahřívaných tabákových výrobků s výjimkou uzavřených jednotkových balení zahřívaných tabákových výrobků osvobozených od daně ze zahřívaných tabákových výrobků.

(2) Na jednotkovém balení zahřívaných tabákových výrobků musí být uveden údaj o množství

a) zahřívaných tabákových výrobků vyjádřené v kusech a

b) náplně obsažené v zahřívaných tabákových výrobcích vyjádřené v gramech zaokrouhlené na 1 desetinné místo.

§ 130e

Doprava zahřívaných tabákových výrobků

Na dopravu zahřívaných tabákových výrobků se ustanovení o dopravě vybraných výrobků použijí přiměřeně.

§ 130f

Zvláštní ustanovení o zahřívaných tabákových výrobcích značených nesprávným způsobem

Za zahřívaný tabákový výrobek značený nesprávným způsobem se nepovažuje rovněž zahřívaný tabákový výrobek, který je značen tabákovou nálepkou odpovídající staré sazbě daně a který byl v době jeho uvedení do volného daňového oběhu značen v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem.

§ 130g

Množství zahřívaných tabákových výrobků pro osobní spotřebu

Za množství zahřívaných tabákových výrobků pro osobní spotřebu se považuje takové množství zahřívaných tabákových výrobků, které obsahují náplň v množství nepřesahujícím 250 g.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).