Hlavní navigace

Stavební zákon (starý) - Přechodná ustanovení

Předpis č. 50/1976 Sb.

Znění od 1. 7. 2006

50/1976 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 262/1992 Sb. Čl. II

1. Ustanovení § 46a nabude účinnosti dnem účinnosti zvláštních předpisů uvedených v § 46a odst. 3.

2. Právnické a fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů, které nezajišťují výkon vybraných činností ve výstavbě pracovníky s předepsaným průkazem odborné způsobilosti (autorizací), nemohou tyto činnosti vykonávat po lhůtě stanovené ve zvláštních předpisech uvedených v § 46a odst. 3.

3. Dnem, kdy nabudou účinnosti zvláštní předpisy uvedené v § 46a odst. 3, se zrušují § 43, 45 a 46 a vyhláška č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě, vyhláška č. 73/1987 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 8/1983 Sb. a vyhláška č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 83/1998 Sb. Čl. II

1. Územně plánovací dokumentace rozpracovaná ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se podle něho upraví, projedná a schválí.

2. Při projednávání a schvalování návrhu změny nebo doplňku územně plánovací dokumentace schválené přede dnem účinnosti tohoto zákona se postupuje podle tohoto zákona.

3. Veřejně prospěšné stavby vymezené v závazné části územně plánovací dokumentace vyhlášené přede dnem účinnosti tohoto zákona se považují za veřejně prospěšné stavby vyhlášené podle tohoto zákona.

4. Výjimky z ustanovení bodů č. 1 a 2 v odůvodněných případech může udělit

a) Ministerstvo pro místní rozvoj u územně plánovací dokumentace, pro niž je pořizovatelem,

b) nadřízený orgán územního plánování na návrh pořizovatele územně plánovací dokumentace sídelního útvaru nebo zóny, nejde-li o případ podle písmene a).

5. Řízení zahájená před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadní právní úpravy s výjimkou zahájených řízení o odstranění stavby podle § 88 odst. 1 písm. b).

6. Rozsah dosavadního oprávnění obcí podle § 124 odst. 1 písm. a) až e) se dnem účinnosti tohoto zákona mění na rozsah stanovený v § 124 odst. 1 písm. a) až f).

7. V zákoně č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nahrazují

a) pojmy "organizace", "socialistická organizace" a "stavební organizace" pojmem "právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů",

b) označení "Ministerstvo výstavby a techniky" označením "Ministerstvo pro místní rozvoj",

c) označení "Federální ministerstvo spojů" označením "Ministerstvo dopravy a spojů",

d) označení "Federální ministerstvo národní obrany" označením "Ministerstvo obrany",

e) názvy "Sbor národní bezpečnosti" a "Federální policejní sbor" názvem "Policie České republiky",

f) označení "okresní národní výbor" označením "okresní úřad",

g) označení "místní národní výbor" a "městský národní výbor" označením "obec",

h) pojem "zájem společnosti" pojmem "veřejný zájem",

a upravují se současně příslušné slovesné a věcné souvislosti.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 437/2004 Sb. Čl. II

1. Při pořizování a schvalování změny územního plánu velkého územního celku schváleného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle stavebního zákona ve znění tohoto zákona.

2. Dnem nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky kraje, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku schváleného krajem, se pro jím řešené území nepoužije územní plán velkého územního celku schválený vládou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Dnem nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky kraje, kterou se vyhlašuje krajem schválená změna závazné části územního plánu velkého územního celku, se pro měněnou část nepoužije územní plán velkého územního celku schválený vládou před nabytím účinnosti tohoto zákona.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).