Hlavní navigace

Nemocenské a důchodové pojištění OSVČ

Nemocenské a důchodové pojištění osob samostatně výdělečně činných

Kdo se považuje za OSVČ

Za OSVČ se podle zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, považuje osoba, která

 • vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo
 • spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o daních z příjmů lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení a
 • ukončila povinnou školní docházku a dosáhla aspoň 15 let věku.

Výkonem samostatné výdělečné činnosti se rozumí:

 • podnikání v zemědělství, je-li fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu evidována podle zvláštního zákona,
 • provozování živnosti na základě oprávnění provozovat živnost podle zvláštního zákona,
 • činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti vykonávaná pro tuto společnost,
 • výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů, pokud se podle prohlášení osoby konající tuto činnost jedná o soustavný výkon,
 • výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů, která není výše uvedena a výkon činnosti mandatáře konané na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku; podmínkou zde je, že jsou tyto činnosti konány mimo vztah zakládající účast na nemocenském pojištění (nemocenské péči), a jde-li o činnost mandatáře, též to, že mandátní smlouva nebyla uzavřena v rámci jiné samostatné výdělečné činnosti.
 • výkon jiných činností, vykonávaných vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení přijmu, pokud se podle prohlášení osoby konající tuto činnost jedná o soustavný výkon. Za výkon těchto činností se nepovažuje pronájem nemovitostí (jejich částí) a movitých věcí.

Od 1.1.2004 se samostatná výdělečná činnost rozděluje na hlavní samostatnou výdělečnou činnost a na vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud OSVČ v kalendářním roce:

 • vykonávala zaměstnání a příjem ze zaměstnání, kterého v tomto roce dosáhla, činí alespoň dvanáctinásobek minimální mzdy platné k 1.lednu kalendářního roku, za který se účast OSVČ na pojištění posuzuje. Příjmem se rozumí vyměřovací základ pro odvod pojistného zaměstnanců dosažený v kalendářním roce, za který se účast pojištění OSVČ posuzuje a dávky nemocenského pojištění, které byly do tohoto roku zúčtovány.
 • měla nárok na výplatu částečného invalidního nebo plného invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
 • měla nárok na rodičovský příspěvek nebo osobně pečovala o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), (do 31.12.2006 je důvodem nárok na příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu),
 • vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání,
 • byla nezaopatřeným dítětem podle ust. § 20 odst. 3 písm. a) zákona. č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (studium),
 • byla ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody déle než tři kalendářní měsíce po sobě jdoucí.

Povinnosti OSVČ

Povinnosti OSVČ upravuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,

OSVČ je povinna oznámit příslušné okresní (Pražské) správě sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) den

 • zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti nebo spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti s uvedením dne, od kterého je oprávněna tuto činnost vykonávat, spolupracující osoba je současně povinna oznámit též jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo OSVČ, s níž spolupracuje,
 • ukončení samostatné výdělečné činnosti,
 • zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost,
 • od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti,
 • od kterého nemá nárok na výplatu starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu, rodičovského příspěvku, přestala vykonávat vojenskou službu, přestala být nezaopatřeným dítětem, nebo byla propuštěna z vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody trvající déle než tři kalendářní měsíce, pokud ohlásila a doložila vznik těchto skutečností pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Výše uvedené povinnosti je OSVČ povinna splnit nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost, která zakládá tuto povinnost.

Místní příslušnost OSSZ se řídí místem trvalého pobytu OSVČ. Nemá-li OSVČ místo trvalého na území České republiky, řídí se místní příslušnost místem výkonu samostatné výdělečné činnosti. V případě, že je samostatná výdělečná činnost vykonávána na několika místech, je místně příslušná ta OSSZ, v jejímž obvodu podle prohlášení OSVČ převažuje výkon samostatné výdělečné činnosti.

Účast OSVČ na důchodovém pojištění

Podmínky účasti na důchodovém pojištění OSVČ jsou stanoveny zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

OSVČ je účastna důchodového pojištění:

 • v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost,
 • v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud její příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti po odpočtu vynaložených výdajů dosáhl v kalendářním roce aspoň rozhodné částky. Rozhodná částka činí 2,4 násobek částky, která se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se účast na důchodovém pojištění posuzuje a přepočítávacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu.
 • V roce 2006 činí rozhodná částka 45 200 Kč. Rozhodná částka se snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost a za každý kalendářní měsíc v němž měla OSVČ po celý měsíc nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ, pobírala peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ, vykonávala službu v ozbrojených silách. Dvanáctina se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. V roce 2006 jedna dvanáctina činí 3 767 Kč.
 • v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud se přihlásila k účasti na důchodovém pojištění.

Účast na nemocenském pojištění OSVČ

Účast na nemocenském pojištění OSVČ je upravena zákonem č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů , v ustanoveních § 145a a § 145b.

Nemocenské pojištění OSVČ je dobrovolné. OSVČ však může být účastna nemocenského pojištění jen v těch kalendářních měsících, za které je povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění, a nebo je od placení záloh osvobozena v těch kalendářních měsících, v nichž po celý kalendářní měsíc měla nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ, vykonávala službu v ozbrojených silách nebo pobírala peněžitou pomoc v mateřství (peněžitou pomoc) z nemocenského pojištění OSVČ.

OSVČ je účastna nemocenského pojištění jen jednou, i když vykonává několik samostatných výdělečných činností.

Účast na nemocenském pojištění vzniká dnem, od kterého se OSVČ přihlásila k nemocenskému pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém se přihlásila. Zpětně může účast na pojištění vzniknout pouze v případě, že se OSVČ přihlásila k účasti nejpozději do 8 dnů od zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti a v té samé lhůtě se přihlásila i k účasti na důchodovém pojištění.

ÚČAST NA NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ OSVČ ZANIKÁ

 • dnem, od kterého se odhlásila z nemocenského pojištění, ne však dříve než dnem, ve kterém se odhlásila
 • posledním dnem kalendářního měsíce, na který bezprostředně navazují tři kalendářní měsíce po sobě jdoucí, za které nebylo zaplaceno splatné pojistné na nemocenské pojištění
 • dnem, kdy nastaly skutečnosti dané § l0 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění, tj. např. ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti, zánik oprávnění k výkonu

Dávky poskytované z nemocenského pojištění OSVČ

Z nemocenského pojištění OSVČ je poskytováno

 • nemocenské
 • peněžitá pomoc v mateřství (peněžitá pomoc)

Podmínky nároku na nemocenské:

Obecné podmínky platné pro zaměstnance platí i pro OSVČ, navíc pak nemocenské náleží pokud

 • OSVČ nevykonává osobně po dobu pracovní neschopnosti (karantény) samostatnou výdělečnou činnost,
 • bylo zaplaceno pojistné na nemocenské pojištění za dobu účasti na nemocenském pojištění a to včetně kalendářního měsíce bezprostředně předcházejícího kalendářnímu měsíci, v němž vznikla pracovní neschopnost nebo byla nařízena karanténa
 • účast na nemocenském pojištění OSVČ trvala aspoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku pracovní neschopnosti (karantény); splnění této tříměsíční čekací doby se nevyžaduje v případě, že účast na nemocenském pojištění vznikla od zahájení nebo znovuzahájení činnosti.

Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství:

Obecné podmínky platné pro zaměstnance platí i pro OSVČ a kromě toho

 • OSVČ nesmí v době pobírání peněžité pomoci v mateřství vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost
 • musí být zaplaceno pojistné na nemocenské pojištění /viz nemocenské/
 • účast na nemocenském pojištění OSVČ musí trvat aspoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem.

Výpočet dávek nemocenského pojištění:

Nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství se stanoví z denního vyměřovacího základu, který se zjistí tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období.

Vyměřovacím základem je úhrn měsíčních vyměřovacích základů.

Rozhodným obdobím je zpravidla kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikl nárok na některou dávku nemocenského pojištění.

Při výpočtu dávek nemocenského pojištění OSVČ se postupuje stejně jako při výpočtu dávek zaměstnanců, viz. kapitola „Výpočet dávek nemocenského pojištění zaměstnanců“.

Placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti upravuje zákon č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

OSVČ platí buď

 • pojistné na důchodové pojištění nebo
 • zálohy na pojistné a doplatek tohoto pojistného.

Pojistné na důchodové pojištění

Pojistné na důchodové pojištění za rok 2006 platí povinně OSVČ, která v tomto kalendářním roce:

 • vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost,
 • vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na důchodovém pojištění tzn., že její příjem po odpočtu výdajů z vedlejší samostatné výdělečné činnosti za rok 2006 dosáhl rozhodné částky tj. částky 45 200,–Kč, popř. částky snížené o částku 3 767,–Kč za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc nebyla vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost a za každý kalendářní měsíc v němž měla OSVČ po celý měsíc nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ, pobírala peněžitou pomoc v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ, vykonávala službu v ozbrojených silách,
 • vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a přihlásila k účasti na důchodovém pojištění.

Roční vyměřovací základ pro odvod pojistného si OSVČ určuje sama. Nejnižší vyměřovací základ se za rok 2006 stanoví jako 50% příjmů po odpočtu výdajů ze samostatné výdělečné činnosti dosažených v kalendářním roce, za který se pojistné platí, popř. ze základu daně u osob, které vedou účetnictví, společníků veřejné obchodní společnosti, komplementářů komanditní společnosti.

Minimálně činí vyměřovací základ OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost částku stanovenou jako součin minimálního měsíčního vyměřovacího základu platného v roce 2006 pro výkon hlavní činnosti, tj. 4 709,– Kč a počtu kalendářních měsíců výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Minimálně činí vyměřovací základ OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost částku stanovenou jako součin minimálního měsíčního vyměřovacího základu platného v roce 2006 pro vedlejší činnost, tj. 1 884,– Kč a počtu kalendářních měsíců výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

V obou případech se do tohoto počtu kalendářních měsíců nezahrnují měsíce, v nichž po celý měsíc měla OSVČ nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ nebo z něj pobírala peněžitou pomoc v mateřství, nebo vykonávala vojenskou službu. Těmito měsíci se rozumí i ty, kdy byla činnost vykonávána jen po část měsíce a po tu stejnou dobu trvaly uvedené důvody pro snížení.

Maximální vyměřovací základ je 486.000 Kč.Tato částka se snižuje ze stejných důvodů jako minimální vyměřovací základ, a to o částku 40.500 Kč měsíčně.

Pojistné se stanovuje ve výši 29,6% vyměřovacího základu. Částka se zaokrouhluje směrem nahoru.

Zálohy na pojistné na důchodové pojištění

OSVČ, která vykonávala samostatnou výdělečnou činnost v roce 2006, byla povinna platit zálohy na pojistné a tuto činnost vykonává nadále i v roce 2007 a nedojde u ní k žádné změně jako např. k ukončení a znovuzahájení činnosti, ke změně činnosti z hlavní na vedlejší a naopak, platí zálohy na pojistné na důchodové pojištění v roce 2007 do dne podání Přehledu za rok 2006 ve stejné výši jako v roce 2006. V případě, že OSVČ platila v roce 2006 zálohy na pojistné v minimální výši tzn. v případě výkonu hlavní činnosti ve výši 1 394,–Kč (nemocenské pojištění ve výši 208,–Kč), v případě výkonu vedlejší činnosti ve výši 558,– ( nemocenské pojištění ve výši 83,–Kč), platí zálohy na pojistné v roce 2006 do dne podání Přehledu za rok 2006 v této výši.

Ode dne následujícího po dni podání Přehledu za rok 2006 je povinna platit zálohy na pojistné OSVČ, která:

 • Vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost.
 • vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a přihlásí se k účasti na důchodovém pojištění na rok 2007,
 • vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a její dosažený příjem po odpočtu výdajů ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2006 založil účast na důchodovém pojištění ze zákona (dosáhl rozhodné částky viz. výše).

Zálohy na pojistné platí OSVČ od měsíce, ve kterém podala nebo měla podat Přehled za rok 2006, a tato povinnost trvá do kalendářního měsíce, předcházejícího měsíci, ve kterém podá nebo by měla podat Přehled za rok 2007.

Pro účely placení záloh na pojistné v roce 2007 se OSVČ považuje za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v kalendářním měsíci, v němž po celý měsíc má nárok na výplatu částečného invalidního nebo plného invalidního důchodu, má přiznán starobní důchod, má nárok na rodičovský příspěvek nebo osobně pečovala o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), vykonává vojenskou službu, je nezaopatřeným dítětem, nebo je ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody a tuto skutečnost oznámila a doložila příslušné OSSZ/PSSZ. Dále OSVČ, která v roce 2006 vykonávala zaměstnání a příjem z tohoto zaměstnání činí alespoň dvanáctinásobek minimální mzdy platné k 1. lednu 2006, tj. částku 90 840,– Kč, pokud výši dosaženého příjmu doložila.

K výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se pro účely placení záloh na pojistné přihlíží od kalendářního měsíce, v němž OSVČ některý z důvodů pro výkon této činnosti viz. výše, písemně oznámí a doloží příslušné OSSZ/PSSZ. Je-li důvodem pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti pro účely placení záloh na pojistné výkon zaměstnání, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší nejdříve od měsíce podání Přehledu za rok 2006. Doložení přiznání starobního důchodu, částečného invalidního nebo plného invalidního důchodu se nevyžaduje, byl-li tento důchod přiznán Českou správou sociálního zabezpečení.

Minimální výše zálohy na pojistné se v roce 2007 stanoví z vyměřovacího základu, který činí 50% průměrného měsíčního příjmu ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů dosaženého v předchozím kalendářním roce. Záloha na pojistné činí 29,6% měsíčního vyměřovacího základu. Pojistné na nemocenské pojištění činí 4,4% měsíčního vyměřovacího základu. Částky se zaokrouhlují směrem nahoru.

Nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2007 činí 1 491,– Kč.

Nejnižší pojistné na nemocenské pojištění OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost v roce 2007 činí 222,–Kč.

Nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v roce 2007 činí 597,–Kč.

Nejnižší pojistné na nemocenské pojištění OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v roce 2007 činí 89,–Kč.

Zálohy na pojistné se neplatí na měsíce, ve kterých OSVČ po celý kalendářní měsíc měla nárok na nemocenské z nemocenského pojištění OSVČ, nebo z něho pobírala peněžitou pomoc v mateřství, nebo vykonávala službu v ozbrojených silách.

Záloha na pojistné je splatná od 1. dne kalendářního měsíce, za který se záloha platí do 8. dne kalendářního měsíce následujícího.

Přehled o příjmech a výdajích

Každá OSVČ, která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat na příslušnou OSSZ/PSSZ na předepsaném tiskopise Přehled o příjmech a výdajích a dalších údajích podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání, nejpozději v termínu do 30.4.2007. Pokud OSVČ zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost doložit příslušné OSSZ do 30.4.2007 a Přehled podat nejpozději v termínu do 30.7.2007. Přehled podávají i ty OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, a to nejpozději v termínu do 31.7.2007.

Na základě podaného Přehledu o příjmech a výdajích se provádí vyúčtování pojistného na důchodové pojištění, tzn. že se z uvedených údajů stanoví výše pojistného na důchodové pojištění, které je OSVČ povinna za uplynulý kalendářní rok zaplatit. Po vyúčtování uhrazených záloh na pojistné vzniká doplatek pojistného, který je OSVČ povinna doplatit do 8 dnů ode dne, kdy podala nebo měla podat Přehled o příjmech a výdajích nebo přeplatek pojistného, který OSSZ/PSSZ OSVČ vrátí, pokud neexistují vůči OSSZ/PSSZ splatné závazky.

Do úhrnu záloh na pojistné na důchodové pojištění se nezapočítává uhrazené pojistné na nemocenské pojištění.

Pokud OSVČ uvede do Přehledu údaje o výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, je povinna tyto údaje doložit, a to nejpozději v den podání Přehledu, pokud tak již neučinila dříve. Nebude-li důvod pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti doložen nejpozději v den podání Přehledu, bude samostatná výdělečná činnost považována za hlavní, přičemž k pozdějšímu doložení nelze pro účely důchodového pojištění přihlédnout.

Podrobné informace je možné obdržet na všech okresních (pražských) správách sociálního zabezpečení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).