Hlavní navigace

Zákon o veřejných zakázkách - ČÁST ŠESTÁ - SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, ZAHRANIČNÍ SEZNAM DODAVATELŮ, REJSTŘÍK OSOB SE ZÁKAZEM PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Předpis č. 137/2006 Sb.

Znění od 1. 1. 2016

137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách

ČÁST ŠESTÁ

SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ, ZAHRANIČNÍ SEZNAM DODAVATELŮ, REJSTŘÍK OSOB SE ZÁKAZEM PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

HLAVA I

SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

§ 125

Vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů

(1) Seznam kvalifikovaných dodavatelů (dále jen "seznam") je součástí informačního systému.

(2) Do seznamu se zapisují dodavatelé, kteří požádali o zápis do seznamu a prokázali splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d).

(3) Seznam je veřejně přístupný, a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Dálkový přístup do seznamu je bezplatný.

(5) Ministerstvo sdělí Evropské komisi a jiným členským státům Evropské unie adresu místa, kde je možno podat žádost o zápis do seznamu.

§ 126

Údaje evidované v seznamu

Do seznamu se zapisují tyto údaje o dodavateli:

a) obchodní firma nebo název a sídlo dodavatele, jedná-li se o právnickou osobu,

b) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, a místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu,

c) právní forma právnické osoby,

d) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,

e) jméno a příjmení statutárního orgánu nebo všech jeho členů nebo jméno a příjmení statutárního orgánu nebo všech členů statutárního orgánu, osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu dodavatele, popřípadě rovněž jméno a příjmení jiné osoby, pokud o to dodavatel požádá, a způsob jejich jednání jménem nebo za dodavatele,

f) předmět podnikatelské nebo jiné činnosti, na kterou se zápis v seznamu vztahuje,

g) seznam dokladů, jimiž dodavatel prokázal splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů, přičemž jde-li o

1. oprávnění k podnikání, obsahuje seznam výčet příslušných oprávnění,

2. doklad podle § 54 písm. c), obsahuje seznam název profesní samosprávné komory či jiné profesní organizace, která doklad vydala,

3. doklad podle § 54 písm. d), obsahuje seznam údaj o druhu odborné způsobilosti,

h) datum podání žádosti o zápis do seznamu,

i) datum zápisu do seznamu,

j) datum poslední aktualizace údajů v seznamu a

k) případně údaj podle § 130 odst. 8.

§ 127

Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu

(1) Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění

a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 a

b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

(2) Sektorový zadavatel je povinen uznat výpis ze seznamu jako způsob prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje ve výpisu uvedené pokrývají požadavky jím stanovené na prokázání splnění kvalifikace stanovené sektorovým zadavatelem, popřípadě jejich část.

(3) Zadavatel je oprávněn vedle výpisu požadovat rovněž předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f) až h), pokud si toto právo vyhradil v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení.

(4) Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce.

§ 128

Vydání výpisu ze seznamu

(1) Provozovatel seznamu (§ 132) vydá výpis ze seznamu týkající se kteréhokoliv dodavatele zapsaného do seznamu tomu, kdo o výpis požádá a uhradí správní poplatek podle zvláštního právního předpisu69).

(2) Provozovatel seznamu vydá výpis ze seznamu do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti.

(3) Výpis je možno vydat v listinné podobě nebo v elektronické podobě podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo označený uznávanou elektronickou značkou.

(4) Výpis ze seznamu obsahuje údaje uvedené v § 126.

(5) Výpis ze seznamu se vydává v českém jazyce.

§ 129

Zápis do seznamu

(1) Dodavatel, který chce být zapsán do seznamu, je povinen podat žádost o zápis do seznamu a prokázat splnění kvalifikačních předpokladů podle § 125 odst. 2; k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) a § 53 odst. 2 písm. b) si provozovatel seznamu vyžádá podle zvláštního právního předpisu69a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zápis do seznamu podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu69). Dodavatel je povinen pro účely zápisu do seznamu sdělit osobní údaje, které jsou nutné k získání elektronického výpisu z evidence rejstříku trestů.

(2) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele a doklad prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) nesmí být ke dni podání žádosti starší 90 dnů.

(3) Všechny doklady se předkládají v originále či v úředně ověřené kopii.

(4) Provozovatel seznamu zapíše do seznamu dodavatele, který splnil náležitosti stanovené tímto zákonem.

(5) Provozovatel seznamu zapíše do seznamu zahraničního dodavatele, který o zápis požádá a prokáže splnění kvalifikace podle § 125 odst. 2 v obdobném rozsahu. Pro prokázání splnění kvalifikačních předpokladů zahraničním dodavatelem platí § 51 odst. 7 obdobně. Provozovatel seznamu není oprávněn požadovat po zahraničním dodavateli jiné doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů než ty, které jsou požadovány po českém dodavateli.

(6) Žádost o zápis se předkládá v českém jazyce. Ustanovení § 51 odst. 7 platí obdobně.

§ 130

Změny v seznamu

(1) Dodavatel není povinen opětovně prokazovat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů, pokud není v odstavcích 2, 4, 5 nebo 6 stanoveno jinak.

(2) Dojde-li u dodavatele ke změně údajů zapsaných v seznamu, která by jinak měla za následek neprokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů či profesních kvalifikačních předpokladů, je dodavatel povinen podat do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, žádost o změnu zápisu; k žádosti je dodavatel povinen přiložit potřebné doklady osvědčující splnění základních kvalifikačních předpokladů či profesních kvalifikačních předpokladů, u nichž došlo ke změně. V případě, že dodavatel nesplní povinnost podle tohoto odstavce, platí, že ode dne, kdy k takové změně došlo, není zapsán v seznamu; to platí i v případě, že mu byl po takové změně vydán výpis ze seznamu.

(3) Pokud se provozovatel seznamu dozví, že dodavatel neoznámil změnu v údajích zapsaných do seznamu podle odstavce 2, zahájí řízení o vyškrtnutí dodavatele ze seznamu.

(4) Dodavatel zapsaný v seznamu je povinen po začátku příslušného kalendářního roku, nejpozději vždy do 31. března, písemně oznámit provozovateli seznamu, že se údaje zapsané v seznamu nezměnily. Pokud dodavatel tuto povinnost nesplní, platí, že počínaje 1. dubnem téhož roku není do seznamu zapsán.

(5) Dodavatel je povinen ve lhůtě uvedené v odstavci 4 předložit doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. f) až h). Pokud dodavatel tuto povinnost nesplní, platí, že počínaje dnem 1. dubna téhož roku není do seznamu zapsán.

(6) Dodavatel zapsaný v seznamu je oprávněn kdykoliv podat žádost o zápis změny v údajích uvedených v seznamu. V takovém případě se postupuje obdobně jako v případě podání žádosti o zápis; údaje zapsané v seznamu tím zůstávají nedotčeny, pokud dodavatel nepodal žádost o změnu příslušného údaje.

(7) Zápis změny v údajích vedených v seznamu podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu69).

(8) Provozovatel seznamu ke dni doručení žádosti o zápis změny v údajích uvedených v seznamu nebo ke dni zahájení řízení o vyškrtnutí dodavatele ze seznamu uvede tuto skutečnost v seznamu.

§ 131

Vyškrtnutí ze seznamu

(1) Provozovatel seznamu vyškrtne dodavatele ze seznamu, pokud

a) zjistí, že dodavatel nesplňuje podmínky pro zápis do seznamu,

b) zjistí, že dodavatel použil jako podklady pro zápis doklady či informace, které se ukázaly jako nepravdivé či neúplné, nebo

c) dodavatel podal žádost o vyškrtnutí.

(2) Provozovatel seznamu vyškrtne dodavatele ze seznamu, pokud nastaly skutečnosti uvedené v § 130 odst. 2, 4 nebo 5.

§ 132

Provozovatel seznamu

(1) Provozovatelem seznamu je ministerstvo nebo jiná právnická osoba pověřená ministerstvem podle zvláštního právního předpisu70).

(2) Provozovatel seznamu je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích a informacích, které mu byly poskytnuty v souvislosti s vedením seznamu, vyjma údajů a informací, které je povinen zpřístupnit na základě tohoto zákona.

HLAVA II

SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

§ 133

Systém certifikovaných dodavatelů

(1) Systém certifikovaných dodavatelů umožňuje za podmínek stanovených v § 134 nahradit certifikátem vydaným akreditovanou osobou51) pro činnost v tomto systému (dále jen "certifikační orgán pro kvalifikaci") prokázání splnění kvalifikace, popřípadě její části dodavatelem.

(2) Ministerstvo sdělí Evropské komisi a jiným členským státům Evropské unie názvy a identifikační údaje správců schválených systémů certifikovaných dodavatelů.

§ 134

Prokazování kvalifikace certifikátem

(1) Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139, ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

(2) Sektorový zadavatel je povinen uznat certifikát jako způsob prokázání splnění kvalifikace v příslušném rozsahu za předpokladu, že údaje v certifikátu uvedené pokrývají požadavky na prokázání splnění kvalifikace stanovené sektorovým zadavatelem, popřípadě jejich část.

§ 135

Schválení systému certifikovaných dodavatelů

(1) Systém certifikovaných dodavatelů schvaluje ministerstvo na základě žádosti právnické osoby, která systém certifikovaných dodavatelů hodlá spravovat (dále jen "správce systému"). Schvalovací řízení podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu69).

(2) Přílohou žádosti správce systému jsou dokumenty, které popisují systém certifikovaných dodavatelů a stanoví pravidla jeho použití (dále jen "pravidla systému").

(3) Ministerstvo schválí systém certifikovaných dodavatelů, pokud systém splňuje podmínky stanovené zákonem a pravidla systému splňují náležitosti stanovené v § 136.

(4) Správce systému je povinen zajistit, aby systém certifikovaných dodavatelů trvale splňoval podmínky stanovené zákonem.

(5) Ministerstvo vede v rámci informačního systému seznam schválených systémů certifikovaných dodavatelů.

§ 136

Pravidla systému

Pravidla systému musí obsahovat alespoň

a) název systému certifikovaných dodavatelů,

b) identifikační údaje správce systému,

c) organizační strukturu systému certifikovaných dodavatelů,

d) vymezení druhu a případně kategorií veřejných zakázek, na které se systém certifikovaných dodavatelů vztahuje,

e) vymezení profesních kvalifikačních předpokladů, ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a technických kvalifikačních předpokladů, jejichž splnění bude v systému certifikovaných dodavatelů posuzováno,

f) vymezení dokladů, které budou vyžadovány pro prokázání splnění kvalifikačních předpokladů podle písmene e) a základních kvalifikačních předpokladů,

g) postup při posouzení kvalifikace certifikačním orgánem pro kvalifikaci,

h) pravidla pro vydání, změnu a odejmutí certifikátu a

i) internetovou adresu registru certifikovaných dodavatelů.

§ 137

Změny a zrušení systému certifikovaných dodavatelů

(1) Pro postup v případě změny systému certifikovaných dodavatelů platí § 135 odst. 1 až 4 obdobně.

(2) Pokud ministerstvo zjistí, že systém certifikovaných dodavatelů nesplňuje podmínky stanovené zákonem nebo se změnily podmínky, za kterých byl schválen, vyzve správce systému, aby zjištěné nedostatky odstranil a tuto skutečnost ministerstvu doložil. Neodstraní-li správce systému nedostatky ve stanovené lhůtě, ministerstvo bezodkladně rozhodne o zrušení takového systému certifikovaných dodavatelů.

(3) Rozhodne-li se správce systému systém certifikovaných dodavatelů zrušit, je povinen písemně oznámit tuto skutečnost ministerstvu. V takovém případě se systém certifikovaných dodavatelů ruší dnem doručení tohoto oznámení ministerstvu, nestanoví-li správce systému den pozdější.

(4) V případě zrušení systému certifikovaných dodavatelů nepozbývá vydaný certifikát platnosti před uplynutím doby platnosti uvedené v certifikátu, nezmění-li se skutečnosti, na jejichž základě byl certifikát vydán.

§ 138

Podmínky pro vydání certifikátu

(1) Podmínkou pro vydání certifikátu je prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 v plném rozsahu doklady podle § 53 odst. 3 a prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů nebo technických kvalifikačních předpokladů v rozsahu stanoveném v pravidlech systému doklady podle § 54 písm. a) až d) nebo § 56 odst. 1 až 3.

(2) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele a doklad prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) nesmí být ke dni podání žádosti o certifikaci starší 90 dnů.

(3) Všechny doklady se certifikačnímu orgánu pro kvalifikaci předkládají v originále či v úředně ověřené kopii.

(4) Správce systému může stanovit, že dodavatel není povinen při opakované certifikaci doložit skutečnosti, které se od poslední certifikace nezměnily. Dodavatel je však vždy povinen o těchto skutečnostech předložit alespoň čestné prohlášení.

(5) Ustanovení § 129 odst. 5 věty poslední a § 129 odst. 6 platí obdobně.

§ 139

Certifikát

(1) Certifikát musí obsahovat alespoň tyto údaje:

a) identifikační údaje certifikačního orgánu pro kvalifikaci, který certifikát vydal,

b) název systému certifikovaných dodavatelů,

c) identifikační údaje správce systému certifikovaných dodavatelů,

d) obchodní firmu nebo název a sídlo dodavatele, jedná-li se o právnickou osobu,

e) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, a místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu,

f) právní formu právnické osoby,

g) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,

h) jméno a příjmení statutárního orgánu nebo všech jeho členů nebo jméno a příjmení statutárního orgánu nebo všech členů statutárního orgánu, osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu dodavatele, popřípadě rovněž jméno a příjmení jiné osoby, pokud o to dodavatel požádá, a způsob jejich jednání jménem nebo za dodavatele,

i) předmět nebo obor podnikatelské nebo jiné činnosti, pro kterou je certifikát vydán,

j) druh a případně kategorii veřejných zakázek, pro kterou je certifikát vydán,

k) seznam dokladů, jimiž dodavatel prokázal splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů, s tím, že jde-li o

1. oprávnění k podnikání, obsahuje seznam výčet příslušných oprávnění,

2. doklad podle § 54 písm. c), obsahuje seznam název profesní samosprávné komory či jiné profesní organizace, která doklad vydala,

3. doklad podle § 54 písm. d), obsahuje seznam údaj o druhu odborné způsobilosti,

l) údaj o tom, které kvalifikační předpoklady podle § 56 byly prokázány, včetně údaje o dosažené úrovni prokázané kvalifikace s ohledem na jednotlivé kvalifikační předpoklady,

m) datum vydání certifikátu,

n) datum platnosti certifikátu a

o) podpis osoby oprávněné jednat za certifikační orgán pro kvalifikaci.

(2) Certifikát je možno vydat v listinné podobě nebo v elektronické podobě podepsaný uznávaným elektronickým podpisem.

(3) Certifikát se vydává v českém jazyce.

§ 140

Platnost certifikátu

(1) Platnost certifikátu je 1 rok ode dne jeho vydání.

(2) Dojde-li u dodavatele ke změně skutečností, na základě kterých byl certifikát vydán, jež by jinak měly za následek neprokázání splnění kvalifikačních předpokladů ve stanoveném rozsahu, je dodavatel povinen do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, oznámit tuto skutečnost certifikačnímu orgánu pro kvalifikaci a současně předložit potřebné doklady osvědčující splnění příslušných kvalifikačních předpokladů; v opačném případě rozhodne certifikační orgán pro kvalifikaci o odejmutí certifikátu, případně jeho změně, pokud ke změně skutečností, na základě kterých byl certifikát vydán, došlo pouze s ohledem na některé kvalifikační předpoklady, jejichž splnění dodavatel prokázal.

(3) Certifikační orgán pro kvalifikaci dále rozhodne o odejmutí certifikátu, pokud zjistí, že dodavatel

a) nesplňuje podmínky pro vydání certifikátu, nebo

b) použil jako podklady pro vydání certifikátu doklady či informace, které se ukázaly jako nepravdivé či neúplné.

(4) Dodavatel je oprávněn kdykoliv podat žádost o změnu certifikátu. V takovém případě se postupuje obdobně jako v případě podání žádosti o opakovanou certifikaci.

§ 141

Povinnosti certifikačních orgánů pro kvalifikaci

Certifikační orgán pro kvalifikaci je povinen

a) před započetím své činnosti oznámit získání akreditace správci systému a doložit ji platným osvědčením o akreditaci,

b) oznamovat bez zbytečného odkladu změny v akreditaci, její pozastavení nebo odejmutí,

c) předat správci systému vydaný certifikát ve lhůtě a způsobem stanoveným pravidly systému certifikovaných dodavatelů,

d) oznámit správci systému bez zbytečného odkladu odejmutí certifikátu dodavateli.

§ 142

Registr certifikovaných dodavatelů

(1) Správce systému vede v registru certifikovaných dodavatelů (dále jen "registr") evidenci

a) certifikačních orgánů pro kvalifikaci,

b) certifikovaných dodavatelů a

c) vydaných certifikátů.

(2) Správce systému uveřejní v registru platné znění pravidel systému.

(3) Registr je veřejně přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Dálkový přístup do registru je bezplatný.

(5) V registru může správce systému uveřejňovat vydané certifikáty nebo jejich části.

(6) Ministerstvo uveřejní odkaz na registr v informačním systému.

HLAVA III

ZAHRANIČNÍ SEZNAM DODAVATELŮ

§ 143

Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů

(1) Zadavatel přijme za podmínek uvedených v odstavci 2 výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen "zahraniční seznam"), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou. Ustanovení § 51 odst. 7 věty čtvrté platí obdobně.

(2) Zadavatel může přijmout výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát od zahraničního dodavatele pouze v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán.

(3) Pokud z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu vyplývá, že zahraniční dodavatel prokázal splnění

a) základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2,

b) profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d), nebo

c) technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1, jde-li o dodávky, § 56 odst. 2 písm. a), c) až h), jde-li o služby, a § 56 odst. 3 písm. a) až c) a písm. e) a f), jde-li o stavební práce,

nahrazuje výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených v odstavci 4 splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení tohoto odstavce, popřípadě splnění její příslušné části. Zadavatel je oprávněn vedle výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu požadovat rovněž předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f) až h), pokud si toto právo vyhradil v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení.

(4) Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

(5) Výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát nelze použít jako doklad pro zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů či vydání certifikátu v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

HLAVA IV

REJSTŘÍK OSOB SE ZÁKAZEM PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

§ 144

Vedení rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

(1) Do rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (dále jen „rejstřík“) jsou zapisovány právnické nebo podnikající fyzické osoby, kterým byl podle § 120a odst. 2 uložen zákaz plnění veřejných zakázek. Rejstřík vede ministerstvo a je součástí informačního systému.

(2) Úřad uvědomí bezodkladně ministerstvo o nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byl podle § 120a odst. 2 uložen zákaz plnění veřejných zakázek, sdělí identifikační údaje právnické nebo podnikající fyzické osoby, která má být na základě tohoto rozhodnutí do rejstříku zapsána, a uvede den, od kterého výkon zákazu plnění veřejných zakázek začíná, a den, kdy končí. Ministerstvo nejpozději do 5 pracovních dnů od sdělení Úřadu zapíše tyto údaje do rejstříku.

(3) Úřad uvědomí ministerstvo o případném zrušení rozhodnutí, kterým byl podle § 120a odst. 2 uložen zákaz plnění veřejných zakázek. Ministerstvo zapsanou osobu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne sdělení Úřadu údaje podle odstavce 2 z rejstříku vymaže.

(4) Rejstřík je veřejně přístupný, a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).