Hlavní navigace

Obory státní služby

Příloha k nařízení vlády č. 85/2003 Sb. – Obory státní služby

1. Finance

Specializované obory státní služby
1.1. fiskální politika
1.2. státní rozpočet a státní závěrečný účet
1.3. státní pokladna
1.4. finanční hospodaření
1.5. finanční kontrola
1.6. správa cen
1.7. správa účetnictví a audit
1.8. finanční trh (s výjimkou dozoru nad kapitálovým trhem)
1.9. správa dotací a návratných finančních výpomocí

2. Daně, poplatky a clo

Specializované obory státní služby
2.1. správa daní a poplatků
2.2. daňové poradenství
2.3. správa cla
2.4. specializovaná kontrola výroby a značení výrobků

3. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace

Specializované obory státní služby
3.1. hospodaření s majetkem státu
3.2. privatizace majetku státu

4. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím

Specializované obory státní služby
4.1. správa ve věcech devizových (včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí)
4.2. ochrana zahraničních investic
4.3. členství v mezinárodních finančních a ekonomických organizacích a jejich orgánech
4.4. koordinace příjmu zahraniční pomoci
4.5. podpora a financování vývozu

5. Loterie a jiné podobné hry

6. Pojišťovny a penzijní fondy

7. Ekonomická ochrana státu

Specializované obory státní služby
7.1. zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti
7.2. ochrana proti dovozu subvencovaných výrobků

8. Průmyslové vlastnictví

Specializované obory státní služby
8.1. správa ve věcech průmyslových práv a výsledků tvůrčí činnosti
8.2. správa ve věcech práv na označení výrobků a služeb
8.3. správa ústředního fondu světových průmyslově právních informací

9. Zahraniční vztahy

Specializované obory státní služby
9.1. diplomatická služba
9.2. konzulární služba
9.3. vnější ekonomické vztahy, rozvojová a humanitární pomoc

10. Školství, výchova a vzdělávání

Specializované obory státní služby
10.1. školství
10.2. výchova a vzdělávání

11. Mládež, tělovýchova a sport

12. Správa vědy, výzkumu a vývoje

13. Umění

14. Ochrana kulturního dědictví, státní památková péče a péče o sbírky muzejní povahy

Specializované obory státní služby
14.1. ochrana kulturního dědictví
14.2. státní památková péče
14.3. péče o sbírky muzejní povahy

15. Kulturně výchovná činnost, správa ve věcech knihovnických a informačních služeb

Specializované obory státní služby
15.1. kulturně výchovná činnost
15.2. správa ve věcech knihovnických a informačních služeb

16. Správa ve věcech církví a náboženských společností

17. Ochrana práv duševního vlastnictví

18. Správa ve věcech hromadných sdělovacích prostředků

19. Sociální věci

Specializované obory státní služby
19.1. sociální politika
19.2. důchodové pojištění (zabezpečení)
19.3. nemocenské pojištění
19.4. sociální péče

20. Zaměstnanost

Specializované obory státní služby
20.1. trh práce
20.2. poradenství pro volbu povolání
20.3. aktivní politika zaměstnanosti
20.4. zprostředkování
20.5. civilní služba

21. Pracovní vztahy

Specializované obory státní služby
21.1. pracovněprávní vztahy
21.2. kolektivní vztahy (kolektivní vyjednávání)
21.3. mzdová politika
21.4. bezpečnost práce
21.5. státní odborný dozor nad bezpečností práce
21.6. dodržování pracovněprávních předpisů

22. Zdravotní péče (včetně veřejného zdravotního pojištění)

Specializované obory státní služby
22.1. zdravotní politika
22.2. zdravotnické služby
22.3. veřejné zdravotní pojištění
22.4. zdravotnické vzdělávání

23. Ochrana veřejného zdraví

Specializované obory státní služby
23.1. hygiena životních a pracovních podmínek
23.2. epidemiologie a prevence infekčních nemocí
23.3. registr chemických látek

24. Léčebné zdroje, léky a zdravotnické prostředky

Specializované obory státní služby
24.1. léčiva a zdravotnické prostředky
24.2. legální zacházení s návykovými látkami
24.3. přírodní léčivé zdroje a lázeňství

25. Správa ve věcech soudů a státních zastupitelství

26. Stížnosti a milosti

27. Vězeňství

Specializované obory státní služby
27.1. výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody
27.2. zdravotní péče a sociální zabezpečení osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody
27.3. zaměstnávání, výchova a vzdělávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody

28. Probační a mediační služba

29. Odškodňování

30. Tvorba a aplikace práva

Specializované obory státní služby
30.1. legislativa
30.2. právní činnost

31. Lidská práva

32. Vnitřní věci – bezpečnost státu a veřejný pořádek

Specializované obory státní služby
32.1. bezpečnostní politika státu
32.2. bezpečnost státu a veřejný pořádek
32.3. pobyt cizinců a azyl

33. Vnitřní věci – krizové řízení, požární ochrana, civilní nouzové plánování, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém

Specializované obory státní služby
33.1. krizové řízení
33.2. požární ochrana
33.3. civilní nouzové plánování
33.4. ochrana obyvatelstva
33.5. integrovaný záchranný systém

34. Ostatní vnitřní věci

Specializované obory státní služby
34.1. jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, rodná čísla
34.2. sdružování, shromažďování občanů a povolování organizací s mezinárodním prvkem
34.3. zbraně a střelivo
34.4. správa státních hranic
34.5. volby a referendum
34.6. správní řízení
34.7. správní trestání
34.8. veřejné sbírky
34.9. územní členění států
34.10. státní symboly
34.11. dobrovolnická služba

35. Vnitřní věci – archivnictví

36. Hospodářství

Specializované obory státní služby
36.1. hospodářská politika
36.2. hospodářské analýzy a prognózy

37. Průmysl

Specializované obory státní služby
37.1. průmyslová politika
37.2. průmyslová odvětví – zpracovatelský průmysl

38. Stavebnictví

39. Energetika

40. Surovinová politika

41. Podpora podnikání a živnosti

42. Ochrana spotřebitele a trhu

Specializované obory státní služby
42.1. ochrana spotřebitele
42.2. dozor nad trhem
42.3. technická normalizace, metrologie a státní zkušebnictví
42.4. puncovnictví

43. Obchod a mezinárodní ekonomické vztahy

Specializované obory státní služby
43.1. obchodní politika
43.2. vnitřní obchod
43.3. zahraniční obchod

44. Licence

45. Správa ve věcech veřejného investování

46. Regionální politika a podpora regionálního rozvoje

Specializované obory státní služby
46.1. regionální politika
46.2. podpora regionálního rozvoje
46.3. pohřebnictví

47. Bydlení

48. Územní plánování a stavební řád

Specializované obory státní služby
48.1. územní plánování
48.2. stavební řád

49. Cestovní ruch

50. Politika hospodářské a sociální soudržnosti

51. Zemědělství (včetně zemědělských komodit)

Specializované obory státní služby
51.1. chov hospodářských zvířat a živočišné komodity
51.2. pěstování kulturních plodin a rostlinné komodity
51.3. mimoprodukční funkce zemědělství

52. Lesní hospodářství

53. Vodní hospodářství

54. Potravinářská výroba a péče o potraviny

Specializované obory státní služby
54.1. bezpečnost potravin
54.2. potravinářská výroba

55. Veterinární péče

56. Rostlinolékařská péče

57. Pozemková správa a krajinotvorba

58. Obranná politika státu

Specializované obory státní služby
58.1. bezpečnostní strategie
58.2. vojenská strategie
58.3. výstavba ozbrojených sil České republiky

59. Zabezpečování obrany státu

60. Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních hmotných rezerv

Specializované obory státní služby
60.1. hospodářská opatření pro krizové stavy
60.2. ropná bezpečnost
60.3. správa státních hmotných rezerv

61. Dopravní politika státu

Specializované obory státní služby
61.1 dráhy a drážní doprava
61.2. plavba a vodní cesty
61.3. silniční doprava a pozemní komunikace
61.4. civilní letectví

62. Telekomunikace

Specializované obory státní služby
62.1. regulace telekomunikačních sítí a služeb
62.2. cenová regulace v telekomunikacích
62.3. státní inspekce telekomunikací
62.4. ochrana telekomunikací a telekomunikačního tajemství

63. Informační systémy veřejné správy

64. Elektronický podpis

65. Poštovní služby

66. Ochrana přírody a krajiny

Specializované obory státní služby
66.1. ochrana přírody
66.2. ochrana krajiny a péče o ni
66.3. ochrana lesa
66.4. ekologie kulturní krajiny a urbanizovaných prostorů
66.5. ochrana ohrožených druhů volně žijících živočichů a rostlin
66.6. ochrana půdy

67. Technická ochrana životního prostředí

Specializované obory státní služby
67.1. ochrana vod
67.2. ochrana ovzduší
67.3. odpady a obaly
67.4. geologie a ochrana nerostného bohatství
67.5. prevence škodlivého působení nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
67.6. geneticky modifikované organismy
67.7. posuzování vlivů činností na životní prostředí
67.8. odstraňování starých ekologických zátěží

68. Udržitelný rozvoj

69. Státní statistika

Specializované obory státní služby
69.1. státní statistická služba
69.2. tvorba a správa registrů

70. Zeměměřictví a katastr nemovitostí

71. Ochrana a využívání nerostného bohatství, výbušniny

72. Hospodářská soutěž

Specializované obory státní služby
72.1. podpora hospodářské soutěže
72.2. ochrana hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování

73. Dohled nad poskytováním veřejné podpory

74. Dohled nad zadáváním veřejných zakázek

75. Jaderná bezpečnost a radiační ochrana

76. Správa ve věcech chemických a biologických zbraní

77. Kapitálový trh

Specializované obory státní služby
77.1. dozor nad kapitálovým trhem
77.2. politika kapitálového trhu

78. Ochrana utajovaných skutečností

Specializované obory státní služby
78.1. kryptografická ochrana
78.2. bezpečnostní prověrky
78.3. bezpečnostní způsobilost

79. Regulace na trhu s energiemi

Specializované obory státní služby
79.1. výkon regulace na trhu s energiemi
79.2. podpora hospodářské soutěže a ochrana zájmů spotřebitelů v energetických odvětvích

80. Odborné zabezpečení činnosti vlády

81. Personální správa

Specializované obory státní služby
81.1. organizace a systemizace
81.2. personalistika
81.3. příprava a vzdělávání státních zaměstnanců
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).