Hlavní navigace

Firemní vozidlo i pro soukromé cesty

 • (neregistrovaný) 82.100.62.---

  13. 7. 2010 8:33

  Dobrý den,
  nemáte někdo k dispozici vzor smlouvy o nájmu firemního vozidla i pro soukromé cesty. Pokud zaměstnanec užívá firemní osobní vozidlo pro služební, ale i soukromé cesty. Nebo tip, kde bych mohla takovou smlouvu na internetu najít? Předem děkuji.

  Iva

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 13. 7. 2010 12:18

   annonym (neregistrovaný) 85.132.219.---

   Re: firemní vozidlo i pro soukromé cesty
   Dohoda o užívání osobního automobilu
   pro pracovní i soukromé účely zaměstnance


   Zaměstnavatel:
   se sídlem
   IČ:
   DIČ:
   zastoupený:
   zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka ...........
   (dále jen „zaměstnavatel")

   a

   Zaměstnanec:
   Narozen:
   bytem:
   (dále jen „uživatel" nebo „zaměstnanec“)


   uzavírají dle ust. § 51 občanského zákoníku tuto
   dohodu o užívání osobního automobilu pro pracovní a soukromé účely zaměstnance:

   I. Popis automobilu
   Zaměstnavatel poskytuje uživateli k používání osobní automobil zn. ………
   SPZ / reg.zn.

   č. karosérie
   uvedeno do provozu
   stav tachometru při převzetí
   autorádio Ano - Ne
   alarm Ano - Ne
   povinné vybaven Ano - Ne
   (dále jen „automobil")

   II. Předmět smlouvy
   Uživatel je oprávněn užívat automobil pro pracovní i soukromé účely za podmínek stanovených touto dohodou. Za pracovní cestu se považuje cesta spojená s výkonem funkce bez rozlišení pracovních dní. Ostatní cesty se považují za soukromé. Uživatel je povinen vykonat ze své strany vše k zabránění ztráty, zcizení či poškození automobilu.

   III. Zdanitelné požitky zaměstnance
   Ve smyslu zákona o daních z příjmů fyzických a právnických osob č. 586/1992 Sb. ve znění novel, poskytuje-li zaměstnavatel svému zaměstnanci bezplatně automobil (motorové vozidlo) k používání pro služební i soukromé účely, považuje se toto za příjem zaměstnance a to ve výši 1% vstupní ceny automobilu (pořizovací cena) za každý započatý kalendářní měsíc, kdy je automobil poskytnut.

  • 13. 7. 2010 12:19

   annonym (neregistrovaný) 85.132.219.---

   Re: pokračování
   IV. Podmínky provozu a poskytnutí
   Podmínkou užívání je platný řidičský průkaz a způsobilost uživatele řídit poskytnutý automobil, osvědčení o absolvování povinného (referenčního) školení řidičů firemních motorových vozidel u zaměstnavatele a písemné prohlášení uživatele o převzetí automobilu do užívání.

   V. Úhrada cestovních výdajů a oprav
   Zaměstnavatel hradí veškeré náklady spojené s provozem automobilu pro pracovní účely, nutné opravy a údržbu spojenou s běžným opotřebením automobilu. Pohonné hmoty pro soukromé cesty hradí uživatel měsíčně, a to na základě předání výkazu vyúčtování pohonných hmot za soukromé cesty zaměstnavateli. Vozidlo je havarijně pojištěno. Uživatel je povinen sledovat a dodržovat lhůty technických kontrol, měření emisí stanovené zákonem a včas uplatňovat u zaměstnavatele požadavky na tyto běžné opravy a seřízení automobilu. Při soukromé cestě nesmí řídit automobil jiná osoba než uživatel. V případě, že bude prokázáno řízení automobilu v době nehody nebo soukromé cesty jinou osobou než uživatelem, je dohodou smluvních stran sjednáno, že uživatel zaplatí zaměstnavateli pokutu ve výši 1000,- Kč. Toto ustanovení předchozí věty tohoto odstavce neplatí, jestliže uživatel není schopen osobně řídit vozidlo z důvodu změněného zdravotního stavu - např. momentální zdravotní nezpůsobilost či nutnost dopravy osobou blízkou do nemocnice atp. Automobil uživatel nesmí půjčovat automobil třetím osobám k řízení, nesmí jej zastavovat, prodávat ani jinak právně zatěžovat. Uživatel nesmí z automobilu svévolně odstraňovat firemní loga či nápisy a toto se týká i jejich případné úpravy. Uživatel je dále povinen udržovat vozidlo v takovém stavu, který bude působit čistým a reprezentativním dojmem na své okolí ve smyslu dobrého jména společnosti zaměstnavatele.

  • 13. 7. 2010 12:19

   annonym (neregistrovaný) 85.132.219.---

   Re: pokračování
   VI. Prohlášení o převzetí automobilu
   Uživatel tímto prohlašuje, že automobil uvedený a popsaný v článku I. této smlouvy převzal do používání v naprosto funkčním a provozuschopném stavu bez zjištění viditelných vad, tak jak stojí a leží.

   VII. Závěrečná ustanovení
   Dohoda je sjednána na dobu určitou, přičemž platnost trvání této smlouvy je stanovena nejdéle na dobu trvání pracovního poměru. Smluvní strany tímto prohlašují, že obsah smlouvy jim je jasný a zřetelný, nejsou jim známy překážky, které by vedly k odstoupení od smlouvy a na důkaz své pravé a svobodné vůle, opravdu a vážně připojují své vlastnoruční podpisy. Každá ze stran obdrží po jednom exempláři s platností originálu.

   Přílohy:
   - kniha jízd
   - formulář vyúčtování PHM za soukromé cesty
   - formulář výkazu spotřeby PHM   Datum a místo: …………………………………..


   Podpisy: …………………………………..

   …………………………………..

  • 13. 7. 2010 13:18

   Ivus (neregistrovaný) 82.100.62.---

   Re: pokračování
   Děkuji, moc mi to pomolo : D S přáním hezkého dne Iva

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).