Hlavní navigace

Výpis z Rejstříku trestů

Agendy úřadu Rejstřík trestů Praha

 • Poskytuje osobě informace o zrušených pravomocných rozhodnutích soudů
 • Přijímá písemné žádosti osoby o informace o zrušených pravomocných rozhodnutích soudů
 • Přijímá žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v podmínkách resortu Ministerstva spravedlnosti
 • Přijímá žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
 • Přijímá žádosti osoby o nahlédnutí do opisu týkajícího se této osoby
 • Umožňuje osobě nahlédnout do opisu týkajícího se této osoby
 • Vede evidenci fyzických a právnických osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení
 • Vede evidenci o odsouzení cizozemským a mezinárodním soudem, jestliže o uznání rozsudku rozhodl Nejvyšší soud
 • Vede evidenci významných skutečností pro trestní řízení
 • Vede pro potřebu trestního řízení evidenci osob, jejichž trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno.
 • Vede úschovnu dokumentace, v níž se ukládají údaje o zrušených pravomocných rozhodnutích soudů
 • Vydává výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se této osoby
 • Zasílá na písemné žádosti opis z Rejstříku trestů pro informaci v elektronické podobě
 • Zasílá na písemné žádosti výpis z Rejstříku trestů v listinné podobě a současně pro informaci i v elektronické podobě

Postupy získávání výpisu z Rejstříku trestů

Rejstřík trestů

Rejstřík trestů je instituce, která ve svých databázích soustřeďuje všechny trestní záznamy z území České republiky. Zaznamenávají se tedy i tresty cizincům, které byly uděleny na území ČR.

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ho definuje takto:

Rejstřík trestů vede evidenci osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidenci jiných významných skutečností pro trestní řízení, pokud tak stanoví tento nebo jiný zákon. Údaje z evidence slouží pro potřebu trestního nebo správního řízení a k prokazování bezúhonnosti.

Výpis z Rejstříku trestů (Opis z evidence Rejstříku trestů)

Výpis z Rejstříku trestů je úřední dokument, na kterém jsou vyznačeny všechny Vaše záznamy v Rejstříku trestů. Běžný občan může získat tento výpis třemi způsoby (zpravidla za účelem osvědčení bezúhonnosti pro podnikání):

a) na počkání osobní návštěvou sídla rejstříku trestů,
b) v cizině na zastupitelských úřadech České republiky. Kontaktní údaje jsou uvedeny na internetové adrese Ministerstva zahraničních věcí,
c) prostřednictvím kontaktního místa CzechPoint. (na kontaktním místě Czech POINT – obecní a městské úřady, pobočky České pošty a Hospodářské komory, notáři
UPOZORNĚNÍ:

Výpisy z rejstříku trestů vydané na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Pro použití v zahraničí si opatřete výpis vydaný Rejstříkem trestů.

Na každém obecním úřadě, městském úřadě, úřadě města, v Praze obvodním úřadě nebo místním úřadě, v územně členěných statutárních městech na úřadě městského obvodu nebo úřadě městské části, který vede matriku. Adresy a úřední hodiny jsou uvedeny na internetové adrese Portálu veřejné správy.

Nově od května 2012 je výpis z evidence Rejstříku trestů vydáván:
d) občanu jiného členského státu EU;
e) osobě, která měla nebo má bydliště v jiném členském státě EU, a nebo byla státním příslušníkem jiného členského státu EU, pokud požaduje,
s přílohou obsahující informace podle § 16g odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění:
„Žádá-li osoba, která je státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie, o výpis podle § 11 nebo 11a, požádá Rejstřík trestů příslušný orgán členského státu, jehož je tato osoba státním příslušníkem, o informace o jejích pravomocných odsouzeních za trestné činy a o navazujících údajích o těchto odsouzeních zapsaných v evidenci tohoto státu.“

Na uvedenou skupinu osob musí Rejstřík trestů ČR provést dožádání do jiného členského státu EU – obdržení odpovědi je do max. 20 pracovních dnů.

Výpisy vydané na kontaktních místech CzechPOINT jsou opatřeny ověřovací doložkou (podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy).

Výpisy vydané v Rejstříku trestů jsou opatřeny otiskem razítka s datem vydání.

Osobní návštěva Rejstříku trestů

Osobní návštěva Rejstříku je nejrychlejší cesta jak získat aktuální výpis z evidence, zpravidla netrvá déle než 30 minut. Podrobnější popis celého procesu získání výpisu z Rejstříku trestů osobní návštěvou pražského sídla instituce najdete na zvláštní stránce věnované této problematice.

Nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů

Úkon nahlédnutí do opisu se provádí v úředních hodinách pouze v Rejstříku trestů v Praze.

§ 10 odst. 4 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění

„Na písemnou žádost se osobě umožní v sídle Rejstříku trestů nahlédnout do opisu, který se jí týká. Je-li žadatelem fyzická osoba, ověří se její totožnost. Je-li žadatelem právnická osoba, ověří se totožnost osoby, která jménem právnické osoby nebo za ni podává žádost, a její oprávnění jednat jménem právnické osoby nebo za ni.“

Za úkon se vybírá správní poplatek ve výši 20,– Kč podle položky 2 písm. c) přílohy zákona č. 634 /2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

K ověření totožnosti je nutno předložit originál platného osobního průkazu (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince apod.).

Elektronická podatelna Rejstříku trestů nabízí:

Od 22. 2. 2008 lze získat s elektronickým (kvalifikovaným) podpisem ihned zdarma:

Správní poplatek

Za vystavení výpisu z Rejstříku trestů se platí správní poplatek 100,– Kč formou kolkové známky, při podání žádosti v cizině na zastupitelských úřadech ČR je poplatek 200,– Kč. U elektronických podání je možné poplatek hradit přímo na zvláštní účet rejstříku trestů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).