Hlavní navigace

Družstvo

Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání. Družstvo má nejméně 3 členy a firma obsahuje označení “družstvo”. Firmabytového družstva obsahuje označení „bytové družstvo“. Firmasociálního družstva obsahuje označení „sociální družstvo“. Firmadružstevní záložny musí obsahovat označení „spořitelní a úvěrní družstvo“, „družstevní záložna“, „spořitelní družstvo“ nebo „úvěrní družstvo“.

Základní kapitál

        Minimální výše základního kapitálu u družstva není zákonem stanovena, avšak výše vkladu je                pro všechny členy družstva stejná. Určí-li tak stanovy, může se člen podílet na základním          kapitálu jedním nebo více dalšími členskými vklady. Výše dalších členských vkladů může být         pro jednotlivé členy různá. Vkladová povinnost v rozsahu rozdílu mezi základním členským          vkladem a vstupním vkladem musí být splněna ve lhůtě určené ve stanovách, která nesmí být              delší než 3 roky. Za trvání členství nelze základní členský vklad nebo jeho část vracet; to    neplatí, jestliže došlo ke snížení základního členského vkladu. Členský vklad může být         peněžitý i nepeněžitý. Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle        jiného právního předpisu určený dohodou družstva a vkladatele, nebo pokud družstvo dosud         nevzniklo, dohodou zakladatelů. Nepeněžitý vklad schválí před jeho vložením členská schůze nebo ustavující schůze. Určí-li tak stanovy, může být nepeněžitým vkladem také provedení,                nebo provádění práce nebo poskytnutí nebo poskytování služby členem.

Ručení

Za nedodržení svých závazků odpovídá družstvo celým majetkem. Určí-li tak stanovy,                může členská schůze uložit členům povinnost přispět na úhradu ztráty družstva (dále jen      „uhrazovací povinnost“). Uhrazovací povinnost se ve stanovách pro jednotlivé členy určí ve        stejné výši a nesmí být vyšší, než kolik představuje trojnásobek základního členského vkladu.               Pro všechny členy představenstva a kontrolní komise nebo pro některé z nich může být          uhrazovací povinnost určena až do výše desetinásobku základního členského vkladu, pokud     byla tato možnost upravena ve stanovách ke dni vzniku jejich členství v představenstvu nebo                v kontrolní komisi.

Orgány družstva

 • členská schůze – plenární orgán
 • představenstvo – výkonný orgán
 • kontrolní komise – kontrolní orgán
 • orgány zřízené stanovami

Menší družstva do 50 členů se představenstvo také i kontrolní komise zřizovat nemusí. Statutární orgánje předseda družstva a pravomoc kontrolní komise má vůči statutárnímu orgánu družstva každý člen družstva.

                Členem orgánu družstva může být jen člen družstva, každý člen družstva má při hlasování v orgánu                 družstva 1 hlas. Funkční období nesmí být delší než 5 let. Funkční období členů               voleného orgánu končí                 všem jeho členům stejně; to platí i pro delegáty.

Právo zúčastnit se členské schůze mají členové družstva, likvidátor a osoby, o nichž tak stanoví jiný právní předpis. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na členské schůzi musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Nikdo nesmí být na jednání členské schůze zmocněncem více než jedné třetiny všech členů družstva, jinak platí, že nemá pro jednání na členské schůzi udělenu žádnou plnou moc.

Družstevní podíl

Družstevní podíl představuje práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu, každý člen může mít pouze 1 družstevní podíl. Družstvo nemůže nabýt vlastní družstevní podíl, ledaže se jedná o přeměnu podle jiného právního předpisu. Stanovy mohou vyloučit, aby byl družstevní podíl ve spoluvlastnictví. Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení tohoto zákona nebo stanov může stát členem družstva.

Vznik členství 

K založení družstva již nyní stačí pouze 3 členové, přitom nezáleží zda-li jsou fyzické osoby či právnické osoby. Při zakládání družstva je nutné stanovit stanovy, které jsou platné po celou dobu své existence.

Stanovy:

 1. firmu družstva
 2. předmět podnikání nebo činnosti
 3. výši základního členského vkladu, popřípadě vstupního vkladu
 4. způsob a lhůtu jejich splacení přistupujícím členem
 5. způsob svolání členské schůze a pravidla jejího rozhodování
 6. počet členů představenstva a kontrolní komise a délku jejich funkčního období
 7. podmínky vzniku členství v družstvu
 8. práva a povinnosti člena družstva (dále jen „člen“) a družstva

Ustavující schůze družstva vedle přijetí stanov zvolí členy orgánů družstva a schválí způsob splnění základního členského vkladu, popřípadě i vstupního vkladu. Návrh stanov vypracuje svolavatel, jímž je fyzická osoba písemně k tomu pověřená zájemci o založení družstva. Svolavatel svolá zájemce o založení družstva vhodným způsobem k ustavující schůzi.

Vklady

Družstvo vytváří základní kapitál pomocí vkladů členů družstva (každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem). Minimální výše základního kapitálu není v zákoně stanovena. Každý člen družstva se může podílet jedním, nebo i více vklady. Výše vkladů můžou být pro jednotlivé členy různé. Členské vklady mohou být peněžité i nepeněžité. Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle jiného právního předpisu určený dohodou družstva a vkladatele, nebo pokud družstvo dosud nevzniklo, dohodou zakladatelů.

 Práva a povinnosti 

Základními právy člena jsou v souladu se zákonem a stanovami právo zejména:

 1. volit a být volen do orgánů družstva
 2. účastnit se řízení a rozhodování v družstvu
 3. podílet se na výhodách poskytovaných družstvem

Člen je zejména povinen:

 1. dodržovat stanovy
 2. dodržovat rozhodnutí orgánů družstva

Vznik členství 

Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek:

 1. při založení družstva dnem vzniku družstva
 2. dnem rozhodnutí příslušného orgánu družstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí
 3. převodem nebo přechodem družstevního podílu

Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a vždy obsahují firmu družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu. O přijetí do družstva rozhoduje představenstvo nebo jiný orgán družstva určený stanovami, s výjimkou kontrolní komise. Členství v družstvu vzniká na dobu neurčitou.

 Zánik členství

Dohoda o zániku členství a oznámení o vystoupení člena z družstva musí mít písemnou formu.

Členství v družstvu zaniká:

 1. dohodou
 2. vystoupením člena,
 3. vyloučením člena
 4. převodem družstevního podílu
 5. přechodem družstevního podílu
 6. smrtí člena družstva
 7. zánikem právnické osoby, která je členem družstva
 8. prohlášením konkursu na majetek člena
 9. zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena
 10. doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu
 11. zánikem pracovního poměru podle §579odst. 2, neurčí-li stanovy jinak
 12. zánikem družstva bez právního nástupce
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).