Hlavní navigace

Zákon o veřejných zakázkách - HLAVA I - SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Předpis č. 137/2006 Sb.

Znění od 1. 1. 2016

137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách

HLAVA I

SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

§ 125

Vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů

(1) Seznam kvalifikovaných dodavatelů (dále jen "seznam") je součástí informačního systému.

(2) Do seznamu se zapisují dodavatelé, kteří požádali o zápis do seznamu a prokázali splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d).

(3) Seznam je veřejně přístupný, a to rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Dálkový přístup do seznamu je bezplatný.

(5) Ministerstvo sdělí Evropské komisi a jiným členským státům Evropské unie adresu místa, kde je možno podat žádost o zápis do seznamu.

§ 126

Údaje evidované v seznamu

Do seznamu se zapisují tyto údaje o dodavateli:

a) obchodní firma nebo název a sídlo dodavatele, jedná-li se o právnickou osobu,

b) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, a místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu,

c) právní forma právnické osoby,

d) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,

e) jméno a příjmení statutárního orgánu nebo všech jeho členů nebo jméno a příjmení statutárního orgánu nebo všech členů statutárního orgánu, osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu dodavatele, popřípadě rovněž jméno a příjmení jiné osoby, pokud o to dodavatel požádá, a způsob jejich jednání jménem nebo za dodavatele,

f) předmět podnikatelské nebo jiné činnosti, na kterou se zápis v seznamu vztahuje,

g) seznam dokladů, jimiž dodavatel prokázal splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů, přičemž jde-li o

1. oprávnění k podnikání, obsahuje seznam výčet příslušných oprávnění,

2. doklad podle § 54 písm. c), obsahuje seznam název profesní samosprávné komory či jiné profesní organizace, která doklad vydala,

3. doklad podle § 54 písm. d), obsahuje seznam údaj o druhu odborné způsobilosti,

h) datum podání žádosti o zápis do seznamu,

i) datum zápisu do seznamu,

j) datum poslední aktualizace údajů v seznamu a

k) případně údaj podle § 130 odst. 8.

§ 127

Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu

(1) Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění

a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 a

b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

(2) Sektorový zadavatel je povinen uznat výpis ze seznamu jako způsob prokázání splnění kvalifikace za předpokladu, že údaje ve výpisu uvedené pokrývají požadavky jím stanovené na prokázání splnění kvalifikace stanovené sektorovým zadavatelem, popřípadě jejich část.

(3) Zadavatel je oprávněn vedle výpisu požadovat rovněž předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f) až h), pokud si toto právo vyhradil v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení.

(4) Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce.

§ 128

Vydání výpisu ze seznamu

(1) Provozovatel seznamu (§ 132) vydá výpis ze seznamu týkající se kteréhokoliv dodavatele zapsaného do seznamu tomu, kdo o výpis požádá a uhradí správní poplatek podle zvláštního právního předpisu69).

(2) Provozovatel seznamu vydá výpis ze seznamu do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti.

(3) Výpis je možno vydat v listinné podobě nebo v elektronické podobě podepsaný uznávaným elektronickým podpisem nebo označený uznávanou elektronickou značkou.

(4) Výpis ze seznamu obsahuje údaje uvedené v § 126.

(5) Výpis ze seznamu se vydává v českém jazyce.

§ 129

Zápis do seznamu

(1) Dodavatel, který chce být zapsán do seznamu, je povinen podat žádost o zápis do seznamu a prokázat splnění kvalifikačních předpokladů podle § 125 odst. 2; k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a b) a § 53 odst. 2 písm. b) si provozovatel seznamu vyžádá podle zvláštního právního předpisu69a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zápis do seznamu podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu69). Dodavatel je povinen pro účely zápisu do seznamu sdělit osobní údaje, které jsou nutné k získání elektronického výpisu z evidence rejstříku trestů.

(2) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele a doklad prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) nesmí být ke dni podání žádosti starší 90 dnů.

(3) Všechny doklady se předkládají v originále či v úředně ověřené kopii.

(4) Provozovatel seznamu zapíše do seznamu dodavatele, který splnil náležitosti stanovené tímto zákonem.

(5) Provozovatel seznamu zapíše do seznamu zahraničního dodavatele, který o zápis požádá a prokáže splnění kvalifikace podle § 125 odst. 2 v obdobném rozsahu. Pro prokázání splnění kvalifikačních předpokladů zahraničním dodavatelem platí § 51 odst. 7 obdobně. Provozovatel seznamu není oprávněn požadovat po zahraničním dodavateli jiné doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů než ty, které jsou požadovány po českém dodavateli.

(6) Žádost o zápis se předkládá v českém jazyce. Ustanovení § 51 odst. 7 platí obdobně.

§ 130

Změny v seznamu

(1) Dodavatel není povinen opětovně prokazovat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů, pokud není v odstavcích 2, 4, 5 nebo 6 stanoveno jinak.

(2) Dojde-li u dodavatele ke změně údajů zapsaných v seznamu, která by jinak měla za následek neprokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů či profesních kvalifikačních předpokladů, je dodavatel povinen podat do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, žádost o změnu zápisu; k žádosti je dodavatel povinen přiložit potřebné doklady osvědčující splnění základních kvalifikačních předpokladů či profesních kvalifikačních předpokladů, u nichž došlo ke změně. V případě, že dodavatel nesplní povinnost podle tohoto odstavce, platí, že ode dne, kdy k takové změně došlo, není zapsán v seznamu; to platí i v případě, že mu byl po takové změně vydán výpis ze seznamu.

(3) Pokud se provozovatel seznamu dozví, že dodavatel neoznámil změnu v údajích zapsaných do seznamu podle odstavce 2, zahájí řízení o vyškrtnutí dodavatele ze seznamu.

(4) Dodavatel zapsaný v seznamu je povinen po začátku příslušného kalendářního roku, nejpozději vždy do 31. března, písemně oznámit provozovateli seznamu, že se údaje zapsané v seznamu nezměnily. Pokud dodavatel tuto povinnost nesplní, platí, že počínaje 1. dubnem téhož roku není do seznamu zapsán.

(5) Dodavatel je povinen ve lhůtě uvedené v odstavci 4 předložit doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. f) až h). Pokud dodavatel tuto povinnost nesplní, platí, že počínaje dnem 1. dubna téhož roku není do seznamu zapsán.

(6) Dodavatel zapsaný v seznamu je oprávněn kdykoliv podat žádost o zápis změny v údajích uvedených v seznamu. V takovém případě se postupuje obdobně jako v případě podání žádosti o zápis; údaje zapsané v seznamu tím zůstávají nedotčeny, pokud dodavatel nepodal žádost o změnu příslušného údaje.

(7) Zápis změny v údajích vedených v seznamu podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu69).

(8) Provozovatel seznamu ke dni doručení žádosti o zápis změny v údajích uvedených v seznamu nebo ke dni zahájení řízení o vyškrtnutí dodavatele ze seznamu uvede tuto skutečnost v seznamu.

§ 131

Vyškrtnutí ze seznamu

(1) Provozovatel seznamu vyškrtne dodavatele ze seznamu, pokud

a) zjistí, že dodavatel nesplňuje podmínky pro zápis do seznamu,

b) zjistí, že dodavatel použil jako podklady pro zápis doklady či informace, které se ukázaly jako nepravdivé či neúplné, nebo

c) dodavatel podal žádost o vyškrtnutí.

(2) Provozovatel seznamu vyškrtne dodavatele ze seznamu, pokud nastaly skutečnosti uvedené v § 130 odst. 2, 4 nebo 5.

§ 132

Provozovatel seznamu

(1) Provozovatelem seznamu je ministerstvo nebo jiná právnická osoba pověřená ministerstvem podle zvláštního právního předpisu70).

(2) Provozovatel seznamu je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích a informacích, které mu byly poskytnuty v souvislosti s vedením seznamu, vyjma údajů a informací, které je povinen zpřístupnit na základě tohoto zákona.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).