Hlavní navigace

Vyhláška MF - podvojné účetnictví pro podnikatele - Přílohy

Předpis č. 500/2002 Sb.

Znění od 1. 1. 2024

500/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.

Uspořádání a označování položek rozvahy

AKTIVA CELKEM

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

B. Stálá aktiva

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje

B.I.2. Ocenitelná práva

B.I.2.1. Software

B.I.2.2. Ostatní ocenitelná práva

B.I.3. Goodwill

B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek

B.II.1. Pozemky a stavby

B.II.1.1. Pozemky

B.II.1.2. Stavby

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory

B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů

B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

B.III. Dlouhodobý finanční majetek

B.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

B.III.2. Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba

B.III.3. Podíly - podstatný vliv

B.III.4. Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv

B.III.5. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

B.III.6. Zápůjčky a úvěry - ostatní

B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek

B.III.7.2. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

C. Oběžná aktiva

C.I. Zásoby

C.I.1. Materiál

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary

C.I.3. Výrobky a zboží

C.I.3.1. Výrobky

C.I.3.2. Zboží

C.I.4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

C.I.5. Poskytnuté zálohy na zásoby

C.II. Pohledávky

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky

C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů

C.II.1.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

C.II.1.3. Pohledávky - podstatný vliv

C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní

C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní

C.II.1.5.4. Jiné pohledávky

C.II.2. Krátkodobé pohledávky

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

C.II.2.3. Pohledávky - podstatný vliv

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní

C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky

C.II.2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky

C.II.3. Časové rozlišení aktiv

C.II.3.1. Náklady příštích období

C.II.3.2. Komplexní náklady příštích období

C.II.3.3. Příjmy příštích období

C.III. Krátkodobý finanční majetek

C.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

C.III.2. Ostatní krátkodobý finanční majetek

C.IV. Peněžní prostředky

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech

D. Časové rozlišení aktiv

D.1. Náklady příštích období

D.2. Komplexní náklady příštích období

D.3. Příjmy příštích období

PASIVA CELKEM

A. Vlastní kapitál

A.I. Základní kapitál

A.I.1. Základní kapitál

A.I.2. Vlastní podíly (-)

A.I.3. Změny základního kapitálu

A.II. Ážio a kapitálové fondy

A.II.1. Ážio

A.II.2. Kapitálové fondy

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy

A.II.2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

A.II.2.3. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

A.II.2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)

A.II.2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

A.III. Fondy ze zisku

A.III.1. Ostatní rezervní fondy

A.III.2. Statutární a ostatní fondy

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)

A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)

B.+C. Cizí zdroje

B. Rezervy

B.1. Rezerva na důchody a podobné závazky

B.2. Rezerva na daň z příjmů

B.3. Rezervy podle zvláštních právních předpisů

B.4. Ostatní rezervy

C. Závazky

C.I. Dlouhodobé závazky

C.I.1. Vydané dluhopisy

C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

C.I.1.2. Ostatní dluhopisy

C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím

C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy

C.I.4. Závazky z obchodních vztahů

C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě

C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

C.I.7. Závazky - podstatný vliv

C.I.8. Odložený daňový závazek

C.I.9. Závazky - ostatní

C.I.9.1. Závazky ke společníkům

C.I.9.2. Dohadné účty pasivní

C.I.9.3. Jiné závazky

C.II. Krátkodobé závazky

C.II.1. Vydané dluhopisy

C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy

C.II.1.2. Ostatní dluhopisy

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů

C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě

C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

C.II.7. Závazky - podstatný vliv

C.II.8. Závazky ostatní

C.II.8.1. Závazky ke společníkům

C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní

C.II.8.7. Jiné závazky

C.III. Časové rozlišení pasiv

C.III.1. Výdaje příštích období

C.III.2. Výnosy příštích období

D. Časové rozlišení pasiv

D.1. Výdaje příštích období

D.2. Výnosy příštích období

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.

Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty - druhové členění

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb

II. Tržby za prodej zboží

A. Výkonová spotřeba

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží

A.2. Spotřeba materiálu a energie

A.3. Služby

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

C. Aktivace (-)

D. Osobní náklady

D.1. Mzdové náklady

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

D.2.2. Ostatní náklady

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

E.1.1. - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé

E.1.2. - Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné

E.2. Úpravy hodnot zásob

E.3. Úpravy hodnot pohledávek

III. Ostatní provozní výnosy

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

III.2. Tržby z prodaného materiálu

III.3. Jiné provozní výnosy

F. Ostatní provozní náklady

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

F.2. Prodaný materiál

F.3. Daně a poplatky

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

F.5. Jiné provozní náklady

* Provozní výsledek hospodaření (+/-)

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly

IV.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

IV.2. Ostatní výnosy z podílů

G. Náklady vynaložené na prodané podíly

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

V.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba

V.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy

VI.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

J. Nákladové úroky a podobné náklady

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VII. Ostatní finanční výnosy

K. Ostatní finanční náklady

* Finanční výsledek hospodaření (+/-)

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

L. Daň z příjmů

L.1. Daň z příjmů splatná

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-)

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

* Čistý obrat za účetní období

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.

Uspořádání a označování položek k výkazu zisku a ztráty - účelové členění

I. Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb

A. Náklady prodeje (včetně úprav hodnot)

* Hrubý zisk nebo ztráta

B. Odbytové náklady (včetně úprav hodnot)

C. Správní náklady (včetně úprav hodnot)

II. Ostatní provozní výnosy

D. Ostatní provozní náklady

* Provozní výsledek hospodaření (+/-)

III. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly

III.1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba

III.2. Ostatní výnosy z podílů

E. Náklady vynaložené na prodané podíly

IV. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

IV.1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba

IV.2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

F. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

V. Výnosové úroky a podobné výnosy

V.1. Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba

V.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

G. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

H. Nákladové úroky a podobné náklady

H.1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

H.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

VI. Ostatní finanční výnosy

I. Ostatní finanční náklady

* Finanční výsledek hospodaření (+/-)

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

J. Daň z příjmů

J.1. Daň z příjmů splatná

J.2. Daň z příjmů odložená (+/-)

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

K. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

* Čistý obrat za účetní období

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 500/2002 Sb.

Směrná účtová osnova

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek
01 - Dlouhodobý nehmotný majetek
02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek
06 - Dlouhodobý finanční majetek
07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
09 - Opravné položky k dlouhodobému majetku
Účtová třída 1 - Zásoby
11 - Materiál
12 - Zásoby vlastní činnosti
13- Zboží
15- Poskytnuté zálohy na zásoby
19 - Opravné položky k zásobám
Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky
21 - Peněžní prostředky v pokladně
22 - Peněžní prostředky na účtech
23 - Krátkodobé úvěry
24 - Krátkodobé finanční výpomoci
25 - Krátkodobý finanční majetek
26 - Převody mezi finančními účty
29 - Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku
Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy
31 - Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)
32 - Závazky (krátkodobé)
33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi
34 - Zúčtování daní a dotací
35 - Pohledávky za společníky
36 - Závazky ke společníkům
37 - Jiné pohledávky a závazky
38 - Přechodné účty aktiv a pasiv
39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování
Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
41 - Základní kapitál a kapitálové fondy
42 - Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření
43 - Výsledek hospodaření
45 - Rezervy
46 - Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím
47 - Dlouhodobé závazky
48 - Odložený daňový závazek a pohledávka
49 - Individuální podnikatel
Účtová třída 5 - Náklady
50 - Spotřebované nákupy
51 - Služby
52 - Osobní náklady
53 - Daně a poplatky
54 - Jiné provozní náklady
55 - Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti
56 - Finanční náklady
57 - Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti
58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
59 - Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů
Účtová třída 6 - Výnosy
60 - Tržby za vlastní výkony a zboží
64 - Jiné provozní výnosy
66 - Finanční výnosy
69 - Převodové účty
Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty
70 - Účty rozvažné
71 - Účet zisků a ztrát
75 až 79 - Podrozvahové účty
Účtové třídy 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).