Hlavní navigace

Konstatní symboly

Konstantní symboly jsou čísla sloužící k identifikaci charakteru a způsobu platby (prováděné prostřednictvím banky, či jiné finanční instituce). S účinností od 1. března 2004 již nejsou konstantní symboly povinnou náležitostí všech příkazů k zúčtování, ale pouze těch, které jsou příjmem nebo výdajem státního rozpočtu a těch, o nichž to stanoví zvláštní právní předpis (vyhláška č. 514/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky pro označování účelu peněžních úhrad, potřebných pro sestavování platební bilance České republiky).

Konstantní symbol tedy musí být uveden pouze u

  1. plateb, které provádíte ve prospěch státního rozpočtu (daně, poplatky, pojistné atp.),
  2. plateb z účtů v cizí měně, nebo pokud jste cizozemec (pro devizovou statistiku).

Banky by tedy od 1. března 2004 neměly uvedení konstantního symbolu vyžadovat, některé starší bankovní systémy (homebanking, atp.) však zadání konstantních symbolů stále vyžadují.

Identifikace způsobu platby konstantních symbolů

V tuzemském platebním styku se číslo konstantního symbolu skládá ze dvou částí.

ZZZx

ZZZ identifikuje charakter platby, poslední číslice x určuje způsob platby/zúčtování:

Poslední číslice
x Popis Omezení
0 platby podle zvláštních dispozic bank  
1 platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu banky
2 úvěrovatelné přepravné a úvěrovatelné platby dodavatelům  
3 skládání a vybírání hotovostí u jiné banky  
4 přednostní platby  
5 opravné zúčtování banky
6 dobropisy (vratky) na platby běžného roku  
7 dobropisy (vratky) na platby minulého roku  
8 ostatní bezhotovostí platby  
9 hotovostí platby  

V běžném platebním styku se nejvíce používají poslední dvě možnosti – 8 bezhotovostní platby, 9 hotovostní. Např. 1148 pro platby běžných daní bankovním převodem, resp. 1149 pro platby běžných daní poštovní složenkou.

Identifikace původce platby u speciálních konstatních symbolů

Speciální konstantní symboly používají první číslici pro rozlišení, z čího podnětu k úhradě dochází:

MZZx

Identifikace původce platby
M Popis
1 úhrady z podnětu tuzemce
2 úhrady z podnětu cizozemce

Třídy konstantních symbolů

Konstantní symboly jsou rozděleny do deseti základních tříd, podle jejich předposlední číslice. Třídy 1 a 4 spravuje Ministerstvo financí ČR, s výjimkou speciálních konstantních symbolů, viz níže. Třídu 1 upravuje čl. 29 Finančního zpravodaje č. 06/2004, třídu 4 čl 10 Finančního zpravodaje č. 01/2001. Speciální konstantní symboly upravuje vyhláška ČNB č. 514/2002 Sb. Ostatní třídy nejsou nyní upraveny.

Konstantní symboly podle tříd
Symbol Popis
Speciální konstantní symboly (v české měně mezi tuzemci a cizozemci)
M908 zboží – platební tituly 120122
M008 zboží – platební tituly 1101121301321­35190195
M408 doprava – platební tituly 210–224226233235239
M508 cestovní ruch – platební tituly 2602622652702­722752802822852­95
M608 stavební a montážní práce – platební tituly 315318
M708 právní, účetní a poradenské služby – platební tituly 345346347
M188 nájemné – platební tituly 348352
M388 zahraniční diplomatická zastoupení v ČR – platební titul 371
M308 reklama – platební titul 340
M488 ostatní služby – platební tituly 310–312320325–3283303323353553­60361365368–3703753763783803­82384–388390395397
M588 výnosy z přímých portfoliových investic – platební tituly 510520
M888 úroky z portfoliových investic – platební titul 532
M808 ostatní výnosy – platební tituly 5305355385405­50
M068 převody – platební tituly 610410412
M088 jiné převody – platební tituly 6126156186206­226256286306326­35640650652653
M968 transakce s finančnmi aktivy ve vztahu k zahraničí – platební tituly 7107127157187­207227257357407­427457487507527­55760762770790
M288 přímé a portfoliové investice – platební tituly 810818
M688 portfoliové investice – dluhové cenné papíry – platební tituly 820822
M598 osobní transakce s finančními pasívy – platební tituly 8128158258408­428458488508528­55862890
M988 nákup a prodej nemovitostí v tuzemsku – platební titul 835
třída 1 – vztahy ke státnímu rozpočtu a rozpočtům místních samospráv
011× odvody příspěvkových organizací
041× odvody závodního stravování
091× ostatní převody související se SR
131× místní poplatky
151× převody prostředků účelově určených na financování programů reprodukce majetku
181× převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
261× příjmy od fyzických osob
271× příjmy od právnických osob
281× účelové prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu k vyúčtování
301× příjmy z vedlejší hospodářské a doplňkové činnosti škol
321× příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví občanů
361× pokuty ukládané a vybírané obcemi a kraji
371× sankční poplatky
421× příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
431× ostatní a nahodilé příjmy
461× příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
491× příspěvky a dary mezinárodním organizacím
501× dotace příspěvkovým organizacím na investice
531× ostatní příspěvky
551× dotace provozní
561× dotace na investice
571× ostatní platby v souvislosti se státním rozpočtem
641× ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
711× dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
721× dotace krajům a obcím
751× vztahy státního rozpočtu k bance
761× dávky sociálního zabezpečení včetně specifických dávek příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů a ostatní platby sociální povahy
771× státní sociální podpora
911× finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem
9617 vratky příspěvků na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě
981× mimořádné odvody v průběhu roku
991× účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy
třída 4 – placení daní, cla, odvodů, poplatků atp.
0148 platby daně z příjmů (z úroků) srážené bankami
114× běžné platby
214× platby doměrků
314× platby příslušenství
4146 vratky ve prospěch účtu daňového subjektu, deklaranta, povinné osoby
514× převod vyinkasovaných prostředků mezi účty správce daně
614× silniční daň placená celnímu orgánu
714× správní poplatky placené celnímu orgánu
814× ostatní platby daní
914× složení celní jistoty

Speciální konstantní symboly

Speciálními konstantními symboly se označují peněžní úhrady mezi tuzemci a cizozemci prováděné v rámci České republice v české měně. Jednotlivé speciální konstatní symboly odpovídají uvedeným platebním titulům.

Třída 1

Podrobnosti k jednotlivým konstantním symbolům třídy 1 stanoví čl. 29 Finančího zpravodaje č. 6/2004 takto:

11X – odvody příspěvkových organizací

Odvody příspěvkových organizací v souladu s § 6 písmo d) zákona č. 218/2000 Sb., § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

41X – odvody závodního stravování

Odvody dle vyhlášky č. 140/2001 Sb.

91X – ostatní převody související se SR

Nahrazuje symbol 96X; případně další rušené symboly.

131X – místní poplatky

Místní poplatky vybírané podle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění.

151X – převody prostředků účelově určených na financování programů reprodukce majetku

Financování programů reprodukce majetku podle zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 40/2001 Sb.

181X – převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely

Převody prostředků na ostatní neinvestiční účely mimo prostředků účelově určených na financování programů reprodukce majetku.

261X – příjmy od fyzických osob

271X – příjmy od právnických osob

281X- účelové prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu k vyúčtování

Symbol se používá k zasílání finančních účelových dotací pro kraje, obce a magistráty k finančnímu vyúčtování s účelovým znakem podle zákona o státním rozpočtu na příslušný rok, mimo jiné pro náhrady škod způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy dle zákona č. 115/2000 Sb., pro náhrady nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv podle § 51 odst. 2 zákona č. 79/1979 Sb., dotace na volby dle zákona č. 491/2001 Sb., dotace na protiradonová opatření dle vyhlášky č. 107/2003 Sb. a zákona 18/1997 Sb. a další.

301X – příjmy z vedlejší hospodářské a doplňkové činnosti škol

Příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol povolené na základě zřizovací listiny.

321X – příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví občanů

Příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví občanů na základě zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

361X – pokuty ukládané a vybírané obcemi a kraji

§ 7 odst. 2 písmo d) a § 8 odst. 1 písmo d) zákona č. 250/2000 Sb.

371X – sankční poplatky

Sankce za porušení rozpočtové kázně podle § 6 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 6 n), § 22 zákona č. 250/2000 Sb.

421X – příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku

Platby podle zákona č. 219/2000 Sb. a vyhlášky č. 62/2001 Sb., § 7 odst. 1 písm. a) a § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb.

431X – ostatní a nahodilé příjmy

Platby příjmů, které podle typu nelze přiřadit k žádnému konstantnímu symbolu.

461X – příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz

Příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz v souladu s §§ 53 – 63 zákona 218/2000 Sb., ve znění pozdějších přepisů, s § 28 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb.

491X – příspěvky a dary mezinárodním organizacím

Příspěvky a dary mezinárodním organizacím v souladu s § 7 písm. m) se zákonem č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 1 písm. h) a i), § 10 odst. 1 písm i) a j) zákona č. 250/2000 Sb.

501X – dotace příspěvkovým organizacím na investice

Dotace příspěvkovým organizacím na investice poskytované podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 31 odst. 1 písmo b) zákona č. 250/2000 Sb.

531X – ostatní příspěvky

Ostatní příspěvky organizacím výše neuvedeným poskytované podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 250/2000 Sb.

551X – dotace provozní

Ostatní provozní dotace.

561X – dotace na investice

Ostatní dotace na investice.

571X – ostatní platby v souvislosti se státním rozpočtem

Používá se jako nástupnický symbol za používaný symbol 0558, případně další zrušené symboly, pro ostatní platby související se státním rozpočtem.

641X – ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu

Symbol se používá pro dotace podle zákona o státním rozpočtu poskytované ostatním organizacím mimo kraje a obce v souladu se zákony č. 218/2000 Sb., 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné podle § 26 odst. 2 zákona č. 87/1995 pro návratné finanční výpomoci družstevním záložnám, pojištění VZP podle § 3 vyhlášky č 305/1996, pro pojištění odpovědností za škody způsobené provozem vozidla podle § 11 odst. 2 zákona č. 168/1999 Sb. a další.

711X – dotace na investiční výstavbu ze státních fondů

721X – dotace krajům a obcím

Symbol je používán k poskytování dotací krajům a obcím bez účelového znaku v souladu se zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok schválením finančních vztahů k rozpočtům krajů a obcí s rozšířenou působností (souhrnný finanční vztah).

751X – vztahy státního rozpočtu k bance

761X – dávky sociálního zabezpečení včetně specifických dávek příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů a ostatní platby sociální povahy

Dávky sociálního zabezpečení podle zákonu č. 155/1995 Sb., č. 100/1988 Sb., 54/1956 Sb., 1/1991 Sb., 221/1999 Sb., 32/1957 Sb., 186/1992 Sb., 238/2000 Sb., 154/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisu (od 1.1.2005 rovněž dle zákona č. 361/2003 Sb.).

771X – státní sociální podpora

Dávky státní sociální podpory na základě zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisu.

911X – finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem

Dle vyhlášky o finančním vypořádání vztahu se státním rozpočtem č. 531/2002 Sb.

9617 – vratky příspěvků na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě

Vratky příspěvků podle vyhlášky č. 136/1995 Sb.

981X – mimořádné odvody v průběhu roku

991X – účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy

Symbol je používán pro výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka vládní rozpočtová rezerva schvalovaná zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok. Použití vládní rozpočtové rezervy dle § 27 zákona 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisu.

Třída 4

Podrobnosti k jednotlivým konstantním symbolům třídy 4 stanoví čl. 10 Finančího zpravodaje č. 1/2001 takto:

0148 – platby daně z příjmů (z úroků) srážené bankami

Symbol používají výhradně banky k označení plateb daně z úroků z peněžních prostředků na vkladových účtech fyzických i právnických osob a daně z úroků z vkladů fyzických osob na běžných účtech, které podle podmínek bank nejsou určeny k podnikání.

114X – běžné platby

Označují se tak běžné zákonem nebo správcem daně stanovené zálohy na daň a splátky daně odváděné daňovým poplatníkem, platby daně přiznané nebo řádně hlášené daňovým subjektem a platby daně, která se platí až na základě vyměření správcem daně. Používá se též k platbám vázaným na předpis celního dluhu. Používá se rovněž k platbám smíšené povahy, např., při sdruženém placení daně a jejího příslušenství. V případě plateb daní na účty finančních úřadů lze použít i jako univerzální symbol.

214X – platby doměrků

Slouží k placení rozdílu mezi vyměřenou daní a daní přiznanou nebo hlášenou daňovým subjektem a k placení dodatečně vyměřené daně.

314X – platby příslušenství

Slouží k placení příslušenství daně a cla (náklady řízení, pokuty, zvýšení daně, úrok, penále), popř. jiných sankcí v rámci řízení o uložení odvodů, poplatků, úhrad a obdobných úplat.

4146 – vratky ve prospěch účtu daňového subjektu, deklaranta, povinné osoby

Používá se při vrácení přeplatku nebo při vrácení z účtu správce daně (celního úřadu, správního orgánu atd.) nahodilých, chybně směrovaných plateb. Symbolem se označují i převody výnosů daní příjemcům těchto daňových příjmů. Obecně se symbol vztahuje k platbám odcházejícím mimo systém účtu správce daně (celního úřadu správního orgánu atd.).

514X – převod vyinkasovaných prostředků mezi účty správce daně

Slouží k placení prostřednictvím přeplatků na jiné dani, cle, poplatku atd., dále k převodu plateb původně adresovaných na nesprávný účet ve prospěch správného účtu místné příslušného správce daně (celního úřadu, správního oránu atd.) a rovněž k hromadným převodům výnosů daní a cla mezi účty celních orgánů. Obecně se symbol vztahuje k platbám uvnitř systému účtů správce daně (celního úřadu, orgánu atd.).

614X – silniční daň placená celnímu orgánu

714X – správní poplatky placené celnímu orgánu

814X-ostatní platby daní

Používá se při hromadných převodech na účet správce daně prováděných tzv. společným plátcem, tj. subjektem, který nahrazuje skupinu dlužníků, jejichž povinnosti není třeba u příjemce individuálně evidovat (např., vyinkasované poplatky za užívání dálnice, poplatky zaplacené kolkovými známkami, vybrané blokové pokuty).

914X – složení celní jistoty

Slouží ke složení hotovosti na účel celního orgánu za účelem zajištění celního dluhu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).