Hlavní navigace

Smluvní a licenční podmínky

 • Šablonu smím použít pouze pro jeden ekonomický subjekt, jehož DIČ může být v chráněné šabloně uzamčeno.
 • Šablonu nebudu dále šířit, prodávat, pronajímat či zveřejňovat.
 • Šablonu kupuji "tak jak je" a použiji ji na vlastní nebezpečí, provozovatel serveru ani autor šablony neodpovídá za škody vzniklé použitím šablon.
 • Pokud jsem spotřebitel, seznámil jsem se též se Sdělením pro spotřebitele před uzavřením smlouvy, jehož text je rovněž uveden na této stránce níže, přičemž výslovně souhlasím se zpřístupněním šablony před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy:

Provozovatel serveru, společnost Internet Info, s. r. o., se sídlem Praha 6 – Hradčany, Milady Horákové 116/109, PSČ 160 41, IČO: 25648071, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57899 (dále jen „provozovatel“), sděluje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), následující informace určené zejména pro spotřebitele:

 • kontaktní údaje provozovatele včetně telefonního čísla a e-mailu jsou uvedeny na webu v sekci „Kontakt“
 • předmětem smlouvy je získání nevýhradního práva použít šablonu jakožto digitální obsah v souladu se zde uvedenými podmínkami za uvedenou cenu
 • cena může být uhrazena některým z uvedených způsobů, tedy SMS zprávou nebo prostřednictvím platební brány Barion, a to v plné výši před stažením šablony
 • po uhrazení šablony získáte platební kód, na jehož základě si budete moci šablonu stáhnout
 • šablona má běžný formát .xls, k jehož použití je zapotřebí tabulkový procesor, který je schopen s ním pracovat (100% funkčnost je garantována pouze v MS Office od verze 2007 na platformě Windows)
 • náklady na dodání nejsou provozovatelem účtovány
 • náklady na komunikaci na dálku se neliší od základní sazby, která je spotřebiteli účtována jeho operátorem/poskytovatelem služby elektronických komunikací. Provozovatelem nejsou žádné další poplatky související se službami komunikace na dálku účtovány
 • práva a povinnosti týkající se případného vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy. Práva z vadného plnění musí spotřebitel uplatnit u provozovatele bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, a to nejlépe e-mailem. Vadou šablony může být například její technická nefunkčnost způsobená autorem. Spotřebitel se může domáhat odstranění vady šablony (dle volby provozovatele dodáním bezvadné či opravou), nebo přiměřené slevy z ceny. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy nebo nelze-li vadu odstranit, je spotřebitel oprávněn namísto toho od smlouvy odstoupit. K právu z vadného plnění náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva
 • vzhledem k tomu, že předmětem smlouvy je výlučně dodání šablony jakožto digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, a provozovatel jej spotřebiteli zpřístupňuje před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, není spotřebitel v souladu s § 1837 písmeno l) občanského zákoníku oprávněn od smlouvy odstoupit, nejedná-li se o využití práva z vadného plnění, které je uvedeno výše
 • smlouva se neuzavírá na dobu neurčitou a jejím předmětem není opakované plnění
 • smlouva se uzavírá v českém jazyce. Údaje o uzavřené smlouvě provozovatel uchovává v souladu s právními předpisy a v rozsahu, v jakém je bude mít k dispozici, k nim spotřebiteli, který s ním smlouvu uzavřel, umožní na jeho žádost přístup
 • smlouva je uzavřena, jakmile spotřebitel zadá v objednávce požadované údaje a provede úhradu šablony. Zadávané údaje je třeba pečlivě zkontrolovat, jejich pozdější změna po odeslání objednávky není z technických důvodů možná
 • smlouva se uzavírá podle právního řádu České republiky, zejména občanského zákoníku, s vyloučením jakýchkoli norem, které by případně odkazovaly na právní řád jiného státu jako na právo rozhodné
 • k projednání a rozhodnutí případného sporu jsou příslušné obecné soudy České republiky. V případě sporu se spotřebitel může obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru. Orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení sporu je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Česká obchodní inspekce. Další informace ohledně mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

Ochrana osobních údajů

Společnost Internet Info, s.r.o., zaručuje všem svým zákazníkům, partnerům a spřáteleným subjektům ochranu jejich osobních údajů. Bližší informace naleznete v našich Zásadách zpracování osobních údajů dostupných zde.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).