Hlavní navigace

Zákon o správních poplatcích

Zákon 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích

Platnost od 17. 12. 2004 , účinnost od 16. 1. 2005

Celé znění

634/2004 Sb. Zákon o správních poplatcích

634

ZÁKON

ze dne 26. listopadu 2004

o správních poplatcích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen "poplatky") a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy (dále jen "správní úřad").

§ 2

Předmět poplatků

(1) Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy (dále jen "úkon"). Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu (dále jen "sazebník"). Sazebník v jednotlivých položkách dále obsahuje případné osvobození od poplatku, úkony, které nejsou předmětem poplatku, zmocnění správního úřadu při stanovení výše poplatku, popřípadě poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům.

(2) Úkony zahájené správním úřadem z moci úřední, s výjimkou místního šetření, a úkony související s přestupkovým a s trestním řízením nejsou předmětem poplatku, nestanoví-li sazebník jinak.

§ 3

Poplatník

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

(2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a nerozdílně, nestanoví-li sazebník jinak.

§ 4

Sazby poplatků a zaokrouhlování

Sazby poplatků jsou stanoveny v sazebníku pevnou částkou nebo procentem u poplatku, jehož základ je vyjádřen v penězích (dále jen „procentní poplatek“). Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky korun českých nahoru. Procentní poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.

§ 5

Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení

(1) Poplatky vyměřuje, vybírá a vymáhá správní úřad příslušný k provedení úkonu, nestanoví-li sazebník jinak.

(2) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu, a to podle jeho vymezení v jednotlivých položkách sazebníku, nestanoví-li sazebník jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této lhůtě, vyzve ho správní úřad, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení poplatku, která je rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. Ve výzvě k zaplacení poplatku správní úřad zároveň upozorní poplatníka na důsledky nezaplacení poplatku. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení.

(3) Procentní poplatky a další poplatky, o nichž tak stanoví sazebník, vyměřuje správní úřad platebním výměrem a jsou splatné ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení platebního výměru. Obdobně vyměřuje správní úřad nedoplatky na poplatku.

(4) Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, správní úřad zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede, nestanoví-li sazebník jinak. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, postupuje správní úřad v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud již nerozhodl o zastavení řízení. Je-li však poplatek zaplacen nejpozději do konce běhu odvolací lhůty proti tomuto rozhodnutí, pozbývá rozhodnutí platnosti a správní úřad tuto skutečnost vyznačí formou úředního záznamu ve spise.

(5) Správní úřad vydá výsledek provedeného úkonu vždy až po zaplacení poplatku, nestanoví-li sazebník jinak. Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními právními předpisy neběží v době ode dne doručení výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokazatelného zaplacení poplatku.

(6) Penále, úrok z prodlení ani úrok za dobu posečkání s placením poplatku, stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím správu daní, se neuplatňují.

§ 6

Placení poplatku

(1) Poplatky se platí v české měně, nestanoví-li tento zákon jinak (odstavce 2, 3 a 5).

(2) České zastupitelské úřady vyměřují procentní poplatky v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Vztahuje-li se předmět úkonu, prováděný českým zastupitelským úřadem, k peněžním prostředkům poplatníka a tyto prostředky má český zastupitelský úřad u sebe, může procentní poplatek vybrat srážkou z těchto prostředků.

(3) Poplatky stanovené pevnou částkou mohou české zastupitelské úřady vybírat rovněž

a) v měně státu, v němž mají své sídlo, nebo

b) v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován kurs devizového trhu této měny.

(4) Pro účely placení poplatku podle odstavců 2 a 3 provede český zastupitelský úřad přepočet na cizí měnu a naopak podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího lhůtám splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou nebo vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující kalendářní měsíc. Pro přepočet měn, jejichž kurs devizového trhu Česká národní banka nevyhlašuje, použije český zastupitelský úřad kurs amerického dolaru k místní měně vyhlášený centrální bankou státu, v němž má český zastupitelský úřad sídlo, a to rovněž k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce, také po celý následující kalendářní měsíc.

(5) Poplatky placené na českých hraničních přechodech mohou správní úřady vybírat rovněž v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují.

(6) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí správní úřad na českém hraničním přechodu podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek týdne, který předchází dni splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou, nebo dni splatnosti poplatku vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující týden. Přeplatek na poplatku (§ 7 odst. 2), který byl zaplacen v cizí měně, může správní úřad vrátit v české měně.

(7) Poplatky přepočítávané z české měny na cizí měnu a naopak se zaokrouhlují na celé měnové jednotky nahoru, nestanoví-li sazebník jinak.

(8) Poplatky se platí na zvláštní účet státního rozpočtu s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných orgány územních samosprávných celků, Českou národní bankou, českými zastupitelskými úřady a poplatků vyměřovaných a vybíraných na českých hraničních přechodech. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky příslušný správní úřad se souhlasem Ministerstva financí. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí a způsob placení poplatků u orgánů územních samosprávných celků si určí tyto orgány podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.

(9) U českého zastupitelského úřadu nelze poplatek platit bezhotovostním převodem, neurčí-li tento úřad jinak. Český zastupitelský úřad postupem podle daňového řádu určí a zveřejní poplatky, které lze platit bezhotovostním převodem, a podmínky, které je nutné při těchto platbách dodržet, včetně případného omezení okruhu platebních služeb, které lze při tom použít.

§ 7

Vracení poplatku

(1) Správní úřad vrátí poplatek v plné výši na žádost osoby, která poplatek zaplatila,

a) nebyl-li proveden požadovaný úkon, vymezený v jednotlivých položkách sazebníku, a nejde-li o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení,

b) byl-li zaplacen poplatek, který není stanoven v sazebníku,

c) byl-li zaplacen poplatek osobou, která není podle tohoto zákona poplatníkem.

(2) Správní úřad vrátí na žádost poplatníka částku, o kterou zaplatil poplatník na poplatku více, než činí sazba stanovená v sazebníku (dále jen "přeplatek na poplatku").

(3) Proti rozhodnutí o vrácení poplatku a rozhodnutí o vrácení přeplatku na poplatku podle odstavců 1 a 2 není přípustný opravný prostředek.

(4) Zaplatil-li poplatník poplatek až po dni nabytí právní moci rozhodnutí správního úřadu o zastavení řízení podle § 5 odst. 4, vrátí správní úřad na žádost poplatníka nejvýše 50 % zaplaceného poplatku, a to jen přesahuje-li výše poplatku částku 100 Kč.

(5) O vrácení poplatku, jeho části nebo přeplatku na poplatku rozhoduje a poplatek, jeho část nebo přeplatek na poplatku vrací správní úřad, kterému byl poplatek zaplacen.

(6) Odstavce 1 až 5 se při vracení poplatku nepoužijí, stanoví-li sazebník jinak.

§ 8

Osvobození od poplatku

(1) Od poplatků jsou osvobozeny

a) státní orgány a státní fondy,

b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

e) fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána.

(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony

a) související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o zaměstnanosti, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu osoby se zdravotním postižením a s výjimkou poplatku za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle právních předpisů o sociálních službách a podle zákona o zaměstnanosti,

b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední,

c) pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku,

d) pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem,

e) pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem, s výjimkou položky 1 bod 1 písmeno m),

f) pro účely využití volebního práva,

g) související s poskytováním dočasné ochrany cizincům,

h) stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána,

i) prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení.

(3) Na výsledku úkonu osvobozeného podle odstavce 2 písm. a) až i) vyznačí správní úřad účel, k němuž byl proveden.

(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.

(5) V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit poplatek anebo upustit od jeho vybrání.

§ 9

Sleva na poplatku

Správní úřad sníží poplatek o 20 %, nejvýše však o 1000 Kč, pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby. To neplatí, pokud žádost nebo jiný návrh nelze podat jinak než na tomto elektronickém formuláři. Sleva na poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

§ 10

Dohled finančních úřadů na příjmy státního rozpočtu

(1) Finanční úřady kontrolují u správních úřadů, zda poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu vyměřovány, vybírány, placeny, popřípadě vraceny. Místní příslušnost finančních úřadů se řídí sídlem správního úřadu, u něhož se kontrola provádí.

(2) Zjistí-li finanční úřad nesprávný postup, upozorní v zápisu z kontroly správní úřad na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky na poplatcích a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy.

(3) Bylo-li právo vymáhat nedoplatek na poplatku promlčeno, uloží finanční úřad správnímu úřadu, rozhodnutím podle správního řádu, zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu, a to z rozpočtových prostředků tohoto správního úřadu.

§ 11

Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 12

Zmocňovací ustanovení

Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda nařízením na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu1)

a) provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku,

b) osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory a havarijní službu.

§ 13

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vyhláška č. 81/1995 Sb., o osvobození od správních poplatků.

3. Vyhláška č. 270/1998 Sb., o osvobození od správního poplatku.

§ 14

Účinnost

(1) Tento zákon nabývá účinnosti třicátý den po jeho vyhlášení, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.

(2) Položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.

(3) Dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pozbývají platnosti položky 117 a 144 sazebníku.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 56/2006 Sb. Čl. XIX

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 130/2008 Sb. Čl. IV

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 24 části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud bylo na správním poplatku zaplaceno více, než je stanoveno v položce 24 části I přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, správní úřad rozdíl poplatníkovi vrátí.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 297/2008 Sb. Čl. VI

Bylo-li řízení nebo jiný úkon ve věci poplatku zahájen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 300/2011 Sb. Čl. IV

Správní poplatek podle položky 21 písm. b) přílohy k zákonu o správních poplatcích účinné do dne účinnosti tohoto zákona bude vyměřen naposledy za účetní období, které započalo v roce 2011.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 458/2011 Sb. Čl. LXXVIII

1. Bylo-li řízení, které je předmětem správního poplatku podle položky 21 písm. a), c), e) nebo f) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, postupuje se při stanovení sazby a výpočtu tohoto poplatku podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se správní poplatek stane splatným ode dne nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona.

2. Správní poplatek podle položky 21 písm. b) nebo d) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti čl. VII tohoto zákona, se stanoví naposledy za kalendářní rok 2011 s tím, že při stanovení jeho sazby a při jeho výpočtu se postupuje podle dosavadních právních předpisů.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 241/2013 Sb. Čl. XIII

Přijetí žádosti o souhlas ke změně statutu standardního fondu, změnu povolení k činnosti investiční společnosti a změnu povolení k činnosti samosprávného investičního fondu se do dne 30. června 2014 nezpoplatňuje.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 279/2013 Sb. Čl. XIX

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 249/2014 Sb. Čl. II

Návrh na zahájení řízení o určení právního vztahu a návrh na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nepodléhají správnímu poplatku.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 257/2014 Sb. Čl. III

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 121 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle položky 121 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i v případě, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 137/2016 Sb. Čl. VIII

Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položek 5 a 22 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 148/2016 Sb. Čl. VIII

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 188/2016 Sb. Čl. XV

1. Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 21 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této části se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části.

2. V případě přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry nebo žádosti o změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ode dne nabytí účinnosti této části do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti tohoto zákona se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této části.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 195/2017 Sb. Čl. VII

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem namísto občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nepodléhá správnímu poplatku.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 204/2017 Sb. Čl. IX

Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 206/2017 Sb. Čl. VI

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle položky 9 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle položky 9 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i v případě, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 222/2017 Sb. Čl. XVI

Byla-li žádost o povolení k pobytu cizince nebo žádost o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podléhá vydání povolení k pobytu cizince a prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 371/2017 Sb. Čl. XI

Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 171/2018 Sb. Čl. VII

Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 65 přílohy k zákonu č. 634/ /2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 176/2019 Sb. Čl. XI

1. Byl-li tiskopis k ověření pozvání cizince do České republiky přijat Policií České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podléhá ověření pozvání cizince do České republiky správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Byla-li žádost o povolení k pobytu cizince podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, podléhá vydání povolení k pobytu cizince správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 209/2019 Sb. Čl. VI

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným v den nebo po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 117/2020 Sb. Čl. IV

Správnímu poplatku nepodléhá vydání českého národního průkazu průvodce I. a II. stupně, jde-li o žádosti o vydání českého národního průkazu průvodce podané do 28. února 2021.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 501/2020 Sb. Čl. V

1. Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Vydání rozhodnutí o schválení projektu pokusů ve správních řízeních, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, nepodléhají správnímu poplatku.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 349/2023 Sb. Čl. LXVII

1. Zaplatit poplatek kolkovou známkou vydanou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona lze v případech podle § 6 odst. 8 věty první zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud podání opatřené kolkovou známkou bude učiněno nebo podáno k poštovní přepravě nejpozději dne 31. prosince 2024. V případě zaplacení poplatku kolkovou známkou se i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije ustanovení § 7 odst. 5 vět druhé a poslední zákona č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Kolkovou známkou podle bodu 1 nelze platit správní poplatek podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.

Příloha

Sazebník

ČÁST I

Položka 1

1. Přijetí žádosti nebo návrhu
a) o vyslovení neúčinnosti doručení nebo navrácení lhůty v předešlý stav300
b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování300
c) o prominutí příslušenství daně1 000
d) o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí 400
e) na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně300
f) o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku300
g) o povolení úlevy na dani nebo cle1 000
h) na vydání povolení podle zákona o spotřebních daních1 000
i) na změnu povolení podle zákona o spotřebních daních200
j) o vydání povolení snížit zajištění spotřební daně nebo upustit od jeho poskytnutí podle zákona upravujícího spotřební daně nebo o snížení úhrady nebo zajištění podle zákona upravujícího spotřební daně 1 000
k) na vydání povolení k prodeji za ceny bez spotřební daně podle zákona o spotřebních daních2 000
l) na vydání povolení k prodeji za ceny bez daně z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty2 000
m) o informaci pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem 2 000
n) o vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle daňového řádu10 000
2. Vydání potvrzení
a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu100
b) o daňovém domicilu100
Osvobození
Od poplatku podle bodu 1 písm. n) jsou osvobozeny žádosti o závazné informace o sazebním zařazení zboží nebo žádosti týkající se závazné informace o původu zboží podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.
Předmětem poplatku není
Přijetí žádostí uvedených v bodě 1 písmenech c) a g) této položky, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.
Poznámky
1. Podle této položky postupují správní úřady, které vedou řízení podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, podle celního zákona, zákona o spotřebních daních nebo zákona o dani z přidané hodnoty. Poplatky se platí u toho správního úřadu, který je příslušný o žádosti nebo návrhu rozhodnout. Daní se podle této položky pro účely tohoto zákona rozumí příjmy státního rozpočtu, Národního fondu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků, ve smyslu zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.
2. Poplatky podle bodu 1 této položky se vybírají za každou daň, které se žádost daňového subjektu týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost více daňových subjektů. Poplatek se vybírá jen jednou, jde-li o daň ze společného předmětu zdanění.
3. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů, uváděných pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků.

Položka 2

a) Nahlédnutí na konkrétní zápis v matriční knize, nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu nebo nahlédnutí do druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 na konkrétní zápis50
b) Nahlédnutí do živnostenského
nebo leteckého rejstříku20
každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží
c) Ohlášení změny místa trvalého pobytu50
za osoby uvedené na jednom při hlasovacím lístku
d) Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci obyvatel a podání návrhu na zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území České republiky podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky a zákona o azylu za každou osobu100
e) Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky100
f) Vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v druhopisech matričních knih vedených do 31. prosince 1958Kč 200
za každou i započatou hodinu
Osvobození
1. Od poplatku podle písmen a) a f) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.
2. Od poplatku podle písmene c) jsou osvobozeni osoby mladší 15 let.
Předmětem poplatku není
Nahlédnutí do archiválií a vyhledávání v archiváliích, kterými jsou i matriky uložené ve státních archivech a v archivech měst.

Položka 3

a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu50
za každou i započatou stránku
40
na technickém nosiči dat
30
za první stránku a Kč 10 za každou
další i započatou stránku, je-li
pořizována na kopírovacím stroji
nebo na tiskárně počítače
b) Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerstvío rodném čísle300
c) Vydání kopie zpřístupněného dokumentu bývalé Státní bezpečnosti nebo jeho části3)5
za každou i započatou stránku
d) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy100 za první stránku
50 za každou další i započatou stránku
e) Podání žádosti o zprostředkování kontaktu255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
4. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
5. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny výpisy provozních údajů vedených v základním registru obyvatel.
Zmocnění
1. Správní úřad může poplatek podle písmene a) této položky účastníku správního řízení na jeho žádost snížit nebo upustit od jeho vybrání, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele.
2. Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy až o 90 % z částky podle písmene d) této položky.
Předmětem poplatku není
1. Vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu, uvedené v písmenu a) této položky, z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu nebo záznam na technickém nosiči dat, které poplatník - daňový subjekt předložil správnímu úřadu nebo již jednou obdržel od správního úřadu.
2. Vydání prvního rodného, úmrtního nebo oddacího listu, vydání prvního dokladu o registrovaném partnerství, anebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného záznamu o matriční skutečnosti6a), jíž se mění zápis v matriční knize již provedený.
3. Vydání prvního výpisu uvedeného v písmenu a) této položky z veřejných částí Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, z Rejstříku svazů církví a náboženských společností a z Rejstříku církevních právnických osob7).
4. Poskytování údajů z databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).
5. Přijetí nové žádosti o vydání osvědčení podnikatele, má-li mít podnikatel přístup k utajované informaci i bezprostředně po uplynutí doby platnosti jeho dosavadního osvědčení podnikatele, pokud je žádost podána před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení podnikatele ve lhůtách podle jiného právního předpisu2d).
Poznámky
1. Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za každé vozidlo, kterého se výpis z registru vozidel týká.
2. Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.
3. V případě vydání ověřeného výstupu provozních údajů vedených v základním registru obyvatel se poplatek za další i započatou stránku podle písmene d) této položky nevybere za druhou stránku tohoto ověřeného výstupu.

Položka 4

a) Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu30
za každou i započatou stránku
b) Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 30
c) Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 30
Osvobození
1. Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.
3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti a právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
Předmětem poplatku není
Ověření shody pořízené listiny (stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu) z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu, kterou poplatník - daňový subjekt předložil nebo již jednou obdržel od správního úřadu.

Položka 5

a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na dokumentu nebo na jeho stejnopisu50
za každý podpis nebo otisk razítka
b) Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí300
c) Ověření podpisu nebo otisku razítka na vysokoškolském diplomu a dodatku k diplomu nebo obdobném dokladu, vydaném vysokou školou v České republice, za účelem použití daného dokladu v zahraničí100
a každý podpis nebo otisk razítka
d) Ověření úředního podpisu nebo úředního otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu za účelem jejího použití v zahraničí100 za každý podpis nebo otisk razítka
Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) a d) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listině potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
2. Od poplatku podle písmene a) a d) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, spolky a pobočné spolky, odborové organizace, účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností, obecně prospěšné společnosti a ústavy, pokud jsou tyto subjekty založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany kulturního dědictví a souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.
3. Od poplatku podle písmene a) a d) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Poznámky:
1. Poplatek podle písmene c) této položky vybírá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra.
2. Zahrnuje-li úkon uvedený v písmenech a), c) a d) současné ověření podpisu a otisku razítka, vybírá se poplatek jen jednou.

Položka 6

a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., pokud se tato osoba zaeviduje do evidence zemědělského podnikatele ve lhůtě a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem8).
Předmětem poplatku není
Změna uvedená v písmenu c) této položky, která navazuje na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo jiném rejstříku.

Položka 7

Přijetí žádosti o vydání
a)nebo o prodloužení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)100,-
b)rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)1000
c)rozhodnutí o uznání jiné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)500
d)rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)500
e)rozhodnutí v akreditačním řízení podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)1000
f)rozhodnutí nebo osvědčení jiného než uvedeného v písmenech a) až e) podle zvláštních právních předpisů o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání9)500

Položka 8

1.Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám, které dosáhly věku 15 let
a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra1000
b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností500
c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností500
2.Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám mladším 15 let
a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra500
b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností250
c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností250
3.Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám, které dosáhly věku 15 let
a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra500
b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností250
c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností250
d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností500
4.Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám mladším 15 let
a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra300
b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností200
c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností100
d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností300
5.Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky
a) osobám, které dosáhly věku 15 let200
b) osobám mladším 15 let 100
6.Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let100
7.Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě, která dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České republiky200
8.Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy200
9.Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu200
10.Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který osoba uvedla v žádosti100
11.Přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky100
12.Přijetí žádosti o vydání potvrzení o národnosti100
13.Přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky zletilé fyzické osobě2000
14.Přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky nezletilé fyzické osobě500
15.Přijetí žádosti o udělení státního občanství České republiky azylantovi500
16.Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 31, 32, 35 a 36 zákona o státním občanství České republiky500
17.Poskytnutí součinnosti při správě státních dat pro elektronické využití občanského průkazu obecním úřadem obce s rozšířenou působností100
Osvobození
Od poplatku za vydání občanského průkazu je osvobozena osoba, u níž nebylo prokázáno, že nefunkčnost nosiče dat byla způsobena okolnostmi, o nichž osoba, jíž je občanský průkaz vydán, prokazatelně věděla, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat.
Předmětem poplatku není
1.Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu náhradou za občanský průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy nebo vydal průkaz s výrobní vadou.
2. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu.
3. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský průkaz má dobu platnosti delší než 10 let.
4. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu namísto občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem vydaného přede dnem 1. července 2018.
5. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, s dobou platnosti 1 měsíc, o který bylo požádáno v době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021.
Zmocnění
Správní úřad může z důvodů hodných zvláštního zřetele snížit poplatek podle bodu 13 této položky až na částku 500 Kč a poplatky podle bodů 14 a 15 této položky až na částku 100 Kč.
Poznámka
Při podání žádosti o vydání občanského průkazu, i když se k danému úkonu vztahuje více správních poplatků, se vždy vybere pouze jediný, a to nejvyšší správní poplatek.

Položka 9

a) vydání průkazu osoby se zdravotním postižením, včetně vydání tohoto průkazu za nový z důvodu změn údajů uvedených na průkaze30
b) Přijetí žádosti o vydání povolení k zaměstnání cizinci500
c) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti vydaného povolení k zaměstnání cizinci250
d) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem výkonu práce fyzických osob pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení25000
e) Vydání opakovaného povolení ke zprostředkování zaměstnání za účelem výkonu práce fyzických osob pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení15000
f) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání spočívající ve vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, a v poradenské a informační činnosti v oblasti pracovních příležitostí5000
g) vydání průkazu osoby se zdravotním postižením náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak200
Poznámka
Pro účely úkonů podle písmen b) a c) této položky se cizincem rozumí osoba, které k výkonu práce na území České republiky je vydáváno povolení k zaměstnání.

Položka 10

a) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů100
b) Vydání osvědčení o tuzemském právu 2 000
c) Provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikacio insolvenčních správcích5 000
g) Přijetí žádosti o zápis do seznamu mediátorů5 000
Poznámka:
Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů u českého zastupitelského úřadu, vybírá poplatek český zastupitelský úřad podle položky 162 tohoto sazebníku. Byl-li výpis z evidence Rejstříku trestů vydán kontaktním místem veřejné správy26), vybírá správní poplatek stanovený v písmenu a) této položky kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek je jeho příjmem.

Položka 11

Vydání povolení změny
a) příjmení hanlivého nebo směšného200
b) příjmení cizojazyčného nebo na dřívější příjmení300
c) jména nebo příjmení v ostatních případech3000
Osvobození
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech.
3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.
4. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství na příjmení druhého partnera.
Poznámky
1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
3. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení.

Položka 12

a) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky 5000
b) Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky 3000
c) Přítomnost matrikáře u prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství, před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které nejsou matričním úřadem, není-li ani jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu této obce, městské části hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města1000
d) Vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu3000
e) vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku500
f) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem 500
Poznámky
1. Poplatek podle písmen a) až d) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.
2. Poplatek podle písmene d) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo místo i čas určené obcí pro konání slavnostních obřadů nebo povoluje-li se vstup do registrovaného partnerství mimo místo i čas určené matričním úřadem k přijímání prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství.
3. Poplatek podle písmene c) se nevybírá, jestliže je dán důvod pro vybrání poplatku podle písmene d).
Osvobození
Od poplatku podle písmene d) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

Položka 13

a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle
- na 1 den 30
- na 5 dní 50
- na 30 dní 70
- na 6 měsíců 100
- na 12 měsíců 150
- na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce 75
b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou 1 000
c) Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev 500
d) Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev 200
Předmětem poplatku není
Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev uvedená pod písmenem d) této položky, jde-li o zrušení zápisu.
Poznámka
Poplatek podle písmene a) šesté odrážky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo posluchačům odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

Položka 14

1. Vydání rybářského lístku s dobou platnosti
a) 30 dní200
b) 1 rok100
c) 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce50
d) 3 roky200
e) 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce100
f) 10 let500
g) 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce250
j) na dobu neurčitou1000
2. Povolení výkonu rybářského práva2000
Poznámka
Poplatek podle bodu 1 písmen c), e) a g) se vybírá, vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Položka 15

a) Vydání státního povolení k provozování komoditní burzy10)50000
b) Vydání osvědčení odborné způsobilosti pro vyhledávání nebo činnost v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomoci států11)200
c) Přijetí žádosti o vydání rozhodnutí o předchozím souhlasu k činnosti v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států100000
d) Vydání povolení k pobytu v Antarktidě5000
e) Vydání k povolení k provádění vědeckého výzkumu nerostných zdrojů v Antarktidě, k odběru nerostů nebo paleontologických nálezů v Antarktidě a jejich vývozu, k odběru zvláště chráněných antarktických druhů rostlin a živočichů v Antarktidě, k zasahování do populací nebo stavišť geograficky původních rostlin a živočichů v Antarktidě nebo ke vstupu na zvláště chráněné antarktické území13)200
f) Vydání povolení k výstavbě, přestavbě nebo odstranění objektů v Antarktidě, k dovozu geograficky nepůvodních druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů do Antarktidy nebo k dovozu nebezpečných látek a přípravků do Antarktidy200
Poznámka
Je-li k vydání státního povolení k provozování komoditní burzy třeba státních povolení vydávaných jinými správními úřady podle předmětu burzovního obchodu, vybírá poplatek podle písmene a) této položky správní úřad, který jmenuje burzovního komisaře.

Položka 16

Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu)100
Osvobození
Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
Poznámky
1. Neupotřebitelným dokladem, průkazem, osvědčením nebo obdobnou listinou se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti.
2. Podle této položky se nepostupuje, neumožňují-li zvláštní právní předpisy vydat doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu jako duplikát a vydává se doklad nový nebo je vydávána nově obdobná listina.

Položka 17

1. Vydání povolení nestavebního záměru
a) změny využití území3000
b) dělení nebo scelení pozemků1000
c) stanovení ochranného pásma2000
2. Změna povolení nestavebního záměru1000
3. Vydání předběžné informace1000

Položka 18

1. Vydání povolení stavby nebo zařízení
a) jednoduché stavby5000
b) vyhrazené stavby včetně staveb souvisejících20000
c) ostatní stavby10000
2. Vydání rámcového povolení10000
3. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení2000
4. Vydání povolení změny záměru před dokončením
a) jednoduché stavby2500
b) vyhrazené stavby včetně staveb souvisejících10000
c) ostatní stavby5000
5. Vydání kolaudačního rozhodnutí
a) jednoduché stavby1000
b) vyhrazené stavby včetně staveb souvisejících5000
c) ostatní stavby2000
6. Povolení změny v užívání stavby
a) jednoduché stavby1000
b) vyhrazené stavby včetně staveb souvisejících5000
c) ostatní stavby2000
7. Vydání povolení předčasného užívání
a) jednoduché stavby1000
b) vyhrazené stavby včetně staveb souvisejících5000
c) ostatní stavby2000
8. Vydání rozhodnutí o zkušebním provozu
a) jednoduché stavby1000
b) vyhrazené stavby včetně staveb souvisejících5000
c) ostatní stavby2000
9. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti předčasného užívání a zkušebního provozu2000
10. Vydání povolení o prodloužení doby trvání stavby2000
11. Vydání povolení odstranění
a) jednoduché stavby1000
b) vyhrazené stavby5000
c) ostatní stavby2000
12. Vydání dodatečného povolení
a) jednoduché stavby20000
b) vyhrazené stavby50000
c) ostatní stavby30000
13. Ověření pasportu stavby1000
14. Vydání oprávnění k výkonu činnosti autorizovaného inspektora nebo prodloužení platnosti tohoto oprávnění10000
15. Vydání souhlasu právnické osobě s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora nebo prodloužení platnosti tohoto souhlasu10000

Poznámky

1. Za stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů se vybere správní poplatek ve výši poloviny sazby příslušné položky.

2. V případě vydání povolení záměru dle bodu 1 písm. a), b) a c), jehož součástí je povolení výjimky z požadavků na výstavbu se správní poplatek navyšuje o 5000 Kč.

3. Je-li stavba související uvedená v bodě 1 písm. b) povolována samostatným rozhodnutím, poplatek se vybere dle příslušné položky.

4. U souboru staveb se vybere poplatek ve výši poloviny součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.

5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.

Osvobození

Od poplatku je osvobozeno vydání povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Od poplatku je osvobozeno vydání povolení záměru v případě veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

Předmětem poplatku není

Ověření pasportu stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala dokumentace bez zavinění vlastníka.

Položka 19

Vydání rozhodnutí o vyvlastnění10000

Položka 21

Přijetí žádosti o
a) vydání základního povolení k provozování hazardní hry5000
b) změnu základního povolení k provozování hazardní hry, týká-li se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování 3000
c) povolení k umístění herního prostoru4000
d) změnu povolení k umístění herního prostoru, týká-li se tato změna hazardní hry, k níž je povolení vydáno, nebo podmínek jejího provozování2500
e) odstranění tvrdosti zákona při vracení přeplatku z kauce podle zákona o hazardních hrách1000

Položka 22

a) Přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikaceatomového zákona500
f) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu b)50
g) Přijetí žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká školao vysokých školácho sociálních službácho vysokých školácho vysokých školácho vysokých školácho vysokých školách26g) k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky50 000
w) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o zaměstnanosti za každý vzdělávací program1 000
x) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o zaměstnanosti za každý vzdělávací program1 000
y) Přijetí žádosti o udělení akreditace pro poskytování mobilní aplikace pro prokazování nebo žádosti o změnu této akreditace100 000

Položka 22A

Vydání průkazu

a) znalce podle zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech500
b) tlumočníka podle zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích500

Položka 23

a)Udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích27)
1. na výrobu elektřiny, výrobu plynu a výrobu tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně, na distribuci elektřiny, distribuci plynu a rozvod tepelné energie do přenosové kapacity 1 MW včetněKč 1000
2. na přenos elektřiny, přepravu plynu a uskladňování plynuKč 10000
3. na výrobu elektřiny a distribuci elektřiny, na výrobu plynu a distribuci plynu, na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie od 1 MW výšeKč 10000
4. na obchod s elektřinou a na obchod s plynemKč 100000
b)Změna nebo zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích anebo udělení, prodloužení platnosti nebo zánik státní autorizace27)
1. změna licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny a distribuci elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu, přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu, obchod s plynem a na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energieKč 1000
2. zrušení licence pro všechny skupiny bez omezení výkonu nebo vydání duplikátu licence v případě její ztráty, zničení nebo odcizeníKč 500
3. státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a zdrojů tepelné energie nebo státní autorizace na výstavbu přímého vedení nebo státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízeníKč 10000
4. prodloužení platnosti udělené státní autorizace nebo zánik státní autorizace na výstavbu přímého vedení nebo výroby elektřiny nebo zdrojů tepelné energie (energetických zařízení) nebo na výstavbu vybraných plynových zařízeníKč 500
c)Udělení licence k nakládání s látkami zařazenými do seznamu 1 v příloze Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničeníKč 1000
d)Vydání oprávnění energetického specialisty27a) k
1. zpracování energetického auditu a energetického posudkuKč 1000
2. zpracování průkazu energetické náročnosti budovyKč 1000
3. provádění kontroly kotlů a rozvodů tepelné energieKč 1000
4. provádění kontroly klimatizačních systémůKč 1000
e)Přijetí žádosti o zrušení oprávnění energetického specialisty27a) za každé oprávněníKč 200
f)Přijetí žádosti o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele v energetických odvětvíchKč 10000
g)Přijetí žádosti o prodloužení platnosti oprávnění k činnosti zprostředkovatele v energetických odvětvíchKč 5000
h)Přijetí žádosti o registraci společenství do registru společenstvíKč 2000

Předmětem poplatku není

1. Zrušení licence nebo zánik státní autorizace z podnětu správního úřadu.

2. Změna uvedená v písmenu b) této položky, která navazuje na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.

3. Zrušení nebo zánik oprávnění energetického specialisty z podnětu správního úřadu.

Položka 24

a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 1000
b) Další ohlášení živnosti 500
c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1000
d) Přijetí další žádosti o koncesi 500
e) Změna rozhodnutí o udělení koncese 500
f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost 500
g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny 100
h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost20
za každou i započatou stránku
i) Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli5
j) přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 živnostenského zákona50
Předmětem poplatku není
1. Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
2. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
3. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
4. Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.
Poznámky
1. Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi, poplatek podle písmen a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
2. Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
3. Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
4. Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy26), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy. Správní poplatek stanovený v písmenech a) až h) je příjmem obce, jejímuž obecnímu živnostenskému úřadu bylo podání doručeno.

Položka 25

1.
a) Přijetí žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb75a)1000
b) Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb75a) nebo rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení, jejímž předmětem je změna
- rozsahu zdravotních služeb, týkající se formy, oboru nebo druhu zdravotní péče nebo zdravotní služby,
- místa poskytování zdravotních služeb, místa pracoviště poskytovatele zdravotnické záchranné služby, zdravotnické dopravní služby nebo přepravy pacientů neodkladné péče nebo místa kontaktního pracoviště poskytovatele domácí péče, nebo
- doby platnosti oprávnění500
c) Přijetí žádosti o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení150
d) Vydání úředního výpisu z Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb75a)100
2.
a) Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách1000
b) Změna rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách500
c) Změna identifikačních údajů (jméno, příjmení, trvalý pobyt, bydliště) fyzické osoby oprávněné k provádění externího klinického auditu v rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách včetně promítnutí těchto znění do dalších údajů v tomto rozhodnutí100
d) Změna obchodní firmy nebo názvu právnické osoby oprávněné k provádění externího klinického auditu v rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v tomto rozhodnutí100
e) Vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách150
Předmětem poplatku není
1. Vydání nebo změna rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb, změna rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení a vydání rozhodnutí o zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu.
2. Vydání nebo změna rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu, vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k provádění externího klinického auditu podle zákona o specifických zdravotních službách, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu.
Poznámka
Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodu 2. písmene b) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) bodu 2. této položky.

Položka 25a

a) Podání návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu2000
b) Podání návrhu na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy, jehož předmětem je peněžité plnění
1. do částky 20000 Kč včetně1000
2. v částce vyšší než 20000 Kč 5 % z této částky, nejvýše1000000
c) Podání návrhu na zahájení sporného řízení o sporu z veřejnoprávní smlouvy, jehož předmětem není peněžité plnění2000

Předmětem poplatku není

Podání návrhu na zahájení řízení o určení právního vztahu v případech, kdy správní orgán může o tomto určení rozhodnout i z moci úřední.

Položka 25b

a) Vydání českého národního průkazu průvodce I. stupně1000
b) Vydání českého národního průkazu průvodce II. stupně1000
c) Vydání českého národního průkazu průvodce I. nebo II. stupně po změně údajů200
d) Vydání duplikátu českého národního průkazu průvodce I. nebo II. stupně náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený500

ČÁST II

Položka 26

a) Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele, s výjimkou zápisu dosavadního provozovatele vozidla jako jeho nového vlastníka, v registru silničních vozidel, jde-li
- o motocykl do 50 cm3300
- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky500
- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly800
- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně500
- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti700
b) Vyřazení vozidla z provozu200
c) Vydání tabulky registrační značky200
za každou tabulku
d) Vydání tabulky registrační značky na přání5 000
za každou tabulku
e) Vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou600
za každou tabulku
f) Vydání tabulky zvláštní registrační značky500
za každou tabulku
g) Zápis změny do registru vozidel včetně zápisu dosavadního provozovatele vozidla jako jeho nového vlastníka50
za každou změnu
h) Vydání řidičského průkazu200
i) Vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě700
j) Vydání mezinárodního řidičského průkazu50
k) vydání karty podniku700
l) vydání karty dílny700
m) vydání karty řidiče 700
n) rezervace registrační značky na přání při změně vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, při zániku silničního vozidla nebo jeho vyřazení z provozu nebo při přidělení registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu300
o) rezervace registrační značky na přání v ostatních případech500
p) rezervace registrační značky s výjimkou registrační značky na přání100
q) vydání duplikátu osvědčení o registraci vozidla 500
r) zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla u vozidla vyřazeného z provozu200
s) podání žádosti o zasílání informací o změnách v bodovém hodnocení řidiče100
t) zápis mentora do registru řidičů100
Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) třetí odrážky a písmene h) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.
3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu29).
4. Od poplatku podle písmene f) této položky je osvobozeno vydání tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití.
5. Od poplatku podle písmene a), c) nebo g) této položky jsou osvobozeny úkony, při nichž je současně přidělena registrační značka elektrického vozidla.
Předmětem poplatku není
1. Vyřazení silničního vozidla z provozu z důvodu jeho odcizení a zápis zániku silničního vozidla.
2. Povinná výměna registrační značky a řidičského průkazu podle zvláštního právního předpisu30).
3. Podání žádosti o zasílání informací o změnách v bodovém hodnocení řidiče, je-li podání učiněno způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím uživatelského rozhraní stanoveného Ministerstvem dopravy.
4. Zápis mentora do registru řidičů na žádost podanou spolu se žádostí o udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění osobě, ve vztahu k níž má být mentor zapsán.
Poznámky
1. Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla jako duplikát nahrazující tento doklad při jeho odcizení a žadatel doloží jeho odcizení protokolem vydaným Policií České republiky, vybírá se poplatek podle položky 16 tohoto sazebníku.
2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla. Provádí-li se společně zápis změny vlastníka i provozovatele vozidla do registru vozidel, poplatek podle písmene a) této položky se vybírá pouze jednou.
3. Je-li vybírán poplatek za zápis vozidla do registru podle písmene a) této položky, nevybírá se poplatek podle písmen c), f) a g) této položky.

Položka 26A

Udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetřeníKč 1000

Položka 27

1.Schválení typu vozidla nebo samostatného technického celku vozidla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie5000
2.Schválení typu samostatného technického celku vozidla podle mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti5000
3.Schválení typu vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, nejde-li o schválení podle bodu 1 nebo 22000
4.Schválení typu systému vozidla nebo konstrukční části vozidla1000
5.Vydání rozhodnutí o změně schválení typu vozidla nebo samostatného technického celku vozidla podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2500
6.Vydání rozhodnutí o změně schválení typu samostatného technického celku vozidla podle mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti2500
7.Vydání rozhodnutí o změně schválení typu vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, nejde-li o změnu schválení podle bodu 5 nebo 61000
8.Vydání rozhodnutí o změně schválení typu systému vozidla nebo konstrukční části vozidla500
9.Schválení hromadné přestavby vozidla2000
10.Schválení technické způsobilosti výbavy vozidla2000
11.Vydání rozhodnutí o změně schválení technické způsobilosti výbavy vozidla1000
12.Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného vozidla3000
13.Schválení přestavby vozidla1000
14.Povolení výjimky z technických požadavků, které musí vozidlo splňovat1000
15.Schválení typu motoru nebo rodiny motorů určených k zabudování do nesilničních mobilních strojů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2500
16.Vydání rozhodnutí o změně schválení typu motoru nebo rodiny motorů určených k zabudování do nesilničních mobilních strojů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1250

Osvobození

Od poplatku podle bodu 13 této položky je osvobozen držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo držitel obdobného dokladu vydaného jiným členským státem Evropské unie.

Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle bodu 13 této položky zahrnuje i zápis údajů do registru silničních vozidel a do dokladů k vozidlu.

Položka 27A

a) Vydání individuální trvalé výjimky k vjezdu do nízkoemisní zóny100
b) Vydání individuální dočasné výjimky k vjezdu do nízkoemisní zóny100
c) Vydání osvědčení o udělení výjimky k vjezdu do nízkoemisní zóny z důvodu trvalého pobytu nebo přechodného pobytu na základě povolení k dlouhodobému pobytu na území nízkoemisní zóny100

Položka 28

a) Vydání registrace k provozování autoškoly2000
b) Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly1000
c) Vydání nebo rozšíření profesního osvědčení učitele v autoškole300
d) Změna nebo prodloužení platnosti profesního osvědčení učitele v autoškole100
e) Vydání nebo rozšíření pověření k přezkušování řidičů1000
f) Změna nebo prodloužení platnosti pověření k přezkušování řidičů100
g) Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče30a)200
h) Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení30b)700
i) Udělení akreditace k provozování výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů30c)3 000
j) Udělení vyšší akreditace k provozování školení bezpečné jízdy30d)3 000

Položka 29

a) Udělení oprávnění k provozování Stanice technické kontroly3000
b) Vydání osvědčení k provozování Stanice technické kontroly500
c) Udělení oprávnění k provozování Stanice měření emisí1500
d) Vydání osvědčení k provozování Stanice měření emisí300
e) Změny v oprávnění nebo v osvědčení k provozování Stanice technické kontroly nebo Stanice měření emisí200

Položka 30

a) Přijetí žádosti o vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění700
b) Přijetí žádosti o vydání zbrojní licence za každou skupinu rozsahu oprávnění 1500
c) Přijetí oznámení o nabytí vlastnictví ke zbrani300
d) Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojního průkazu za každou další skupinu rozsahu oprávnění700
e) Přijetí žádosti o rozšíření skupin zbrojní licence za každou další skupinu rozsahu oprávnění1500
f) Přijetí žádosti o vydání muničního průkazu za každý druh muničního průkazu700
g) Přijetí žádosti o vydání muniční licence za každý druh muniční licence1500
Zmocnění
1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a), c) nebo f) této položky, až na 50 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.
2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene b), c) nebo g) této položky až na 200 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu, sídla, změny provozovny nebo identifikačního čísla podnikající fyzické nebo právnické osoby.
3. Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu nebo muničního průkazu na 400 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu nebo muničního průkazu.
4. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 100 Kč, jde-li o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých spolků.
Osvobození
Od správních poplatků podle písmen a) a d) je osvobozen žadatel, který je příslušníkem ozbrojeného bezpečnostního sboru.
Poznámky
1. Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c), f) a g) této položky se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.
2. Za vydání nového zbrojního průkazu nebo muničního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle písmene a) této položky.

Položka 31

a) Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice na dobu určitou, nejdéle na
– týden300
– měsíc800
b) Přijetí žádosti o vydání povolení k provozování střelnice na dobu neurčitou, střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice1500
c) Přijetí žádosti o vydání povolení ke znehodnocení nebo výrobě řezu zbraně za každou zbraň nebo za všechny hlavní části jedné zbraně, je-li o povolení znehodnocení nebo výrobu řezu těchto hlavních částí zbraně podána žádost současně1000
d) Přijetí přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu nebo muničního průkazu100
e) Přijetí žádosti o jmenování zkušebním komisařem200
f) Přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie A1000
g) Přijetí žádosti o udělení výjimky k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie A-I200
h) Přijetí žádosti o vydání povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B200
i) Přijetí žádosti o vydání povolení k vystavování zbraní1500
k) Přijetí žádosti o udělení akreditace pro zajišťování kurzu v rámci programu střelecké přípravy1000
Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky až na 300 Kč za každou zbraň, jde-li o zbraně fyzické osoby, která žádá o povolení znehodnocení nebo výrobu řezu zbraně, jejímž je držitelem, po zániku platnosti svého zbrojního průkazu nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva nebo jiných případech, kdy je fyzická osoba povinna postupovat podle § 64 zákona o zbraních, nebo podává-li žádost z důvodu špatného technického stavu zbraně. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky držiteli zbrojní licence až na 300 Kč za hlavní části jedné zbraně, je-li důvodem žádosti znehodnocení nebo výroba řezu těchto hlavních částí zbraně v souvislosti s opravou nebo úpravou zbraně kategorie A, B nebo C.
Osvobození
Od správního poplatku podle písmen g) a h) jsou osvobozena podání učiněná elektronicky se zaručenou identitou.

Položka 32

a) Vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně31)10000
b) Kusové a opakované kusové ověřování zbraně31) nebo doplňku zbraně31)150
c) Ověřování zbraně31) opatřené zkušební značkou500
d) Vydání protokolu o kontrole zbraně bez zkušební střelby a označení31)100
e) Vydání rozhodnutí o zařazení zbraně nebo střeliva do kategorie31)500
f) Vydání certifikátu o typové kontrole střeliva31)10000
g) Prodloužení platnosti vydaných certifikátů o homologaci střelné zbraně, o typové kontrole střeliva a vydání rozhodnutí o potvrzení platnosti certifikátu o posouzení shody pyrotechnického výrobku50 % ze sazby poplatků podle písmen a), f) a g)
h) Kusové a opakované kusové ověřování historické střelné zbraně300
i) Ověřování historické střelné zbraně opatřené zkušební značkou31)1000

Položka 33

a) Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva800
b) Přijetí žádosti o vydání jednorázového dokladu o povolení přepravy zbraní nebo střeliva nebo žádosti o vydání jednorázového dokladu o povolení přepravy munice300
c) Přijetí žádosti o vydání povolení přepravovat zbraně nebo střelivo nebo žádosti o vydání povolení přepravovat munici1 500
d) Přijetí žádosti o vydání evropského zbrojního pasu700
e) Přijetí žádosti o prodloužení evropského zbrojního pasu700
f) Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu100
Zmocnění
Správní úřad může snížit poplatek podle písmene d) této položky až na 50 Kč, vydává-li evropský zbrojní pas v důsledku změny jména nebo příjmení fyzické osoby.
Osvobození
1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Položka 34

1. Vydání licence nebo povolení nebo změna licence nebo povolení32)
a) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy
– za každou vnitrokrajskou linku a linku městské autobusové dopravy300
– každou mezikrajskou linku500
b) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy veřejné za každou linku5000
c) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy zvláštní za každou linku1000
2. Vydání povolení32) k provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem mezi dvěma místy na území České republiky
a) k provedení jedné přepravy1000
b) k provedení 2 až 5 přeprav4000
c) k provedení neomezeného počtu přeprav20000
3. Vydání povolení32) zahraničnímu provozovateli k provozování příležitostné nebo kyvadlové osobní silniční dopravy nebo taxislužby5000
4. Vydání vstupního povolení32) k provozování mezinárodní silniční nákladní dopravy zahraničním provozovatelem k provedení jedné přepravy5000
5. Vydání eurolicence32)1000
6. Vydání opisu eurolicence32)200
7. Vydání osvědčení řidiče32)500
8. Vydání opisu osvědčení řidiče32)500
9. Vydání osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu32)500
10. Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě32) v elektronické podobě50
11. Výpis z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě32) v listinné podobě za každou i započatou stránku50
12. Udělení pověření výkonem činností souvisejících s Dohodou ADR32)5000
13. Vydání osvědčení o školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci200
14. Vydání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí200
15. Vydání průkazu řidiče taxislužby500
16. Vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby500
Zmocnění
Správní úřad může na základě vzájemnosti nebo na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, upustit od vybrání poplatku podle bodu 1 písmen b) a c) a bodů 2 až 4 této položky, případně sazbu poplatku snížit nebo poplatek zvýšit až na pětinásobek z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány státní správy.
Předmětem poplatku není
1. Vydání licence nebo povolení k provozování dopravy z humanitárních důvodů.
2. Vydání licence nebo povolení nebo jejich změna, jde-li o linkovou osobní dopravu provozovanou v celém rozsahu na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
3. Změna licence spočívající výlučně ve změně názvu zastávky.
4. Vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě při zápisu vozidla do této evidence.

Položka 35

Přijetí žádosti o povolení zvláštního užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace nadměrným vozidlem podle zákona o pozemních komunikacích, jde-li o
a) jednorázové zvláštní užívání pozemní komunikace nadměrným vozidlem o hmotnosti nejvýše 60tun4500
b) jednorázové zvláštní užívání pozemní komunikace nadměrným vozidlem o hmotnosti nad 60 tun a nejvýše 150 tun11500
c) jednorázové zvláštní užívání pozemní komunikace nadměrným vozidlem o hmotnosti nad 150 tun25000
d) opakované zvláštní užívání pozemních komunikací nadměrným vozidlem o hmotnosti nejvýše 48 tun22000
e) opakované zvláštní užívání pozemních komunikací nadměrným vozidlem o hmotnosti nad 48tun32000
Osvobození
Od poplatku je osvobozeno přijetí žádosti o povolení zvláštního užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace nadměrným vozidlem v souvislosti se sezónními pracemi v zemědělství.

Položka 36

a) Vydání povolení33)ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti
- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní100
- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců500
- delší než 6 měsíců1000
b) Vydání povolení33)k připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo na silnici I. třídy1000
c) Vydání povolení33)k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci500
Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Předmětem poplatku není
1. Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.
2. Vydání povolení uvedeného v písmenech b) a c) této položky k připojení sousední nemovitosti, jde-li o zastávky osobní linkové dopravy, parkoviště a odpočívky, které jsou součástmi dotčených silnic nebo místních komunikací podle zvláštního právního předpisu33).

Položka 36a

a) Vydání povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací 300
b) Udělení akreditace k provádění školení pro získání povolení auditora bezpečnosti pozemních komunikací2000

ČÁST III

Položka 37

1. Vydání lodního deníku1000
2. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti inspektora určeného technického zařízení1000
3. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla500
4. Přijetí žádosti o vydání nového osvědčení Evropské unie o kvalifikaci vůdce plavidla podané z důvodu uplynutí doby platnosti původního dokladu400
5. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k výkonu funkce člena posádky plavidla jiného než vůdce nebo oprávnění k obsluze plovoucího stroje300
6. Přijetí žádosti o vyznačení nové doby platnosti v osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla jiného než vůdce, průkazu způsobilosti člena posádky plavidla nebo průkazu způsobilosti strojmistra podané z důvodu uplynutí doby platnosti dokladu200
7. Potvrzení záznamu praxe v obsluze plavidla v plavecké služební knížce50
8. Přijetí žádosti o udělení zvláštního oprávnění k výkonu funkce vůdce plavidla plujícího pomocí radaru nebo plavidla zajišťujícího pohyb tlačné sestavy plavidel s plochou alespoň 7000 m2500
9. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti odborníka na přepravu cestujících nebo činnosti odborníka na zkapalněný zemní plyn500
10. Přijetí žádosti o vydání nového osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících nebo nového osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn podané z důvodu uplynutí doby platnosti původního dokladu400
11. Vydání osvědčení Evropské unie o kvalifikaci člena posádky plavidla, průkazu způsobilosti člena posádky plavidla, plavecké služební knížky, osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na přepravu cestujících, osvědčení Evropské unie o kvalifikaci odborníka na zkapalněný zemní plyn nebo průkazu způsobilosti strojmistra z důvodu jejich ztráty, zničení, odcizení nebo poškození anebo změny údaje v nich obsaženého100
12. Přijetí žádosti o pověření prováděním školení určeného pro člena posádky plavidla nebo pro výkon činnosti odborníka na přepravu cestujících3000
13. Přijetí žádosti o schválení technické způsobilosti simulátoru k ověřování praktických dovedností vůdce plavidla nebo praktických dovedností potřebných k vedení plavidla plujícího pomocí radaru20000
14. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k vedení malého nebo rekreačního plavidla nebo o vydání mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla500
15. Přijetí žádosti o vydání nového průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla podané z důvodu uplynutí doby platnosti původního dokladu400
16. Vydání průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla nebo mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla z důvodu jeho ztráty, zničení, odcizení nebo poškození anebo změny údaje v něm obsaženého100
17. Provedení zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla plavebním úřadem500
18. Přijetí žádosti o pověření prováděním zkoušky z praktických dovedností potřebných k vedení malého nebo rekreačního plavidla2000
19. Provedení zkoušky, kterou se prokazuje odborná způsobilost k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby1500
20. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce nebo osvědčení o zvláštních znalostech o přepravě nebezpečných věcí podle mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní přepravu nebezpečných věcí, která je součástí právního řádu1500
21. Přijetí žádosti o prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce nebo osvědčení o zvláštních znalostech o přepravě nebezpečných věcí podle mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní přepravu nebezpečných věcí, která je součástí právního řádu200

Položka 38

a) Vydání a prodloužení platnosti osvědčení plavidla ve vnitrozemské plavbě pro
- malá plavidla500
- plovoucí zařízení, jejichž délka je menší než 20 m500
- plovoucí zařízení, jejichž délka je 20 m a více800
- ostatní plavidla1000
b) Technická prohlídka ke schválení způsobilosti plavidla
- malá plavidla bez strojního pohonu a plachetnice, které jsou bez obytné kajuty1000
- malá plavidla (motorové čluny, motorové jachty, plachetní jachty s pomocným motorem, vodní skútry), jejichž součin délky, šířky a ponoru je nejvýše 30 m32500
- malá plavidla (motorové čluny, motorové jachty, plachetní jachty s pomocným motorem), jejichž součin délky, šířky a ponoru je větší než 30 m3, nejvýše však 60 m34500
- malá plavidla (motorové čluny, motorové jachty, plachetní jachty s pomocným motorem), jejichž součin délky, šířky a ponoru je větší než 60 m36000
- převozní lodě s obsaditelností nejvýše 12 osob2000
- plovoucí zařízení, jejichž délka je menší než 20 m a obsaditelnost nepřesahuje 12 osob a jsou bez obytných prostor800
- plovoucí zařízení, jejichž délka je menší než 20 m a obsaditelnost nepřesahuje 12 osob a mají obytné prostory3500
c) Vydání cejchovního průkazu k plavidlu
- určenému k přepravě nákladů10000
- neurčenému k přepravě nákladů5000
d) Prodloužení platnosti cejchovního průkazu k plavidlu
- určenému k přepravě nákladů5000
- neurčenému k přepravě nákladů2500
e) Vystavení prozatímního osvědčení 300
f) Vystavení povolení pro umístění plavidla na vodní cestě anebo povolení k provozování zahraničního plavidla na vodních cestách České republiky500
g) Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle100
za každý druh zařízení

Předmětem poplatku není

1. Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle uvedené v písmenu g) této položky před vydáním osvědčení plavidla.

2. Vydání duplikátu osvědčení plavidla.

Poznámky

1. Ponorem uváděným v písmeni b) této položky se rozumí ponor bez ohledu na kýl a jiné pevně uchycené příslušenství na dně plavidla.

2. Za provedení pravidelné technické prohlídky, technické prohlídky navazující na úpravu nebo opravu plavidla nebo technické prohlídky navazující na výkon státního dozoru se vybere poplatek ve výši 60 % sazby poplatku uvedené v písmeni b).

3. Za provedení technické prohlídky ke schválení technické způsobilosti rekreačního plavidla nebo vodního skútru s označením CE a prohlášením o shodě nebo sériově vyrobeného malého plavidla, pro které výrobce vydal typové osvědčení, se vybere poplatek ve výši 40 % sazby poplatku uvedené v písmeni b).

Položka 39

a) Schválení technické dokumentace pro stavbu jednoho malého plavidla nebo plovoucího zařízení a povolení ke stavbě tohoto plavidla nebo zařízení2000
b) Vydání průkazu způsobilosti typu plavidla6000
c) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele plavidla nebo změna údajů o plavidle do plavebního rejstříku a lodních dokladů200
d) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele malého plavidla nebo změna údajů o malém plavidle do rejstříku malých plavidel a do lodních dokladů100
e) Zápis plavidla do plavebního rejstříku nebo jeho výmaz z plavebního rejstříku200
f) Zápis malého plavidla do rejstříku malých plavidel nebo jeho výmaz z rejstříku malých plavidel100
g) Schválení opravy nebo přestavby zasahující do konstrukce plavidla34)2000
Předmětem poplatku není
Zápis změny uvedené v písmenech c) a d) této položky provedený před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení pro plavidlo.
Poznámka
Poplatek podle písmen c) a d) této položky se vybírá jen jednou za všechny změny provedené současně v dokladech a rejstříkových záznamech jednoho plavidla.

Položka 40

a) Vydání povolení pro zvláštní přepravu1500
b) Vydání povolení k provozování pozemní části přístavu2000
c) Vydání povolení k provozování přístaviště, překladiště, vývaziště nebo kotviště1000
d) Vydání povolení k provozování půjčovny malých plavidel2000
e) Vydání povolení pro konání akce na sledované vodní cestě500

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání povolení pro přemisťování plovoucích přístavních můstků veřejné dopravy.

Položka 41

a) Vydání námořnické knížky500
b) Vydání průkazu způsobilosti
- člena strážní služby1500
- důstojníka2000
- kapitána3000
- ostatních členů posádky lodě1000
- velitele námořní jachty nebo k vedení rekreační jachty500
c) Prodloužení platnosti průkazu způsobilosti nebo jeho výměna400
d) Vydání potvrzení osvědčujícího uznání průkazu způsobilosti
- důstojníka2000
- kapitána3000
e) Vydání dokladu uvedeného v písmenech a) až d) (duplikátu) náhradou za doklad ztracený, zničený nebo poškozený400
f) Vydání osvědčení o zdravotní způsobilosti200

Položka 42

a) Zápis námořního plavidla do námořního rejstříku, jde-li
- o námořní jachty, jejichž délka trupu nepřesahuje 12 m včetně10000
- o námořní jachty, jejichž délka trupu přesahuje 12 m15000
- o námořní obchodní lodě (dále jen „lodě")100000
- o cisternové lodě nebo lodě určené ke speciálním účelům130000
b) Zápis rozestavěné lodě do námořního rejstříku včetně potvrzení o zápisu50000
- cisternové lodě nebo lodě určené ke speciálním účelům65000
c) Zápis o zařazení rekreační jachty do evidence rekreačních jachet, jde-li
- o rekreační jachty, jejich délka trupu nepřesahuje 12 m včetně5000
- o rekreační jachty jejichž délka trupu přesahuje 12 m10000

Položka 43

a) Zápis výmazu námořního plavidla do námořního rejstříku včetně potvrzení o výmazu, jde-li
- o námořní jachty2000
- o námořní lodě10000
b) Zápis o vyřazení rekreační jachty z evidence rekreačních jachet včetně potvrzení o vyřazení2000

Položka 44

a) Udělení prozatímního povolení k plavbě lodě10000
b) Udělení prozatímního povolení k plavbě námořní jachtě3000
c) Vydání lodních listin, jde-li
- o námořní nebo rekreační jachty1000
- o námořní lodě2500

Položka 45

a) Vydání povolení k provozování letiště nebo ke stanovení jeho druhu
– mezinárodní veřejné20000
– mezinárodní neveřejné15000
– vnitrostátní veřejné10000
– vnitrostátní neveřejné5000
b)Změna povolení k provozování letiště nebo ke stanovení jeho druhu15 % sazby poplatků podle písmene a) této položky
c)Schválení provozní způsobilosti letiště pro letadla s maximální vzletovou hmotností
– vyšší než 10 tun50000
– 10 tun a nižší15000
Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny subjekty zajišťující integrovaný záchranný systém.

Položka 46

Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zřizování zařízení a provádění činností, které nesouvisí s leteckým provozem v ochranném pásmu leteckých staveb5000

Položka 47

a)Vydání licence tuzemskému leteckému dopravci k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy80000
b)Vydání licence tuzemskému leteckému dopravci k provozování nepravidelné obchodní letecké dopravy letadlem s maximální vzletovou hmotností
– 10 tun a nižší nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující 20 včetně a menším30000
– vyšší než 10 tun nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující větším než 2080000
c)Prodloužení platnosti nebo jiná změna osvědčení leteckého provozovatele nebo změna licence3000
Poznámka
Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení leteckého provozovatele Úřadem pro civilní letectví.

Položka 48

a)Zápis do rejstříku letadel nebo výmaz z rejstříku letadel anebo změna údajů zapisovaných do rejstříku letadel pro letadla s maximální vzletovou hmotností
– vyšší než 10 tun8000
– 10 tun a nižší3000
b)Vydání průkazu způsobilosti člena leteckého personálu nebo jeho duplikátu1000
c)Další vydání průkazu způsobilosti člena leteckého personálu z důvodu změny údajů nebo z důvodu jeho zaplnění apod.100
d)Teoretická zkouška pro vydání průkazu způsobilosti pilota letounů nebo vrtulníků nebo technika údržby letadel nebo kvalifikace IR5000
e)Ostatní teoretické zkoušky pro vydání průkazu způsobilosti leteckého personálu, včetně zkoušky z angličtiny2000
f)Ověření odborné způsobilosti praktickou zkouškou500
g)Vydání dokladu letadla (palubní deník, letadlová kniha apod.)500
h)Zápis a výmaz zástavního práva k letadlu nebo jeho části2000
i)Přidělení letadlové adresy500
j)Teoretická zkouška pro vydání průkazu parašutisty500

Poznámky

1. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i vydání osvědčení, dokladů, popřípadě potvrzení o vlastnictví letadla podle zvláštního právního předpisu upravujícího civilní letectví35).

2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene g) se vybere v případě vydání druhého a dalších dokladů letadla. První vydání dokladu je zpoplatněno v poplatku za zápis letadla do rejstříku letadel.

Položka 49

a)Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky35)20000
b)Vydání osvědčení o oprávnění k údržbě organizaci84), k výrobě organizaci85), nebo schvalovacího dopisu k výrobě organizaci75)
– do 10 zaměstnanců15000
– 11-30 zaměstnanců včetně30000
– 31-50 zaměstnanců včetně45000
– nad 50 zaměstnanců60000
c)Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, zkoušení, instalacím, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám leteckých pozemních zařízení20000
d)Vydání osvědčení o oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti84)
- bezmotorových letadel, letadel s pístovým motorem/motory a letadel s jedním turbínovým motorem15000
- letadel s více než jedním turbínovým motorem40000
e)Vydání doporučení pro zahraniční letecký úřad pro vydání oprávnění k údržbě v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie76) nebo mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu50 % poplatku pod písmenem b)

Poznámky

1. Při žádosti organizace na prodloužení platnosti nebo změnu oprávnění se vybírá poplatek ve výši 1/3 sazby této položky. U písmene b) se vybírá poplatek podle aktuálního počtu zaměstnanců v době podání žádosti a u písmene d) se vybírá poplatek podle nově schvalovaného rozsahu oprávnění.

2. Počtem zaměstnanců organizace uvedených v písmenu b) se rozumí počet zaměstnanců přímo zapojených do provádění, řízení, plánování, technického a materiálního zabezpečení údržby, resp. výroby včetně systému jakosti.

3. U položek b) a d) se vybírá roční udržovací poplatek ve výši 1/3 poplatku za udělení oprávnění.

4. Za udělení výjimky v maximální délce trvání dvou měsíců pro vydané oprávnění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie76) se vybírá poplatek ve výši 10 % sazby za vydané oprávnění.

5. Za udělení výjimky s dobou platnosti delší než 2 měsíce a za udělení opakované výjimky pro vydané oprávnění podle přímo použitelného předpisu Evropské unie76) se vybírá poplatek ve výši 30 % sazby za vydané oprávnění.

Položka 50

a)Vydání osvědčení pro výcvik leteckého personálu20000
b)Změna osvědčení pro výcvik leteckého personálu10000
c)Uznání platnosti zahraničního průkazu způsobilosti
– jde-li o občana České republiky nebo občana členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace1000
– jde-li o občana státu, který není členským státem Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace3000
Poznámka
Změnou osvědčení se rozumí i změna jeho příloh.

Položka 51

1.Přijetí žádosti o povolení k provádění leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu10000
2.Přijetí žádosti o prodloužení platnosti nebo změnu povolení k provádění leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu1500
3.Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozu bezpilotních systémů ve specifické kategorii provozu4000
4.Změna dokladu osvědčujícího oprávnění k provozu bezpilotních systémů ve specifické kategorii provozu400
5.Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozu lehkých bezpilotních systémů ve specifické kategorii provozu25000
6.Změna osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních systémů2500
7.Provedení dodatečné zkoušky z teoretických znalostí žadatele o vydání osvědčení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému Úřadem pro civilní letectví500
8.Přijetí žádosti o udělení oprávnění spolku k provádění rekreačních, sportovních nebo soutěžních letů anebo veřejných leteckých vystoupení bezpilotními systémy10000
9.Změna rozhodnutí o udělení oprávnění spolku k provádění rekreačních, sportovních nebo soutěžních letů anebo veřejných leteckých vystoupení bezpilotními systémy2500
10.Přijetí žádosti o udělení souhlasu k provozování leteckého veřejného vystoupení3000

Osvobození

1. Od poplatku podle bodu 10 této položky jsou osvobozena letecká veřejná vystoupení s výhradní účastí bezpilotních systémů.

2. Od poplatku podle bodu 10 této položky jsou dále osvobozeny propagační parašutistické akce, které jsou součástí programů jiných společenských nebo kulturních akcí.

Položka 52

a)Vydání rozhodnutí o pověření podle přímo použitelného předpisu Evropské unie77) k poskytování
– letových provozních služeb v rozsahu oblastní služby řízení, přibližovací služby řízení a letištní služby řízení20000
– ostatních letových provozních služeb mimo služby uvedené pod písmenem a) a meteorologických služeb10000
b)Vydání osvědčení k poskytování letových navigačních služeb podle přímo použitelného předpisu Evropské unie77) pro
– poskytování letových provozních služeb v rozsahu oblastní služby řízení80000
– poskytování letových provozních služeb v rozsahu přibližovací služby řízení pro letiště s velkou hustotou provozu50000
– poskytování letových provozních služeb v rozsahu letištní služby řízení pro letiště s velkou hustotou provozu50000
– poskytování letových provozních služeb v rozsahu přibližovací služby řízení pro letiště s malou a střední hustotou provozu30000
– poskytování letových provozních služeb v rozsahu letištní služby řízení pro letiště s malou a střední hustotou provozu30000
– poskytování ostatních letových provozních služeb10000
– poskytování meteorologické služby, letecké informační služby, navigačních služeb, komunikačních služeb nebo přehledových služeb20000
c)Vydání povolení k poskytování služby při předletové přípravě a monitorování letu nebo při odbavovacím procesu na letišti nebo k poskytování služby tvorby letových postupů20000
d)Změna povolení k poskytování služby při předletové přípravě a monitorování letu nebo při odbavovacím procesu na letišti nebo k poskytování služby tvorby letových postupů2000
e)Vyhrazení části vzdušného prostoru opatřením obecné povahy, přesáhne-li doba vyhrazení 24 hodin v průběhu tří dnů po sobě jdoucích nebo vymezení části vzdušného prostoru opatřením obecné povahy z důvodu ochrany práv či oprávněných zájmů žadatele20000

Poznámky

1. V případě rozhodnutí o pověření podle písmene a) k poskytování více služeb v rámci jednoho rozhodnutí vybírá se poplatek pouze za jedno pověření s nejvyšší sazbou v rámci vydaného rozhodnutí.

2. V případě vydání osvědčení podle písmene b) k poskytování více letových navigačních služeb v rámci jednoho osvědčení vybírá se poplatek pouze za jedno poskytování služeb s nejvyšší sazbou v rámci vydaného osvědčení.

3. Za změnu osvědčení vydaného podle písmene b) se vybírá poplatek ve výši 1/3 sazby za vydání osvědčení. V případě doplnění další poskytované služby k již vydanému osvědčení podle písmene b) se vybírá poplatek jako při vydání osvědčení pro tuto službu.

Osvobození

Od poplatku podle písmene e) jsou osvobozeny akce sportovního charakteru nebo pro potřeby Armády České republiky.

Položka 53

a)Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu létání10000
b)Prodloužení platnosti nebo změna rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu létání2000

Položka 54

a) Vydání rozhodnutí o schválení typu letadla včetně vydání Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem A)

b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo významné modifikace jednotlivého letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení, schválení modifikace nebo změny Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem B)

c) Uznání typu letadla na základě dokladu o schválení typu letadla vydaného zahraničním leteckým úřadem včetně vydání dokladu o uznání způsobilosti typu (sazba poplatku pod písmenem C)

d) Vydání rozhodnutí o schválení nestandardní opravy (sazba poplatku pod písmenem D)

e) Vydání Osvědčení hlukové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem E)

Sazba v KčSazba v KčSazba v KčSazba v KčSazba v Kč
ABCDE
Balóny a vzducholodě800010004000--
Kluzáky15000300050001000-
Motorizované kluzáky a ultralehká letadla250005000800020002000
Letouny a vrtulníky do 5700 kg maximální vzletové hmotnosti včetně40000100001000050004000
Letouny a vrtulníky nad 5700 kg maximální vzletové hmotnosti8000025000350001500010000

f) Schválení změny Osvědčení hlukové způsobilosti pro letadlo - 10 % sazby poplatku pod písmenem E

g) Rozhodnutí o schválení nevýznamné konstrukční změny/modifikace

Sazba v Kč
Balóny a vzducholodě500
Kluzáky1500
Motorizované kluzáky a ultralehká letadla2500
Letouny a vrtulníky do 5700 kg maximální vzletové hmotnosti včetně5000
Letouny a vrtulníky nad 5700 kg maximální vzletové hmotnosti12500

Poznámky

1. Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá jen za rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo za významnou modifikaci jednotlivého letadla. Významnou změnou nebo významnou modifikací se pro účely tohoto zákona rozumí takové změny nebo modifikace, které mají podstatný účinek na hmotnost, polohu těžiště, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost letadla.

2. Nestandardní opravou se pro účely tohoto zákona rozumí oprava, ke které nejsou podklady součástí instrukcí pro zachování letové způsobilosti zpracovaných držitelem Typového osvědčení při schvalování typu letadla.

Položka 55

a) Vydání osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)

b) Prodloužení platnosti osvědčení letové způsobilosti, zvláštního osvědčení letové způsobilosti nebo obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla (sazba poplatku pod písmenem G)

c) Vydání zvláštního osvědčení letové způsobilosti

– s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)

– s platností nad 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem F)

d) Vydání osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely (sazba poplatku pod písmenem F)

e) Vydání exportního osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)

f) Vydání povolení k letu

– s platností do 60 dnů včetně (sazba poplatku pod písmenem G)

– s platností nad 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem F)

g) Schválení letových podmínek

– pro povolení k letu s platností do 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem G)

– pro povolení k letu s platností nad 60 dnů (sazba poplatku pod písmenem F)

h) Vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti

– vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti na základě předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem G)

– vydání osvědčení kontroly letové způsobilosti bez předložení doporučení vydaného organizací k řízení zachování letové způsobilosti (sazba pod písmenem F)

i) Vrácení zadrženého osvědčení letové způsobilosti 50 % poplatku pod písmenem F

j) Schválení Programu údržby pro letadlo 50 % sazby poplatku pod písmenem F

k) Schválení změny Programu údržby pro letadlo 10 % sazby poplatku pod písmenem F

l) Schválení MEL pro letadlo 40 % sazby poplatku pod písmenem F

m) Schválení změny MEL pro letadlo 10 % sazby poplatku pod písmenem F

n) Udělení výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie78) s platností do dvou měsíců vztahující se na jedno letadlo se vzletovou hmotností do 5 700 kg 10 % sazby poplatku pod písmenem F

o) Udělení výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie78) s platností do dvou měsíců vztahující se na jedno letadlo se vzletovou hmotností nad 5700 kg 10 % sazby poplatku pod písmenem F

p) Udělení opakované výjimky v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie78) nebo výjimky vztahující se na více letadel nebo výjimky s platností delší než dva měsíce dle sazby poplatku pod písmenem F

q) Schválení systému technického deníku podle přímo použitelného předpisu Evropské unie79) dle sazby poplatku pod písmenem G

Sazba v KčSazba v Kč
FG
Balóny a vzducholodě2000300
Kluzáky5000300
Motorizované kluzáky a ultralehká letadla6000500
Letouny a vrtulníky do 5700 kg maximální vzletové hmotnosti včetně10 000700
Letouny a vrtulníky nad 5700 kg maximální vzletové hmotnosti250003000
Motory-pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel2000
Motory-pístové3000
Motory-turbovrtulové, turbohřídelové a proudové5000
Vrtule s pevným úhlem nastavení listu2000
Vrtule-přestavitelné na zemi2500
Vrtule-stavitelné za letu3000

r) Schválení změny systému technického deníku pro letadlo - 10 % sazby poplatku pod písmenem G, nejméně však 100 Kč

Zmocnění

Správní úřad může snížit poplatek na 10 % sazby poplatků podle písmene F za změny v dokladech.

Poznámka

Bude-li vydáváno nové osvědčení letové způsobilosti společně s osvědčením kontroly letové způsobilosti vybírá se poplatek pouze za osvědčení letové způsobilosti.

Položka 56

a) Schválení typu součásti letadla včetně vydání Typového osvědčení

– u motoru (sazba poplatku pod písmenem H)

– u vrtule (sazba poplatku pod písmenem K)

b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu součásti letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení nebo změny Typového osvědčení

– u motoru (sazba poplatku pod písmenem I)

– u vrtule (sazba poplatku pod písmenem L)

c) Uznání typu součásti letadla na základě dokladu o schválení typu součásti letadla vydaného leteckým úřadem jiného státu včetně uznání způsobilosti typu

– u motoru (sazba poplatku pod písmenem J)

– u vrtule (sazba poplatku pod písmenem M)

Sazba v KčSazba v KčSazba v Kč
HIJ
Motory
– pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel500025002500
– pístové1000050005000
– turbovrtulové, turbohřídelové a proudové20000800010000
Sazba v KčSazba v KčSazba v Kč
KLM
Vrtule
– s pevným úhlem nastavení listu – dřevěné200010001000
– s pevným úhlem nastavení listu – kovové a kompozitové300020002000
– přestavitelné na zemi500030003000
– stavitelné za letu800040004000

Poznámka

Významnou konstrukční změnou se pro účely tohoto zákona rozumí změna, která má podstatný účinek na hmotnost, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost součásti letadla.

Položka 57

a)Vydání rozhodnutí o schválení typové způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví2000
b)Vydání rozhodnutí o schválení způsobilosti leteckých pozemních zařízení
– světelná zařízení a součásti soustav světelných zařízení3000
– pozemní elektronická zabezpečovací zařízení5000
– pozemní zařízení pro diagnostiku a vyhodnocování způsobilosti letadel5000
– pozemní zdroje energií pro letadla3000
– letecké trenažéry30000
– letecké simulátory50000
– zařízení pro měření a vyhodnocování brzdných účinků na pohybovaných plochách letišť3000
– zařízení určená pro přepravu nákladů na palubě letadla3000
c)Prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení typové způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví25 % sazby poplatku podle písmene a) této položky.

Předmětem poplatku není

Úkon uvedený v této položce, jde-li o výrobky nepodléhající státnímu dozoru Úřadu pro civilní letectví.

Poznámky

1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání dokladu nebo rozhodnutí.

2. Za vydání rozhodnutí o schválení provozní způsobilosti výrobků se vybírají poplatky podle písmene b) této položky.

Položka 58

a) Vydání rozhodnutí o zařazení železniční dráhy do kategorie nebo o změně kategorie železniční dráhy2000
b) Vydání úředního povolení k provozování dráhy
- celostátní nebo regionální10000
- speciální, tramvajové, trolejbusové nebo místní anebo vlečky s délkou její dopravní cesty delší než 1000 m3000
- vlečky s délkou dopravní cesty 1000 m včetně a kratší1500
- lanové1000
c) Změna úředního povolení k provozování dráhy1000
d) Přijetí návrhu provozovatele dráhy na zrušení úředního povolení k provozování dráhy500
e) Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze
- celostátní nebo regionální10000
- speciální, tramvajové, trolejbusové nebo místní anebo vlečce3000
f) Změna licence k provozování drážní dopravy1000
g) Přijetí návrhu dopravce na odejmutí licence500
h) Vydání rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi v úrovní kolejí nebo o jeho změně500
i) Vydání osvědčení provozovatele dráhy nebo osvědčení dopravce, nejde-li o vydání osvědčení provozovatele dráhy nebo osvědčení dopravce z důvodu omezení provozování dráhy nebo drážní dopravy5000
j) Vydání osvědčení provozovatele dráhy nebo osvědčení dopravce v případě změny údaje obsaženého v osvědčení, nejde-li o změnu údaje v osvědčení dopravce o druhu, rozsahu nebo oblasti provozu1500
k) Vydání licence strojvedoucího500
l) Udělení akreditace k provádění školení pro získání licence strojvedoucího a osvědčení strojvedoucího nebo akreditace k provádění školení zaměstnanců provozovatele dráhy celostátní nebo regionální a zaměstnanců dopravce provozujícího drážní dopravu na této dráze3000

Položka 59

a) Vydání povolení typu vozidla pro hnací drážní vozidlo30000
b) Vydání povolení typu vozidla pro tažené drážní vozidlo určené pro přepravu osob nebo speciálně konstruované drážní vozidlo s vlastním pohonem určené k výstavbě, opravám a údržbě drah15000
c) Vydání povolení typu vozidla pro tažené drážní vozidlo určené pro přepravu věcí nebo zvířat nebo speciálně konstruované drážní vozidlo bez vlastního pohonu určené k výstavbě, opravám a údržbě drah10000
d) Schválení typu drážního vozidla pro elektrickou lokomotivu, elektrickou jednotku, motorovou lokomotivu, motorový vůz, osobní vůz s rychlostí nad 160 km/h, vozidlo dráhy speciální určené pro přepravu cestujících, tramvaj nebo trolejbus30000
e) Schválení typu drážního vozidla pro osobní vůz s rychlostí do 160 km/h nebo speciálně konstruované železniční vozidlo s vlastním pohonem k výstavbě, opravám a údržbě drah15000
f) Schválení typu drážního vozidla pro nákladní vůz nebo speciálně konstruované železniční vozidlo bez vlastního pohonu k výstavbě, opravám a údržbě drah10000
g) Vydání povolení k uvedení drážního vozidla nebo řady vozidel na trh, bylo-li vydáno povolení typu vozidla500
h) Vydání povolení k uvedení drážního vozidla na trh, nebylo-li vydáno povolení typu vozidla, pro hnací drážní vozidlo30000
i) Vydání povolení k uvedení drážního vozidla na trh, nebylo-li vydáno povolení typu vozidla, pro tažené drážní vozidlo určené pro přepravu osob nebo speciálně konstruované drážní vozidlo s vlastním pohonem určené k výstavbě, opravám a údržbě drah15000
j) Vydání povolení k uvedení drážního vozidla na trh, nebylo-li vydáno povolení typu vozidla, pro tažené drážní vozidlo určené pro přepravu věcí nebo zvířat nebo speciálně konstruované drážní vozidlo bez vlastního pohonu určené k výstavbě, opravám a údržbě drah10000
k) Vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla500
l) Vydání povolení k uvedení drážního vozidla na trh nebo povolení typu vozidla v případě jeho obnovy nebo modernizace, v případě rozšíření oblasti jeho provozu nebo v případě změny technické specifikace pro interoperabilitu5000
m) Schválení změny na drážním vozidle znamenající odchylku od schváleného typu bez ohledu na počet odchylek5000
n) Zápis drážního vozidla do registru vozidel nebo změna zapsaných údajů1000
o) Vydání osvědčení osoby zabezpečující údržbu5000
p) Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla100
q) Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného technického zařízení pro lanovou dráhu nebo lyžařský vlek1000
r) Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného technického zařízení pro určená technická zařízení jiná než uvedená v písmenu q)200
s) Rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení o další technická zařízení téhož druhu100

Poznámka

Poplatek podle písmene q) nebo r) této položky se vybírá pouze jednou i v případě, obsahuje-li technologický celek více určených technických zařízení podle zvláštního předpisu.

Položka 59a

a) Posouzení ohrožení hospodářské vyváženosti osobní drážní dopravy1500
b) Vydání rozhodnutí o rozporu prohlášení o dráze se zákonem o dráhách1000
c) Vydání rozhodnutí o rozporu rozsahu přidělené kapacity nebo postupu při jejím přidělení se zákonem o dráhách1000
d) Vydání rozhodnutí o rozporu smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze celostátní, nebo regionální anebo na veřejně přístupné vlečce nebo jejího návrhu se zákonem o dráhách 1000

ČÁST IV

Položka 60

1. Vydání
a) oprávnění k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem1000
- změna oprávnění k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem500
b) povolení k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem1500
- změna povolení k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem750
c) povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo tranzitu výbušnin 500
d) povolení ke zhotovování jednoduchých trhavin300
e) povolení trhacích prací a ohňostrojné práce300
f) povolení důlního díla nebo důlní stavby, nezahrnuté v povolení uvedeném v písmenu b)300
g) povolení a stanovení odborných orgánů a znalců oprávněných zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky300
h) povolení k používání typu důlního stroje, zařízení nebo pomůcky500
i) povolení k používání typu důlního přístroje300
j) rozhodnutí o stanovení, zrušení nebo změně dobývacího prostoru1500
k) povolení38) k prvému použití výbušniny v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí1000
- změna povolení k prvému použití výbušniny v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí500
2. Vydání rozhodnutí38)
a) o stanovení průzkumného území pro ložiskový průzkum nebo o prodloužení doby platnosti rozhodnutí2000
b) o určení významných výzkumných nebo průzkumných geologických děl1000
c) o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru nebo o prodloužení doby platnosti rozhodnutí1000
Předmětem poplatku není
Vydání rozhodnutí o zrušení nebo změně dobývacího prostoru uvedené v bodě 1 písm. j) této položky vydávané správním úřadem z vlastního podnětu.
Poznámka
Poplatek podle bodu 1 odrážek u písmen a), b) a k) této položky se vybírá, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci oprávnění, změnu předmětu činnosti v povolení nebo změnu podmínek v povolení k prvému použití výbušniny.

Položka 61

1. Přijetí žádosti o
a) vydání licence k provozování zoologické zahrady38a)Kč 10000
b) vydání licence na zpracování, balení nebo přebalování kaviáru jeseterovitých ryb38b)Kč 10000
c) vydání licence pro výrobce nebo distributora značek k označování exemplářů druhů volně žijících živočichů38b)Kč 1000
d) vydání povolení k vývozu, dovozu nebo přemístění exemplářů druhů volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, výrobků z tuleňů nebo kožešin živočichů a dalšího zboží vyrobeného z kožešin živočichů, na které se vztahuje omezení dovozu38b)Kč 1000
e) vydání povolení k vývozu zvláště chráněných živočichů nebo rostlin38b)Kč 1000
f) vydání potvrzení o putovní výstavě38c) na 1 až 10 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)Kč 1000
g) vydání potvrzení o putovní výstavě na více než 10 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)Kč 2000
h) vydání výjimky ze zákazu obchodních činností na 1 až 20 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)Kč 100
za každý exemplář
i) vydání výjimky ze zákazu obchodních činností na více než 20 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)Kč 2000
2. Vydání
a) číslovaného kroužku k předepsanému označení ptáka, který je exemplářem38b)Kč 20
b) značky k označení exempláře druhu volně žijících živočichů38b)Kč 20
c) potvrzené fotokopie kopie pro držitele dovozního povolení38d)Kč 30
Osvobození
1. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně vývozcem nebo dovozcem.
2. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu nebo o vydání výjimky ze zákazu obchodních činností pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z chovu nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.
3. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu herbářového, muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného exempláře a živých rostlin za účelem neobchodního zapůjčení, darování nebo výměny mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí.
4. Od poplatku podle bodu 2 písm. a) a b) této položky je osvobozeno vydání kroužku nebo jiné značky pro exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z nebo určené do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.
5. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu nebo dovozu živého exempláře, s nímž vlastník cestuje po dobu kratší než 3 měsíce a exemplář zůstává po dobu cesty v jeho vlastnictví.

Položka 62

a) Ověření platnosti puncovní značky20
b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky nebo odpovědnostní značky200
c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky40
d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin400
e) Vydání rozhodnutí39) o ponechání přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky100
Předmětem poplatku není
Rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky uvedené v písmenu c) této položky vydané správním úřadem z vlastního podnětu.

Položka 63

a) Přijetí návrhu na povolení spojení soutěžitelů40)100000
b) Přijetí návrhu na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení40)10000

Položka 64

Přijetí žádosti o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů41)3 000
Přijetí žádosti o změnu zápisu v seznamu kvalifikovaných dodavatelů41)1 000
Přijetí žádosti o schválení systému certifikovaných dodavatelů41)20 000
Přijetí žádosti o schválení změny systému certifikovaných dodavatelů41)5 000

Položka 65

1. Přijetí žádosti o udělení
a) bankovní licence bance se sídlem na území České republikyKč 200000
b) bankovní licence zahraniční bance, se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie, která hodlá zřídit pobočku na území České republikyKč 200000
c) povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou nebo zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnouKč 200000
d) povolení k provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočkyKč 200000
e) povolení k provozování zajišťovací činnosti zajišťovnou z třetího státu na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočkyKč 200000
f) povolení k činnosti ústřední protistranyKč 200000
g) povolení k činnosti systémově významného obchodníkaKč 100000
h) povolení k činnosti pobočky zahraničního systémově významného obchodníkaKč 100000
2. Přijetí žádosti o povolení
a) k činnosti centrálního depozitářeKč 200000
b) k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 1 nebo 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhuKč 100000
c) k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhuKč 50000
d) k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhuKč 20000
e) k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím pobočky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unieKč 100000
f) k činnosti organizátora regulovaného trhuKč 100000
g) k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádáníKč 100000
h) k činnosti investiční společnosti podle § 479 zákona o investičních společnostech a investičních fondechKč 100000
i) k činnosti zahraniční osobě podle § 481 zákona o investičních společnostech a investičních fondechKč 100000
j) k činnosti samosprávného investičního fondu podle § 480 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, má-li se stát speciálním fondem nebo standardním fondemKč 100000
k) k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtováníKč 100000
l) ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstvaKč 100000
m) k činnosti penzijní společnostiKč 100000
n) k vytvoření důchodového fondu státních dluhopisů, konzervativního důchodového fondu, vyváženého důchodového fondu a dynamického důchodového fonduKč 100000
o) k činnosti platební instituceKč 50000
p) k činnosti správce informací o platebním účtuKč 25000
q) k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahuKč 10000
r) k činnosti instituce elektronických penězKč 50000
s) k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahuKč 10000
t) k činnosti investiční společnosti podle § 479 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, hodlá-li obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných investorů nebo zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů a nehodlá-li poskytovat investiční službyKč 50000
u) k činnosti zahraniční osobě podle § 481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, hodlá-li obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných investorů nebo zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů a nehodlá-li poskytovat investiční službyKč 50000
v) k činnosti samosprávného investičního fondu podle § 480 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, má-li se stát fondem kvalifikovaných investorůKč 50000
w) k činnosti hlavního administrátoraKč 20000
x) k činnosti investičního zprostředkovateleKč 10000
y) k činnosti administrátora podle čl. 34 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/101184)Kč 100000
3. Přijetí žádosti o registraci
a) administrátora podle čl. 34 odst. 1 písm. b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/101184)Kč 50000
b) panevropského osobního penzijního produktu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238Kč 10000
4. Přijetí žádosti o povolení
a) k činnosti směnárníkaKč 10000
b) k činnosti zpracovatele tuzemských bankovek a mincíKč 10000
c) k činnosti poskytovatele služby dynamické směny měnKč 10000
d) k činnosti poskytovatele služeb skupinového financováníKč 20000
e) k činnosti poskytovatele služeb hlášení údajůKč 100000
f) k činnosti správce nevýkonného úvěruKč 20000
5. Přijetí žádosti o změnu
a) bankovní licence banky se sídlem na území České republikyKč 70000
b) bankovní licence pobočky zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státěKč 70000
c) v rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny nebo zajišťovnyKč 70000
d) v rozsahu povolené činnosti pobočky pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státuKč 70000
e) povolení k činnosti centrálního depozitářeKč 70000
f) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v tom, že obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se stane obchodníkem s cennými papíry podle § 8a odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhuKč 30000
g) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v tom, že obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se stane obchodníkem s cennými papíry podle § 8a odst. 1 nebo 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhuKč 70000
h) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v tom, že obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se stane obchodníkem s cennými papíry podle § 8a odst. 1 nebo 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhuKč 50000
i) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v jiné změněKč 35000
j) povolení k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím pobočky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unieKč 35000
k) povolení k činnosti organizátora regulovaného trhuKč 35000
l) povolení k činnosti ústřední protistranyKč 70000
m) povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádáníKč 35000
n) povolení k činnosti poskytovatele služeb hlášení údajůKč 35000
6. Přijetí žádosti o schválení změny pravidel vypořádacího systému Kč 10000
7. Přijetí žádosti o změnu
a) povolení k činnosti investiční společnostiKč 35000
b) povolení k činnosti zahraniční osobě podle § 481 zákona o investičních společnostech a investičních fondechKč 35000
c) povolení k činnosti samosprávného investičního fonduKč 35000
d) povolení k činnosti hlavního administrátoraKč 35000
e) pravidel platebního systému s neodvolatelností zúčtováníKč 35000
f) povolení k činnosti spořitelního a úvěrního družstvaKč 35000
g) povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahuKč 5000
h) povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahuKč 5000
i) povolení k činnosti platební instituceKč 20000
j) povolení k činnosti instituce elektronických penězKč 20000
k) povolení k činnosti poskytovatele služeb skupinového financováníKč 10000
8. Přijetí žádosti
a) o schválení převodu pojistného kmene nebo jeho částíKč 20000
b) o schválení převodu kmene zajišťovacích smluv nebo jeho částíKč 20000
c) o udělení souhlasu s nakládáním aktiv pobočky zajišťovny z třetího státu jako jistiny složené na účet zvlášť k tomu zřízenýKč 20000
9. Přijetí žádosti o
a) udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spořeníKč 10000
b) akreditaci podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spořeníKč 25000
c) prodloužení akreditace podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spořeníKč 10000
d) zápis investičního fondu s právní osobností, který není samosprávným fondem, podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondyKč 2000
e) zápis standardního fondu nebo údajů o podfondu standardního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondyKč 20000
f) zápis depozitáře investičního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondyKč 2000
g) zápis likvidátora nebo nuceného správce podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondyKč 2000
h) dodatečné povolení k výkonu činností odpovídajících investičním službám investiční společnosti nebo zahraniční osobě podle § 481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondemKč 35000
i) povolení pro účely označení podílového a svěřenského fonduKč 10000
j) určení, zda je Česká republika jediným referenčním státem zahraniční osoby podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondyKč 20000
k) udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěruKč 50000
l) udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěrKč 10000
m) akreditaci podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěrKč 25000
n) prodloužení akreditace podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěrKč 10000
o) akreditaci podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhuKč 25000
p) prodloužení akreditace podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhuKč 10000
q) udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění Kč 10 000
r) akreditaci podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění Kč 25000
s) prodloužení akreditace podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění Kč 10000
t) udělení souhlasu s podstatnou změnou podle § 314 zákona o investičních společnostech a investičních fondechKč 5000
u) zápis zahraničního investičního fondu do seznamu podle § 597 zákona o investičních společnostech a investičních fondechKč 10000
10. Zápis
a) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěrKč 2000
b) oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupenéhoKč 2000
c) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění Kč 2 000
d) oprávnění k činnosti doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění Kč 2 000
e) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spořeníKč 2000
f) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhuKč 2000
11. Prodloužení
a) oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěruKč 25000
b) oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěrKč 2500
c) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěrKč 500
d) oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupenéhoKč 500
e) povolení k činnosti investičního zprostředkovatele podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhuKč 2500
f) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhuKč 500
g) oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištěníKč 2500
h) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištěníKč 500
i) oprávnění k činnosti doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištěníKč 500
j) oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spořeníKč 2500
k) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spořeníKč 500

Poznámka

Poplatníkem poplatku za přijetí žádosti o zápis podle bodu 10 nebo za prodloužení oprávnění podle bodu 11 písm. c), d) f), h), i) nebo k) je zastoupený. Poplatek za prodloužení akreditace, povolení nebo oprávnění je splatný vždy nejdříve ve lhůtě 3 měsíců přede dnem skončení akreditace, povolení nebo oprávnění a nejpozději ve lhůtě 3 dnů přede dnem skončení akreditace, povolení nebo oprávnění.

Položka 66

1. Přijetí žádosti o udělení
a)předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na bance nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími banku 20000
b)předchozího souhlasu s nabytím kvalifikované účasti nebo zvýšením účasti v tuzemské pojišťovně nebo k jejímu ovládnutí 20000
c)předchozího souhlasu s nabytím kvalifikované účasti nebo zvýšením účasti v tuzemské zajišťovně nebo k jejímu ovládnutí 20000
d)předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na organizátoru regulovaného trhu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími organizátora regulovaného trhu20000
e)předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na obchodníku s cennými papíry nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími obchodníka s cennými papíry20000
f)předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na centrálním depozitáři nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími centrálního depozitáře20000
g)souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na investiční společnosti, hlavním administrátorovi nebo samosprávném investičním fondu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími investiční společnost, hlavního administrátora nebo samosprávný investiční fond20000
h)souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti investiční společnosti na jiné právnické osobě nebo k ovládnutí jiné právnické osoby20000
i)předchozí souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na penzijní společnosti nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími penzijní společnosti20000
j)předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na spořitelním a úvěrním družstvu nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími spořitelní a úvěrní družstvo20000
k)předchozího souhlasu k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na ústřední protistraně nebo k tomu, aby se staly osobami ovládajícími protistranu20000
2. Přijetí žádosti o udělení
a)předchozího souhlasu se změnou v osobě vedoucího pobočky pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu5000
b)předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby obchodníka s cennými papíry5000
c)předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby pobočky zahraniční osoby, která poskytuje investiční služby na území České republiky a která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie5000
d)předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby investiční společnosti, samosprávného investičního fondu, hlavního administrátora nebo zahraniční osoby s povolením podle § 481 zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy5000
e)předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby penzijní společnosti5000
f)předchozího souhlasu k výkonu funkce vedoucí osoby finanční holdingové osoby5000
g)předchozího souhlasu k výkonu funkce osoby, která není vedoucí osobou obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu a skutečně řídí činnost tohoto obhospodařovatele nebo investičního fondu5000
3. Přijetí žádosti o schválení osoby ve vedení spořitelního a úvěrního družstva5000
4. Přijetí žádosti o udělení
a)souhlasu bance k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho častí20000
b)souhlasu k fúzi nebo rozdělení banky nebo převodu jmění na banku jakožto společníka20000
c)souhlasu ke snížení základního kapitálu banky nebo k úhradě ztráty20000
d)předchozího souhlasu k přeměně tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny20000
5. Přijetí žádosti o povolení
a)k fúzi, rozdělení investiční společnosti nebo převodu jmění na společníka podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy20000
b)k fúzi nebo rozdělení fondu kolektivního investování s právní osobností nebo k převodu jmění na společníka, jímž je tento fond, podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy20000
c)k fúzi penzijní společnosti20000
d)k fúzi, k rozdělení nebo ke změně právní formy nebo k převodu obchodního jmění obchodníka s cennými papíry na jeho akcionáře nebo společníka nebo k převodu jmění jiné osoby na obchodníka s cennými papíry20000
e)k fúzi, k rozdělení nebo k převodu obchodního jmění organizátora regulovaného trhu na jeho společníka nebo ke změně právní formy nebo k převodu obchodního jmění organizátora regulovaného trhu na jeho akcionáře nebo společníka anebo k převodu obchodního jmění jiné osoby na organizátora regulovaného trhu20000
f)k fúzi centrálního depozitáře s provozovatelem vypořádacího systému nebo k převodu jmění jiné osoby na centrálního depozitáře20000
g)k fúzi, rozdělení, převodu jmění na společníka nebo změně právní formy hlavního administrátora podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy20000
6. Přijetí žádosti o udělení
a)souhlasu k fúzi nebo rozdělení spořitelního a úvěrního družstva20000
b)souhlasu k uzavření smlouvy, na jejímž základě dochází k jakékoliv dispozici s podnikem nebo jeho častí spořitelního a úvěrního družstva20000
c)souhlasu k převodu členských práv člena spořitelního a úvěrního družstva20000
d)souhlasu s rozhodnutím členské schůze o snížení výše základního členského vkladu spořitelního a úvěrního družstva20000
7. Přijetí žádosti
a)o povolení k splynutí investičního fondu nebo podfondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy20000
b)o povolení k sloučení investičního fondu nebo podfondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy20000
c)o povolení přeměny investičního fondu nebo podfondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy20000
d)o povolení převést obhospodařování důchodových fondů na jinou penzijní společnost20000
e)o povolení sloučení důchodových fondů20000
f)o povolení převést obhospodařování účastnických fondů nebo transformovaných fondů na jinou penzijní společnost20000
g)o povolení sloučení účastnických fondů nebo transformovaných fondů20000
8. Přijetí žádosti
a)o souhlas ke změně statutu standardního fondu10000
b)o povolení k vytvoření účastnického fondu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření30000
c)o schválení změny statutu důchodového fondu10000
d)o schválení změny statutu účastnického fondu10000
e)o schválení změny statutu a penzijního plánu transformovaného fondu10000
f)o schválení nebo změnu dražebního řádu dražebníka cenných papírů3000
g)o souhlas ke změně obhospodařovatele nebo depozitáře standardního fondu5000
h)o schválení změny depozitáře účastnického fondu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření5000
i)o schválení změny depozitáře důchodového fondu podle zákona upravujícího důchodové spoření5000
j)o schválení změny depozitáře penzijního fondu5000
9. Přijetí žádosti
a)o schválení prospektu cenného papíru včetně základního prospektu cenného papíru15000
b)o schválení dodatku prospektu cenného papíru5000
c)o povolení neuvedení informací v prospektu cenného papíru5000
d)o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu u povinné nabídky převzetí5000
e)o udělení souhlasu s uveřejněním nabídkového dokumentu při plnění dodatečné nabídkové povinnosti3000
f)o odložení plnění povinnosti uveřejnit informaci o rozhodnutí učinit nabídku převzetí nebo o vzniku nabídkové povinnosti1000
g)o prodloužení lhůty pro předložení návrhu nabídkového dokumentu1000
h)o prodloužení lhůty pro uveřejnění nabídkového dokumentu1000
i)o schválení prodloužení doby závaznosti nabídky převzetí1000
j)o povolení výjimky ze zákazu činit právní úkony směřující ke smluvnímu nabytí nebo zcizení účastnických cenných papírů cílové společnosti po dobu závaznosti nabídky převzetí3000
k)o povolení výjimky ze zákazu nabývat účastnické cenné papíry cílové společnosti po ukončení doby závaznosti nabídky převzetí3000
l)o zkrácení nebo prominutí lhůty 1 roku, po kterou platí zákaz učinit další nabídku převzetí3000
m)o vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno vykonávat hlasovací práva osobě, která rozhodný podíl na hlasovacích právech cílové společnosti nenabyla v důsledku vlastního jednání a nemohla rozumně předpokládat, že nabude rozhodný podíl na cílové společnosti3000
n)o vydání rozhodnutí o zániku nabídkové povinnosti3000
o)o vydání rozhodnutí, kterým bude povoleno vykonávat hlasovací práva osobě, která je v prodlení s plněním nabídkové povinnosti3000
p)o vydání předchozího souhlasu se zdůvodněním výše protiplnění při výkupu účastnických cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu10000
q)o posouzení srovnatelnosti zahraničního investičního fondu se speciálním fondem5000
r)o schválení unijního prospektu pro růst10000
s)o schválení zjednodušeného prospektu pro sekundární emise10000
t)o schválení registračního dokumentu včetně univerzálního registračního dokumentu10000
u)o schválení popisu cenných papírů a shrnutí prospektu5000
10.Obnovení zápisu zahraničního investičního fondu do seznamu podle § 597 zákona o investičních společnostech a investičních fondech10000
Osvobození
1. Od poplatků podle této položky bodu 9 písm. a) až p) jsou osvobozeny banky se sídlem v České republice, jde-li o vydání krytých dluhopisů.
2. Od poplatků podle této položky bodu 9 písm. a) až p) je osvobozena Česká exportní banka, a. s.
Poznámka
Poplatek za obnovení zápisu zahraničního investičního fondu do seznamu podle § 597 zákona o investičních společnostech a investičních fondech je splatný vždy nejpozději ve lhůtě 30 dnů přede dnem ukončení platnosti zápisu.

Položka 67

a) Přijetí žádosti
1. o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání90 000
2. o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování televizního vysílání90 000
3. o udělení oprávnění nebo o prodloužení doby platnosti k místnímu televiznímu vysílání50 000
b) Přijetí žádosti o udělení oprávnění nebo o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování rozhlasového vysílání25 000
c) Přijetí přihlášky k provozování převzatého vysílání90 000
d) Přijetí žádosti o změnu údajů uvedených
1. v žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání20 000
2. v žádosti o udělení oprávnění k provozování rozhlasového vysílání5 000
3. v přihlášce k provozování převzatého vysílání20 000
Předmětem poplatku není
1. Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání podle písmene a) této položky, je-li žádost podávána podle § 21 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání).
2. Přijetí žádosti o změnu údajů podle písmene d) této položky, zapisuje-li se změna do obchodního rejstříku.

Položka 67a

Přijetí žádosti
a) o podporu kinematografie na realizaci projektu z okruhu vývoje českého kinematografického díla nebo na realizaci projektu z jiného okruhu než výroby českého kinematografického díla41a)5 000
b) o podporu kinematografie na realizaci projektu z okruhu výroby českého kinematografického díla41a)10 000
c) o změně podmínek stanovených v rozhodnutí o podpoře kinematografie41a)500
d) o registraci pobídkového projektu41a)30 000

ČÁST V

Položka 68

1. Vydání povolení osobě, jejímž předmětem činnosti je shromažďování, přeprava, neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů podle § 41 veterinárního zákona3000
2. Vydání povolení ke sběru a přepravě kadáverů zvířat v zájmovém chovu3000
3. Vydání povolení k provozování dezinfekce, deratizace, dezinsekce, popřípadě i dezodorizace a odchytu zvířat bez pána a toulavých a opuštěných zvířat1000
4. Schválení spalovny vedlejších živočišných produktů včetně spalovny kadáverů zvířat v zájmovém chovu3000
5. Schválení a registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se zachází s vedlejšími živočišnými produkty nebo získanými produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem, jde-li o jiné činnosti, než jsou uvedeny v bodech 1 až 41000
6. Registrace podniku, závodu, osoby nebo jiného zařízení, v nichž se zachází s vedlejšími živočišnými produkty nebo získanými produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem, jde-li o jiné činnosti, než jsou uvedeny v bodech 1 až 4500
7. Povolení výjimky z použití vedlejších živočišných produktů nebo získaných produktů86)500
8. Schválení hospodářství ke zkrmování mléčných krmných surovin z nedostatečně tepelně opracovaného mléka86)500
9. Povolení pro zpracovatele mléka dodávat na hospodářství zvířat mléčné krmné suroviny86)500
10. Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) ve schválení, registraci nebo v povolení100
Poznámky
1. Za změnu schválení nebo změnu registrace vybere správní úřad poplatek jako za schválení nebo registraci.
2. Za změnu povolení vybere správní úřad poplatek jako za povolení.
3. Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodů 1 až 9 položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene 10 této položky.

Položka 69

Přijetí žádosti podle veterinárního zákona o
1. schválení veterinárního přípravku5000
2. vydání osvědčení výrobci veterinárních přípravků o splnění požadavků správné výrobní praxe2000
3. zápis veterinárního technického prostředku do Seznamu veterinárních technických prostředků1000
4. změnu rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku administrativní povahy250
5. změnu rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku vyžadující odborné hodnocení 1000
6. prodloužení doby platnosti rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku1000
7. prodloužení doby platnosti rozhodnutí o zápisu veterinárního technického prostředku do Seznamu veterinárních technických prostředků500
8. změnu rozhodnutí o zápisu veterinárního technického prostředku do Seznamu veterinárních technických prostředků500

Položka 70

1. Vydání veterinárního osvědčení k přemístění zvířete
a) za jedno zvíře50
b) za více než jedno zvíře100
2. Vydání veterinárního osvědčení provázejícího zvíře, které je předmětem obchodování
a) za jedno zvíře50
b) za více než jedno zvíře100
3. Vydání veterinárního osvědčení k vývozu zvířete
a) za jedno zvíře50
b) za více než jedno zvíře100
4. Úřední ověření pasu nebo jiného identifikačního dokladu zvířete v zájmovém chovu50
5. Potvrzení o splnění požadavků a podmínek třetí země určení zásilky určené k vývozu cestou jiného členského státu
a) za jedno zvíře50
b) za více než jedno zvíře100
6. Zajištění totožnosti zásilky zvířat určených k vývozu úřední veterinární závěrou50
7. Schválení ozdravovacího programu v souladu s celostátním eradikačním programem jedné nebo více nákaz, nemocí přenosných ze zvířat na člověka a původců těchto nákaz a nemocí100

Položka 71

1. Vydání veterinárního osvědčení k přepravě živočišných produktů42)100
2. Vydání veterinárního osvědčení k vývozu živočišných produktů42)100
3. Potvrzení o splnění požadavků a podmínek třetí země určení zásilky živočišných produktů určené k vývozu cestou jiného členského státu42)100
4. Zajištění totožnosti zásilky živočišných produktů určených k vývozu úřední veterinární závěrou50
5. Vydání souhlasu k neškodnému odstranění kadáveru koně v zájmovém chovu100

Položka 72

1. Schválení zařízení nebo skupiny zařízení podle § 5a nebo 5b veterinárního zákona200
2. Registrace zařízení, skupiny zařízení, dopravce nebo provozovatele podle § 5a, 5b nebo 5d veterinárního zákona100
3. Schválení a registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem500
4. Registrace podniku, závodu nebo jiného zařízení, v nichž se zachází se živočišnými produkty a které jsou pod státním veterinárním dozorem100
5. Registrace dopravce přepravujícího živočišné produkty nebo osoby, která se podílí na obchodování se zvířaty a živočišnými produkty s členskými státy500
6. Registrace osoby, která se podílí na uvádění živočišných produktů na trh100
7. Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) ve schválení a registraci, popřípadě ve schválení nebo v registraci100
8. Registrace cirkusu500
9. Změna registrace cirkusu 100
10. Vydání rejstříku zvířat v cirkusu200
11. Ověření rejstříku zvířat v cirkusu100
12. Vydání rejstříku míst konání cirkusu200
13. Ověření rejstříku míst konání cirkusu 100
14. Registrace výrobce pasů500
15. Registrace distributora pasů500
16. Registrace útulku pro zvířata 100

Poznámky

1. Za změnu schválení a registrace, popřípadě změnu schválení nebo změnu registrace vybere správní úřad poplatek jako za schválení a registraci, popřípadě schválení nebo registraci.

2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodů 1 až 6 této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene 7 této položky.

Položka 73

1. Registrace soukromého veterinárního technika1000
2. Změna registrace soukromého veterinárního technika100
3. Vydání povolení k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti2000
4. Vydání povolení k porážení zvěře ve farmovém chovu v hospodářství200
5. Vydání povolení k usmrcení velké farmové zvěře v hospodářství použitím střelné zbraně nebo k domácí porážce jelenovitých z farmového chovu použitím střelné zbraně200
6. Změna údajů (jméno, příjmení, obchodní firma, název, trvalý pobyt nebo pobyt, sídlo) v povolení 100

Poznámky

1. Za změnu povolení vybere správní úřad poplatek jako za povolení.

2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle bodů 3 až 5 této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle bodu 6 této položky.

Položka 74

a)Vydání rozhodnutí246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a jejich křížence (dále jen „vybrané druhy šelem“) a o zvířata z řádu primáti (Primates) z čeledi lidoopi (Hominidae) (dále jen „lidoopi“)10000
2. nejedná-li se o vybrané druhy šelem a lidoopy1000
b)Vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o povolení chovu druhu zvířete vyžadujícího zvláštní péči
1. jedná-li se o vybrané druhy šelem a lidoopy5000
2. nejedná-li se o vybrané druhy šelem a lidoopy500
c)Vydání rozhodnutí43) o udělení oprávnění k používání pokusných zvířat15000
d)Vydání rozhodnutí o žádosti o povolení dopravce43)1000
e)Vydání rozhodnutí o žádosti o povolení dopravce pro dlouhotrvající cesty43)1000
f)Vydání rozhodnutí o žádosti o vydání osvědčení o schválení silničního dopravního prostředku nebo osvědčení o schválení plavidla pro přepravu hospodářských zvířat43) za každý silniční dopravní prostředek nebo plavidlo uvedené v žádosti 1000
g)Udělení akreditace k pořádání kurzů na úseku ochrany zvířat proti týrání 2000

Položka 75

a) Vydání rozhodnutí43) o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat nebo k dodávce pokusných zvířat15000
b) Vydání rozhodnutí o schválení projektu pokusů1000

Položka 76

Vydání ověřovací listiny o ověření chmele44)Kč 100
Poznámka
Vystavuje-li se ověřovací listina jako duplikát, vybírá se poplatek podle položky 16 písm. a) tohoto sazebníku.

Položka 77

a) Ověření odrůdy, původu, cukernatosti a hmotnosti vinných hroznů46)250
b) Vydání prvního rozhodnutí46) o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína,300
za každých i započatých 10 000 litrů v šarži46)
c) Vydání rozhodnutí46) o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína, pro které již bylo rozhodnutí jednou vydáno500
za každých i započatých 10 000 litrů v šarži46)
d) vydání rozhodnutí o udělení práva na novou výsadbu nebo vydání rozhodnutí o udělení práva na výsadbu z rezervy46a)za každých započatých 10 m2 Kč 1
Předmětem poplatku není
1. Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu a jakostního likérového vína u prvních 8 vzorků vína jednoho výrobce v jednom kalendářním roce, nepřesáhne-li množství zatřiďovaného vína 10 000 litrů včetně v šarži.
2. Vydání rozhodnutí o udělení práva na novou výsadbu nebo vydání rozhodnutí o udělení práva na výsadbu z rezervy46a) mladým zemědělcům46b).

Položka 78

a) Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností47)2 000
b) Vydání rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení nebo rozhodnutí o uznání fyzické či právnické osoby, popřípadě sdružení právnických osob, za chovatelský podnik47)2 000

Položka 80

a) Vydání rostlinolékařského osvědčení nebo předvývozního osvědčení na rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty určené pro vývoz podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči500
b) Přijetí žádosti o povolení dovozu karanténního materiálu ze třetí země, nebo jeho přemístění z jiného členského státu Evropské unie do České republiky nebo do chráněné zóny na území České republiky, nebo jeho přemístění v rámci České republiky za účelem jeho použití k úřednímu testování, vědeckým nebo vzdělávacím účelům, pokusům, selekci odrůd nebo šlechtění podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči500
c) Přijetí žádosti o povolení přechovávání karanténního materiálu a jiné manipulace s ním podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči500
d) Přijetí žádosti profesionálního provozovatele o registraci podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči100
Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení určené pro vývoz rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu k jiným než podnikatelským účelům.

Položka 81

Přijetí žádosti o
a) vzájemné uznávání povolení nebo povolení přípravku na ochranu rostlin, obsahuje-li:
- pouze účinnou látku nebo účinné látky zařazené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49)5000
- účinnou látku nebo účinné látky nezařazené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49)6000
b) povolení pomocného prostředku na ochranu rostlin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49)1000
c) schválení plánu letecké aplikace, nebo o povolení jednotlivé nebo mimořádné letecké aplikace přípravku na ochranu rostlin podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči500
Zmocnění
Správní úřad sníží poplatek o 90 %, jde-li o žádost o vzájemné povolení nebo povolení přípravku na bázi mikroorganismů, potravinářských surovin, základních látek, rostlinných extraktů, feromonů nebo repelentů nebo vydání povolení přípravku na ochranu rostlin ve veřejném zájmu.

Položka 82

Přijetí žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o
a) povolení přípravku na ochranu rostlin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49)500
b) povolení pomocného prostředku na ochranu rostlin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49)200

Položka 83

Přijetí žádosti o
a) rozšíření povolení přípravku na ochranu rostlin pro menšinová použití podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči300
b) změnu v povolení přípravku na ochranu rostlin podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49) nebo v povolení pomocného prostředku na ochranu rostlin podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči včetně převodu těchto povolení100
c) zápis do registru distributorů přípravků na ochranu rostlin pro profesionální uživatele podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči1000

Položka 84

Přijetí žádosti o zrušení povolení přípravku na ochranu rostlin podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49) nebo pomocného prostředku podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči100

Položka 85

Přijetí žádosti o
povolení k použití nepovoleného přípravku na ochranu rostlin pro účely výzkumu nebo vývoje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49)1000

Položka 86

Přijetí žádosti o
a) povolení k souběžnému obchodu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49)
- pro obchodní použití1000
- pro vlastní potřebu300
b) vydání osvědčení o způsobilosti k provádění zkoušek pro účely povolení podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči100
c) provedení zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči200

Položka 87

a)Vydání povolení k dovozu reprodukčního materiálu lesních dřevin500
b)Udělení licence dodavateli reprodukčního materiálu lesních dřevin1000
c)Prodloužení licence dodavateli reprodukčního materiálu lesních dřevin500
d)Udělení licence k vyhotovování lesního hospodářského plánu a lesní hospodářské osnovy1000
e)Prodloužení licence k vyhotovování lesního hospodářského plánu a lesní hospodářské osnovy500
f)Udělení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře1000
g)Prodloužení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře500

Položka 88

Přijetí žádosti
a) o udělení ochranných práv k nové odrůdě rostlin50)1000
b) o registraci osoby k uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu51)100
c) o registraci odrůdy51)2000
d) o registraci odrůdy uchovávané, odrůdy vyšlechtěné pro pěstování za zvláštních podmínek a odrůdy s úředně uznaným popisem odrůdy51)500
e) o prodloužení registrace odrůdy51)500
f) o zápis dalšího udržovatele odrůdy51)1000
g) o evidenci klonu registrované odrůdy révy nebo chmelu51)500

Položka 89

Přijetí návrhu na udělení nucené licence50)3000

Položka 90

a) Zápis změny v osobě žadatele o udělení ochranných práv k odrůdě50)500
b) Zápis smlouvy o převodu ochranných práv k chráněné odrůdě nebo o převodu podílu ochranných práv k chráněné odrůdě do rejstříku50)1000
c) Zápis nucené licence, změny jména, příjmení, obchodního firmy, trvalého pobytu nebo sídla držitele šlechtitelských práv200

Položka 92

a) Vydání povolení52) k pěstitelskému pálení lihu1000
b) Vydání osvědčení53) pro zápis označení původu a zeměpisných označení do rejstříku1000
c) Vydání osvědčení53) o splnění odborné způsobilosti k uvádění do oběhu volně rostoucích a pěstovaných jedlých hub určených pro potravinářské účely500
d) Vydání osvědčení53) pro výrobky, potraviny nebo suroviny určené k jejich výrobě a tabákové výrobky, včetně čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor1000
e) Provedení změny ve vydaném osvědčení uvedeném v písmenech b) až d)500
f) vydání osvědčení nebo dokladu o skutečnostech zjištěných činností inspekce53)1 000
g) účast na senzorických zkouškách53)1 000
h) vydání dokladu o senzorické zkoušce53)1 000
i) vydání rozhodnutí o schválení postupu a způsobu ozařování potravin a surovin ionizujícím zářením53)1 000
Poznámka
Za řízení předcházející vydání osvědčení podle písmen d) a i) této položky se vyměřuje poplatek podle položky 20 tohoto sazebníku.

Položka 93

a) Přijetí žádosti o schválení provozu pro výrobu54)7000
b) Přijetí žádosti o podmíněném schválení provozu pro výrobu nebo uvádění na trh54)1000
c) Přijetí žádosti o schválení provozu pro uvádění na trh54)3000
d) Přijetí žádosti o registraci provozu pro výrobu54)5000
e) Přijetí žádosti o registraci provozu pro uvádění na trh54)2000
f) Přijetí žádosti o registraci provozu dopravce nebo provozu na úrovni prvovýroby54)500
g) Přijetí žádosti o provedení změny údajů v žádosti o schválení nebo registraci54)500
h) Přijetí žádosti o povolení výroby nebo uvádění na trh produktu ke krmení54)5000
i) Přijetí žádosti o udělení oprávnění k provádění biologického zkoušení54)5000
Poznámky
1. Poplatek podle písmene a) nebo c) této položky se vybere i v případě, že provoz byl již registrován podle písmene d) nebo e).
2. Za osvědčení o odborné způsobilosti vydávané podle zvláštního právního předpisu54)se vybírá poplatek podle položky 22 písmene b) tohoto sazebníku.
Předmětem poplatku není
Přijetí žádosti o změně podle písmene g) této položky u provozu dopravce nebo provozu na úrovni prvovýroby.

Položka 94

Přijetí žádosti
a) o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu55)10 000
b) o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci nebo o změnu rozhodnutí o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu55)2 000
c) o povolení výjimky z pravidel ekologického hospodaření75)1 000
Předmětem poplatku není
Přijetí žádosti uvedené v písmenu c) této položky, jde-li o žádost o povolení výjimky pro používání rozmnožovacího materiálu nezískaného v ekologickém zemědělství nebo o žádost o povolení výjimky v případě katastrofických událostí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího ekologickou produkci a označování ekologických produktů.

Položka 95

1. Podání žádosti nebo návrhu o56)
a) schválení účinné látky pro první typ přípravku150000
b) schválení účinné látky pro první typ přípravku, pokud je účinná látka mikroorganismus75000
c) schválení účinné látky pro další typ přípravku75000
d) obnovení schválení účinné látky pro první typ přípravku75000
e) obnovení schválení účinné látky pro další typ přípravku75000
f) povolení biocidního přípravku30000
g) povolení kategorie biocidních přípravků60000
h) povolení biocidního přípravku zjednodušeným postupem povolování3000
i) povolení kategorie biocidních přípravků zjednodušeným postupem6000
j) významnou změnu v povolení12000
k) nevýznamnou změnu v povolení1800
l) změnu administrativního charakteru300
m) obnovení povolení biocidního přípravku22500
n) povolení identického biocidního přípravku5000
2. Podání oznámení56)
a) k přípravku, který spadá do již povolené kategorie biocidních přípravků5000
b) k přípravku, který byl již povolen zjednodušeným postupem v jiném členském státě Evropské unie nebo ve smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci2000
3. Podání žádosti56) o hodnocení dokumentace o povolení biocidního přípravku, kdy Česká republika plní úlohu hodnotícího příslušného orgánu, jde-li o
a) vydání dočasného povolení3000
b) provedení srovnávacího posouzení15000
c) stanovení maximálního limitu reziduí7500
4. Přijetí žádosti56) o
a) povolení k souběžnému obchodu5000
b) vzájemné uznání vnitrostátního povolení vydaného v jiném členském státě Evropské unie nebo ve smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci40000
5. Přijetí oznámení56)
o dodání biocidního přípravku na trh na území České republiky v režimu přechodného období1500

Poznámka

Poplatek podle bodu 3 vybere správní úřad současně s poplatkem podle bodu 1 písm. f) této položky v případech, kdy Česká republika plní úlohu hodnotícího příslušného orgánu.

Položka 96

a) Vydání integrovaného povolení k provozu zařízení uvedenému v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci57)30 000
b) Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při podstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci57)10 000
c) Vydání integrovaného povolení nebo jeho změny při podstatné změně zařízení neuvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci57)5 000
Předmětem poplatku není
Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení v případě, že se nejedná o podstatnou změnu zařízení plánovanou provozovatelem zařízení.

ČÁST VI

Položka 97

1. Přijetí žádostio zdravotnických prostředcích, změně směrnice o zdravotnických prostředcích“) a přidělení jediného registračního čísla podle čl. 31 bodu 2 nařízení o zdravotnických prostředcích výrobci, zplnomocněnému zástupci nebo dovozci nebo ověření údajů podle čl. 28 bodu 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro3000
c) ohlášení o zahájení činnosti osoby provádějící servis prostředků podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro3000
d) žádosti o obnovení zneplatněných údajů ohlášené osoby v Informačním systému zdravotnických prostředků1500
e) žádosti o povolení klinické zkoušky zdravotnického prostředku nebo povolení studie funkční způsobilosti diagnostického zdravotnického prostředku in vitro1000
f) žádosti o vystavení certifikátu o volném prodeji zdravotnického prostředku nebo certifikátu o volném prodeji diagnostického zdravotnického prostředku in vitro1000
Předmětem poplatku není
Přijetí žádosti uvedené v bodě 1 písmenech a) a b) této položky, jde-li o léčivé přípravky zařazené do registru přípravků pro vzácná onemocnění nařízení podle Evropského Parlamentu a Rady 141/2000/ES ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.
Poznámka
Poplatek podle bodu 1 písmene a) této položky se vybírá jen jednou, je-li žádáno do 30. června 2004 o více změn registrace léčivého přípravku, který byl v České republice a v dalších členských státech Evropské unie registrován, a to za účelem dosažení souladu podmínek této registrace s podmínkami registrace v členských státech Evropské unie.

Položka 98

Přijetí žádosti58)
- o povolení nebo změnu povolení výroby léčivých přípravků, včetně povolení nebo změny povolení výroby veterinárních transfuzních přípravků nebo biologických veterinárních léčivých přípravků2000
- o povolení nebo změnu povolení činnosti kontrolní laboratoře2000
- o povolení nebo změnu povolení výroby v zařízení transfúzní služby2000
- o povolení nebo změnu povolení výroby medikovaných krmiv nebo veterinárních autogenních vakcín2000

Položka 99

1. Přijetí žádosti58)
- o povolení nebo změnu povolení distribuce léčivých přípravků2 000
- o rozšíření povolení distribuce2 000
2. Přijetí žádosti o stanovení nebo změnu maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely58a)2 000
Předmětem poplatku není
1. Přijetí žádosti uvedené v bodě 2 této položky, je-li žadatelem zdravotní pojišťovna.
2. Přijetí žádosti uvedené v bodě 2 této položky, jde-li o léčivé přípravky zařazené do registru přípravků pro vzácná onemocnění podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady 141/2000/ES ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.

Položka 99A

a) Přijetí žádosti o udělení licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití59)2000
b) Přijetí žádosti o prodloužení licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití59)2000
c) Přijetí žádosti o změnu licence k pěstování rostlin konopí pro léčebné použití59)2000

Položka 100

a) Vydání povolení k zacházení s omamnými látkami, psychotropními látkami nebo přípravky59)5000
b) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu omamných látek, psychotropních látek nebo přípravků59)1000
c) Vydání povolení k vývozu nebo dovozu makoviny500

Položka 100A

a) Vydání licence k činnosti s uvedenou látkou kategorie 1 podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drogo veřejných výzkumných institucích1000
c) Vydání zvláštní licence pro činnost s uvedenou látkou kategorie 1 podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drogo veřejných výzkumných institucích500
g) Změna licence z důvodu změny odpovědné osoby, změny jména nebo příjmení odpovědné osoby, změny sídla nebo změny názvu podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drogo veřejných výzkumných institucích300
h) Vydání nové zvláštní licence z důvodu změny v údajích uvedených ve zvláštní licenci podle zákona o prekursorech drog a podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících prekursory drog167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona o prekursorech drog.

Položka 101

a) Udělení povolení60) pro uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými organizmy2 000
b) Udělení povolení60) pro uvádění geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí20 000
c) Zápis60) geneticky modifikovaného organismu nebo genetického produktu do Seznamu pro uvádění do oběhu30 000
d) Vydání rozhodnutí o zařazení žadatele a genetického zdroje rostliny, mikroorganismu, kolekce genetických zdrojů rostlin nebo kolekce genetických zdrojů mikroorganismů do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství60a)1 000
e) Vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí uvedeného v písmenu d)60a)500

Položka 102

1. Přijetí žádosti o schválení80)
a)návrhu bezpečnostního programu prevence závažných haváriíKč 40000
b)aktualizace bezpečnostního programu prevence závažných haváriíKč 20000
c)návrhu bezpečnostní zprávyKč 60000
d)aktualizace bezpečnostní zprávyKč 30000
e)návrhu zprávy o posouzení bezpečnostní zprávyKč 15000
2. Přijetí žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska podle zákona o jednotném environmentálním stanovisku, pokud se vydává namísto závazného stanoviska k záměrům, jejichž součástí je nový objekt podle zákona o prevenci závažných havárií80)Kč 25000

Položka 102A

Přijetí žádosti o
a) povolení61a) výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách 500
b) povolení61a) dovozu linií lidských embryonálních kmenových buněk 500
c) registraci61a) linie lidských embryonálních kmenových buněk 500
d) povolení nebo změnu povolení činnosti tkáňového zařízení61b)2 000
e) povolení nebo změnu povolení činnosti odběrového zařízení61b)2 000
f) povolení nebo změnu povolení činnosti diagnostické laboratoře61b)2 000
Osvobození
Od poplatku podle písmen d), e) a f) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o povolení činnosti podané do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti zvláštního právního předpisu vymezujícího požadavky na zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST VII

Položka 103

a) Vydání úředního povolení62) k přepravě nebo dovozu stanovených výrobků500
b) Vydání úředního povolení62)k vývozu určených výrobků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem76)500
Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání úředního povolení na vývoz nebo dovoz nebo přepravu výrobků pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků. Od poplatku podle této položky je dále osvobozen vývoz určených výrobků podle čl. 9 odst. 2 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem76).
Poznámka
Úřední povolení vydává správní úřad v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

Položka 104

a) Vydání povolení63)provádět zahraniční obchod s vojenským materiálem20000
b) Udělení licence63)pro vývoz vojenského materiálu a licence na obchod s vojenským materiálem bez přímého průvozu územím České republiky1000
c) Udělení licence63)pro dovoz vojenského materiálu1000
Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání licence na vývoz a dovoz vojenského materiálu pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků.

Položka 105

Udělení
a) povolení k vývozu nebo k přepravě uvnitř Společenství zboží dvojího užití nebo k poskytnutí zprostředkovatelských služeb s takovým zbožím souvisejících64)500
b) mezinárodního dovozního certifikátu 500

Položka 105a

Udělení povolení podle zákona upravujícího zahraniční obchod se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání500.

Položka 106

1.Přijetí žádosti o povolení65)
a)k umístění jaderného zařízeníKč 5000
b)k výstavbě jaderného zařízeníKč 5000
c)k prvnímu fyzikálnímu spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktoremKč 3000
d)k prvnímu energetickému spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktoremKč 3000
e)k uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoruKč 3000
f)k provozu jaderného zařízeníKč 5000
g)k provedení změny ovlivňující jadernou bezpečnost, technickou bezpečnost a fyzickou ochranu jaderného zařízeníKč 3000
h)k nakládání s jaderným materiálemKč 1000
i)k dovozu nebo vývozu jaderné položky nebo k průvozu jaderného materiálu a vybrané položky v jaderné oblastiKč 1000
j)k výstavbě pracoviště IV. kategorie; kromě pracoviště s jaderným zařízenímKč 5000
k)k provozu pracoviště III. kategorieKč 3000
l)k provozu pracoviště IV. kategorieKč 5000
m)k uvolňování radioaktivní látky z pracovištěKč 1000
n)k nakládání s radioaktivním odpadem s výjimkou shromažďování, třídění a skladování radioaktivního odpadu přímo u původce radioaktivního odpadu, který je oprávněn s ním nakládat jako s otevřeným radionuklidovým zdrojemKč 1000
o)k uzavření úložiště radioaktivního odpaduKč 1000
p)k úplnému vyřazeníKč 1000
q)ke zpětnému dovozu radioaktivního odpadu vzniklého při zpracování materiálu vyvezeného z České republiky nebo jeho zpětnému transferu z členského státu EuratomuKč 1000
r)k dovozu radioaktivního odpadu do České republiky nebo jeho transferu z členského státu Euratomu pro účely jeho zpracování nebo opětovného využitíKč 1000
2.Přijetí žádosti o povolení65)
a)k jednotlivým etapám vyřazování z provozu jaderného zařízeníKč 1000
b)k jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorieKč 1000
c)k nakládání se zdrojem ionizujícího zářeníKč 1000
d)k přepravě radioaktivní nebo štěpné látkyKč 1000
e)k vykonávání služeb významných z hlediska radiační ochranyKč 1000
f)k přidávání radioaktivní látky do spotřebního výrobku při jeho výrobě nebo přípravě nebo k dovozu a vývozu takového spotřebního výrobkuKč 1000
g)k poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorieKč 1000
h)k dodávání stavebního materiálu na trhKč 1000
i)k odborné přípravě a další odborné přípravě pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochranyKč 1000
j)k přípravě fyzické osoby zajišťující radiační ochranu osoby, jejíž registrace byla provedena podle atomového zákonaKč 1000
3.Přijetí žádosti o registraciKč 500

Osvobození

Od poplatků uvedených v této položce je osvobozen státní podnik, v jehož předmětu činnosti je dobývání radioaktivních nerostů nebo odstraňování následků po dobývání radioaktivních nerostů.

Položka 107

1.Vydání rozhodnutí o schválení typu obalových souborů
a)typů určených pro vyhořelé jaderné palivo z jaderných elektrárenKč 100000
b)typů určených pro ozářené jaderné palivo z výzkumných jaderných zařízeníKč 100000
c)typů určených pro čerstvé jaderné palivo pro jaderné elektrárnyKč 50000
d)typů určených pro čerstvé jaderné palivo pro výzkumná jaderná zařízeníKč 10000
e)typů určených pro ostatní radioaktivní nebo štěpné látkyKč 5000
f)v případech opakovaného vydání rozhodnutí uvedeného v písmenech a) až e)Kč 1000
2.Vydání dokladu zvláštní odborné způsobilosti podle atomového zákonaKč 500
3.Vydání rozhodnutí o schválení typu
a)velmi významných zdrojů ionizujícího zářeníKč 5000
b)ostatních zdrojů ionizujícího zářeníKč 1000
4.Vydání osobního radiačního průkazuKč 50

ČÁST VIII

Položka 108

1. Podání žádosti o vykonání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti podle § 26 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, včetně vydání průkazu odborné způsobilosti600
2. Podání žádosti o uznání odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu§ 26 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích400
4. Prodloužení platnosti nebo provedení změn v průkazu odborné způsobilosti200

Položka 109

a) Vydání osvědčení o oznámení komunkační činnosti 1 000,-
b) Vydání osvědčení o sdělení změny oznámených údajů 500,-

Položka 110

a) Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění a námitky proti vyřízení reklamace podle § 129 zákona o elektronických komunikacích, mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé 200,-
b) Podání návrhu na rozhodnutí sporu, s výjimkou sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění, mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti 10 000,-
c) Podání návrhu na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění 4 % z této částky, nejméně 200,-
d) Podání námitky proti vyřízení reklamace podle § 129 zákona o elektronických komunikacích100,-
e) Podání návrhu na rozhodnutí sporu o uzavření smlouvy mezi poskytovatelem služby šíření rozhlasového a televizního vysílání a provozovatelem rozhlasového a televizního vysílání10000,-
f) Podání návrhu na zpětné uvedení telekomunikačního koncového zařízení do provozu1000,-
g) Podání návrhu na rozhodnutí sporu podle § 104 odst. 16 zákona o elektronických komunikacích1000,-
Poznámka
Poplatek podle položky v písmenu c) se vybere nejvýše ve výši Kč 500000.

Položka 111

a) Vydání rozhodnutí o oprávnění k využívání čísel 5 000,-
b) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v oprávnění k využívání čísel 500,-
Poznámka
Poplatek podle této položky se nevybere, přiděluje-li správní úřad čísla pro tísňová volání, hlášení poruch, hovory s ohlašovnou národních a mezinárodních hovorů a informace (hlásky), které informují volajícího účastníka o změnách účastnických čísel.

Položka 112

a) Vydání rozhodnutí o individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
- pro rozšíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání (rozhlasová služba)7 000,-
- pro pevnou službu 5 000,-
- pro amatérskou radiokomunikační službu 500,-
- pro ostatní radiokomunikační služby 3 000,-
b) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
- pro šíření a přenos rozhlasového a telvizního vysílání (rozhlasová služba)500,-
- pro pevnou službu 500,-
- pro amatérskou radiokomunikační službu 200,-
- pro ostatní radiokomunikační služby 500,-
c) Vydání osvědčení o změně v osobě držitele přídělu rádiových kmitočtů1000,-
d) Udělení souhlasu k převodu přídělu rádiových kmitočtů10000,-
e) Podání žádosti o zahájení řízení ve věci předběžné ohlášky, koordinace nebo notifikace anebo zápisu družicové sítě nebo soustavy do Základního mezinárodního rejstříku rádiových kmitočtů u Radiokomunikačního úřadu podle § 26a odst. 2 zákona o elektronických komunikacích pro družicovou amatérskou službu10000,-
f) Podání žádosti o zahájení řízení ve věci předběžné ohlášky, koordinace nebo notifikace anebo zápisu družicové sítě nebo soustavy do Základního mezinárodního rejstříku rádiových kmitočtů u Radiokomunikačního úřadu podle § 26a odst. 2 zákona o elektronických komunikacích pro ostatní družicové služby50000,-
Poznámka
Poplatek podle této položky se nevybere za vydání rozhodnutí podle § 25 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

Položka 113

a) Vydání osvědčení o oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb 1 000.-
b) Vydání osvědčení o sdělení změny oznámených údajů500.-
c) Podání návrhu na rozhodnutí sporu týkajícího se přístupu k poštovní infrastruktuře podle § 34 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů 10 000.-
d) Podání návrhu na zahájení řízení o námitce podle § 6a zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů 100.-

Položka 114

a) Podání návrhu na rozhodnutí podle § 7 odst. 4, § 9 odst. 3, § 12 odst. 4 a § 14 odst. 3 zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 2000 Kč
b) Podání návrhu na rozhodnutí podle § 5 odst. 5 a § 10 odst. 6 zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 10000 Kč

ČÁST IX

Položka 115

a) Vydání cestovního pasu 600
- občanům mladším 15 let 100
b) Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra 6000
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností4000
a převzetí u Ministerstva vnitra2000
občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra2000
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 1500
a převzetí u Ministerstva vnitra500
c) Vydání cestovního pasu do 5 pracovních dnů
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra3000
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností2000
a převzetí u Ministerstva vnitra1000
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností3000
občanům mladším 15 let
- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra1000
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností500
a převzetí u Ministerstva vnitra500
- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností1000
d) Vydání cestovního průkazu nebo cestovního průkazu totožnosti anebo cestovního dokladu pro cizince na základě mezinárodní smlouvy200
e) Vydání hraničního průkazu nebo průkazu pro překračování státních hranic100
f) Prodloužení platnosti cestovního průkazu50 za každou změnu
g) Převzetí cestovního pasu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti100
h) Vydání cizineckého pasu 600
- cizincům mladším 15 let 100
Osvobození
Od poplatku podle písmene d) této položky je osvobozeno první vydaní cestovního dokladu vydaného cizinci Českou republikou na základě mezinárodní smlouvy nebo první vydání cizineckého pasu pro osobu požívající doplňkové ochrany.
Poznámka
Poplatek podle písmen a), b) a c) této položky se vybírá při podání žádosti o vydání cestovního pasu; jedná-li se o převzetí cestovního pasu podle písmen b) a c), platí se před jeho převzetím.

Položka 116

1. Přijetí žádosti o vydání povolení k pobytu
a) cizinciKč 2500
b) cizinci mladšímu 15 letKč 1000
c) za účelem strpění pobytu na územíKč 500
2. Přijetí žádosti o prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k pobytu
a) cizinciKč 2500
b) cizinci mladšímu 15 letKč 1000
c) za účelem strpění pobytu na území, azylantovi, osobě požívající doplňkové ochrany nebo cizinci, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochranyKč 1000
d) azylantovi, osobě požívající doplňkové ochrany nebo cizinci, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany mladším 15 letKč 500
3. Přijetí žádosti o provedení změny v průkazu o povolení k pobytu
a) cizinciKč 1000
b) azylantovi, osobě požívající doplňkové ochrany, cizinci, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany, nebo cizinci mladšímu 15 letKč 500
4. Přijetí žádosti o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční
a) cizinciKč 2500
b) azylantovi, osobě požívající doplňkové ochrany nebo cizinci, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochranyKč 2000
c) cizinci mladšímu 15 letKč 1000
5. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o registraci, povolení k přechodnému nebo k trvalému pobytu občanu Evropské unie a jeho rodinnému příslušníku bez ohledu na státní příslušnost, o prodloužení doby platnosti nebo provedení změny těchto dokladůKč 200
6. Přijetí žádosti o vydání osvědčení o registraci, pobytové karty, průkazu o povolení k pobytu, průkazu nebo karty trvalého pobytu náhradou za doklad poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený nebo za doklad, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční, občanu Evropské unie a jeho rodinnému příslušníku bez ohledu na státní příslušnostKč 300
7. Přijetí žádosti o vydání průkazu o povolení k pobytu s dodatečným přiznáním právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republikyKč 500
8. Přidělení rodného čísla cizinciKč 1000

Osvobození

Od poplatku podle bodu 1 písm. a) a b) této položky je osvobozen cizinec, který požádal o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu66a), a od poplatku podle bodu 2 písm. a) a b), bodu 3 a bodu 8 této položky je osvobozen cizinec, kterému již takové povolení bylo vydáno.

Předmětem poplatku není

1. První vydání průkazu o povolení k pobytu před dovršením 15 let věku s oprávněním k trvalému pobytu na území České republiky nebo při dovršení 15 let věku cizince, kterému bylo vydáno potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu na území České republiky.

2. První vydání průkazu o povolení k pobytu azylanta, průkazu o povolení k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany vydaného podle zákona o azylu nebo průkazu o povolení k pobytu cizince požívajícího dočasné ochrany vydaného podle zákona o dočasné ochraně cizinců.

3. Žádost o vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz, ve kterém správní úřad uvedl nesprávné zápisy, průkaz vydaný s výrobní vadou nebo průkaz, jehož certifikát pravosti byl zneplatněn.

4. Žádost o vydání dokladu uvedeného v bodě 4 nebo 6 náhradou za doklad, jehož nosič dat s biometrickými údaji je nefunkční, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji nebyla způsobena okolnostmi, o nichž cizinec prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.

5. Přidělení rodného čísla cizinci při udělení azylu nebo doplňkové ochrany, jeho narození a vydání rodného listu na území České republiky.

Poznámky

1. Poplatek podle bodu 4 této položky se vybírá i v případě, jde-li o vydání průkazu náhradou za průkaz o povolení k pobytu vydaný za účelem strpění pobytu na území České republiky.

2. Povolením k pobytu se pro účely tohoto zákona rozumí povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k trvalému pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, povolení k pobytu azylanta a osoby požívající doplňkové ochrany podle zákona o azylu a povolení k pobytu osoby požívající dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců.

3. Poplatek podle bodu 7 této položky se vybírá, jde-li o vydání nového dokladu o povolení k pobytu v souvislosti s dodatečným přiznáním právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území České republiky. Poplatek podle této položky se dále vybírá, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie, občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, nebo o občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, který sám není občanem některého z těchto států, pokud mu již byl vydán průkaz nebo karta trvalého pobytu na území České republiky na základě práva volného pohybu a pobytu těchto osob na území členských států Evropské unie a žádá o vydání dalšího dokladu o povolení k pobytu.

4. Poplatek za přijetí žádosti o provedení změny podle bodu 3 nebo 5 této položky se vybírá pouze jednou bez ohledu na počet současně prováděných změn.

5. Poplatek podle bodů 5 a 6 této položky se dále vybírá, jde-li o občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, nebo občana Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podle části druhé Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii a jejich rodinné příslušníky bez ohledu na státní příslušnost.

Položka 117A

a) Přijetí žádosti o udělení víza na území České republiky
- vízum k pobytu nad 90 dnů - vízum typu D nebo D+C1 000
- vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu - vízum typu D nebo D+C 300
b) Přijetí žádosti o udělení víza udělovaného na hraničním přechodu České republiky EURstanoví přímo použitelný předpis Evropské unie74)
c) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti krátkodobého víza a doby pobytu na toto vízum EURstanoví přímo použitelný předpis Evropské unie74)
d) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů 1 000
e) Přijetí žádosti o prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území včetně prodloužení platnosti víza 300
f) Přijetí tiskopisu k ověření pozvání cizince do České republiky 300
Osvobození
Od poplatků podle této položky je osvobozeno
a) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti víza cizinci mladšímu 6 let; od poplatku podle této položky je osvobozeno i podání žádosti o prodloužení doby pobytu na české vízum pro cizince mladšího 6 let,
b) přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu České republiky do diplomatického pasu nebo osobě, která cestuje do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády nebo Parlamentu České republiky,
c) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o rodinného příslušníka občana členského státu Evropské unie, občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru nebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost,
d) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o žáky, studenty, postgraduální studenty a doprovázející učitele, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání,
e) přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti anebo doby pobytu na vízum, jde-li o výzkumné pracovníky ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu.
Zmocnění:
1. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit nebo poplatek snížit, pokud toto opatření slouží k podpoře kulturních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční politiky, rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů.
2. Snížení nebo upuštění od poplatku u státních příslušníků třetí země může rovněž vyplývat z dohody o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropským společenstvím a touto třetí zemí v souladu s celkovým přístupem Společenství k dohodám o usnadnění udělování víz.
3. Správní úřad může od poplatku podle této položky upustit, jde-li o přijetí žádosti o udělení víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké tranzitní přepravě, při nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných cizincem anebo, jde-li o udělení víza cizinci vráceného zpět na území České republiky orgány cizího státu.
Předmětem poplatku není
Úkon uvedený v této položce provedený správním úřadem z moci úřední.
Poznámky
1. Poplatek podle této položky se vybírá i v případě, je-li prodlužována pouze doba pobytu.
2. Poplatky se vybírají v eurech, amerických dolarech nebo v měně třetích států, ve kterých byla přijata žádost o vízum.

Položka 118

a) Registrace námořnické knížky50
b) Registrace výrobce nebo opravce měřidel200

ČÁST X

Položka 119

a) Vydání výpisu nebo opisu z katastru nemovitostí, z dřívějších pozemkových evidencí, z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek za každých i jen započatých 20 měrných jednotek v rámci jednoho katastrálního území100
b) Vydání kopie katastrální mapy, kopie mapy z dřívějších pozemkových evidencí, kopie z pozemkových či železničních knih nebo zemských desek za každou i jen započatou stránku formátu A450
c) Vydání identifikace parcely nebo skupiny souvisejících parcel posledního dochovaného stavu dřívějších pozemkových evidencí nebo stavu před obnovou katastrálního operátu s parcelou nebo skupinou parcel vedených v katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel z těchto písemných operátů v každém katastrálním území100
d) Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel uvedených v novém stavu geometrického plánu v každém katastrálním území100
e) Přijetí žádosti o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu vyznačující pouze věcné břemeno s údaji katastru nemovitostí100
f) Vydání prvé a další kopie listiny pořízené při vydání originálu listin uvedených v písmenech a) až c), za každou i jen započatou stránku formátu A430
g) Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin ze sbírky listin katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové knihy za každou i jen započatou stránku formátu A450
Osvobození
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zvláštního právního předpisu428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi).
3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu a nebytového prostoru a s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s bytem a nebytovým prostorem, jejichž převod je bezplatný podle zvláštního právního předpisu upravujícího vlastnictví bytů70).
Zmocnění
Za výpis nebo opis vložky pozemkové knihy v cizím jazyce může zvýšit správní úřad poplatek podle této položky na dvojnásobek.
Poznámky
1. Měrnou jednotkou podle písmene a) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí parcela, budova včetně rozestavěné, byt a nebytový prostor včetně rozestavěných, jsou-li evidované v katastru nemovitostí.
2. Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.

Položka 120

a) Přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí2000
b) Přijetí návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě listin, které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby pro zneškodňování odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu a obdobné veřejné účely2000
za každý návrh nejvýše v úhrnu
20000
c) Přijetí úplného znění prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám k uložení do sbírky listin nebo přijetí dohody spoluvlastníků o správě nemovité věci k uložení do sbírky listin1000
Osvobození
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy, stavební úřady podle stavebního zákona a orgány státní památkové péče podle zvláštního právního předpisu68). Pro účely vedení ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny podle zvláštního právního předpisu69), je od poplatků podle této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Pro účely vedení Ústředního seznamu kulturních památek České republiky podle zvláštního právního předpisu68), je od poplatků podle této položky osvobozena odborná organizace státní památkové péče.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům a Náboženská matice, dále občanská sdružení a odborové organizace5), jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví České republiky.
3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu bytu a nebytového prostoru, jejichž převod je podle zvláštních právních předpisů bezplatný70), a přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu příslušného spoluvlastnického podílu k pozemku souvisejícího s uvedenými byty a nebytovými prostory.
4. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě zástavní smlouvy, kterou se zastavuje nemovitost v souvislosti s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle zvláštního právního předpisu71).
5. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu29).
Poznámka
Pro účely této položky se správním úřadem rozumí i katastrální pracoviště podle zvláštního právního předpisu upravujícího zeměměřické a katastrální orgány.

Položka 121

Vydání povolení k emisím skleníkových plynů10000

Položka 122

a) Udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle zákona o odpadech1000
b) Vydání povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady nebo povolení k obchodování s odpady podle zákona o odpadech500
c) Vydání povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů podle zákona o odpadech1000
d) Přijetí oznámení o přeshraniční přepravě odpadu podle zákona o odpadech10000
e) Vydání rozhodnutí o změně vydaného rozhodnutí v přeshraniční přepravě odpadu podle čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů a podle zákona o odpadech6000
Osvobození
Od poplatku podle písmen d) a e) je osvobozen příslušný orgán a osoba jednající jeho jménem podle čl. 22 nebo 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů.

Položka 123

Vydání dodatečného potvrzení nebo ověření dokladů, které se předkládají v řízení před celním orgánem150
Osvobození
Od poplatku je osvobozeno dodatečné vydání osvědčení o původu zboží (EUR. 1 nebo EUR-MED) a osvědčení o celním statusu zboží (A.TR) podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a přímo použitelné mezinárodní smlouvy uzavřené Evropskou unií v oblasti výkonu dohledu nad mezinárodním obchodem Evropské unie a nad zbožím, které vstupuje na území Evropské unie nebo jej opouští.

Položka 124

Vydání rozhodnutí o původu zboží350

Položka 125

Vydání rozhodnutí o sazebním zařazení zboží350

ČÁST XI

Poznámka k části XI

Podle této části sazebníku vybírá poplatky pouze Úřad průmyslového vlastnictví.

Položka 126

Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů100
za každou i započatou stránku
15
za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače
Poznámka
Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 127

a) Přijetí žádosti
- o první prodloužení lhůty200
- o každé další prodloužení lhůty500
- o prominutí zmeškání lhůty1000
b) Přijetí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví1000
c) Přijetí žádosti
- o vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad)600
- o zápis převodu600
- o zápis licence600
- o zápis zástavního práva600
- o konverzi evropské přihlášky73)600
za každý stát, do kterého bude přihláška zaslána
Poznámka
V řízeních týkajících se ochranných známek je poplatek za přijetí rozkladu podle písmene b) této položky splatný ve lhůtě pro podání rozkladu. Není-li poplatek zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se rozklad za nepodaný a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.

Vynálezy a dodatková ochranná osvědčení

Položka 128

a) Přijetí přihlášky vynálezu1 200
- pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i)600
b) Přijetí žádosti
- o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou800
- o zpřístupnění překladu nároků evropské patentové přihlášky včetně zpřístupnění oprav překladů500
c) Přijetí žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu3000
- za 11. a každý další uplatněný patentový nárok500
d) Vydání patentové listiny do rozsahu
- deset stran strojopisu1600
- za každou další stranu100
e) Zveřejnění překladu evropského patentového spisu2000
- za zveřejnění oprav překladu100
f) Předložení překladu evropského patentového spisu v dodatečné lhůtě3000
g) Přijetí žádosti o udělení dodatkového ochranného osvědčení5000
h) Přijetí žádosti o pediatrické prodloužení dodatkového ochranného osvědčení5000

Položka 129

a) Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu patentu5000
b) Přijetí návrhu na zrušení
- patentu po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti patentu2000
- evropského patentu2000
- dodatkového ochranného osvědčení2000

Položka 130

Úkony Úřadu průmyslového vlastnictví spojené s podáním mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci1500

Užitné vzory

Položka 131

Přijetí přihlášky užitného vzoru1000
- pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i)500

Položka 132

Přijetí žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu zapsaného užitného vzoru5000

Položka 133

Přijetí návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku2000

Položka 134

Přijetí žádosti o každé prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru6000
Poznámky
1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do 2 měsíců ode dne zápisu.
2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku.

Průmyslové vzory

Položka 135

a) Přijetí přihlášky průmyslového vzoru 1 000
- pokud je(jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i) 500
b) Přijetí hromadné přihlášky průmyslového vzoru1 000
- pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i)500
- za každý další průmyslový vzor obsažený v přihlášce600
- za každý další průmyslový vzor obsažený v přihlášce pokud je (jsou) přihlašovatelem (li) výlučně původce (i)300

Položka 136

Přijetí návrhu na výmaz průmyslového vzoru z rejstříku2000
- za každý další průmyslový vzor obsažený v hromadně zapsaném průmyslovém vzoru800

Položka 137

Přijetí žádosti o obnovu doby ochrany průmyslového vzoru
- poprvé o 5 roků3000
- podruhé o 5 roků6000
- potřetí o 5 roků9000
- počtvrté o 5 roků12000
Poznámky
1. Dojde-li k zápisu průmyslového vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za obnovu ochrany splatný do 2 měsíců ode dne zápisu.
2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě 6 měsíců ve výši dvojnásobku

Ochranné známky a označení původu

Položka 138

a) Přijetí přihlášky
- individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb5000
- kolektivní a certifikační ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb10000
- za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy500
b) Přijetí žádosti o přeměnu přihlášky nebo ochranné známky Evropské unie do tří tříd výrobků nebo služeb5000
- za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy500
c) Přijetí žádosti o rozdělení přihlášky
- za každou nově vzniklou přihlášku5000
d) Přijetí žádosti o rozdělení zapsané ochranné známky
- za každou nově vzniklou ochrannou známku5000
e) Přijetí námitek proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku1000
Poznámky
1. Poplatek za přijetí přihlášky ochranné známky podle písmene a) této položky je splatný do 1 měsíce ode dne přijetí přihlášky.
2. Poplatek za přijetí žádosti o přeměnu přihlášky nebo ochranné známky Evropské unie podle písmene b) této položky je splatný do 2 měsíců od doručení výzvy podle zákona upravujícího ochranné známky.
3. Poplatek za podání námitek podle písmene e) této položky je splatný ve lhůtě pro podání námitek.
4. Není-li poplatek podle písmene a) nebo e) této položky zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se přihláška nebo námitky za nepodané a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.
5. Je-li poplatek podle písmene a) odrážky třetí této položky zaplacen v nesprávné výši, vyzve Úřad průmyslového vlastnictví po uplynutí lhůty pro zaplacení poplatku za přijetí přihlášky k zaplacení nedoplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Není-li nedoplatek zaplacen ani v této lhůtě, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků a služeb, na které se vztahuje zaplacená částka. Není-li zřejmé, na které třídy výrobků a služeb se má zaplacená částka vztahovat, považuje se přihláška za podanou v rozsahu tříd výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce v pořadí od nejnižší, které zaplacená částka zahrnuje. Ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti se u nedoplatku nepoužije.

Položka 139

a) Přijetí žádosti
- o obnovu zápisu individuální ochranné známky2500
- o obnovu zápisu kolektivní a certifikační ochranné známky5000
- o obnovu zápisu individuální ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data5000
- o obnovu zápisu kolektivní a certifikační ochranné známky podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data10000
b) Přijetí návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky2000
Poznámky
1. Poplatek podle písmene a) této položky je splatný ve lhůtě pro podání žádosti podle zákona upravujícího ochranné známky. Není-li poplatek zaplacen ve lhůtě splatnosti, vyzve Úřad průmyslového vlastnictví po uplynutí lhůty splatnosti k zaplacení ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Není-li poplatek zaplacen ani v této lhůtě, považuje se žádost o obnovu zápisu ochranné známky za nepodanou a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti se nepoužijí.
2. Poplatek podle písmene b) této položky je splatný do 1 měsíce ode dne přijetí návrhu. Není-li poplatek podle písmene b) této položky zaplacen ve lhůtě splatnosti, považuje se návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti ochranné známky za nepodaný a ustanovení o zaplacení poplatku po lhůtě splatnosti a o výzvě k tomuto zaplacení se nepoužijí.
3. V případě, že Úřad průmyslového vlastnictví pravomocným rozhodnutím ochrannou známku zruší nebo prohlásí za neplatnou a soud toto rozhodnutí následně zruší, je poplatek podle písmene a) této položky splatný do 2 měsíců ode dne doručení rozsudku poplatníkovi.
4. V případě, že Úřad průmyslového vlastnictví nezapíše ochrannou známku do 118 měsíců ode dne přijetí přihlášky, je poplatek za přijetí žádosti o obnovu zápisu ochranné známky podle písmene a) této položky splatný do 2 měsíců ode dne zápisu ochranné známky do rejstříku.

Položka 140

Přijetí žádosti
- o mezinárodní zápis ochranné známky2500
- o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky3000
- o územní rozšíření mezinárodního zápisu ochranné známky500

Položka 141

a) Přijetí žádosti o zápis označení původu/zeměpisného označení4000
b) Přijetí žádosti o mezinárodní zápis označení původu2500
c) Přijetí návrhu na zrušení zápisu označení původu/zeměpisného označení2000
d) Postoupení žádosti o ochranu označení původu/zeměpisného označení Komisi Evropských společenství500
Poznámka
Poplatky podle položek 140 a 141 písmeno b) tohoto sazebníku se vybírají za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, podle Protokolu k Madridské dohodě, popřípadě podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.

Topografie polovodičových výrobků

Položka 142

Přijetí přihlášky topografie polovodičových výrobků5000

Položka 143

Přijetí návrhu na výmaz topografie polovodičových výrobků z rejstříku2000

ČÁST XII

Konzulární poplatky

Zmocnění k části XII

1. Správní úřady vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku mohou stanovenou sazbu poplatku zvýšit, snížit, nebo upustit od vybrání poplatku z důvodu vzájemnosti a mohou upustit od vybrání poplatku z důvodu zahraničně politického nebo jiného veřejného zájmu.

2. Český zastupitelský úřad může upustit od vybrání poplatků podle položek 150, 151, 152 a 162 písm. a) provádí-li úkon v rámci programu vládní pomoci rozvojovým zemím pro tzv. vládní stipendisty.

3. České zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky i za úkony stanovené v jiné části sazebníku, k jejichž provedení nejsou příslušné, ale přijímají žádost o jejich provedení.

4. Český zastupitelský úřad může vybrat vedle poplatku i náhradu mimořádně uskutečněných výdajů spojených s provedením úkonu.

Poznámky k části XII

1. Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají české zastupitelské úřady a Ministerstvo zahraničních věcí.

2. Poplatky přepočítávané na cizí měny se zaokrouhlují

a) u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je vyšší než 1:1 na celou jednotku měny s tím, že se zaokrouhluje dolů u částek do 0,50 (nominálu příslušné měny) a nahoru od 0,50 (nominálu příslušné měny) včetně,

b) u měn, jejichž směnný kurz devizového trhu k české koruně je nižší nebo přibližně roven poměru 1:1 na nejbližší nominální hodnotu mince nebo bankovky, u nichž zaokrouhlení dle místních podmínek odpovídá použití zaokrouhlení haléřů na české koruny.

Položka 144

Přijetí žádosti o
a) udělení krátkodobého víza podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie74)EURstanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie74)
b) udělení krátkodobého víza podle dohody o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemíEURstanoví příslušná dohoda o usnadnění udělování víz uzavřená mezi Evropskou unií a třetí zemí
c) nové posouzení důvodů neudělení víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnostiEUR80
Osvobození
Osvobození stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie nebo dohoda o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí74).
Předmětem poplatku není
Přijetí žádosti o udělení krátkodobého víza, žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza, prohlášení krátkodobého víza za neplatné nebo zrušení jeho platnosti rodinným příslušníkům občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru, anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskými společenstvími, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.
Zmocnění
Zmocnění Ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských úřadů stanoví přímo použitelný právní předpis Evropské unie nebo dohoda o usnadnění udělování víz uzavřené mezi Evropskou unií a třetí zemí74).

Položka 144A

a) Přijetí žádosti o udělení dlouhodobého vízaKč 2500
b) Přijetí žádosti o udělení dlouhodobého víza za účelem podnikáníKč 5000
c) Zpracování objednávky k sjednání termínu osobního podání žádosti o udělení dlouhodobého vízaKč 1000
d) Přijetí žádosti o upuštění od povinnosti osobního podání žádosti87)Kč 2500

Osvobození

1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny osoby mladší 6 let.

2. Od poplatků podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o udělení dlouhodobého víza do diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů.

3. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeni žadatelé o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, kterým bylo v období 5 let předcházejících podání žádosti nejméně jednou takové vízum uděleno, a platnost žádného z těchto víz nebyla zrušena, ledaže by se tak stalo pouze v důsledku porušení povinnosti zaměstnavatele.

Zmocnění

1. Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou v jednotlivých případech od vybíraného poplatku upustit nebo jej snížit, pokud toto opatření slouží k podpoře kulturních nebo sportovních zájmů, zájmů v oblasti zahraniční nebo rozvojové politiky, jiných důležitých veřejných zájmů nebo z humanitárních důvodů.

2. Ministerstvo zahraničních věcí a zastupitelské úřady mohou u dětí ve věku od 6 let a mladších 12 let vízový poplatek snížit nebo je od vízového poplatku osvobodit.

Položka 145

Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem5 000
Předmětem poplatku není
Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem, je-li jedním ze snoubenců český občan zdržující se v zahraničí služebně.

Položka 146

Přijetí žádosti u českého zastupitelského úřadu750
Předmětem poplatku není
Přijetí žádosti o provedení úkonu, který je zpoplatněn podle jiných položek této části sazebníku.

Položka 147

Vybrání pohledávky, renty a jiných dávek nebo plnění, s výjimkou požitků ze sociálního zabezpečení, úkony v řízení o dědictví (včetně intervence u příslušných orgánů, vymáhání a doručení dědictví)4 % z vybrané peněžní částky nebo peněžního ocenění dědictví
nejméně Kč150
nejvýše Kč2000
Poznámky
1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vybírá se poplatek podle položky 146 tohoto sazebníku.
2. Základem poplatku za úkony v řízení o dědictví podle této položky je hodnota dědictví nesnížená o honorář právního zástupce.

Položka 148

Úschova
- peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných předmětů0,5 % z částky nebo ceny předmětu za každý rok
nejméně Kč200
nejvýše Kč20000
- listin nebo spisů za každý rok200
Předmětem poplatku není
Úschova předmětu u českého zastupitelského úřadu za účelem doručení do České republiky.

Položka 149

a) Sepsání písemnosti o právních úkonech, zejména smluv, závětí apod.600
b) Sepsání plné moci s ověřením podpisu300

Položka 150

a) Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu nebo za uznání podpisu za vlastní za každý podpis250
b) Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu nebo uznání podpisu za vlastní na listinách určených pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně125
c) Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů (superlegalizace)600
d) Ověření otisku úředních razítek a podpisů (superlegalizace) na listinách určených pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně300
e) Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů na českých dokladech nebo listinách a ověření listiny (apostila) určených k použití v cizině300
Osvobození
Od poplatku podle písmene c) této položky je osvobozena superlegalizace úmrtního listu, pokud od vystavení prvopisu cizozemského dokladu neuplynul více než 1 rok.

Položka 151

a) Ověření shody předloženého opisu, kopie, fotokopie s listinou300
b) Ověření shody předloženého opisu, kopie, fotokopie s listinou, jde-li o doklad určený pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně150
c) Ověření správnosti předloženého překladu300
d) Ověření správnosti předloženého překladu
jde-li o doklad určený pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně150
e) Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 100
f) Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertované listiny 100
Poznámka
Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

Položka 152

Vyhotovení překladu spisového materiálu
a) do jazyka českého za každou i započatou stránku600
b) z jazyka českého za každou i započatou stránku650
c) z jednoho cizího jazyka do druhého za každou i započatou stránku1000
d) z nebo do jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových jazyků za každou i započatou stránku900
Poznámka
Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

Položka 153

a) Vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu300
b) Vyhotovení překladu rodného, oddacího nebo úmrtního listu a jeho ověření700
Předmětem poplatku není
První vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu.

Položka 154

Změna
a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení100
b) jména nebo příjmení v ostatních případech1000
Osvobození
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.
3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.
4. Od poplatku podlé této položky je osvobozena změna příjmení partnera za trvání registrovaného partnerství na příjmení druhého partnera.
Poznámky
1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.
3. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení.

Položka 155

a) Vydání opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu
z úředních záznamů, rejstříků, evidencí, listin nebo spisů150
za každou i započatou stránku
15
za každou i započatou stránku, je-li pořizována za kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače
b) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy300
za první stránku
150
za každou další i započatou stránku
c) přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona 150
Poznámka
Poplatek se vybírá za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

Položka 156

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině500

Položka 157

5.Vydání cestovního pasu
a) osobám, které dosáhly věku 15 let1200
b) osobám mladším 15 let400
6.Vydání cestovního průkazu, cestovního průkazu totožnosti nebo náhradního cestovního dokladu EU400
7.Změna údaje o časové platnosti cestovního průkazu150
8.Vydání průvodního listu pro přepravu tělesných pozůstatků člověka200
Předmětem poplatku není
1.Vydání cestovního dokladu náhradou za doklad, v němž správní úřad uvedl nesprávné zápisy, vydal doklad s výrobní vadou nebo jehož certifikát pravosti byl zneplatněn.
2.Vydání cestovního dokladu z moci úřední.
Zmocnění
V případech nouze správní úřad upustí od vybrání poplatku podle bodu 6 této položky. Nouzí se pro účely tohoto zákona rozumí pozbytí cestovních dokladů bez vlastního zavinění.

Položka 158

a) Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o místě trvalého pobytu osob150
b) Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky300
Poznámka
Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za potvrzení nebo písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uváděné.

Položka 159

a) Vydání osvědčení o státním občanství České republiky300
b) Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 31, 32, 35 a 36 zákona o státním občanství České republiky500

Položka 160

Přijetí žádosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva800
Osvobození
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý dovoz nebo pro tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Položka 161

Potvrzení námořního protestu600

Položka 162

a) Přijetí žádosti o vydání povolení k pobytu2500
b) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů200
c) Přijetí žádosti o vydání zaměstnanecké karty, modré karty, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance, karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování5000
d) Zpracování objednávky k sjednání termínu osobního podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu1000
e) Přijetí žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu občanu Evropské unie, státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, nebo státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, a jeho rodinnému příslušníku bez ohledu na státní příslušnost200

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu, vydává-li toto povolení Ministerstvo zahraničních věcí.

Poznámka

Poplatek podle písmene e) se vybírá, jde-li o rodinného příslušníka občana Evropské unie podle § 15a zákona o pobytu cizinců na území České republiky, občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru, nebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií, bez ohledu na jeho státní příslušnost.

Položka 163

Přijetí žádosti o zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně200
Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno přijetí žádosti o zápis úmrtí občana České republiky do Zvláštní matriky v Brně.

1) § 31 a 32 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

2b) Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.

2c) § 8b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb.

2d) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 10c zákona č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb.

6a) § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

7) § 6 odst. 1 vyhlášky č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).

8) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

9a) Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

10) Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů.

13) Zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů.

17) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).

19) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

20) Například zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

21) § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

24) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

26) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

26b) § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

26c) § 89 až 90a a § 95 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

26d) § 93a odst. 3 a § 93f zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

26e) § 93f odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

26f) § 93a odst. 5 a § 93h zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

26g) § 93h odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

27) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

27a) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

29) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

30) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.

30a) § 52c odst. 1, 6 a 7 zákona č. 247/2000 Sb.

30b) § 52b odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.

30c) § 49 odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.

30d) § 52e odst. 2 zákona č. 247/2000 Sb.

31) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

32) Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

33) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

34) Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

34a) § 30a odst. 2 zákona č. 114/1995 Sb.

35) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

38) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 62/1988 Sb.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

38a) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů.

38b) Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů.

38c) Čl. 1 bod 6 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.

38d) Čl. 51 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

39) Zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

40) Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

41) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

41a) Zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi).

42) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

43) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

44) Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele.

45) Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů.

46) Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).

46a) Čl. 5 odst. 3 písm. a) nařízení Rady ES č. 1493/1999.

46b) Čl. 12 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 1227/2000.

47) Zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

49) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.

49a) § 8 zákona č. 326/2004 Sb.

49b) § 32 zákona č. 326/2004 Sb.

49c) § 54 zákona č. 326/2004 Sb.

49d) Čl. 43 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 21. října 2009 č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.

49e) Čl. 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.

49f) § 35 zákona č. 326/2004 Sb.

49g) Čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.

49h) Čl. 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.

49i) § 53 zákona č. 326/2004 Sb.

49j) § 45 zákona č. 326/2004 Sb.

49k) § 86 zákona č. 326/2004 Sb.

49l) § 38a zákona č. 326/2004 Sb.

49m) Čl. 40 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.

49n) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.

50) Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů.

51) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).

52) Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů.

53) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb.

54) Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

55) Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

56) Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech).

57) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.

58) Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

58a) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

59) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

60) Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.

60a) Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů).

61a) Zákon č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů.

61b) Zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách).

62) Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

63) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb. a zákona č. 140/1961 Sb.

64) Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů.

65) Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

66) § 54 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

66a) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

68) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

69) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

70) § 24 odst. 1 až 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

71) Vyhláška č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.

73) Sdělení 69/2002 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva), čl. 136 odst. 2.
§ 35b zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.

74) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex).

75) § 9 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 344/2011 Sb.

75) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

75) Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i certifikaci projekčních a výrobních organizací, v platném znění.

75a) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

76) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), a stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva.

76) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES, v platném znění.

77) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1277/2005 ze dne 27. července 2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog a k nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi, v platném znění.

77) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb), v platném znění.

78) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví, v platném znění.

79) Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů, v platném znění.

80) Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

81) § 24a odst. 2 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

82) § 24b zákona č. 18/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

83) § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

83) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

84) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014.

84) Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů, v platném znění.

84) § 46a zákona č. 326/2004 Sb.

85) Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací, v platném znění.

86) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění.
Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice, v platném znění.

87) § 169d odst. 3 a 4 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.