Hlavní navigace

Zákon o obalech

Zákon 477/2001 Sb., zákon o obalech

Platnost od 31. 12. 2001 , účinnost od 1. 1. 2002

Celé znění

477/2001 Sb. Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

477

ZÁKON

ze dne 4. prosince 2001

o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ZÁKON O OBALECH

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Účel a předmět zákona

(1) Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek1) (dále jen "látky") v těchto obalech obsažených v souladu s právem Evropské unie.2) Tento zákon stanoví práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob (dále jen "osoba") a působnost správních úřadů při předcházení vzniku odpadu z obalů, uvádění obalů na trh nebo do oběhu a při nakládání s obaly nebo odpady z obalů a stanoví poplatky a ochranná opatření, opatření k nápravě a přestupky.

(2) Tento zákon se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice uváděny na trh nebo do oběhu, s výjimkou kontejnerů užívaných v silniční, železniční nebo letecké dopravě nebo při námořní nebo vnitrozemské plavbě podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce.3)

(3) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se na nakládání s odpady z obalů zákon o odpadech4).

(4) Tímto zákonem nejsou dotčeny další požadavky na obaly stanovené zvláštními právními předpisy.5)

§ 2

Základní pojmy

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) obalem výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, jestliže má zároveň

1. v místě nákupu tvořit prodejní jednotku pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele (dále jen "prodejní obal"),

2. v místě nákupu tvořit skupinu určitého počtu prodejních jednotek, ať již je tato skupina prodávána spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, anebo slouží pouze jako pomůcka pro umístění do regálů v místě prodeje a může být z výrobku odstraněn, aniž se tím ovlivní jeho vlastnosti (dále jen "skupinový obal"), nebo

3. usnadnit manipulaci s určitým množstvím prodejních jednotek nebo skupinových obalů a usnadnit jejich přepravu tak, aby se při manipulaci a přepravě zabránilo jejich fyzickému poškození (dále jen "přepravní obal"); kritéria a názorné příklady, které upřesňují pojem obal, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu;

b) výrobkem jakákoli věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh nebo do oběhu;

c) nakládáním s obaly výroba obalů, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, použití obalů, úprava obalů a opakované použití obalů;

d) uvedením na trh okamžik, kdy je obal nebo obalový prostředek v České republice poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva; za uvedení na trh se považuje též přeshraniční přeprava obalu nebo obalového prostředku z jiného členského státu Evropské unie do České republiky nebo dovoz, s výjimkou propuštění do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo dočasného použití v případě, že po ukončení tohoto režimu budou obaly nebo obalové prostředky z České republiky vyvezeny v plném rozsahu do zahraničí,

e) uvedením obalu do oběhu úplatné nebo bezúplatné předání obalu v České republice bez ohledu na to, zda samostatně nebo spolu s výrobkem, jiné osobě za účelem distribuce nebo použití, s výjimkou uvedení obalu na trh;

f) dovozem propuštění obalu nebo obalového prostředku ze státu, který není členem Evropské unie, na území České republiky do celního režimu volného oběhu, aktivního zušlechťovacího styku nebo dočasného použití;

g) opakovaně použitelným obalem obal, který byl navržen, vyroben a uveden na trh tak, aby mohl být v průběhu svého životního cyklu vícekrát využit nebo mohl projít několika cykly tím, že bude několikrát znovu naplněn nebo opakovaně použit ke stejnému účelu, ke kterému byl původně určen,

h) jednorázovým obalem obal, který není opakovaně použitelným obalem,

i) vratným obalem obal, pro který existuje zvláště pro něj vytvořený způsob vracení tohoto obalu nebo odpadu z tohoto obalu osobě, která jej uvedla do oběhu;

j) kompozitním obalem obal složený alespoň ze 2 vrstev různých materiálů, jež nelze ručně oddělit a tvoří jedinou nedílnou jednotku, tvořící vnitřní nádobu a vnější schránku, který je plněn, skladován, převážen a vyprazdňován jako takový,

k) plastem materiál tvořený polymerem podle čl. 3 bodu 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200633), k němuž mohou být přidány přísady nebo další látky a který může být hlavní strukturní složkou konečných výrobků; plastem není materiál tvořený chemicky neupravenými přírodními polymery,

l) jednorázovým plastovým obalem obal, který je zcela nebo částečně vyroben z plastu a který není opakovaně použitelným obalem,

m) oxo-rozložitelným plastovým obalem obal vyrobený z plastových materiálů, které obsahují přísady, jež prostřednictvím oxidace způsobují rozpad plastového materiálu na mikročástice nebo chemický rozklad,

n) biologickým rozkladem aerobní nebo anaerobní rozklad odpadů z obalů; oxo-rozložitelný plastový obal se nepovažuje za obal rozložitelný biologickým rozkladem,

o) zpětným odběrem odebírání obalů nebo odpadů z obalů od spotřebitelů na území České republiky za účelem opakovaného použití obalů nebo za účelem využití4) nebo odstranění4) odpadu z obalů,

p) jiným konečným uživatelem podnikající fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje obaly pro svoji podnikatelskou činnost a neuvádí je dále do oběhu,

q) průmyslovým obalem obal určený výhradně k balení výrobku určeného výhradně pro jiného konečného uživatele,

r) obalovým prostředkem výrobek, z něhož je obal prodejní, obal skupinový nebo obal přepravní přímo vyroben nebo který je součástí obalu sestávajícího z více částí,

s) jednorázovým plastovým obalovým prostředkem obalový prostředek, který je zcela nebo částečně vyroben z plastu a který není vyroben, navržen nebo uváděn na trh tak, aby mohl být během svého životního cyklu

1. vícekrát využit nebo mohl projít několika cykly tím, že bude vrácen osobě uvádějící na trh nebo do oběhu obal k opětovnému naplnění, nebo

2. opětovně použit ke stejnému účelu, ke kterému byl určen,

t) plastovou odnosnou taškou nákupní taška s držadly nebo bez nich poskytovaná spotřebiteli v místě prodeje výrobků, která je vyrobena z plastu,

u) velmi lehkou plastovou odnosnou taškou plastová odnosná taška o tloušťce stěny do 15 mikronů, která je nezbytná z hygienických důvodů nebo je poskytována jako prodejní obal pro volně ložené potraviny v případě, že její použití pomáhá zabránit plýtvání potravinami,

v) nápojovou lahví lahev používaná pro jakýkoliv druh nápoje, zejména pivo, víno, pitnou vodu, tekuté občerstvení, šťávy a nektary, mléko nebo instantní nápoje určené k přímé spotřebě bez nezbytného smísení s jiným výrobkem nebo jiné úpravy,

w) nádobou na nápoje nápojová lahev nebo kompozitní obal na nápoje používaný pro jakýkoliv druh nápoje, zejména pivo, víno, pitnou vodu, tekuté občerstvení, šťávy a nektary, mléko nebo instantní nápoje určené k přímé spotřebě bez nezbytného smísení s jiným výrobkem nebo jiné úpravy,

x) ekomodulací zohlednění dopadu obalu na životní prostředí, zejména jeho opětovné použitelnosti, recyklovatelnosti, obsahu nebezpečných látek a plnění požadavků stanovených jinými právními předpisy34), v rámci jeho životního cyklu při určování výše peněžního příspěvku autorizovanou obalovou společností pro jednotlivý obal nebo skupinu podobných obalů, hrazeného osobou uvádějící obal na trh nebo do oběhu za účelem zajištění sdruženého plnění povinností podle tohoto zákona,

y) sběrným místem místo zpětného odběru odpadů z obalů.

HLAVA II

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S OBALY A ODPADY Z OBALŮ

§ 3

Prevence

(1) Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší při dodržení požadavků kladených na balený výrobek a při zachování jeho přijatelnosti pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele, s cílem snížit množství odpadu z obalů, který je nutno odstranit.

(2) Je-li obal pro určitý výrobek zhotoven v souladu s harmonizovanými českými technickými normami7a), považují se požadavky podle odstavce 1 za splněné.

(3) Plastová odnosná taška smí být v místě prodeje výrobků poskytnuta spotřebiteli minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení. To neplatí, jde-li o velmi lehkou plastovou odnosnou tašku.

§ 4

Podmínky uvádění obalů na trh

(1) Osoba, která uvádí na trh obal nebo obalový prostředek, je povinna zajistit, aby

a) koncentrace látek uvedených v Seznamu dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek8) v obalu nebo obalového prostředku byla v souladu s limitními hodnotami stanovenými zvláštními právními předpisy,9) vzhledem k přítomnosti těchto látek v emisích, popelu nebo výluhu v případě spalování nebo skládkování odpadu vzniklého z tohoto obalu nebo obalového prostředku;

b) součet koncentrací olova, kadmia, rtuti a chromu s oxidačním číslem VI v obalu nebo obalovém prostředku nepřekročil hodnotu 100 mikrogramů/g (dále jen "limitní hodnota");

c) obal nebo obalový prostředek po použití, pro které byl určen, po vynětí výrobku nebo všech jeho zbytků obvyklým způsobem, byl dále opakovaně použitelný nebo využitelný procesem recyklace, energetického využití nebo biologického rozkladu.

(2) Jestliže je obal nebo obalový prostředek zhotoven v souladu s harmonizovanými českými technickými normami7a), považují se požadavky podle odstavce 1 za splněné.

(3) Limitní hodnota podle odstavce 1 písm. b) se nestanovuje u obalů a obalových prostředků vyrobených výhradně z olověného křišťálového skla9a).

(4) Překročení limitní hodnoty podle odstavce 1 písm. b) je možné ve skleněných obalech a obalových prostředcích, jestliže

a) během výrobního procesu není do obalu nebo obalového prostředku záměrně zavedeno žádné olovo, kadmium, rtuť nebo chróm s oxidačním číslem VI; záměrným zavedením se pro účely tohoto zákona v souladu s právem Evropské unie9b) rozumí proces úmyslného použití určité látky k vytvoření obalu nebo obalového prostředku tak, aby tato látka byla přítomna ve vyrobeném obalu nebo obalovém prostředku s tím, že bude nositelem určité specifické charakteristiky, vzhledu či jakosti obalu; za záměrné zavedení se nepovažuje využívání recyklovaných materiálů pro výrobu obalů nebo obalových prostředků v případech, kdy určitá část recyklovaných materiálů může obsahovat určitá regulovaná množství těžkých kovů,

b) k překročení limitní hodnoty dojde pouze v důsledku přidání recyklovaných materiálů a

c) výrobce obalu nebo obalového prostředku provádí jedenkrát měsíčně měření koncentrace těžkých kovů ve vzorcích výroby, které reprezentují normální a pravidelnou výrobní činnost. Tyto vzorky se odebírají z každého jednotlivého tavicího agregátu. Naměřené hodnoty koncentrace těžkých kovů se evidují a ohlašují způsobem, který stanoví příloha č. 5 k tomuto zákonu.

(5) Překročení limitní hodnoty podle odstavce 1 písm. b) je možné u plastových přepravek a plastových palet, jestliže

a) během výrobního procesu nebo během distribuce není do těchto přepravek nebo palet záměrně zavedeno žádné olovo, kadmium, rtuť nebo chróm s oxidačním číslem VI,

b) k překročení limitní hodnoty dojde pouze v důsledku přidání recyklovaných materiálů,

c) přepravky nebo palety jsou vyrobeny recyklačním procesem, do kterého vstupuje pouze takový recyklovaný materiál, který vznikl recyklací jiných plastových přepravek nebo palet, a vstup dalšího materiálu mimo tento recyklační cyklus je omezen na nejmenší přípustnou míru a nepřesahuje v žádném případě 20 % hmotnosti materiálu použitého k výrobě těchto přepravek nebo palet a

d) materiál, z něhož jsou přepravky nebo palety vyrobeny, je na nich viditelně označen v souladu s právem Evropské unie9c).

(6) Osoba uvádějící na trh jednorázové plastové obaly uvedené v části A přílohy č. 4 k tomuto zákonu je povinna uvádět na trh tyto obaly pouze tak, že uzávěr nebo víčko vyrobené z plastu zůstane po dobu použití výrobku k určenému účelu připevněno k nádobě. Kovový uzávěr nebo víčko s plastovým těsněním se nepovažuje za vyrobené z plastu.

§ 5

(1) Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna

a) na požádání předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci nezbytnou k prokázání splnění povinností stanovených v § 3 a 4, s tím, že informace podle odstavce 2 písm. b) pro účely kontroly nahrazuje dokumentaci k prokázání splnění povinností stanovených v § 4,

b) průkazně informovat své odběratele o tom, že obal splňuje požadavky stanovené v § 3 a 4.

(2) Osoba, která uvádí na trh obalový prostředek, je povinna

a) na požádání předložit kontrolním orgánům technickou dokumentaci nezbytnou k prokázání splnění povinností stanovených v § 4,

b) průkazně informovat své odběratele o tom, že obalový prostředek splňuje požadavky stanovené v § 4.

§ 6

Označování obalů

Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obal, označí na tomto obalu materiál, ze kterého je obal vyroben, je povinna provést toto značení v souladu s právem Evropské unie9c).

§ 7

Opakovaně použitelné obaly

(1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou opakovaně použitelné, je povinna učinit organizační, technická nebo finanční opatření odpovídající kritériím, která jsou stanovena v příloze č. 2 k tomuto zákonu a která umožňují opakované použití obalů.

(2) Náležitosti těchto opatření a způsob a postup opakovaného použití stanoví příslušná harmonizovaná česká technická norma7a).

§ 8

Vratné obaly

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou vratné, je povinna zajistit opakované použití těchto obalů podle bodu B. 1 nebo B. 2 přílohy č. 2 k tomuto zákonu nebo využití odpadů z těchto obalů podle § 12.

Vratné zálohované obaly

§ 9

(1) Vratným zálohovaným obalem se pro účely tohoto zákona rozumí vratný obal, u něhož je jako součást opatření podle § 8 účtována zvláštní peněžní částka, která je přímo vázána k vratnému obalu užitému k prodeji výrobku a jejíž vrácení kupujícímu je při prodeji výrobku zaručeno po vrácení tohoto obalu nebo odpadu z tohoto obalu, jde-li o jednorázový obal (dále jen „záloha“).

(2) Osoby jsou povinny dodržovat výši zálohy vratných zálohovaných obalů stanovenou prováděcím právním předpisem.

(3) Osoba, která uvádí na trh výrobky ve vratných zálohovaných obalech, je povinna označit tyto obaly jako vratné zálohované obaly způsobem, který stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech, je povinna vykupovat tyto obaly nebo odpady z těchto obalů, jde-li o vratné zálohované jednorázové obaly, bez omezení množství a bez vázání tohoto výkupu na nákup zboží.

(5) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech prodejem spotřebiteli v provozovně,11) je povinna zajistit, aby tyto obaly nebo odpady z těchto obalů, jde-li o vratné zálohované jednorázové obaly, byly v této provozovně vykupovány po celou provozní dobu.

(6) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky ve vratných zálohovaných obalech jinak než prodejem spotřebiteli, je povinna informovat osoby, které uvádějí výrobky v těchto obalech na trh nebo je uvádějí do oběhu prodejem spotřebiteli, o připravované změně druhu vratného zálohovaného obalu nebo o ukončení výkupu vratného zálohovaného obalu nebo odpadu z vratného zálohovaného jednorázového obalu nejméně 6 měsíců před provedením této změny nebo před ukončením výkupu; po tuto dobu nesmí být výkup těchto vratných zálohovaných obalů nebo odpadů z těchto obalů, jde-li o vratné zálohované jednorázové obaly, zastaven.

(7) Oznámí-li osoba, která uvedla na trh nebo do oběhu vratné zálohované obaly, že přestává používat dosud zálohovaný obal, je povinna tento vratný zálohovaný obal nebo odpad z tohoto obalu, jde-li o vratný zálohovaný jednorázový obal, vykupovat za podmínek platných pro dosud zálohovaný obal po dobu nejméně 1 roku od posledního uvedení tohoto obalu na trh nebo do oběhu.

(8) Ustanovením odstavců 3 až 7 nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů.6)

(9) Prováděcí právní předpis stanoví výši zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů nebo pro vratné zálohované obaly určené pro vybrané druhy výrobků.

(10) Osoba, která uvádí do oběhu stolní pivo, výčepní pivo nebo ležáky v obalech, které nejsou vratnými zálohovanými obaly, je povinna nabízet nápoje náležející do uvedených skupin rovněž ve vratných zálohovaných obalech, pokud jsou v nich tyto nápoje uváděny na trh. Tato povinnost se nevztahuje na osoby uvádějící tyto nápoje do oběhu na prodejní ploše menší než 200 m2.

§ 9a

(1) Spotřebitel je oprávněn předat odpad z vybraného vratného zálohovaného jednorázového obalu na sběrné místo do provozovny osoby, která dané vybrané vratné zálohované jednorázové obaly uvádí na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli.

(2) Osoba podle odstavce 1 není původcem odpadu ve vztahu k převzatým odpadům z vybraných vratných zálohovaných jednorázových obalů a její provozovna nemusí být zařízením určeným pro nakládání s odpady.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví druhy vybraných vratných zálohovaných jednorázových obalů podle odstavce 1.

§ 10

Zpětný odběr

(1) Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, neprokáže, že se z těchto obalů nestaly na území České republiky odpady, je povinna zajistit zpětný odběr těchto obalů nebo odpadů z těchto obalů. Zpětný odběr zajišťuje bez nároku na úplatu za tento odběr, za podmínek stanovených v odstavcích 2 a 4. Přitom je povinna dbát na dostatečnou četnost sběrných míst, jejich dostupnost a na dostatečné pokrytí území České republiky s ohledem na rozmístění sídel na území obce. Dostupností se rozumí přiměřená docházková vzdálenost; to neplatí, jde-li o vratné zálohované obaly, u kterých se za dostatečnou dostupnost považuje výkup v provozovně, kde je vratný zálohovaný obal prodáván spotřebiteli a vykupován podle § 9 odst. 4.

(2) Osoba uvádějící obaly na trh nebo do oběhu je povinna zajistit, aby

a) podíl obcí, na jejichž území je povinna zajišťovat zpětný odběr prostřednictvím sběrných míst v souladu s odstavcem 1, činil z celkového počtu obcí v České republice minimálně 90 %, a

b) podíl obyvatel žijících v obcích, na jejichž území je povinna zajišťovat zpětný odběr prostřednictvím sběrných míst v souladu s odstavcem 1, činil minimálně 90 % z celkového počtu obyvatel České republiky.

Tato povinnost se nevztahuje na vratné zálohované obaly.

(3) Při posuzování splnění limitů upravených tímto zákonem ve vztahu k počtu obyvatel České republiky, počtu obcí a počtu jejich obyvatel se vychází z posledních údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem.

(4) Sběrná místa pro odpady z obalů, která tvoří sběrnou síť autorizované obalové společnosti, musí být zařazena do obecního systému odpadového hospodářství nastaveného obcí35), a to na základě písemné smlouvy s obcí.

(5) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly uvedené v části B přílohy č. 4 k tomuto zákonu je povinna dosáhnout v každém kalendářním roce minimální úrovně zpětného odběru odpadu z těchto obalů, a to

a) od 1. ledna 2025 minimálně ve výši 77 % hmotnosti těchto obalů, které uvedla v daném kalendářním roce na trh nebo do oběhu, a

b) od 1. ledna 2029 minimálně ve výši 90 % hmotnosti těchto obalů, které uvedla v daném kalendářním roce na trh nebo do oběhu.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví pravidla výpočtu úrovně zpětného odběru odpadu z jednorázových plastových obalů uvedených v části B přílohy č. 4 k tomuto zákonu.

§ 10a

Úhrada nákladů na úklid odpadu z obalů

(1) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly uvedené v části C nebo D přílohy č. 4 k tomuto zákonu je povinna hradit na základě písemné smlouvy obcím náklady vynaložené na úklid odpadu z těchto jednorázových plastových obalů, kterého se osoby zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu.

(2) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu obaly podle odstavce 1 je povinna smluvně zajistit takový počet obcí, aby podíl smluvně zajištěných obcí, kterým budou náklady na úklid odpadu hrazeny, činil minimálně 90 % z celkového počtu obcí v České republice a aby podíl obyvatel žijících v těchto obcích činil minimálně 90 % z celkového počtu obyvatel České republiky.

(3) Náklady na úklid odpadu musí osoba uvádějící na trh nebo do oběhu obaly podle odstavce 1 hradit v takové výši, aby odrážely reálné náklady na úklid odpadu a nebyly stanoveny v nepřiměřené výši. Způsob výpočtu nákladů tato osoba zveřejní na svých internetových stránkách.

§ 11

Osvětová činnost

(1) Osoby uvádějící na trh nebo do oběhu obaly prodejem spotřebiteli jsou povinny informovat spotřebitele o

a) způsobu zajištění zpětného odběru podle § 10 odst. 1,

b) možnostech předcházení vzniku odpadu z obalů,

c) úloze spotřebitelů při přispívání ke zpětnému odběru a využívání odpadu z obalů a

d) negativních dopadech zbavování se odpadu z obalů mimo místa určená k jeho odkládání na životní prostředí.

(2) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly uvedené v části C nebo D přílohy č. 4 k tomuto zákonu je povinna informovat spotřebitele o skutečnostech uvedených v § 9 odst. 2 zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí obdobně.

(3) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly uvedené v části D přílohy č. 4 k tomuto zákonu je povinna působit na změnu chování spotřebitele za účelem snížení spotřeby těchto obalů.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví minimální rozsah a způsob

a) informování spotřebitele podle odstavců 1 a 2 a

b) působení na změnu chování spotřebitele podle odstavce 3.

§ 12

Využití odpadu z obalů

(1) Pokud osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, neprokáže, že se z těchto obalů nestaly na území České republiky odpady, je povinna zajistit, aby odpady z obalů jí uvedených na trh nebo do oběhu byly využity v rozsahu stanoveném přílohou č. 3 k tomuto zákonu.

(2) Na osobu, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly naplněné nebezpečnými věcmi,13) nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými přípravky,1) se povinnost podle odstavce 1 vztahuje nejméně v rozsahu stanoveném v sloupci B přílohy č. 3 k tomuto zákonu.

§ 12a

Povinný obsah recyklovaných plastů v obalu

(1) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly uvedené v části B přílohy č. 4 k tomuto zákonu zajistí, aby

a) od 1. ledna 2025 každý jednorázový plastový obal uvedený v části B přílohy č. 4 k tomuto zákonu, který se vyrábí z polyethylentereftalátu jakožto hlavní složky a který uvádí na trh nebo do oběhu, obsahoval alespoň 25 % recyklovaných plastů a

b) od 1. ledna 2030 každý jednorázový plastový obal uvedený v části B přílohy č. 4 k tomuto zákonu, který uvádí na trh nebo do oběhu, obsahoval alespoň 30 % recyklovaných plastů.

(2) V případě osob uvádějících na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly uvedené v části B přílohy č. 4 k tomuto zákonu, které plní své povinnosti podle § 10 až 12a způsobem podle § 13 odst. 1 písm. c), se obsažený podíl recyklovaných plastů podle odstavce 1 vypočítá jako průměr za příslušnou autorizovanou obalovou společnost pro všechny dané obaly uvedené na trh nebo do oběhu za daný kalendářní rok těmito osobami.

(3) Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly podle odstavce 1, na kterou se vztahuje povinnost podat návrh na zápis podle § 14 odst. 1, je povinna Ministerstvu životního prostředí ohlašovat množství recyklovaných plastů, které použila v těchto obalech, a to předložením dokumentů dokládajících obsah recyklovaných plastů v těchto obalech jí uvedených na trh nebo do oběhu za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku. Ohlášení se činí prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky Ministerstva životního prostředí určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

§ 13

(1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, splní povinnosti stanovené v § 10 až 12a

a) samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady,

b) přenesením těchto povinností na jinou osobu spolu s převedením vlastnického práva k obalu, k němuž se tyto povinnosti vztahují, za účelem jeho dalšího uvedení do oběhu, jestliže tak smlouva o převedení vlastnického práva výslovně stanoví; to neplatí, pokud jde o povinnost podle § 12a, ledaže osoba, na níž jsou povinnosti podle § 10 až 12a smlouvou o převedení vlastnického práva přeneseny, tyto povinnosti plní způsobem podle § 13 odst. 1 písm. c), nebo

c) uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinností stanovených v § 10 až 12a (dále jen „smlouva o sdruženém plnění“) pouze s jednou autorizovanou obalovou společností (§ 16) ve vztahu ke všem obalům jí uváděným na trh nebo do oběhu; to neplatí, pokud jde o vratné zálohované obaly, pro které lze tyto povinnosti plnit také způsobem podle § 13 odst. 1 písm. a) nebo uzavřením smlouvy o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností zajišťující sdružené plnění výhradně pro vratné zálohované obaly.

(2) Osoba uvádějící obaly na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli nesmí jakkoliv ovlivňovat osobu uvádějící obaly na trh nebo do oběhu v předchozích článcích distribučního řetězce, která prodává obaly za účelem jejich dalšího prodeje (dále jen „dodavatel“), ve výběru autorizované obalové společnosti, s níž dodavatel může uzavřít smlouvu o sdruženém plnění.

(3) Jsou-li na trh nebo do oběhu uvedeny opakovaně použitelné obaly, pro které je opakované použití organizačně zajištěno způsobem podle bodu B. 1 nebo B. 2 přílohy č. 2 k tomuto zákonu, platí, že pro tyto obaly byl zajištěn zpětný odběr a využití, jestliže z těchto obalů nově uvedených na trh nebo do oběhu je opakovaně použito alespoň 70 % hmotnostních.

§ 13a

Pověřený zástupce

(1) Není-li osoba, která uvádí obaly na trh nebo do oběhu, usazena v České republice, je oprávněna si za účelem plnění povinností stanovených tímto zákonem určit pověřeného zástupce.

(2) Podnikatel, který prostřednictvím použití prostředků komunikace na dálku36) prodává přímo spotřebitelům nebo jiným konečným uživatelům do České republiky z jiného státu, kde je usazen, jednorázové plastové obaly nebo obalové prostředky uvedené v části C nebo D přílohy č. 4 k tomuto zákonu, je povinen určit si za účelem plnění povinností stanovených tímto zákonem pověřeného zástupce.

(3) Osoba usazená v České republice, která dodává jednorázové plastové obaly nebo obalové prostředky uvedené v části C nebo D přílohy č. 4 k tomuto zákonu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku36) přímo spotřebitelům nebo jiným konečným uživatelům do jiného členského státu, je povinna v souladu s právními předpisy tohoto členského státu určit si svého pověřeného zástupce za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů tohoto členského státu ve vztahu k těmto jednorázovým plastovým obalům nebo obalovým prostředkům.

(4) Pověřeného zástupce lze určit pouze na základě písemné smlouvy. Pověřeným zástupcem podle odstavce 1 nebo 2 smí být pouze osoba oprávněná k podnikání, která je usazena v České republice.

(5) Pověřený zástupce podle odstavce 1 nebo 2 plní povinnosti osoby uvádějící obaly na trh nebo do oběhu, s výjimkou povinností uvedených v § 3 až 6 tohoto zákona.

§ 14

Seznam osob

(1) Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly a která je nositelem některé povinnosti stanovené v § 10 až 12 nebo v § 12a odst. 1, je povinna podat návrh na zápis do Seznamu osob (dále jen „Seznam“) v rozsahu podle odstavce 5.

(2) Osoba uvádějící obaly na trh nebo do oběhu není povinna podat návrh na zápis do Seznamu, jestliže

a) je v Seznamu zapsán pověřený zástupce, nebo

b) pověřený zástupce podal návrh na zápis do Seznamu, na základě kterého dosud nebyl do Seznamu zapsán; to neplatí v případě, že bylo vydáno rozhodnutí podle § 14 odst. 7.

(3) Pověřený zástupce podává návrh na zápis do Seznamu svým jménem namísto osoby uvádějící obaly na trh nebo do oběhu, jejíž povinnosti podle tohoto zákona plní.

(4) Návrh na zápis do Seznamu se podává Ministerstvu životního prostředí nejpozději do 60 dnů od vzniku povinnosti podle odstavce 1

a) ve dvou listinných vyhotoveních a současně v elektronické podobě na technickém nosiči dat, nebo

b) v elektronické podobě podepsané způsobem, se kterým zvláštní právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu13a).

(5) Návrh na zápis do Seznamu obsahuje

a) jméno a příjmení, adresa bydliště, místo podnikání, identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“), bylo-li přiděleno, jde-li o fyzickou osobu,

b) obchodní firmu nebo název, právní formu, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jde-li o právnickou osobu,

c) identifikační údaje zahraniční osoby, pokud žádost podává její pověřený zástupce, a písemné pověření, na jehož základě byl pověřený zástupce určen,

d) popis zajištění zpětného odběru podle § 10 odst. 1,

e) způsob zajišťování osvětové činnosti podle § 11,

f) popis zajištění využití odpadů z obalů podle § 12,

g) doklad o zaplacení registračního poplatku (§ 30 odst. 1),

h) z jakého materiálu je vyroben obal, který uvádí na trh nebo do oběhu, a zda je určen k prodeji spotřebiteli.

(6) Je-li navrhovatelem fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky, může podat návrh podle odstavce 1 v anglickém jazyce.

(7) Nesplňuje-li návrh náležitosti podle odstavců 4 a 5 nebo údaje podle odstavce 5 písm. d), e), f) a h) nejsou dostačující pro posouzení, zda je navrhovatelem zajištěno plnění povinností stanovených tímto zákonem, Ministerstvo životního prostředí vyzve navrhovatele, aby ve lhůtě, kterou zároveň určí a která nesmí být kratší než 30 dnů, návrh doplnil nebo upřesnil. Zároveň jej poučí, jak to má učinit. Nedoplní-li nebo neupřesní-li navrhovatel návrh ve stanovené lhůtě, Ministerstvo životního prostředí provede zápis do Seznamu na základě dostupných údajů, a vznikne-li pochybnost, zda je navrhovatelem zajištěno plnění povinností stanovených tímto zákonem, vyzve Ministerstvo životního prostředí příslušný kontrolní orgán ke kontrole. Nejsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem, za nichž je možné pověřeného zástupce určit, nebo jestliže navrhovatel nedoložil písemné pověření, na jehož základě byl jako pověřený zástupce určen, Ministerstvo životního prostředí zápis pověřeného zástupce do Seznamu neprovede a vydá o tom rozhodnutí.

(8) Ministerstvo životního prostředí provede zápis navrhovatele do Seznamu do 30 dnů ode dne doručení návrhu, který splňuje všechny náležitosti podle odstavců 4 a 5 a který obsahuje údaje dostačující pro posouzení, zda je navrhovatelem zajištěno plnění povinností stanovených tímto zákonem, a zároveň nejpozději do 14 dnů od provedení zápisu oznámí navrhovateli provedení tohoto zápisu.

(9) Osoba zapsaná v Seznamu je povinna oznámit Ministerstvu životního prostředí jakékoli změny údajů předložených podle odstavce 5 do 14 dnů od jejich uskutečnění. V téže lhůtě je povinna oznámit Ministerstvu životního prostředí, že zanikly zákonné důvody pro její vedení v Seznamu.

(10) Ministerstvo životního prostředí na základě oznámení podle odstavce 9 nebo na základě vlastních zjištění provede změnu v zápisu v Seznamu nebo vyřadí ze Seznamu osobu, jejíž zákonné důvody pro vedení v Seznamu zanikly. Provede-li změny zápisu v Seznamu na základě vlastního zjištění nebo neprovede-li změny zápisu v Seznamu na základě oznámení, vydá o tom rozhodnutí. Rozhodnutí vydá také o vyřazení osoby ze Seznamu na základě vlastního zjištění; to neplatí, jde-li o osobu, která zemřela nebo zanikla.

(11) Seznam je veřejným seznamem. Každý má právo do něj nahlížet nebo si pořizovat kopie či výpisy.

(12) Povinnost podle odstavce 1 se nevztahuje na osobu, která

a) má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění na všechny obaly, které uvádí na trh nebo do oběhu, nebo

b) uvádí obaly na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli, pokud ve vztahu ke všem obalům jí uváděným na trh nebo do oběhu prokazatelně plní povinnosti podle § 10 až 12 a § 12a odst. 1 jiná osoba.

§ 14a

Řízení ve věcech Seznamu

(1) Vydání rozhodnutí podle § 14 odst. 7 a 10 je prvním úkonem v řízení.

(2) Účastníkem řízení o vydání rozhodnutí podle § 14 odst. 7 je pouze navrhovatel. Účastníkem řízení o vydání rozhodnutí podle § 14 odst. 10 je pouze osoba, které se změna nebo vyřazení ze Seznamu týká.

§ 15

Evidence

(1) Osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu podle § 14, je povinna

a) vést průběžně evidenci o obalech a odpadech z obalů a o způsobech nakládání s nimi v souladu s pravidly výpočtu využití odpadu z obalů,

b) ohlašovat údaje z této evidence za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů,

c) prokázat na vyžádání Ministerstva životního prostředí nebo České inspekce životního prostředí pravdivost údajů vedených a ohlašovaných podle písmen a) a b),

d) uschovávat doklady s údaji vedenými v této evidenci a ohlašovanými z této evidence po dobu nejméně 5 let.

(2) Ministerstvo životního prostředí zajišťuje vedení souhrnné evidence údajů shromážděných podle odstavce 1 písm. b). Tato souhrnná evidence je veřejně přístupná; každý má právo do ní nahlížet, pořizovat si z ní kopie nebo výpisy.

(3) Evidence odpadů z obalů podle odstavce 1 písm. a) je vedena od původce odpadu až po jeho využití nebo po výstup z třídicího zařízení, pokud je tento výstup dodáván do procesu využití bez významných ztrát. V případě energetického využití nebo biologického rozkladu je vedena evidence až po zařízení určené pro nakládání s odpady, kde došlo k využití odpadu procesem energetického využití nebo biologického rozkladu.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah vedení evidence podle odstavce 1 písm. a), rozsah a způsob ohlašování údajů z této evidence a vymezení pravidel výpočtu využití odpadu z obalů.

§ 15a

(1) Osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly, nemusí plnit povinnosti uvedené v § 10 až 15, pokud splňují podmínku, že

a) celkové množství obalů jimi uvedených na trh nebo do oběhu za kalendářní rok nepřekročí 300 kg a zároveň

b) jejich roční obrat nepřekročí 25000000 Kč.

(2) Osoba, která využije výjimky podle odstavce 1, je povinna zajistit splnění povinností podle § 10 až 15 neprodleně poté, co se stane zřejmým, že podmínky podle odstavce 1 nebudou v daném kalendářním roce splněny.

(3) Osoba, která užívá výjimky podle odstavce 1, je povinna na požádání prokázat splnění podmínek uvedených v odstavci 1 kontrolním orgánům uvedeným v § 31.

(4) Na osobu, která neprokáže splnění podmínek uvedených v odstavci 1 pro určité období, je nahlíženo jako na osobu, která v tomto období měla veškeré povinnosti uvedené v § 10 až 15.

§ 15b

Zvláštní ustanovení o obalových prostředcích

(1) Pro osobu uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obalové prostředky uvedené v části D přílohy č. 4 k tomuto zákonu platí ve vztahu k těmto obalovým prostředkům obdobně práva a povinnosti osoby uvádějící na trh nebo do oběhu obaly stanovené v § 10 až 13.

(2) Pro osobu uvádějící na trh nebo do oběhu obalové prostředky podle odstavce 1 platí ve vztahu k těmto obalovým prostředkům obdobně povinnosti stanovené v § 15 odst. 1; tyto povinnosti neplatí pro osobu, která má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění pro všechny obalové prostředky, jež uvádí na trh nebo do oběhu. Osoba uvádějící na trh nebo do oběhu obalové prostředky podle odstavce 1 vede průběžnou evidenci podle § 15 odst. 1 písm. a) tak, že vede pouze evidenci množství obalových prostředků uvedených na trh nebo do oběhu.

(3) Pro účely hlav III až VII tohoto zákona, s výjimkou § 23, se na obalové prostředky podle odstavce 1 hledí jako na obaly.

HLAVA III

AUTORIZOVANÁ OBALOVÁ SPOLEČNOST

§ 16

Autorizovaná obalová společnost

Autorizovaná obalová společnost (dále jen „autorizovaná společnost“) je akciovou společností, která je oprávněna vykonávat činnost na základě rozhodnutí o autorizaci podle § 17. Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí oprávnění zajišťovat sdružené plnění povinností stanovených v § 10 až 12a a k tomuto účelu uzavírat smlouvy o sdruženém plnění podle § 13 odst. 1 písm. c).

§ 17

Autorizace k zajišťování sdruženého plnění

(1) Rozhodnutí o autorizaci vydává Ministerstvo životního prostředí na podkladě žádosti akciové společnosti a po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

(2) Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci se podává Ministerstvu životního prostředí ve 4 písemných vyhotoveních v českém jazyce a současně na technickém nosiči dat.

(3) Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci obsahuje obchodní firmu a sídlo akciové společnosti, která žádá o vydání rozhodnutí o autorizaci, (dále jen "žadatel") a seznam všech akcionářů žadatele, včetně výše jejich podílu na základním kapitálu a podílu na hlasovacích právech s uvedením akcionářů jednajících ve shodě, a k žádosti se připojí

a) aktuální znění stanov akciové společnosti, nejsou-li uloženy ve sbírce listin veřejného rejstříku;

b) prohlášení žadatele o splnění podmínek uvedených v § 20 odst. 7 a § 20a odst. 5;

c) poslední výroční zpráva, pokud existuje;

d) projekt zajišťování sdruženého plnění zahrnující zejména

1. popis technických, organizačních a finančních opatření, která zajistí sdružené plnění, včetně popisu sběrné sítě a údaje, zda k zajišťování sdruženého plnění bude využívána spolupráce s obcemi,

2. označení druhu, popřípadě typu obalů, pro které žadatel hodlá zajišťovat sdružené plnění v jednotlivých letech platnosti rozhodnutí o autorizaci,

3. předpokládaný počet uzavřených smluv o sdruženém plnění a předpokládaná množství obalů, pro něž bude zajištěno sdružené plnění v jednotlivých letech platnosti autorizace,

4. předpokládaná množství odpadů z obalů, pro které bude zajištěno využití procesem recyklace, energetického využití, biologického rozkladu nebo odstranění v jednotlivých letech platnosti rozhodnutí o autorizaci,

5. navrhovanou strukturu evidence obalů a evidence odpadů z obalů,

6. podrobný popis předpokládaného finančního zajištění sdruženého plnění po dobu prvních 3 let platnosti rozhodnutí o autorizaci a dokumenty prokazující jeho pravdivost, zejména účetní závěrku a smlouvy o čerpání úvěru, pokud se jeho použití předpokládá; toto finanční zajištění musí být nezávislé na platební schopnosti osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu,

7. podrobný popis funkčního mechanismu kompenzace nákladů na zajištění zpětného odběru odpadů z obalů ve sběrných místech, které žadatel nebude mít smluvně zajištěny do dne dosažení podílů podle § 10 odst. 2 a zpětný odběr v nich zajištují ostatní autorizované společnosti, a nákladů na využití odpadů z obalů, včetně doložení funkčnosti a reálnosti plnění tohoto navrženého mechanismu, a

8. návrh metodiky výpočtu nákladů na úklid odpadu z jednorázových plastových obalů uvedených v částech C a D přílohy č. 4 k tomuto zákonu podle § 21 odst. 3, spolu s aktuálně platným výpočtem těchto nákladů, a

e) vzory smluv o

1. sdruženém plnění,

2. spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství nastaveného obcí; to neplatí, pokud žadatel hodlá zajišťovat sdružené plnění pouze pro průmyslové obaly, a

3. úhradě nákladů na úklid odpadu z jednorázových plastových obalů podle § 21 odst. 1 písm. d), pokud hodlá zajišťovat sdružené plnění pro tyto obaly; to neplatí, pokud jsou ujednání o úhradě těchto nákladů zahrnuta ve smlouvě podle bodu 2.

(4) Rozhodnutí o autorizaci lze vydat pouze za předpokladu, že

a) žadatel má odchylně od § 10 odst. 2 smluvně zajištěn takový počet sběrných míst, aby podíl obyvatel žijících v obcích, na jejichž území bude žadatel povinen zajišťovat zpětný odběr podle § 10, činil z celkového počtu obyvatel České republiky minimálně 25 %, a aby podíl obcí, na jejichž území bude žadatel povinen zajišťovat zpětný odběr, činil z celkového počtu obcí v České republice minimálně 25 %; to neplatí, pokud je záměrem žadatele zajišťovat sdružené plnění výhradně pro vratné zálohované obaly,

b) žadatel, jehož záměrem je zajišťovat sdružené plnění výhradně pro vratné zálohované obaly, má odchylně od § 10 odst. 2 smluvně zajištěno zapojení provozoven, kde je vratný zálohovaný obal prodáván spotřebiteli, do systému výkupu vratných zálohovaných obalů podle § 9 odst. 4,

c) žadatel projedná s autorizovanými společnostmi postupem podle § 21c všechny koordinované oblasti a o těch, ve kterých mezi žadatelem a autorizovanými společnostmi dojde ke shodě, uzavře písemnou smlouvu; o koordinovaných oblastech, ve kterých ke shodě nedojde ani do 9 měsíců ode dne zahájení jednání, rozhodne Ministerstvo životního prostředí na základě žádosti žadatele, jejímž obsahem musí být návrh na řešení koordinovaných oblastí, ve kterých mezi žadatelem a autorizovanými společnostmi nedošlo ke shodě, s výjimkou oblasti ekomodulace, kterou je žadatel povinen nastavit tak, že převezme způsob provádění ekomodulace autorizovaných společností, a toto převzetí Ministerstvu životního prostředí doloží,

d) stanovy žadatele, který je akciovou společností s monistickým systémem vnitřní struktury, vyžadují, aby správní rada měla alespoň tři členy a aby mezi jednotlivé členy správní rady byla rozdělena její řídící a kontrolní působnost.

(5) Rozhodnutí o autorizaci vydává Ministerstvo životního prostředí na podkladě posouzení údajů uvedených v žádosti a podkladů k této žádosti připojených. Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci zamítne, pokud některý z akcionářů žadatele nesplňuje podmínky uvedené v § 18 odst. 1, 3 nebo 4 nebo žadatel nesplňuje podmínky uvedené v § 20 odst. 4 nebo 7 nebo § 20a odst. 5 nebo jestliže projekt zajišťování sdruženého plnění neposkytuje dostatečné záruky, že sdružené plnění bude provozováno řádně a dostatečně dlouhodobě, že projekt zajišťování sdruženého plnění je dostatečně finančně zajištěn a že neohrozí zajišťování plnění povinností zpětného odběru a využití realizované jinými osobami podle § 13 odst. 1. Žádost o vydání rozhodnutí o autorizaci zamítne také v případě, že žadatel nesplnil požadavky stanovené v § 17 odst. 4.

(6) Rozhodnutí o autorizaci se uděluje na dobu určitou, nejdéle na dobu 10 let, a nepřechází na jinou osobu, ani jej nelze na jinou osobu převést.

(7) Rozhodnutí o autorizaci obsahuje

a) obchodní firmu, identifikační číslo a sídlo akciové společnosti, jíž se rozhodnutí o autorizaci vydává,

b) dobu platnosti rozhodnutí o autorizaci,

c) druhy, popřípadě typy obalů, pro které je autorizovaná společnost oprávněna zajišťovat sdružené plnění,

d) požadovaný podíl využití a recyklace, popřípadě energetického využití a biologického rozkladu odpadů z celkového množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu osobami, které budou mít s autorizovanou společností uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění; tyto požadavky mohou být stanoveny odlišně pro jednotlivé roky platnosti rozhodnutí o autorizaci; při jejich stanovení se vychází z plánu odpadového hospodářství podle zvláštního právního předpisu,4)

e) požadavky na způsob vedení a předkládání evidence podle § 23,

f) požadavky na zajištění osvětové činnosti podle § 11.

(8) Platnost rozhodnutí o autorizaci lze prodloužit, pokud autorizovaná společnost o toto požádá alespoň 1 rok před uplynutím doby platnosti rozhodnutí o autorizaci. Pro řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o autorizaci platí obdobně odstavce 1 až 6. Jestliže autorizovaná společnost prokáže, že splňuje zákonem stanovené podmínky a řádně hospodaří, má na prodloužení platnosti rozhodnutí o autorizaci nárok.

§ 18

Povinnosti akcionářů autorizované společnosti

(1) Akcionáři autorizované společnosti mohou být pouze osoby, které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu.

(2) Akcionář autorizované společnosti je povinen uzavřít s autorizovanou společností, jejímž je akcionářem, smlouvu o sdruženém plnění.

(3) Podíl jednotlivého akcionáře nebo akcionářů jednajících ve shodě na základním kapitálu autorizované společnosti nebo na hlasovacích právech autorizované společnosti nesmí přesáhnout 33 %. Jestliže se tak stane, je tento akcionář povinen nebo tito akcionáři povinni neprodleně tuto skutečnost oznámit Ministerstvu životního prostředí a snížit svůj podíl na hranici nejvýše 33 % nejpozději do 1 roku ode dne jejího překročení.

(4) Akcionář autorizované společnosti nesmí podnikat v oblasti nakládání s odpady.4)

(5) Akcie autorizované společnosti lze převést pouze na osobu, která splňuje požadavky stanovené tímto zákonem.

(6) Akcionář autorizované společnosti nesmí být akcionářem jiné autorizované společnosti. Toto platí i pro osoby ovládající akcionáře nebo osoby ovládané akcionářem nebo jeho osobami blízkými.

(7) V případě nedodržení podmínek uvedených v odstavcích 1 až 6 může Ministerstvo životního prostředí rozhodnout o pozastavení hlasovacího práva vlastníka akcií nebo práva požádat o svolání valné hromady.

§ 19

Střet zájmů

(1) Vedoucí zaměstnanec autorizované společnosti jmenovaný do funkce statutárním orgánem autorizované společnosti nebo jeho členem nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby, která je podnikatelem.

(2) Akcionáři, členové orgánů autorizované společnosti a zaměstnanci autorizované společnosti nesmějí jednat v zájmu jiných osob, jejichž předmětem podnikání je nakládání s odpady, zejména s odpady z obalů, nebo osob, jejichž činnost přímo souvisí s nakládáním s odpady nebo s obchodováním s druhotnou surovinou.

Některá omezení autorizované společnosti

§ 20

(1) Kromě činností spojených se zajišťováním sdruženého plnění nesmí autorizovaná společnost vykonávat jinou činnost než poradenskou činnost v oblasti předcházení vzniku odpadu z obalů a značení obalů nebo poradenskou, výzkumnou, osvětovou nebo propagační činnost v oblasti zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

(2) Autorizovaná společnost je oprávněna uzavírat smlouvy za účelem výzkumu nebo ověření s osobami oprávněnými nakládat s odpady, pouze pokud uzavření takové smlouvy nepovede ke zvýhodnění nebo znevýhodnění osoby oprávněné nakládat s odpady v hospodářské soutěži na trhu odpadových služeb.

(3) Autorizovaná společnost nesmí podnikat v oblasti nakládání s odpady ani se podílet na jakémkoliv podnikání jiné osoby. Autorizovaná společnost nesmí obchodovat s odpadem z obalů ani druhotnými surovinami získanými z odpadů z obalů, zprostředkovávat obchod s odpadem z obalů ani druhotnými surovinami získanými z odpadů z obalů ani určovat, komu osoby, jež zajišťují zpětný odběr a využití odpadu z obalů, předají odpad z obalů nebo druhotné suroviny získané z odpadů z obalů.

(4) Autorizovaná společnost smí vydávat pouze akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva, a to pouze jako akcie zaknihované. Emisní kurs akcie lze splácet pouze peněžitými vklady. Autorizovaná společnost nesmí žádat o přijetí svých akcií k obchodování na regulovaném trhu.

(5) Autorizovaná společnost nesmí rozdělovat zisk nebo jiné vlastní zdroje. Rozhodnutí učiněné s tím v rozporu nevyvolává právní účinky.

(6) Autorizovaná společnost nesmí snížit svůj základní kapitál za jiným účelem než k úhradě ztráty nebo k plnění povinností stanovených tímto zákonem a nesmí zvýšit svůj základní kapitál podmíněným způsobem. Právní jednání, které je s tím v rozporu, nemá právní účinky.

(7) Autorizovaná společnost nesmí být neomezeně ručícím společníkem. Dále nesmí být členem orgánů ani se podílet na založení nebo činnosti jiné právnické osoby, s výjimkou právnické osoby sdružující osoby s obdobným předmětem činnosti, jako má autorizovaná společnost. Právní jednání, které je s tím v rozporu, nemá právní účinky.

(8) Autorizovaná společnost nesmí jakkoliv zajišťovat dluhy jiných osob a dále nesmí poskytovat z vybraných příspěvků dar, zápůjčku, úvěr nebo jimi zajistit svůj dluh. Právní jednání, které je s tím v rozporu, nemá právní účinky.

(9) Autorizovaná společnost je povinna hospodařit s peněžními prostředky získanými z příspěvků osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu a s výnosy z nich odděleně od jakýchkoliv jiných peněžních prostředků a tak, aby byla zajištěna kontrolovatelnost nakládání s nimi.

(10) Autorizovaná společnost nesmí vykonávat činnost pověřeného zástupce podle § 13a.

§ 20a

(1) Autorizovaná společnost nesmí konat valnou hromadu bez předložení výpisu emise zaknihovaných akcií Ministerstvu životního prostředí. Tento výpis pořízený ke dni, který o 7 dní předchází den konání valné hromady, je povinna předložit Ministerstvu životního prostředí týž den, kdy byl pořízen. Ministerstvo životního prostředí ve výpisu akcionářů označí ty akcionáře, kterým byla pozastavena akcionářská práva podle § 18 odst. 7, a vrátí výpis autorizované společnosti do 6 dnů od jeho obdržení. Nevrátí-li Ministerstvo životního prostředí výpis v této lhůtě, platí, že proti výkonu práv účasti a hlasování na valné hromadě akcionářů uvedených ve výpisu nemá námitek. Autorizovaná společnost předá Ministerstvu životního prostředí usnesení každé valné hromady do 30 dnů od jejího konání.

(2) Autorizovaná společnost nesmí umožnit hlasování na valné hromadě osobě, která nebyla uvedena ve výpisu podle odstavce 1, a nesmí umožnit hlasování na valné hromadě nebo rozhodování per rollam osobě, které byla Ministerstvem životního prostředí pozastavena hlasovací práva vlastníka akcií nebo práva požádat o svolání valné hromady podle § 18 odst. 7.

(3) Autorizovaná společnost nesmí uzavřít s osobou, která k ní má zvláštní vztah podle odstavce 4, jakoukoli jinou smlouvu než smlouvu o sdruženém plnění, smlouvu o výkonu funkce, smlouvu, v níž se upisují akcie autorizované společnosti nebo smlouvu o poskytnutí příplatku autorizované společnosti. Jiná smlouva, která je s tím v rozporu, nevyvolává právní účinky.

(4) Za osoby, které mají k autorizované společnosti zvláštní vztah, se považují

a) členové představenstva, členové dozorčí rady a zaměstnanci autorizované společnosti jmenovaní do funkce statutárním orgánem autorizované společnosti nebo jeho členem,

b) akcionáři autorizované společnosti, kteří jsou fyzickými osobami, a členové statutárních orgánů právnických osob, které jsou akcionáři autorizované společnosti,

c) osoby blízké15) osobám uvedeným v písmenu a) nebo b),

d) právnické osoby, v nichž některá z osob uvedených pod písmenem a) nebo b) má podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech přesahující 33 %,

e) akcionáři autorizované společnosti, kteří jsou právnickými osobami, a další jimi ovládané obchodní korporace,

f) zaměstnanci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a zaměstnanci organizačních složek státu zřízených těmito ministerstvy16).

(5) S právnickou osobou ovládanou akcionářem nebo s osobou ovládající některého z akcionářů autorizované společnosti nesmí autorizovaná společnost uzavřít jinou smlouvu než smlouvu o sdruženém plnění nebo smlouvu, v níž se upisují akcie autorizované společnosti. Jiná smlouva, která je s tím v rozporu, nevyvolává právní účinky.

(6) Rozhodnutí příslušného orgánu autorizované společnosti o jejím zrušení, přeměně, o převodu, pachtu nebo zastavení obchodního závodu nebo o změně předmětu jejího podnikání nenabude účinnosti, není-li schváleno Ministerstvem životního prostředí po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Rozhodnutí příslušného orgánu autorizované společnosti se ruší, není-li souhlas udělen do šesti měsíců od jeho přijetí.

(7) K účinnosti smlouvy o převodu, pachtu nebo zastavení obchodního závodu autorizované společnosti se vyžaduje souhlas Ministerstva životního prostředí vydaný po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

§ 21

Podmínky pro zajišťování sdruženého plnění

(1) Autorizovaná společnost je povinna

a) stanovit podmínky uzavření smlouvy o sdruženém plnění pro všechny osoby jednotně a tak, aby žádná osoba ani žádný typ obalu nebyly neodůvodněně znevýhodněny v hospodářské soutěži,

b) uzavřít smlouvu o sdruženém plnění s každou osobou, která o uzavření smlouvy projeví zájem a nemá vůči autorizované společnosti nesplněné dluhy; za uzavření smlouvy nesmí autorizovaná společnost požadovat žádnou formu úhrady, kromě registračních a evidenčních poplatků podle § 30,

c) uzavřít s osobou podle písmene b) smlouvu o sdruženém plnění vždy pro všechny obaly uváděné touto osobou na trh nebo do oběhu, pro něž je rozhodnutím o autorizaci oprávněna k zajišťování sdruženého plnění; to neplatí, pokud jde o vratné zálohované obaly,

d) uzavřít s každou obcí, která o uzavření projeví zájem, za podmínek obdobných jako s ostatními obcemi, smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství nastaveného obcí35) a smlouvu o úhradě nákladů na úklid odpadu z jednorázových plastových obalů podle odstavce 1 písm. k) bodu 3, pokud zajišťuje sdružené plnění pro tyto obaly a ujednání o úhradě těchto nákladů není součástí smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru; za uzavření smlouvy nesmí autorizovaná společnost požadovat žádnou formu úhrady,

e) zajišťovat sdružené plnění povinností osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu, se kterými uzavřela smlouvu o sdruženém plnění, v souladu s podmínkami stanovenými tímto zákonem a v rozhodnutí o autorizaci,

f) odchylně od § 10 odst. 2 mít smluvně zajištěn takový počet sběrných míst, aby

1. do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci činil podíl obyvatel žijících v obcích, na jejichž území je autorizovaná společnost povinna zajišťovat zpětný odběr, z celkového počtu obyvatel České republiky minimálně 50 %, a aby podíl obcí, na jejichž území je autorizovaná společnost povinna zajišťovat zpětný odběr, činil z celkového počtu obcí v České republice minimálně 50 %, a

2. do 9 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci činil podíl obyvatel žijících v obcích, na jejichž území je autorizovaná společnost povinna zajišťovat zpětný odběr, z celkového počtu obyvatel České republiky minimálně 75 %, a aby podíl obcí, na jejichž území je autorizovaná společnost povinna zajišťovat zpětný odběr, činil z celkového počtu obcí v České republice minimálně 75 %,

g) mít smluvně zajištěn takový počet sběrných míst, aby do 12 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci dosáhla podílů stanovených v § 10 odst. 2,

h) dosahovat stanovené minimální úrovně zpětného odběru odpadu z obalů uvedených v části B přílohy č. 4 k tomuto zákonu, na něž se vztahují jí uzavřené smlouvy o sdruženém plnění, podle § 10 odst. 5,

i) zjišťovat výši průměrných nákladů obcí pro různé velikostní skupiny obcí na

1. provoz systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů a

2. úklid odpadu z jednorázových plastových obalů uvedených v částech C a D přílohy č. 4 k tomuto zákonu, kterého se osoby zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu;

při působení více autorizovaných společností na území České republiky zjišťuje tyto náklady jedna autorizovaná společnost určená způsobem podle § 21c odst. 3,

j) zjišťovat podíl odpadů z obalů v tříděném komunálním odpadu a v odpadu, s nímž se nakládá v zařízeních na úpravu odpadů před jejich využitím spočívajícím v dotřídění odpadů; při působení více autorizovaných společností na území České republiky zjišťuje tento podíl jedna autorizovaná společnost určená způsobem podle § 21c odst. 4,

k) zajistit, aby výše peněžních příspěvků hrazených osobami uvádějícími obaly na trh nebo do oběhu za účelem zajištění sdruženého plnění pokrývala

1. náklady na zpětný odběr obalů a odpadů z obalů, jejich následnou přepravu a zpracování,

2. náklady na dosažení požadovaného rozsahu recyklace a celkového využití odpadu z obalů podle rozhodnutí o autorizaci, se zohledněním ekonomické hodnoty materiálů získaných z odpadů z obalů a z nevyplacených záloh podle § 9 odst. 1,

3. náklady vynaložené obcemi na úklid odpadu z jednorázových plastových obalů uvedených v částech C a D přílohy č. 4 k tomuto zákonu, kterého se osoby zbavují mimo místa určená k jeho odkládání, a na následnou přepravu a zpracování tohoto odpadu,

4. náklady na osvětovou činnost podle § 11,

5. náklady na vedení evidencí podle § 23 odst. 1,

6. náklady na tvorbu rezervy podle § 21a a

7. běžné administrativní náklady nutné k zajištění činnosti autorizované společnosti,

l) provádět na základě studií, a to zejména studií posuzování životního cyklu, ekomodulaci u obalů nebo typů obalů, u kterých je to možné, přičemž ekomodulace nepředstavuje neodůvodněné znevýhodnění v hospodářské soutěži podle písmene a); při působení více autorizovaných společností na území České republiky musí být ekomodulace pro jednotlivé druhy nebo skupiny podobných obalů prováděna všemi autorizovanými společnostmi jednotně podle podmínek stanovených tímto zákonem nebo písemnou smlouvou podle § 17 odst. 4 písm. c) nebo § 21c odst. 1 a případná změna ekomodulace musí být realizována postupem podle § 21c odst. 5,

m) zabezpečit, aby výše peněžních příspěvků stanovovaných osobám uvádějícím obaly na trh nebo do oběhu za účelem zajištění sdruženého plnění nepřesahovala náklady nezbytné na plnění těchto povinností hospodárným způsobem; náklady se mezi obce a osoby poskytující služby v oblasti nakládání s odpady rozdělí způsobem umožňujícím kontrolu ze strany Ministerstva životního prostředí,

n) zajistit, aby byly peněžní příspěvky spojené s náklady na sdružené plnění účtované osobě uvádějící obaly na trh nebo do oběhu za opakovaně použitelné obaly splňující podmínky § 13 odst. 3 nižší než peněžní příspěvky, které autorizovaná společnost účtuje za uvádění obalů, které nejsou opakovaně použitelné, na trh nebo do oběhu,

o) zveřejňovat na svých internetových stránkách informace o vlastnické struktuře s uvedením podílů akcionářů na základním kapitálu v procentech, jména a příjmení členů orgánů autorizované společnosti, sazebníky peněžních příspěvků spojených se zajišťováním sdruženého plnění hrazených osobami uvádějícími obaly na trh nebo do oběhu za jednotlivý obal nebo hmotnostní jednotku obalů uvedených na trh nebo do oběhu a informace o podmínkách zapojení provozovatelů pro nakládání s odpady do systému sdruženého plnění autorizované společnosti; autorizovaná společnost je povinna zveřejňované údaje aktualizovat nejpozději do 30 dnů ode dne jejich změny,

p) zveřejňovat na svých internetových stránkách smlouvy uzavřené mezi ní a osobami, s nimiž uzavřela smlouvu o sdruženém plnění, pokud předmětem těchto smluv je zajištění komunikace se spotřebitelem a smlouva obsahuje úplatu nebo slevu za poskytnuté sdružené plnění; autorizovaná společnost je povinna tyto smlouvy zveřejňovat nejpozději do 30 dnů od jejich uzavření.

(2) Autorizovaná společnost zajišťující sdružené plnění povinnosti podle § 10a je povinna mít do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci smluvně zajištěn minimálně takový počet obcí, aby podíl smluvně zajištěných obcí, kterým budou náklady hrazeny, činil 90 % z celkového počtu obcí v České republice a aby podíl obyvatel žijících v těchto obcích činil 90 % z celkového počtu obyvatel České republiky.

(3) Metodiku výpočtu nákladů na úklid odpadu podle odstavce 1 písm. k) bodu 3 musí autorizovaná společnost vypracovat na základě průměrných nákladů zjišťovaných podle odstavce 1 písm. i) bodu 2 tak, aby odrážela reálné náklady na úklid odpadu a tyto náklady nebyly stanoveny v nepřiměřené výši. Tuto metodiku autorizovaná společnost zveřejní na svých internetových stránkách.

(4) Autorizovaná společnost zašle Ministerstvu životního prostředí zprávu o plnění povinnosti stanovené v odstavci 1 písm. m) za uplynulý kalendářní rok vyhotovenou jejím kontrolním orgánem nejpozději do 6 měsíců od skončení tohoto kalendářního roku.

(5) Autorizovaná společnost nesmí sdělovat informace o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu jednotlivými osobami, s nimiž uzavřela smlouvu o sdruženém plnění, třetím osobám; toto ustanovení se nevztahuje na sdělení informací příslušnému správnímu úřadu.

(6) V případě, že autorizovaná společnost zajišťuje sdružené plnění výhradně pro

a) vratné zálohované obaly, nevztahují se na ni povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. f) a g), § 10 odst. 2 a 3 a v § 21b, nebo

b) průmyslové obaly, nevztahují se na ni povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. d), i) a j), odstavci 1 písm. k) bodech 1 a 3 a v § 21b a 21c.

§ 21a

Rezerva

(1) Autorizovaná společnost je povinna vytvořit rezervu určenou na krytí budoucích nákladů na sdružené plnění povinností osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu, zohledňující finanční rizika s tím spojená, jejímž cílem je zajistit kontinuitu a dostupnost poskytování služeb ze strany autorizované společnosti (dále jen „rezerva“).

(2) Autorizovaná společnost vytváří rezervu ukládáním peněžních prostředků na zvláštní vázaný účet vedený v České republice u banky nebo pobočky zahraniční banky se sídlem v jiném členském státě Evropské unie. Úroky z peněžních prostředků rezervy jsou její součástí.

(3) Autorizovaná společnost rezervu vytváří, udržuje a v případě jejího čerpání doplňuje tak, aby po uplynutí 5 let ode dne vydání prvního rozhodnutí o autorizaci dosahovala její výše k poslednímu dni každého účetního období nejméně 50 % celkových nákladů autorizované společnosti podle poslední schválené řádné nebo mimořádné účetní závěrky. Do nákladů autorizované společnosti se pro účely tohoto ustanovení nezapočítávají zaplacená daň z příjmů a náklady na tvorbu rezervy.

(4) Nedosažení minimální výše rezervy stanovené v odstavci 3 je přípustné za podmínky, že

a) v předcházejícím účetním období byla minimální výše rezervy dosažena a

b) autorizovaná společnost zajistí dosažení minimální výše rezervy v následujícím účetním období.

(5) Peněžní prostředky, které tvoří rezervu, mohou být použity pouze za účelem sdruženého plnění povinností osob, které obaly uvádí na trh nebo do oběhu, s nimiž autorizovaná společnost uzavřela smlouvu o sdruženém plnění. Peněžní prostředky rezervy nejsou součástí majetkové podstaty autorizované společnosti podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení a nelze je postihnout výkonem rozhodnutí a exekucí.

(6) Údaje o stavu a čerpání peněžních prostředků rezervy uvádí autorizovaná společnost ve své výroční zprávě.

§ 21b

Vyrovnání nákladů autorizovaných společností

(1) V případě působení více autorizovaných společností na území České republiky je každá autorizovaná společnost povinna čtvrtletně hlásit Ministerstvu životního prostředí celkovou hmotnost obalů uvedených na trh osobami, s nimiž má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění, rozdělenou podle obalových materiálů uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu a podle toho, zda se jedná o průmyslový obal či nikoliv. Ministerstvo životního prostředí na základě ohlášených údajů stanoví rozhodnutím tržní podíl jednotlivých autorizovaných společností pro každý obalový materiál, jakož i celkový tržní podíl a v pravidelných intervalech tržní podíly zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup. Rozklad podaný proti rozhodnutí podle věty druhé nemá odkladný účinek.

(2) Obec je povinna vykázat každé z autorizovaných společností, se kterou uzavřela smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, hmotnost odpadů z obalů předaných v rámci obecního systému odpadového hospodářství nastaveného touto obcí podle obalových materiálů uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, odpovídající tržním podílům autorizované společnosti pro jednotlivé obalové materiály.

(3) Obec, která nemá uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se všemi autorizovanými společnostmi působícími na území České republiky, vykazuje autorizovaným společnostem, se kterými má uzavřenou smlouvu, hmotnost odpadů z obalů předaných v rámci obecního systému odpadového hospodářství nastaveného touto obcí podle obalových materiálů uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu na základě upraveného tržního podílu. Upravený tržní podíl autorizované společnosti se stanoví jako podíl jejího tržního podílu a součtu tržních podílů autorizovaných společností, se kterými má daná obec uzavřenou smlouvu.

(4) Pokud obec nahlásí autorizované obalové společnosti hmotnost odpadů z obalů předaných v rámci obecního systému odpadového hospodářství nastaveného touto obcí podle obalových materiálů uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu na základě upraveného tržního podílu, musí o tom autorizovanou společnost uvědomit. Autorizovaná společnost je potom oprávněna této obci zaplatit pouze za hmotnost odpadů z obalů odpovídající jejímu tržnímu podílu.

(5) Pokud některá z autorizovaných společností ohlásí Ministerstvu životního prostředí hmotnost obalů uvedených na trh podle odstavce 1 chybně, proběhne po skončení kalendářního roku opravné vyrovnání nákladů v rámci koordinace podle § 21c.

(6) Autorizovaná společnost, která nedosahuje podílů stanovených v § 10 odst. 2, je povinna zajistit kompenzaci nákladů mechanismem podle § 17 odst. 3 písm. d) bodu 7 až do dne, ve kterém dosáhne podílů stanovených v § 10 odst. 2.

(7) Prováděcí právní předpis stanoví formát hlášení podle odstavce 1.

§ 21c

Koordinace autorizovaných společností

(1) V případě působení více autorizovaných společností na území České republiky jsou autorizované společnosti povinny za účasti Ministerstva životního prostředí svoje jednání koordinovat za účelem dosažení shody na harmonizaci podmínek zajišťování sdruženého plnění v oblastech uvedených v odstavcích 2 až 6. Po dosažení shody je uzavřena mezi Ministerstvem životního prostředí a autorizovanými společnostmi písemná smlouva.

(2) Autorizované společnosti jsou povinny v rámci koordinace jednat za účelem dosažení shody na objemu peněžních prostředků

a) poskytovaných provozovatelům zařízení na dotřídění odpadů, a to pro každý obalový materiál uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu zvlášť; po dosažení shody na objemu peněžních prostředků poskytovaných provozovatelům zařízení na dotřídění odpadů pro každý obalový materiál jsou jednotlivé autorizované společnosti povinny přispívat na objem peněžních prostředků podle svého tržního podílu stanoveného pro příslušný obalový materiál podle § 21b odst. 1 a

b) vynaložených na zajištění povinného obsahu recyklovaných plastů v obalech podle § 12a v rámci sdruženého plnění.

(3) Výši průměrných nákladů obcí podle § 21 odst. 1 písm. i) zjišťuje při působení více autorizovaných společností na území České republiky pouze jedna pověřená autorizovaná společnost, na níž se všechny autorizované společnosti a Ministerstvo životního prostředí shodnou v rámci koordinace. Ostatní autorizované společnosti jsou povinny jí finančně přispět na úhradu nákladů spojených s touto činností, každá svým podílem odpovídajícím velikosti celkového tržního podílu stanoveného postupem podle § 21b odst. 1; způsob a výše úhrady nákladů je předmětem koordinace. Pověřená autorizovaná společnost je povinna zjištěné údaje o výši nákladů zaslat bez zbytečného odkladu Ministerstvu životního prostředí, které je zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Podíl odpadů z obalů v tříděném komunálním odpadu a v odpadu, s nímž se nakládá v zařízeních na úpravu odpadů před jejich využitím spočívajícím v dotřídění odpadů, zjišťuje při působení více autorizovaných společností na území České republiky pouze jedna pověřená autorizovaná společnost, na níž se všechny autorizované společnosti a Ministerstvo životního prostředí shodnou v rámci koordinace. Ostatní autorizované společnosti jsou povinny jí finančně přispět na úhradu nákladů spojených s touto činností, každá svým podílem odpovídajícím velikosti celkového tržního podílu stanoveného postupem podle § 21b odst. 1; způsob a výše úhrady nákladů je předmětem koordinace.

(5) Pokud má některá z autorizovaných společností záměr provést změnu způsobu ekomodulace určitého obalu či typu obalu, je povinna tento záměr oznámit ostatním autorizovaným společnostem a Ministerstvu životního prostředí, jež se na změně musí shodnout v rámci koordinace. V případě, že se autorizované společnosti a Ministerstvo životního prostředí na změně ekomodulace neshodnou, nelze tuto změnu realizovat.

(6) Autorizované společnosti jsou dále povinny v rámci koordinace jednat s cílem dosažení shody na

a) celkovém objemu peněžních prostředků vynakládaných na zajištění sběrných míst a o vzájemném vyrovnání těchto nákladů,

b) sdílení nákladů na zajišťování plnění povinností osob, které uvádí obaly na trh nebo do oběhu, ale neplní povinnosti stanovené v § 10 až 12a tohoto zákona,

c) opravném vyrovnání nákladů podle § 21b odst. 5,

d) zajištění shodného přístupu k odstranění rizika duplicity evidencí a

e) informacích šířených v rámci osvětových kampaní a případném vzájemném vyrovnání peněžních prostředků vynakládaných na osvětové kampaně.

(7) Pokud se autorizované společnosti a Ministerstvo životního prostředí v rámci koordinace na řešení koordinované oblasti neshodnou ve lhůtě 4 měsíců, určí Ministerstvo životního prostředí po projednání s autorizovanými společnostmi řešení na základě jejich návrhů rozhodnutím; to neplatí v případě koordinace v oblasti ekomodulace podle odstavce 5.

(8) Rozklad podaný proti rozhodnutí podle odstavce 7 nemá odkladný účinek.

§ 23

Evidenční a informační povinnosti

(1) Autorizovaná společnost je povinna vést a ohlašovat Ministerstvu životního prostředí způsobem stanoveným v rozhodnutí o autorizaci

a) evidenci osob, s nimiž má uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění,

b) evidenci množství obalů a množství odpadů z obalů, k nimž se vztahují jí uzavřené smlouvy o sdruženém plnění a způsobu jejich využití, v souladu s pravidly výpočtu využití odpadu z obalů,

c) evidenci osob, jež pro autorizovanou společnost zajišťují svoz, zpracování nebo jiné nakládání s obaly nebo odpady z obalů, a původců odpadů, se kterými má autorizovaná společnost uzavřenou smlouvu, na základě které tyto osoby poskytují autorizované společnosti údaje o množství odpadů z obalů a způsobech nakládání s nimi,

d) evidenci množství jednorázových plastových obalových prostředků uvedených v části D přílohy č. 4 k tomuto zákonu, které byly uvedeny na trh a k nimž se vztahují jí uzavřené smlouvy o sdruženém plnění,

e) evidenci sběrných míst podle § 10 odst. 1 a

f) evidenci nákladů na poradenskou činnost a výzkumné projekty a

g) evidenci množství recyklovaných plastů použitých osobami uvádějícími na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly podle § 12a odst. 1 v těchto obalech, k nimž se vztahují jí uzavřené smlouvy o sdruženém plnění.

(2) Autorizovaná společnost ohlašuje Ministerstvu životního prostředí údaje podle odstavce 1 prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky Ministerstva životního prostředí určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona upravujícího integrovaný registr znečišťování životního prostředí a integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

(3) Ministerstvo životního prostředí zajišťuje vedení evidencí údajů shromážděných podle odstavce 1 písm. a) a b) od každé autorizované společnosti zvlášť a celkové evidence, pro kterou jsou tyto evidence podkladem. Celková evidence a evidence údajů shromážděných od jednotlivých autorizovaných společností jsou veřejně přístupné, každý má právo do nich nahlížet a pořizovat si z nich kopie nebo výpisy.

(4) Evidence odpadů z obalů podle odstavce 1 písm. b) je vedena od původce odpadu až po jeho využití nebo po výstup z třídícího zařízení, pokud je tento výstup dodáván do procesu využití bez významných ztrát. V případě energetického využití nebo biologického rozkladu je vedena evidence až po zařízení určené pro nakládání s odpady, kde došlo k využití odpadu procesem energetického využití nebo biologického rozkladu.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah vedení evidencí podle odstavce 1, rozsah a způsob ohlašování údajů z těchto evidencí a vymezení pravidel výpočtu využití odpadu z obalů.

§ 23a

Ověřování údajů

(1) Autorizovaná společnost je povinna mít ověřenou řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku auditorem.

(2) Autorizovaná společnost je povinna zajistit, aby auditor provedl ověření správnosti a úplnosti

a) údajů o množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu, které osoby, jež mají s autorizovanou společností uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění, vykázaly autorizované společnosti,

b) vedení evidencí podle § 23 odst. 1,

c) nákladů, které autorizovaná společnost vynaložila na

1. sběr a využití odpadů z obalů pocházejících ze sběrných míst zařazených do obecního systému odpadového hospodářství nastaveného obcí a zajištění sběrné sítě,

2. sběr a využití odpadů z průmyslových obalů,

3. dotřídění odpadů z obalů,

4. přímou podporu recyklace a využití odpadů z obalů,

5. vedení evidencí obalů a odpadů z obalů a jejich ohlašování,

6. informování spotřebitelů,

7. ověřování údajů podle § 23a,

8. administrativu a

9. daně a poplatky,

d) nastavení cen sdruženého plnění pro jednotlivé druhy obalů; při tomto ověření je vyžadováno pouze ověření správnosti.

(3) Autorizovaná společnost je dále povinna zajistit, aby auditor ověřil správnost a úplnost údajů vykázaných autorizované společnosti osobami uvedenými v § 23 odst. 1 písm. c) a obcemi.

(4) Autorizovaná společnost je povinna zajistit ověření podle odstavců 2 a 3 v každém roce, ve kterém je oprávněna k zajišťování sdruženého plnění. Zprávu o ověření účetní závěrky podle odstavce 1 a zprávu nebo zprávy o ověření podle odstavců 2 a 3 je autorizovaná společnost povinna Ministerstvu životního prostředí zaslat nejpozději do 6 měsíců od skončení ověřovaného období.

(5) Osoby uvádějící obaly na trh nebo do oběhu a osoby uvedené v § 23 odst. 1 písm. c) jsou povinny poskytnout autorizované společnosti nezbytnou součinnost za účelem splnění její povinnosti stanovené v odstavcích 2 a 3.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví minimální rozsah ověření podle odstavce 2 písm. a) a odstavce 3.

§ 24

Kontrola činnosti autorizované společnosti

(1) Činnost autorizovaných společností kontroluje Ministerstvo životního prostředí.

(2) Zjistí-li Ministerstvo životního prostředí v činnosti autorizované společnosti nedostatky, může podle závažnosti a povahy zjištěného nedostatku

a) uložit, aby autorizovaná společnost ve stanovené lhůtě zjednala nápravu; odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek,

b) podat podnět České inspekci životního prostředí k zahájení řízení o přestupku autorizované společnosti,

c) rozhodnout po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu o změně nebo zrušení rozhodnutí o autorizaci, nebo

d) zakázat autorizované společnosti zajišťovat sdružené plnění, pokud nesplní povinnost stanovenou v § 21 odst. 1 písm. f) nebo g) nebo v § 21b odst. 6; odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(3) Nedostatkem v činnosti autorizované společnosti se rozumí porušení povinnosti stanovené autorizované společnosti tímto zákonem nebo povinnosti stanovené akciové společnosti jinými právními předpisy19) nebo porušení podmínek stanovených v rozhodnutí o autorizaci.

§ 25

Změna rozhodnutí o autorizaci

Ministerstvo životního prostředí může po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu změnit rozhodnutí o autorizaci kromě případu uvedeného v § 24 odst. 2 písm. c) též

a) na žádost autorizované společnosti,

b) z důvodu změn v závazcích týkajících se výše podílu využití a recyklace odpadu z obalů, jestliže vyplývají z práva Evropské unie,

c) z důvodu změny v právním předpise, která má vliv na sdružené plnění povinností osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu, nebo

d) v situaci, kdy by bylo ohroženo zajišťování plnění cílů recyklace a celkového využití obalového odpadu.

§ 26

Zrušení rozhodnutí o autorizaci

(1) Ministerstvo životního prostředí bez zbytečného odkladu zruší rozhodnutí o autorizaci, jestliže

a) autorizovaná společnost neuzavřela po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci žádnou smlouvu o sdruženém plnění kromě smluv uzavřených podle § 18 odst. 2,

b) autorizované společnosti bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci na základě nepravdivých údajů uvedených v žádosti nebo v dokladech připojených k žádosti,

c) autorizovaná společnost nesplnila povinnost stanovenou v § 21 odst. 1 písm. f) nebo g) nebo v § 21b odst. 6,

d) autorizovaná společnost nezjedná nápravu uloženou podle § 24 odst. 2 písm. a) ani v dodatečně stanovené lhůtě, nebo

e) na autorizovanou společnost byl prohlášen konkurs podle zvláštního právního předpisu.20)

(2) Ministerstvo životního prostředí po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu může zrušit rozhodnutí o autorizaci, pokud

a) autorizovaná společnost nedosáhla do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci využití alespoň 80 % cíle pro celkové využití odpadů z obalů stanoveného v rozhodnutí o autorizaci podle § 17 odst. 7 písm. d),

b) autorizovaná společnost nedosáhla v prvním roce činnosti využití odpadu z obalů v rozsahu alespoň dvou třetin množství požadovaného v rozhodnutí o autorizaci, nebo

c) celkové množství obalů, pro něž autorizovaná společnost uzavřela smlouvu o sdruženém plnění, netvoří po uplynutí 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o autorizaci alespoň 10 % hmotnostních všech obalů uvedených na trh nebo do oběhu v České republice, na které se vztahuje rozhodnutí o autorizaci.

(3) Jestliže valná hromada autorizované společnosti rozhodne, že autorizovaná společnost nebude nadále vykonávat činnost, pro kterou jí bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci, je autorizovaná společnost povinna bezodkladně tuto skutečnost oznámit Ministerstvu životního prostředí, které rozhodnutí o autorizaci zruší, a to nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí tohoto oznámení.

§ 27

(1) Účastníky řízení podle § 17 jsou žadatelé, kteří žádají o vydání rozhodnutí o autorizaci ve vztahu k těm druhům obalů, na které se má vztahovat rozhodnutí o autorizaci, a autorizované společnosti zajišťující sdružené plnění ve vztahu k těmto druhům obalů. To neplatí v případě řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o autorizaci podle § 17 odst. 8, jehož účastníkem je pouze dotčená autorizovaná společnost.

(2) Účastníky řízení podle § 25 jsou autorizované společnosti zajišťující sdružené plnění ve vztahu k těm druhům obalů, na které se rozhodnutí o změně autorizace má vztahovat.

(3) Účastníkem řízení podle § 26 je pouze dotčená autorizovaná společnost.

§ 28

Zánik rozhodnutí o autorizaci

(1) Rozhodnutí o autorizaci zaniká

a) jeho zrušením,

b) uplynutím doby jeho platnosti,

c) zánikem autorizované společnosti bez likvidace nebo zrušením s likvidací,

d) změnou právní formy autorizované společnosti nebo účinností smlouvy o převodu nebo pachtu jejího obchodního závodu.

(2) Zánikem rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 1 písm. a) nejsou dotčeny nároky osob, které měly s autorizovanou společností ke dni zániku rozhodnutí o autorizaci uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění, při vypořádání práv a povinností s autorizovanou společností.

§ 28a

Převod peněžních prostředků při zániku rozhodnutí o autorizaci

(1) Právnická osoba, jejíž rozhodnutí o autorizaci zaniklo, je povinna převést všechny dosud nevyužité peněžní prostředky získané z příspěvků osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu včetně výnosů z nich a peněžní prostředky tvořící rezervu autorizované společnosti, která plnění povinností těchto osob převzala. Je-li více takových autorizovaných společností, převede se každé z nich poměrná část těchto peněžních prostředků, která odpovídá poměru příspěvků uhrazených za obaly uvedené na trh nebo do oběhu za období posledních 24 měsíců přede dnem zániku rozhodnutí o autorizaci každou osobou uvádějící obaly na trh nebo do oběhu, která měla ke dni zániku rozhodnutí s autorizovanou společností, jejíž rozhodnutí o autorizaci zaniklo, uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění. Autorizovaná společnost, která převzala plnění povinností osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu, není oprávněna po těchto osobách vyžadovat opětovnou úhradu příspěvků za obaly jimi uvedené na trh nebo do oběhu do dne zániku rozhodnutí o autorizaci autorizované společnosti, s níž měla osoba uvádějící obaly na trh nebo do oběhu před převzetím povinností uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění.

(2) Povinnost stanovenou v odstavci 1 musí právnická osoba splnit do 180 dnů ode dne, kdy její rozhodnutí o autorizaci zaniklo, a to způsobem, který schválí Ministerstvo životního prostředí na návrh této právnické osoby. Ministerstvo životního prostředí poskytne této právnické osobě rovněž informace o tom, se kterými autorizovanými společnostmi a pro jaké množství obalů jednotlivé osoby uzavřely smlouvu o sdruženém plnění podle odstavce 1.

(3) Nelze-li peněžní prostředky převést v souladu s odstavcem 1 z důvodu, že osoba uvádějící obaly na trh nebo do oběhu neuzavřela smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou společností, převede právnická osoba odpovídající část peněžních prostředků do 180 dnů ode dne, kdy její rozhodnutí o autorizaci zaniklo, osobě uvádějící obaly na trh nebo do oběhu, která se rozhodla plnit povinnosti dle tohoto zákona samostatně podle § 13 odst. 1 písm. a), a je zapsána v Seznamu. V případě zbývajících nerozdělených peněžních prostředků se tyto peněžní prostředky převedou do 180 dnů ode dne uplynutí lhůty podle věty první poměrně jednotlivým autorizovaným společnostem zajišťujícím plnění povinností pro ty druhy obalů, pro které je zajišťovala právnická osoba, jejíž rozhodnutí o autorizaci zaniklo.

(4) Návrh na výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku nemůže být podán dříve, než budou splněny povinnosti stanovené v odstavcích 1 a 3. Ministerstvo životního prostředí vydá po doložení splnění těchto povinností na žádost právnické osoby podle věty první osvědčení o jejich splnění, které je povinnou součástí návrhu na výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku.

(5) V případě přeměny autorizované společnosti, v jejímž důsledku rozhodnutí o autorizaci zaniká, je autorizovaná společnost povinna před zápisem přeměny do obchodního rejstříku Ministerstvu životního prostředí doložit, že všechny nevyužité peněžní prostředky získané z příspěvků osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu včetně výnosů z nich a prostředky tvořící rezervu autorizované obalové společnosti byly převedeny v souladu s odstavcem 1 nebo 3. Návrh na zápis přeměny do obchodního rejstříku nemůže být podán před splněním této povinnosti. Splnění povinnosti doloží navrhovatel potvrzením Ministerstva životního prostředí.

(6) Zaniká-li rozhodnutí o autorizaci účinností smlouvy o převodu nebo pachtu obchodního závodu autorizované společnosti, a nebude-li splněna povinnost převést peněžní prostředky ve lhůtě podle odstavce 2 nebo 3, smlouva se od počátku ruší.

§ 29

Zveřejňování rozhodnutí o autorizaci

Seznam vydaných rozhodnutí o autorizaci, rozhodnutí o jejich změnách nebo o jejich zrušení, jakož i obsah těchto rozhodnutí s výjimkou údajů, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo ochrany osobních údajů, zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku.

HLAVA IV

REGISTRAČNÍ A EVIDENČNÍ POPLATKY

§ 30

(1) Za zápis do Seznamu (§ 14) se platí registrační poplatek ve výši 800 Kč a za evidenci v tomto Seznamu v následujících kalendářních letech se platí evidenční poplatek ve stejné výši vždy za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku.

(2) Za vydání rozhodnutí o autorizaci podle § 17 platí žadatel registrační poplatek ve výši 2 000 Kč. V každém následujícím kalendářním roce platí autorizovaná společnost za vedení evidence evidenční poplatek ve výši 800 Kč za každou osobu, s níž má autorizovaná společnost uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění alespoň po část kalendářního roku, a to za uplynulý kalendářní rok nejpozději do 15. února následujícího roku.

(3) Autorizovaná společnost není povinna platit evidenční poplatek podle odstavce 2 za osobu, se kterou měla uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění pouze po část kalendářního roku, pokud tato osoba za tuto část kalendářního roku uvedla na trh nebo do oběhu méně než 300 kg obalů.

(4) Ustanovení daňového řádu, podle kterého úrok z prodlení nevzniká v případě peněžitého plnění v rámci dělené správy, se v případě registračních a evidenčních poplatků nepoužije.

(5) Výnos registračních a evidenčních poplatků je příjmem rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky.

(6) Správcem registračních a evidenčních poplatků je Státní fond životního prostředí České republiky. Správu placení těchto poplatků vykonává celní úřad. Místní příslušnost celního úřadu se řídí podle sídla nebo místa pobytu daňového subjektu. O prominutí úroku z prodlení rozhoduje Ministerstvo životního prostředí.

HLAVA V

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S OBALY A ODPADY Z OBALŮ

§ 31

Správní úřady v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů

Státní správu v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů vykonávají

a) Ministerstvo životního prostředí,

b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,

c) krajské hygienické stanice (Hygienická stanice hlavního města Prahy),

d) Česká obchodní inspekce,

e) Státní zemědělská a potravinářská inspekce,

f) Česká inspekce životního prostředí,

g) Státní ústav pro kontrolu léčiv,

h) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv,

i) orgány Celní správy České republiky.

§ 32

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí jako ústřední správní úřad v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů

a) vede Seznam podle § 14,

b) vydává rozhodnutí o autorizaci po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu podle § 17 odst. 1 a rozhoduje o prodloužení platnosti rozhodnutí o autorizaci podle § 17 odst. 8,

c) vede seznam vydaných rozhodnutí o autorizaci, rozhodnutí o změně nebo zrušení rozhodnutí o autorizaci a zveřejňuje jej ve Věstníku Ministerstva životního prostředí podle § 29,

d) označuje ve výpisu emise akcionáře, kterým byla pozastavena akcionářská práva podle § 20a odst. 1,

e) rozhoduje po předchozím projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu o souhlasu se zrušením autorizované společnosti, s přeměnou autorizované společnosti, s převodem, pachtem nebo zástavou obchodního závodu autorizované společnosti nebo se změnou předmětu podnikání autorizované společnosti podle § 20a odst. 6 nebo o souhlasu s účinností smlouvy o převodu, pachtu nebo zastavení obchodního závodu autorizované společnosti podle § 20a odst. 7,

f) vede evidence podle § 23 odst. 3 věty první, souhrnnou evidenci podle § 15 odst. 2 a z nich zpracovává a vede celkovou evidenci,

g) kontroluje činnost autorizovaných společností podle § 24 odst. 1,

h) ukládá autorizované společnosti opatření ke zjednání nápravy podle § 24 odst. 2 písm. a) nebo zákaz zajišťovat sdružené plnění podle § 24 odst. 2 písm. d),

i) podává podnět České inspekci životního prostředí k zahájení řízení o přestupku autorizované společnosti podle § 24 odst. 2 písm. b),

j) rozhoduje o změně rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 25,

k) rozhoduje o zrušení rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 26,

l) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím České inspekce životního prostředí,

m) poskytuje Evropské komisi v požadovaném rozsahu a požadovaným způsobem údaje o nakládání s obaly a odpady z obalů v České republice,

n) zajišťuje, aby celkové množství využitých odpadů z obalů bylo v souladu s mezinárodními závazky, kterými je Česká republika vázána,23)

o) jmenuje po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu zástupce České republiky do výborů, komisí, odborných a pracovních skupin a dalších grémií založených v souladu s právem Evropské unie v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů,2)

p) zajišťuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vhodnou formou informování veřejnosti o úloze spotřebitelů při přispívání k opakovanému používání, využívání a recyklaci obalů a odpadu z obalů,

q) podává podnět České obchodní inspekci ke kontrole v oblasti nakládání s obaly,

r) zajišťuje pravidelný dialog mezi autorizovanými společnostmi, osobami uvádějícími obaly na trh nebo do oběhu, osobami nakládajícími s obaly a odpady z obalů, obcemi a spolky, jejichž činnost se týká tohoto zákona,

s) stanovuje tržní podíly autorizovaných společností, na základě kterých je podle § 21b prováděno vyrovnání nákladů, a v pravidelných intervalech je zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup,

t) usměrňuje koordinaci podle § 21c k dosažení shody mezi autorizovanými společnostmi a svolává k tomuto účelu podle potřeby jednání mezi autorizovanými společnostmi a Ministerstvem životního prostředí, přičemž v případě nedosažení shody v koordinované oblasti o řešení samo rozhodne, a

u) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup výši nákladů obcí na provoz systému zpětného odběru odpadů z obalů pro různé velikostní skupiny obcí, zjišťovaných pověřenou autorizovanou společností podle § 21c odst. 3.

§ 33

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává stanovisko Ministerstvu životního prostředí k žádosti o vydání rozhodnutí o autorizaci podle § 17 odst. 1, k žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o autorizaci podle § 17 odst. 8, k žádosti o předchozí souhlas podle § 20a odst. 6 a 7, ke změně rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 25 a ke zrušení rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 26 odst. 2.

§ 35

Krajské hygienické stanice

Krajské hygienické stanice (Hygienická stanice hlavního města Prahy) kontrolují plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití v případě obalů kosmetických prostředků;24) při zjištění porušení těchto povinností ukládají opatření k nápravě podle zákona o dozoru nad trhem s výrobky a správní tresty.

§ 36

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce

a) kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití, s výjimkou obalů kosmetických prostředků,24) obalů, které přicházejí do přímého styku s potravinami, obalů léčivých přípravků10) a obalů surovin pro přípravu humánních léčivých přípravků,10)

b) kontroluje zajištění zpětného odběru osobami, které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli; tyto osoby jsou povinny jí na žádost prokázat způsob zajištění zpětného odběru,

c) kontroluje zajištění prodeje nápojů ve vratných zálohovaných obalech u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, které uvádějí balené nápoje na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli,

d) v případě zjištění porušení povinností při kontrole podle písmene a), b) nebo c) ukládá opatření k nápravě podle zákona o dozoru nad trhem s výrobky a správní tresty.

§ 37

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce27) kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití v případě obalů, které přicházejí do přímého styku s potravinami; při zjištění porušení těchto povinností ukládá opatření k nápravě podle zákona o dozoru nad trhem s výrobky a správní tresty.

§ 38

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití v případě obalů humánních léčivých přípravků a obalů surovin pro přípravu humánních léčivých přípravků; při zjištění porušení těchto povinností ukládá opatření k nápravě podle zákona o dozoru nad trhem s výrobky a správní tresty.

§ 39

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití v případě obalů veterinárních léčivých přípravků a obalů surovin pro přípravu veterinárních léčivých přípravků; při zjištění porušení těchto povinností ukládá opatření k nápravě podle zákona o dozoru nad trhem s výrobky a správní tresty.

§ 40

Česká inspekce životního prostředí

(1) Česká inspekce životního prostředí28) kontroluje plnění

a) povinnosti zpětného odběru, s výjimkou povinnosti zpětného odběru uvedeného v § 36 písm. b), a povinnosti využití odpadu z obalů,

b) osvětové činnosti,

c) povinností podle § 10a, 12a, § 13 odst. 2, § 13a, § 23a odst. 5 a § 28a a

d) dalších povinností souvisejících s povinnostmi podle písmen a) až c).

(2) Při zjištění porušení povinností podle odstavce 1 ukládá Česká inspekce životního prostředí opatření podle zákona o dozoru nad trhem s výrobky a správní tresty a může uložit ochranné opatření podle § 43.

§ 41

Orgány Celní správy České republiky

(1) Celní úřady jsou oprávněny kontrolovat, zda obaly nebo obalové prostředky dovážené do České republiky nebo přepravované z členských států Evropské unie do České republiky splňují požadavky tohoto zákona. V případě pochybností, zda jsou naplněny podmínky tohoto zákona, celní úřady propustí kontrolované zboží do příslušného celního režimu nebo k další přepravě, dají podnět příslušnému kontrolnímu orgánu ke kontrole a současně uvědomí o tomto podnětu Ministerstvo životního prostředí.

(2) Pro účely výkonu státní správy v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů poskytuje Generální ředitelství cel na vyžádání Ministerstvu životního prostředí a České inspekci životního prostředí ze svých evidencí tyto informace o dovozech obalů ze zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie:

a) identifikační údaje deklaranta a příjemce, a to jméno nebo obchodní firmu, případně název, adresu sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) datum dovozu,

c) hrubou a čistou hmotnost zásilky,

d) zbožový kód,

e) druh a počet nákladových kusů,

f) popis zboží,

g) stát, ze kterého byl obal dovezen, a

h) měrnou jednotku a její počet.

(3) Poskytnutí informací podle odstavce 2 není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.

§ 42

Kontrola v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů

Inspektoři a pověření zaměstnanci správních úřadů vykonávajících působnost v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů podle tohoto zákona se při výkonu kontrolní činnosti prokazují průkazem vydaným příslušným kontrolním orgánem, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole.

HLAVA VI

OCHRANNÁ OPATŘENÍ A PŘESTUPKY

§ 43

Ochranná opatření

(1) Česká inspekce životního prostředí může s přihlédnutím k povaze a závažnosti porušení povinnosti podle tohoto zákona zakázat do zjednání nápravy uvádět na trh nebo do oběhu obaly, které nesplňují požadavky stanovené v § 10 odst. 1, nebo pozastavit uvádění takových obalů na trh nebo do oběhu. Při ukládání tohoto opatření postupuje Česká inspekce životního prostředí podle zákona o dozoru nad trhem s výrobky obdobně.

(2) Odvolání proti rozhodnutí o uložení opatření podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

§ 44

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vykonává činnost, k níž je třeba autorizace podle § 17, bez této autorizace, nebo bez autorizace nabízí třetím osobám uzavření smluv, jejichž obsahem je činnost, k jejímuž výkonu je autorizace třeba.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) jako osoba, která uvádí na trh obal, poruší povinnost stanovenou v § 3 odst. 1,

b) jako osoba, která uvádí na trh obal nebo obalový prostředek, nezajistí některou z podmínek uvádění obalů nebo obalových prostředků na trh podle § 4,

c) jako osoba, která uvádí na trh obal, nepředloží na požádání kontrolnímu orgánu technickou dokumentaci podle § 5 odst. 1 písm. a), nebo neinformuje průkazně své odběratele podle § 5 odst. 1 písm. b),

d) jako osoba, která uvádí na trh obalový prostředek, nepředloží na požádání kontrolnímu orgánu technickou dokumentaci podle § 5 odst. 2 písm. a), nebo neinformuje průkazně své odběratele podle § 5 odst. 2 písm. b),

e) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu výrobky, jejichž obaly jsou opakovaně použitelné, nebo vratné, neučiní opatření, která umožňují opakované použití opakovaně použitelných obalů podle § 7, nebo nezajistí opakované použití vratných obalů nebo využití odpadů z těchto obalů podle § 8,

f) jako osoba uvedená v § 9 poruší některou z povinností týkajících se vratných zálohovaných obalů podle § 9,

g) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, nezajistí zpětný odběr těchto obalů nebo odpadů z těchto obalů podle § 10 odst. 1,

h) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly uvedené v části B přílohy č. 4 k tomuto zákonu, nedosáhne stanovené minimální úrovně zpětného odběru odpadu z těchto obalů podle § 10 odst. 5,

i) jako osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly uvedené v části C nebo D přílohy č. 4 k tomuto zákonu neuhradí obci náklady podle § 10a odst. 1 nebo nesplní některou z povinností podle § 10a odst. 2 nebo 3,

j) jako osoba uvádějící na trh nebo do oběhu obaly neprovádí osvětovou činnost podle § 11 odst. 1 až 3,

k) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, nezajistí využití odpadů z obalů podle § 12,

l) jako osoba uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly uvedené v části B přílohy č. 4 k tomuto zákonu nezajistí povinný obsah recyklovaných plastů v obalu podle § 12a odst. 1 nebo neohlásí množství recyklovaných plastů, které použila v obalech podle § 12a odst. 3,

m) jako osoba uvádějící obaly na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli poruší zákaz ovlivňovat dodavatele ve výběru autorizované společnosti podle § 13 odst. 2,

n) v rozporu s § 13a odst. 2 nebo 3 si neurčí pověřeného zástupce nebo si ho určí v rozporu s § 13a odst. 4 nebo 5,

o) jako osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu obaly, poruší povinnost podat návrh na zápis do Seznamu podle § 14 odst. 1,

p) jako osoba zapsaná v Seznamu nesplní povinnost oznámit změny údajů podle § 14 odst. 9,

q) jako osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu, poruší některou z povinností evidence podle § 15,

r) jako osoba uvádějící obaly na trh nebo do oběhu nebo jako osoba uvedená v § 23 odst. 1 písm. c) neposkytne autorizované společnosti nezbytnou součinnost podle § 23a odst. 5, nebo

s) jako právnická osoba, jejíž rozhodnutí o autorizaci zaniklo, nepřevede peněžní prostředky podle § 28a.

(3) Autorizovaná společnost se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní některou z podmínek autorizace stanovených v rozhodnutí o autorizaci na základě § 17 odst. 7 písm. c) až f),

b) poruší některé z omezení autorizované společnosti podle § 20,

c) poruší zákaz konat valnou hromadu bez předložení výpisu z registru emise podle § 20a odst. 1,

d) v rozporu s § 20a odst. 2 umožní hlasování na valné hromadě osobě, které byla Ministerstvem životního prostředí pozastavena akcionářská práva, nebo osobě, která nebyla uvedena ve výpisu emise,

e) poruší zákaz uzavřít smlouvu podle § 20a odst. 3,

f) poruší zákaz uzavřít smlouvu podle § 20a odst. 5,

g) si nevyžádá předchozí souhlas Ministerstva životního prostředí k vydání usnesení valné hromady v případech uvedených v § 20a odst. 6,

h) stanoví podmínky uzavření smlouvy o sdruženém plnění v rozporu s § 21 odst. 1 písm. a),

i) neuzavře smlouvu o sdruženém plnění podle § 21 odst. 1 písm. b) nebo c),

j) uzavře smlouvu s obcí v rozporu s § 21 odst. 1 písm. d) nebo smlouvu s obcí odmítne uzavřít,

k) nezajišťuje sdružené plnění povinností osob uvádějících obaly na trh nebo do oběhu, se kterými uzavřela smlouvu o sdruženém plnění, v souladu s podmínkami stanovenými tímto zákonem a v rozhodnutí o autorizaci podle § 21 odst. 1 písm. e),

l) nesplní povinnost zajistit zpětný odběr prostřednictvím sběrných míst pro stanovený podíl obyvatel nebo obcí podle § 21 odst. 1 písm. f) nebo g),

m) nedosáhne stanovené minimální úrovně zpětného odběru odpadu z obalů podle § 21 odst. 1 písm. h),

n) nesplní povinnost zjišťovat výši průměrných nákladů obcí pro různé velikostní skupiny obcí podle § 21 odst. 1 písm. i) nebo zjišťovat podíl odpadů z obalů v tříděném komunálním odpadu a v odpadu, s nímž se nakládá v zařízeních na úpravu odpadů před jejich využitím spočívajícím v dotřídění odpadů podle § 21 odst. 1 písm. j),

o) nezajistí, aby výše peněžních příspěvků pokrývala náklady podle § 21 odst. 1 písm. k),

p) nesplní povinnost provádět ekomodulaci podle § 21 odst. 1 písm. l),

q) nezabezpečí, aby výše peněžních příspěvků nepřesahovala nezbytné náklady podle § 21 odst. 1 písm. m),

r) nesplní povinnost stanovovat nižší peněžní příspěvky podle § 21 odst. 1 písm. n),

s) nezveřejní informace podle § 21 odst. 1 písm. o),

t) nezveřejní smlouvy ve stanovené lhůtě podle § 21 odst. 1 písm. p),

u) nevypracuje metodiku způsobem podle § 21 odst. 3 nebo ji nezveřejní na svých internetových stránkách,

v) nesplní povinnost vyhotovit zprávu a zaslat ji Ministerstvu životního prostředí podle § 21 odst. 4, nebo

w) poruší zákaz sdělovat informace třetím osobám podle § 21 odst. 5.

(4) Autorizovaná společnost se dále dopustí přestupku tím, že

a) nesplní některou z povinností týkajících se rezervy podle § 21a,

b) nesplní některou z povinností týkajících se vyrovnání nákladů podle § 21b,

c) v souvislosti s koordinací podle § 21c

1. se nezapojí do koordinace nebo nedodrží dohodnutý postup potvrzený smlouvou podle § 21c odst. 1,

2. jako pověřená autorizovaná společnost nezašle zjištěné údaje o výši nákladů Ministerstvu životního prostředí podle § 21c odst. 3,

3. neoznámí ostatním autorizovaným společnostem nebo Ministerstvu životního prostředí záměr změnit způsob ekomodulace a provede jeho změnu bez shody s nimi podle § 21c odst. 5, nebo

4. se neřídí rozhodnutím vydaným podle § 21c odst. 7,

d) nevede stanoveným způsobem a ve stanoveném rozsahu evidence podle § 23 odst. 1 nebo neohlásí údaje z těchto evidencí Ministerstvu životního prostředí podle § 23 odst. 2, nebo

e) poruší některou z povinností týkajících se ověřování údajů auditorem podle § 23a.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poskytne v místě prodeje výrobků spotřebiteli plastovou odnosnou tašku jinak než způsobem uvedeným v § 3 odst. 3.

(6) Obec se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21b odst. 2 nebo 3 nevykáže každé z autorizovaných společností poměrnou část hmotnosti odpadů z obalů předaných v rámci obecního systému odpadového hospodářství nastaveného touto obcí nebo v rozporu s § 21b odst. 4 neuvědomí autorizovanou společnost.

§ 45

(1) Za přestupek podle § 44 lze uložit pokutu

a) do 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6,

b) do 500000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), c) až f), j), o) nebo p), odstavce 3 písm. t) anebo podle odstavce 5,

c) do 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. i), m), q) nebo r) anebo podle odstavce 3 písm. p), r) nebo s),

d) do 5000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. n), nebo

e) do 10000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, odstavce 2 písm. b), g), k), l) nebo s), odstavce 3 písm. a) až l), n), o), q) nebo u) až w) anebo podle odstavce 4.

(2) Za přestupek právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby podle § 44 odst. 2 písm. h) nebo § 44 odst. 3 písm. m) lze uložit pokutu až do výše, která se stanoví jako součin čísla označujícího počet procent chybějících k dosažení stanovené minimální úrovně zpětného odběru odpadů z obalů a částky 1000000 Kč.

§ 46

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba neodpovídá za přestupek podle § 44 odst. 2 písm. g) až l), jestliže k porušení povinnosti došlo do 3 měsíců ode dne, kdy autorizované společnosti, s níž právnická nebo podnikající fyzická osoba uzavřela smlouvu o sdruženém plnění, zaniklo rozhodnutí o autorizaci. Má se za to, že povinnosti podle § 10 odst. 1 a § 10a až 12a ve vztahu k obalům, které právnická nebo podnikající fyzická osoba uvedla na trh nebo do oběhu do 3 měsíců ode dne zániku rozhodnutí o autorizaci podle věty první, jsou splněné.

(2) Přestupky podle tohoto zákona projednává Krajská hygienická stanice, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv nebo Česká inspekce životního prostředí, a to v rozsahu své působnosti vymezené v § 35 až 40. Je-li podle rozsahu své působnosti příslušným k projednání přestupku více jak jeden správní orgán, přestupek projedná ten z příslušných správních orgánů, který jako první zahájil řízení. Správní orgán, který zahájí řízení, informuje o tom všechny správní orgány, které jsou k projednání přestupků podle tohoto zákona příslušné.

(3) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.

(4) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil, s výjimkou pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí, které jsou příjmem Státního fondu životního prostředí.

HLAVA VII

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ

§ 48

Pro účely plnění povinností využití odpadu z obalů podle § 12 a vedení evidence podle § 15 a 23 se kompozitní obaly a jiné obaly složené z více než jednoho materiálu vykazují podle materiálů obsažených v obalu. Od tohoto požadavku se lze odchýlit v případě, že daný materiál představuje nevýznamnou část obalu a nepředstavuje více než 5 % celkové hmotnosti obalu.

§ 49

Výkon působnosti orgánů Celní správy České republiky podle tohoto zákona se považuje za výkon správy daní s výjimkou řízení o přestupcích.

§ 50

Zmocňovací ustanovení

(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 9 odst. 9.

(2) Ministerstvo životního prostředí vydá vyhlášku podle § 9a odst. 3, § 10 odst. 6, § 11 odst. 4, § 15 odst. 4, § 21b odst. 7, § 23 odst. 5 a § 23a odst. 6.

(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku k provedení § 9 odst. 3.

§ 51

Přechodná ustanovení

(1) Osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, jsou povinny plnit povinnosti uvedené v § 3, § 4 odst. 1 písm. a) a c), § 5, 10 a 14 nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto zákona podle § 18 a 19 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

(3) Požadavky na uvádění na trh nebo do oběhu obalů vyrobených přede dnem účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

§ 51a

(1) Rozhodnutí vydaná Ministerstvem průmyslu a obchodu podle § 47 pozbývají platnosti ke dni účinnosti tohoto zákona.

(2) Řízení zahájená podle § 47, která nebyla skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ke dni účinnosti tohoto zákona zastavují.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ochraně spotřebitele

§ 52

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 452/2001 Sb., se mění takto:

V § 18 se odstavce 1, 2, 3, 5, 6 a 8 zrušují.

Dosavadní odstavce 4 a 7 se označují jako odstavce 1 a 2.

ČÁST TŘETÍ

Změna živnostenského zákona

§ 53

V zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb., se v § 3 odst. 3 na konci písmene ad) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ae), které včetně poznámky pod čarou č. 23l) zní:

"ae) činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního právního předpisu.23l)

23l) Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).".

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§ 56

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 66/2006 Sb. Čl. II

1. Řízení o správních deliktech zahájená a neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Požadavky na uvádění na trh nebo do oběhu obalů vyrobených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 25/2008 Sb. § 20

Osoba, na kterou se vztahuje povinnost zapsat se do Seznamu osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru nebo využití odpadu z obalů podle § 14 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, splní první ohlašovací povinnost prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí za rok 2011. Při ohlašování povinných údajů za rok 2008 až 2010 se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 149/2017 Sb. Čl. II

1. Ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2018, se použije při ohlašování údajů z evidencí autorizované společnosti za rok 2017 i tehdy, jsou-li tyto údaje ohlašovány po 31. prosinci 2017.

2. Ustanovení § 23 odst. 2 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2018, se poprvé použije při ohlašování údajů z evidencí autorizované společnosti za rok 2018.

3. Pro poplatkové povinnosti u registračních a evidenčních poplatků, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Při správě placení registračních a evidenčních poplatků podle zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nebyly ke dni účinnosti tohoto zákona zaplaceny, se použije § 30 odst. 6 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Státní fond životního prostředí České republiky předá celnímu úřadu nezbytné údaje o těchto nezaplacených poplatcích do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 545/2020 Sb. Čl. II

1. Řízení o žádosti o vydání rozhodnutí o autorizaci podle § 17 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nebylo pravomocně skončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Žadatel o autorizaci podle § 17 zákona č. 477/ 2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o jehož žádosti nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona

a) doplnit žádost tak, aby splňovala požadavky stanovené v § 17 odst. 3 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,

b) splnit požadavky stanovené v § 17 odst. 4 písm. a), b) a d) zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a

c) zahájit jednání s autorizovanými společnostmi a převzít způsob provádění ekomodulace autorizovaných společností podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Pokud bylo autorizované společnosti vydáno rozhodnutí o autorizaci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, autorizovaná společnost rezervu podle § 21a zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vytváří, udržuje a v případě jejího čerpání doplňuje tak, aby do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona dosahovala její výše k poslednímu dni každého účetního období nejméně 50 % celkových nákladů autorizované společnosti podle poslední schválené řádné nebo mimořádné účetní závěrky za předcházející účetní období.

4. Pokud ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona působí na území České republiky více autorizovaných společností, jsou povinny jednat v rámci koordinace podle § 21c o dosažení shody na způsobu provádění ekomodulace; pokud ke shodě nedojde do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, rozhodne o způsobu provádění ekomodulace Ministerstvo životního prostředí na základě návrhů řešení předložených autorizovanými společnostmi.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 609/2020 Sb. Čl. XXVIII

1. Úrok z prodlení podle zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, u kterého ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvají podmínky pro jeho vznik, se uplatní do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se na tento úrok použije zákon č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Na řízení a jiné postupy související s uplatněním úroku z prodlení podle zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije zákon č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 244/2022 Sb. Čl. IV

1. Bylo-li autorizované společnosti vydáno rozhodnutí o autorizaci přede dnem 4. července 2018, přizpůsobí svou činnost tak, aby splňovala požadavky vyplývající ze zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 31. prosince 2022.

2. Ustanovení § 23 odst. 1 písm. d) zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije při ohlašování údajů z evidencí autorizované společnosti za rok 2022. Ustanovení § 23 odst. 1 písm. g) zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije při ohlašování údajů z evidencí autorizované společnosti za rok 2023.

3. Žadatel o autorizaci podle § 17 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o jehož žádosti nebylo pravomocně rozhodnuto přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona doplnit žádost tak, aby splňovala požadavky stanovené v § 17 odst. 3 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Povinnost podle § 10a zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije pro osoby uvádějící na trh nebo do oběhu jednorázové plastové obaly uvedené v části C nebo D přílohy č. 4 k tomuto zákonu ode dne 1. ledna 2023. Autorizovaná společnost, které bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci po dni 4. července 2018, přizpůsobí svou činnost do 30. června 2024 tak, aby mohla zajišťovat plnění této povinnosti v rámci sdruženého plnění.

5. Ustanovení § 12a odst. 3 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije při ohlašování množství recyklovaných plastů použitých v jednorázových plastových obalech uvedených v části B přílohy č. 4 k tomuto zákonu za rok 2023.

6. Smlouva o sdruženém plnění, uzavřená podle zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za smlouvu o sdruženém plnění podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 477/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

Příloha č. 1 k zákonu č. 477/2001 Sb.

Kritéria a názorné příklady upřesňující pojem obal

Kritérium 1

Výrobek, který odpovídá definici obalu uvedené v § 2 písm. a) a zároveň plní nebo může plnit i jinou funkci než funkci obalu, se považuje za obal pouze tehdy, pokud

a) není nedílnou součástí jiného výrobku,

b) není nezbytný k tomu, aby uzavíral, nesl nebo uchovával tento výrobek po dobu jeho životnosti a

c) nejsou všechny části určeny k tomu, aby byly společně používány, spotřebovány nebo odstraněny.

Názorné příklady ilustrující použití kritéria 1

Obal

Krabice na cukrovinky

Fóliový přebal pouzdra na CD

Poštovní sáčky na katalogy a časopisy (s tiskovinou uvnitř)

Papírové košíčky na pečení prodávané s pekařským nebo cukrářským výrobkem

Role, trubice, dutinky a válce, na kterých jsou navinuty flexibilní materiály, například plastová fólie, hliníková fólie (alobal) nebo papír, kromě rolí, trubic, dutinek a válců, které slouží jako součást výrobních strojů a které se nepoužívají k prezentaci výrobku jako prodejní jednotky

Květináče, které jsou určeny pouze k prodeji a přepravě rostlin a ne pro celou dobu života rostliny

Skleněné lahve na injekční roztoky

Válcové obaly na CD typu „spindle“ (prodávané s CD, nejsou určeny k uchovávání disků)

Ramínka na šaty (prodávaná s oděvem)

Krabičky zápalek

Systémy sterilní bariéry (sáčky, tácky a materiály nutné k zachování sterility výrobku)

Kapsle do nápojových systémů

Opakovaně plnitelné ocelové lahve používané pro různé druhy plynů, kromě hasicích přístrojů

Předmět, který není obalem

Květináče určené pro celou dobu života rostliny

Pouzdra, kufříky a kazety na nástroje a nářadí

Čajové sáčky

Voskové vrstvy na sýrech

Střívka uzenin

Ramínka na šaty (prodávaná samostatně)

kávové polštářky z filtrového papíru odstraněné spolu s použitým kávovým produktem

Náplně do tiskáren

Pouzdra na CD, DVD a video (prodávané spolu s diskem CD, DVD nebo videem uvnitř pouzdra)

Válcové obaly na CD typu „spindle“ (prodávané prázdné, určené k uchovávání CD)

Rozpustné sáčky na detergenty

Svítilny na hrob (nádoby na svíčky)

Mechanický mlýnek (zabudovaný v nádobě, kterou lze znovu naplnit, například plnitelný mlýnek na pepř)

Kritérium 2

Předměty navržené a určené k tomu, aby byly plněny v místě prodeje, se považují za obaly, pokud plní funkci obalu.

Názorné příklady ilustrující použití kritéria 2

Obal, který je navržen a určen k plnění v místě prodeje

Odnosné papírové nebo plastové tašky a sáčky

Jednorázové talíře a kelímky

Přilnavá fólie

Sendvičové sáčky

Hliníková fólie

Plastová fólie pro vyčištěné oděvy z prádelen

Předmět, který není obalem

Míchátko

Jednorázové příbory

Balicí papír (prodávaný samostatně)

Papírové formy na pečení (prodávané prázdné)

Papírové košíčky na pečení prodávané bez pekařského nebo cukrářského výrobku

Kritérium 3

Součásti obalu a pomocné prvky začleněné v obalu se považují za části obalu, v němž jsou začleněny. Pomocné prvky, které jsou zavěšené přímo na výrobku nebo jsou k výrobku připevněné a plní funkci obalu, se považují za obal pouze tehdy, pokud

a) nejsou nedílnou součástí tohoto výrobku a

b) nejsou-li všechny části určeny k tomu, aby byly společně spotřebovány nebo odstraněny.

Názorné příklady ilustrující použití kritéria 3

Obal

Štítky a visačky, které jsou přímo zavěšeny na výrobku nebo jsou k výrobku připevněny

Předmět, který je součástí obalu

Kartáč řasenky, který je součástí uzávěru řasenky

Samolepicí etikety, které jsou nalepeny na jiné části obalu

Sponky, spony, svorky

Plastové převlečné etikety (smrštitelné)

Dávkovač, který je součástí uzávěru nádoby s detergenty

Mechanický mlýnek (zabudovaný v nádobě, kterou nelze znovu naplnit a která je naplněna produktem, například mlýnek na pepř naplněný pepřem)

Předmět, který není obalem

Štítky RFID pro identifikaci na základě rádiové frekvence

Příloha č. 2 k zákonu č. 477/2001 Sb.

SYSTÉMY ZAJIŠTĚNÍ OPAKOVANÉHO POUŽITÍ OBALŮ

A. Systémy pro zajištění opakovaného použití obalu jsou:

1. Uzavřený systém - systém, ve kterém je opakovaně použitelný obal uváděn do oběhu osobou nebo organizovanou skupinou osob;

2. Otevřený systém - systém, ve kterém je uváděn do oběhu opakovaně použitelný obal mezi blíže neurčenými osobami;

3. Smíšený systém - systém sestávající se ze dvou částí:

a) opakovaně použitelný obal, který zůstává u konečného uživatele, pro který neexistuje žádný systém zpětného rozdělování vedoucí ke komerčnímu opakovanému naplnění,

b) jednorázový obal, který se použije jako pomocný výrobek pro přepravu obsahu k opakovanému naplnění obalu.

B. Kritéria pro zajištění systému opakovaného použití obalu

Požadavky na opakovaně použitelné obaly jsou stanoveny kombinací požadavků na samotný obal a na systém opakovaného použití obalu, v němž je funkční.

1. Kritéria pro uzavřený systém:

a) opakovaně použitelný obal je trvale ve vlastnictví osoby nebo organizované skupiny osob;

b) obal je opakovaně uváděn na trh osobou nebo organizovanou skupinou osob, která ho vlastní;

c) konstrukční typ obalu je stanoven podle specifikací odsouhlasených účastníky tohoto systému a je také podle těchto specifikací používán;

d) systémy shromažďování a zpětného rozdělování těchto obalů jsou v patřičném sběrném místě;

e) osoby nebo organizované skupiny osob jsou povinny převzít zpět opakovaně použitelný obal, který byl použit v souladu s dohodnutými specifikacemi;

f) všechny osoby uvádějící na trh obal podávají informace o použití obalu a místech, kde je možné obal ponechat pro účel opakovaného použití;

g) je používán systém kontroly na základě dohodnuté specifikace odsouhlasené mezi účastníky systému.

2. Kritéria pro otevřený systém:

a) uživatel obalu může sám rozhodnout, zda obal bude opakovaně použit;

b) opakovaně použitelný obal je vždy ve vlastnictví toho, kdo jej právě užívá;

c) konstrukční typ obalu je stanoven podle obecně přijatých specifikací;

d) obnova obalu k opakovanému použití může být zajištěna uživatelem obalu nebo je dostupná na trhu;

e) systémy shromažďování a zpětného rozdělování těchto obalů mohou být v patřičném sběrném místě;

f) je používán systém kontroly na základě všeobecně přijaté specifikace.

3. Kritéria pro smíšený systém:

a) opakovaně použitelný obal zůstává vždy konečnému uživateli, je v jeho vlastnictví a je jím opakovaně plněn s použitím pomocného výrobku (náhradního balení);

b) na trhu jsou dostupné pomocné výrobky (náhradní balení);

c) všechny osoby uvádějící na trh obal podávají informace, jak opakovaně použitelný obal dále použít (naplnit).

Příloha č. 3 k zákonu č. 477/2001 Sb.

Požadovaný rozsah recyklace a celkového využití obalového odpadu

A: recyklace

B: celkové využití

Odpady z obalůod 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2029od 1. 1. 2030 do 31. 12. 2034od 1. 1. 2035
ABABABAB
%%%%%%%%
Papírových a lepenkových75758585
Skleněných75757575
Plastových50505555
Železných55708080
Hliníkových-355060
Dřevěných15253030
Prodejních určených spotřebiteli5055505550555055
Celkem7075758075807580

1. Požadovaného rozsahu recyklace a celkového využití obalového odpadu je nutné dosáhnout v každém kalendářním roce stanoveného období.

2. Míra recyklace a celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli se stanoví jako podíl množství využitého obalového odpadu získaného zpětným odběrem od spotřebitelů a množství prodejních obalů, které osoba uvedla na trh nebo do oběhu. Ve jmenovateli nejsou zahrnuty prodejní obaly, které jsou současně průmyslovými obaly.

3. Za obaly z jednoho materiálu lze považovat pouze takové obaly, ve kterých daný materiál tvoří alespoň 95 % hmotnosti obalu.

4. Recyklace a celkové využití jsou určeny v procentech hmotnostních a recyklace se zahrnuje do celkového využití jako jedna z jeho forem, společně s energetickým využitím a biologickým rozkladem podle § 4 odst. 1 písm. c).

Příloha č. 4 k zákonu č. 477/2001 Sb.

Jednorázové plastové obaly a obalové prostředky, na které se vztahují opatření k omezení jejich dopadu na životní prostředí

Část A

Jednorázové plastové obaly, ke kterým se vztahuje požadavek připevněného uzávěru nebo víčka

Nádoby na nápoje o objemu až 3 litry, tj. nádoby, které se používají k pojmutí kapalin, např. nápojové lahve, včetně jejich uzávěrů a víček, a nápojové obaly z kompozitních materiálů, včetně jejich uzávěrů a víček, s výjimkou

a) skleněných nebo kovových nádob na nápoje, které mají uzávěry a víčka vyrobené z plastu, a

b) nádob na nápoje určených a používaných na potraviny pro zvláštní lékařské účely podle čl. 2 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, které jsou v kapalné formě.

Část B

Jednorázové plastové obaly, ke kterým se vztahují požadavky na minimální úroveň zpětného odběru a obsah recyklovatelného plastu

Nápojové lahve o objemu až 3 litry, včetně jejich uzávěrů a víček, s výjimkou

a) skleněných nebo kovových nádob na nápoje, které mají uzávěry a víčka vyrobené z plastu, a

b) nápojových lahví určených a používaných na potraviny pro zvláštní lékařské účely podle čl. 2 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, které jsou v kapalné formě.

Část C

Jednorázové plastové obaly a obalové prostředky, ke kterým se vztahují požadavky na úhradu nákladů na úklid odpadu, osvětovou činnost a na určení pověřeného zástupce

1. Sáčky a balení zhotovené z pružného materiálu, které obsahují potraviny určené k okamžité spotřebě z těchto sáčků nebo balení bez jakékoli další přípravy.

2. Nádoby na nápoje o objemu až 3 litry, tj. nádoby, jež se používají k pojmutí kapalin, např. nápojové lahve, včetně jejich uzávěrů a víček, a nápojové obaly z kompozitních materiálů, včetně jejich uzávěrů a víček, s výjimkou skleněných nebo kovových nádob na nápoje, které mají uzávěry a víčka vyrobené z plastu, včetně jejich uzávěrů a víček.

3. Plastové odnosné tašky.

Část D

Jednorázové plastové obaly a obalové prostředky, ke kterým se vztahují požadavky na úhradu nákladů na úklid odpadu, osvětovou činnost, na určení pověřeného zástupce a požadavky podle § 15b

1. Nápojové kelímky, včetně jejich uzávěrů a víček.

2. Nádoby na potraviny, tj. nádoby, jako jsou krabičky s víkem či bez něj, jež se používají k pojmutí potravin, které jsou

a) určeny k okamžité spotřebě, a to buď na místě, nebo k odnesení s sebou,

b) obvykle spotřebovávány z této nádoby a

c) připraveny ke spotřebě bez jakékoli další přípravy, jako je vaření nebo ohřívání, včetně nádob na potraviny používaných pro rychlé občerstvení nebo jiná jídla připravená k okamžité spotřebě, s výjimkou nádob na nápoje, talířů a sáčků a balení obsahujících potraviny.

Příloha č. 5 k zákonu č. 477/2001 Sb.

Naměřené hodnoty koncentrace těžkých kovů

Tabulka č. 1 Naměřené hodnoty koncentrací těžkých kovů ve sklovinách jednotlivých tavicích agregátů v mikrogramech na gram

Agregát č.1234...X
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Pokud v některém měsíci přesáhne v některém agregátu naměřená hodnota koncentrace těžkých kovů hodnotu 200 mikrogramů na gram, začnou se hodnoty naměřené po dobu dalších 12 měsíců zapisovat do tabulky č.2.

Tabulka č. 2 Naměřené hodnoty koncentrace těžkých kovů ve sklovinách tavicího agregátu č. _ v mikrogramech na gram pro účely ohlášení Ministerstvu životního prostředí

Tavicí agregát č. _
MěsícDatum měřeníNaměřená hodnota
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Součetxxx
Roční průměr Pxxx
P-200xxx

Je-li součet P - 200 v některém tavicím agregátu větší než nula, je nutno pro tento agregát podat hlášení na Ministerstvo životního prostředí.

Hlášení obsahuje:

1. naměřené hodnoty

2. popis použitých metod měření

3. podezřelé zdroje zjištěných koncentrací těžkých kovů

4. podrobný popis opatření přijatých ke snížení koncentrací těžkých kovů

1) Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/20/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/720 ze dne 29. dubna 2015, kterou se mění směrnice 94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.

3) Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 8/1985 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění.
Úmluva o mezinárodním civilním letectví, vyhlášená ve Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé pod č. 147/1947 Sb.
Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění.

4) Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech.

5) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7a) § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8) Zákon č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek, ve znění nařízení vlády č. 258/2001 Sb.

9) Například zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zákon č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 477/2001 Sb.

9a) Vyhláška č. 379/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla, jejich vlastnosti a způsoby označování výrobků z křišťálového skla.

9b) Rozhodnutí Komise 2001/171/ES ze dne 19. února 2001, kterým se stanoví podmínky pro odchylku u skleněných obalů týkající se úrovní koncentrací těžkých kovů stanovených ve směrnici 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.

9c) Přílohy č. I až VII rozhodnutí Komise 97/129/ES ze dne 28. ledna 1997, kterým se zavádí identifikační systém pro obalové materiály podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech.

10) Zákon č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

11) § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

13) Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších změn a doplnění.

13a) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

15) § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

16) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

19) Například obchodní zákoník.

20) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

23) Článek 6 odst. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech z 20. prosince 1994.

24) Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

27) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

28) Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa.

29) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

31) Část šestá zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

33) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.

34) Například zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

35) § 59 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

36) § 1820 zákona č. 89/2012 Sb.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).