Hlavní navigace

Zákon o obchodních korporacích - Vznik a zánik funkce delegáta

Předpis č. 90/2012 Sb.

Znění od 19. 7. 2024

90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Vznik a zánik funkce delegáta

§ 672

(1) Za každý volební obvod se volí 1 delegát z řad členů zařazených do tohoto volebního obvodu.

(2) Delegáta volí a odvolávají členové zařazení do příslušného volebního obvodu. Při volbě a odvolání delegáta má každý člen 1 hlas, ledaže stanovy určí, že má vyšší počet hlasů; právo volit delegáta má i člen družstva, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti.

§ 673

(1) Zánikem volebního obvodu zaniká funkce delegáta, který byl zvolen členy zařazenými do zaniklého volebního obvodu.

(2) Pro volbu a odvolání delegáta se § 631 až 634 použijí obdobně.

(3) Volby delegátů zajišťuje a organizuje představenstvo.

§ 674

(1) Delegát se volí na funkční období určené stanovami, které nesmí být delší než 5 let.

(2) Neurčují-li stanovy délku funkčního období v souladu s tímto zákonem, je funkční období 5 let.

(3) Funkce delegáta zaniká volbou nového delegáta, nejpozději však posledním dnem jeho funkčního období.

§ 675

(1) Delegát může být kdykoliv ze své funkce odvolán.

(2) Delegát může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením. Funkce delegáta zaniká doručením prohlášení do sídla družstva.

§ 676

Změna počtu členů zařazených do jednotlivých volebních obvodů nemá za následek zánik funkce dosavadních delegátů ani konání nových voleb delegátů.

§ 677

Práva a povinnosti delegáta

(1) Delegát vykonává svoji funkci osobně.

(2) Delegát jedná v souladu se zájmy členů zařazených do volebního obvodu, v němž byl zvolen.

(3) Delegát informuje členy o svolání shromáždění delegátů, navrženém programu shromáždění delegátů, vyžádá si jejich pokyny a jedná v souladu s většinovým názorem členů.

(4) Delegát informuje členy o průběhu a přijatých usneseních každého shromáždění delegátů a poskytne jim k nahlédnutí veškeré s tím související podklady a informace.

(5) Na delegáta se nepoužijí ustanovení právních předpisů o členu voleného orgánu, ledaže zákon stanoví jinak.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).