Hlavní navigace

Přihláška k nemocenskému pojištění - odhláška

S účinností od 1. července 2005 je Česká správa sociálního zabezpečení povinna podle ustanovení§ 16a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (dále jen ZOP), ve znění platném po 30.6.2005, vést registr pojištěnců, který má sloužit k plnění jejích úkolů vyplývajících pro ní v sociálním zabezpečení z práva Evropských společenství a z mezinárodních smluv a k provádění sociálního zabezpečení.

K zabezpečení výše uvedených úkolů musí registr pojištěnců obsahovat dále uvedené údaje o osobách účastných nemocenského a důchodového pojištění.

Jedná se o tyto údaje:

 1. jméno a současné příjmení,
 2. rodné a všechna další příjmení předcházející současnému příjmení,
 3. datum a místo narození,
 4. pohlaví,
 5. rodné číslo,
 6. státní občanství,
 7. rodinný stav,
 8. adresu místa trvalého pobytu, a jde-li o cizí státní příslušníky, též adresu pobytu na území České republiky,
 9. vznik a zánik účasti na nemocenském pojištění a na důchodovém pojištění,
 10. druh výdělečné činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění a na důchodovém pojištění,
 11. název a sídlo zaměstnavatele (organizace a malé organizace),
 12. individuální číslo zaměstnavatele,
 13. variabilní symbol plátce pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 14. název a adresu cizozemského nositele pojištění,
 15. cizozemské číslo pojištění,
 16. další údaje, vyplývá-li jejich evidování z požadavků práva Evropských společenství a z mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení.

Výše uvedené údaje v registru pojištěnců korespondují s údaji, které je povinna organizace vést pro účely nemocenského pojištění a pro účely důchodového pojištění podle § 22 písm. a) resp. § 37 odst. 1 ZOP.

K průběžnému naplňování těchto údajů do registru pojištěnců je organizace podle ustanovení § 22a citovaného zákona povinna přihlásit u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, v hlavním městě Praze u Pražské správy sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) na předepsaném tiskopise svého zaměstnance k pojištění do 8 dnů ode dne jeho vstupu do zaměstnání a dále je povinna odhlásit na předepsaném tiskopise u příslušné OSSZ zaměstnance, s nímž byl skončen pracovní vztah, popř. došlo k zániku nemocenského pojištění z jiného důvodu (např. změna příslušnosti k právním předpisům), a to do 8 dnů ode dne skončení pracovního vztahu. Ustanovení § 22a odst. 1 ZOPumožňuje písemně dohodnout s příslušnou OSSZ jinou lhůtu pro přihlašování zaměstnanců do pojištění a odhlašování zaměstnanců z pojištění, než je stanovená lhůta 8 dnů.

Dále je organizace povinna písemně ohlásit příslušné OSSZ změnu údajů uvedených na přihlášce zaměstnance k pojištění, a to do 8 dnů ode dne, kdy se o této změně dozvěděla. K tomuto účelu se doporučuje, aby organizace měla pro porovnání údajů k dispozici kopie přihlášek zaměstnanců k pojištění. Pro případy hlášení změn však není možná dohoda o jiné lhůtě pro jejich nahlašování.

Pro přihlašování zaměstnanců k pojištění, pro odhlašování zaměstnanců z pojištění a pro hlášení změn u zaměstnanců malých organizací platí povinnosti malé organizace obdobně jako u organizací s tím, že malá organizace nemá možnost dohodnout s příslušnou OSSZ jinou lhůtu pro přihlašování zaměstnance k pojištění a k odhlašování zaměstnance z pojištění. Zde platí pouze lhůta osmidenní (§ 33 odst. 1 ZOP).

Ve smyslu zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, v platném znění, jsou studenti považováni za zaměstnance, proto od 1.7.2005 mají školy povinnost podávat také přihlášku k nemocenskému pojištění studentů při zahájení studia, odhlášku z nemocenského pojištění studentů po ukončení studia a hlásit změny údajů. Při přerušení studia končí účast na nemocenském pojištění, tudíž musí být i v tomto případě podána odhláška z nemocenského pojištění, a při opětovném zahájení studia (pokračování) musí být znovu podána přihláška k nemocenskému pojištění. Při plnění těchto povinností školy postupují analogicky jako u zaměstnanců.

Základním a specifickým identifikátorem k předávání údajů do registru pojištěnců je rodné číslo pojištěnce. Organizace, malé organizace mají povinnost ve smyslu ustanovení § 22 a § 34 ZOP evidovat tento údaj zaměstnance. Z tohoto hlediska je nutné, aby organizace, malá organizace vyzvala zaměstnance, kteří rodné číslo nemají (zejména půjde o cizí státní příslušníky), aby si požádali o jeho přidělení prostřednictvím příslušného orgánu MV (zák. č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.) a stanovila jim lhůtu pro jeho doložení.

K zabezpečení plnění výše uvedených povinností je Českou správou sociálního zabezpečení zpracován tiskopis, který z důvodu racionálnosti a efektivnosti slouží jako přihláška k pojištění, odhláška z pojištění, hlášení změn a také pro případy oprav původně nesprávně nahlášených údajů. Uvedený tiskopis je závazný pro organizace i pro malé organizace pro přihlašování zaměstnanců k pojištění a pro odhlašování zaměstnanců z pojištění. Použije se i pro hlášení změn a oprav.

Místní příslušnost OSSZ pro podání závazného tiskopisu se řídí sídlem organizace, popřípadě místem trvalého pobytu, jde-li o organizaci, která je fyzickou osobou, pokud toto sídlo nebo místo trvalého pobytu je shodné s místem útvaru organizace, ve kterém je vedena evidence mezd pro zaměstnance. Pokud místo tohoto útvaru není shodné s tímto sídlem nebo místem trvalého pobytu, řídí se místní příslušnost OSSZ místem útvaru organizace, ve kterém je vedena evidence mezd pro zaměstnance. U malé organizace se řídí místní příslušnost OSSZ místem jejího sídla. Je-li malou organizací fyzická osoba, řídí se místní příslušnost OSSZ místem trvalého pobytu fyzické osoby. Je-li malou organizací zahraniční fyzická osoba, která nemá trvalý pobyt na území ČR, řídí se místní příslušnost OSSZ místem jejího podnikání v ČR. Je-li zahraniční právnická osoba malou organizací nebo organizací, která nemá na území ČR sídlo útvaru, který vede evidenci mezd, byla určena jako místně příslušná PSSZ.

Vlastní návod k vyplnění jednotlivých údajů tiskopisu

Údaje na tiskopisu se uvádí v rozsahu maximálního počtu písmen (úhozů), který je uveden v závorce za názvem každého údaje. S ohledem na rozsah povinně oznamovaných údajů je nutné vyplňovat některé údaje za využití číselných nebo alfabetických znaků (dále jen číselníky). Pokud konkrétní označení není obsahem tohoto materiálu (např. vzhledem k rozsahu států, jsou uvedeny v příloze č. 5 jen znaky nejčastěji se vyskytujících států), jsou příslušné číselníky k dispozici na webových stránkách ČSSZ, případně na kterékoli OSSZ.

Klasický tiskopis (v papírové podobě) se vyplňuje psacím strojem. Na tiskopisu není možné provádět přepisy (opravy) základních identifikačních údajů, tj. rodného čísla, rodného příjmení, variabilního symbolu a identifikačního čísla. Při chybném vyplnění některého z těchto údajů musí být použit nový tiskopis. Případné přepisy (opravy) v ostatních údajích lze provést pouze v případě, že oprava údaje bude plně provedena v daném rámci počtu úhozů (písmen).

Dojde-li ke skončení jednoho a navázání nového pracovněprávního vztahu s tímtéž zaměstnancem (např. je skončena dohoda o pracovní činnosti a uzavřena nová smlouva o pracovním poměru s týmž zaměstnavatelem), nelze tuto skutečnost hlásit pouze jako změnu druhu činnosti. Vzhledem k tomu, že tímto aktem končí určitý pojistný poměr a vzniká nový, má organizace, malá organizace povinnost podat za zaměstnance odhlášku z nemocenského pojištění a přihlášku k novému pojištění.

Pokud byl pracovní poměr sjednán na delší dobu, avšak skončí ve lhůtě, ve které má organizace, malá organizace povinnost podat přihlášku k nemocenskému pojištění zaměstnance, tj. do 8 dnů ode dne vstupu do zaměstnání (vzniku účasti na pojištění), u organizací popř. v delší lhůtě, která byla pro splnění této povinnosti s příslušnou OSSZ dohodnuta, je přípustné podat přihlášku k pojištění a odhlášku z tohoto pojištění současně na jednom tiskopisu.

Hlášení změny údajů a opravy údajů nelze provést současně jedním společným tiskopisem. Tyto dva druhy hlášení musí být provedeny vždy vyplněním samostatného tiskopisu.

Hlášení opravy nebo změny rodného čísla se provede formou vyplnění nového tiskopisu „Přihláška“ který bude příslušné OSSZ předán současně s průvodním dopisem, ve kterém bude uvedeno, že se jedná o hlášení opravy rodného čísla tohoto pojištěnce, a původní (chybné) rodné číslo, jehož oprava je hlášena.

Údaj o datu (např. narození , pobírání důchodu, platnosti změny údaje, vyplnění tiskopisu) se vždy uvádí ve tvaru D.(DD.)M.(MM.)RRRR, tj. den, měsíc a rok s tečkami mezi dnem, měsícem a rokem (např. 15.7.1965).

K vyplnění jednotlivých údajů se blíže uvádí:

Záhlaví:

Půjde-li o:
 • přihlášku k pojištění – v příslušném rámečku v záhlaví tiskopisu pod slovem přihláška se uvede X – podrobnosti o vyplňovaných údajích v příloze č. 1.
 • odhlášku z pojištění – v příslušném rámečku v záhlaví tiskopisu pod slovem odhláška se uvede X – podrobnosti o vyplňovaných údajích v příloze č. 2.
 • opravu nahlášených údajů – v příslušném rámečku v záhlaví tiskopisu pod slovem oprava se uvede X – podrobnosti o vyplňovaných údajích v příloze č. 3.
 • hlášení změn – v příslušném rámečku v záhlaví tiskopisu pod slovem změna se uvede X – podrobnosti o vyplňovaných údajích v příloze č. 4.
Oprava údajů ze dne/změna ke dni (10)
 • Při hlášení opravy údaje se uvádí datum ve shora uvedeném tvaru, ke kterému je hlášena oprava údajů, tj. datum, kdy byl nesprávný údaj původně nahlášen (např. chybný údaj byl uveden na přihlášce zaměstnance vyhotovené dne 15.7.2005, při hlášení opravy tohoto chybného údaje se uvede oprava údajů ze dne 15.7.2005).
 • Při hlášení změny údaje se uvádí datum, od kterého platí změna tohoto údaje (např. při změně příjmení sňatkem se uvede datum sňatku).

Část 1 – Základní identifikace pojištěnce

Příjmení (poslední) (35) – uvede se příjmení platné při provádění zápisu.Jméno (24) – uvede se v nezkrácené podobě obsažené v dokladech prokazujících totožnost pojištěnce. Pokud má pojištěnec více jmen, uvedou se všechna dle dokladů (do využití počtu úhozů), oddělí se čárkou.Titul (10) – vyplňuje se běžně používanými zkratkami (např. Mgr., JUDr.).Datum narození (10) – uvádí se běžným způsobem s tečkami nebo mezerami mezi dnem, měsícem a rokem ve tvaru D(DD).M(MM).RRRR (např. 1.7.1965).Rodné číslo (10) – uvádí se devítimístným nebo desetimístným číselným znakem. Devítimístné rodné číslo se uvádí ve třech trojčíslích, u desetimístného rodného čísla (u občanů narozených po 31. 12. 1953) je koncová skupina čtyřmístná. Jednotlivé skupiny čísel se oddělují mezerou (XXX XXX XXX nebo XXX XXX XXXX). Rodné číslo je nezastupitelným identifikačním údajem, který je třeba vyplňovat vždy i u cizích státních příslušníků. V případě, že cizí státní příslušník nemá rodné číslo přidělené, tento údaj se nevyplňuje. Po přidělení rodného čísla příslušnou institucí se rodné číslo pojištěnce nahlásí příslušné OSSZ samostatným dopisem. Rodné číslo je základním identifikátorem pojištěnce, proto je nutné dbát zvýšené pozornosti při vyplňování tohoto údaje, popř. jeho ověření.

Část 2 – Adresa trvalého pobytu a doplňující identifikační údaje pojištěnce

Adresa trvalého bydliště - není-li trvalý pobyt na území ČR, uvádí se adresa trvalého bydliště v zahraničí.Ulice (48) – vyplňuje se název ulice.Číslo popisné (8) – obsahuje-li adresa číslo domu popisné i orientační, uvádí se obě čísla (s lomítkem).Obec (48) – uvádí se v nezkrácené podobě, a to i s případným upřesněním části obce (Praha 5– Smíchov).PSČ (11) – uvádí se dle sborníku dodávacích pošt a směrovacích čísel měst a obcí v ČR, ve tvaru XXX XX. Jedná-li se o adresu v zahraničí, uvádí se zahraniční směrovací kód.Stát (2) – uvádí se kódem, použije se číselník států. Pro Českou republiku lze použít kód CZ nebo ČR.Pohlaví (1) – uvádí se znakem.
M – muž
Ž – žena
0 – pokud nezjištěno
Rodné příjmení (35) – uvádí se dle záznamů obsažených v dokladech prokazujících totožnost pojištěnce.Rodinný stav (1) – použije se číselník.
1 – svobodný(á)
2 – ženatý (vdaná)
4 – rozvedený(á)
5 – ovdovělý(á)
Místo narození (20) – uvádí se obec, u pojištěnců narozených v cizině se uvádí i stát. Pro označení státu se použije číselník států.Počet dětí (2) – uvádí se počet vychovaných dětí (pouze u žen).Státní občanství (2) – uvádí se kódem – použije se číselník států. Pro Českou republiku lze použít kód CZ nebo ČR. Pokud má pojištěnec více státních občanství , z nichž je jedno v České republice, uvádí se CZ (ČR). Pokud má pojištěnec více státních občanství a nemá občanství v České republice, uvede se občanství dle jeho uvážení.Všechna další příjmení předcházející současnému (100) – uvádí se všechna předchozí příjmení, bez posledního uvedeného příjmení a rodného příjmení. Jednotlivá příjmení se oddělují čárkou (např. Nováková, Doležalová, Nguyen Quoc, Mc Donaldová).

Část 3 – Adresa pobytu v ČR, je-li trvalý pobyt mimo ČR

Vyplňuje se v případě, že se jedná o osobu, která má místo trvalého pobytu mimo ČR – údaje se uvádějí ve stejném rozložení jako v části 2.Jedná se o údaje: ulice, číslo popisné, obec, PSČ.

Část 4 -Identifikace zaměstnavatele a informace o zaměstnání

Název (100) – uvádí se celý název, pod kterým je organizace, malá organizace zapsána v obchodním, živnostenském nebo jiném rejstříku, a obec sídla. Pokud je organizací, malou organizací fyzická osoba, uvádí se jméno a příjmení fyzické osoby a obec sídla, tj. obec, ve které má trvalé bydliště.Ulice (48) – vyplňuje se název ulice podle adresy sídla organizace, malé organizace. Sídlem organizace je místo sídla útvaru organizace (popř. její organizační složky), ve kterém je vedena evidence mezd. Sídlem malé organizace, pokud se jedná o právnickou osobu, je místo jejího sídla; pokud je malou organizací fyzická osoba, je sídlem malé organizace místo trvalého bydliště fyzické osoby.Číslo popisné (8) – obsahuje-li adresa sídla číslo popisné i orientační, uvádí se obě čísla (s lomítkem).Obec (48) – uvádí se podle sídla organizace, malé organizace v nezkrácené podobě, a to i s případným upřesněním části obce.PSČ (post code) (11) – uvádí se dle sborníku dodávacích pošt a směrovacích čísel v ČR, ve tvaru XXX XX . Jde-li o zahraniční adresu, uvádí se zahraniční směrovací kód.Stát (2) – vyplňuje se kódem – použije se číselník států. Pro Českou republiku lze uvést kód CZ nebo ČR.Variabilní symbol (8) – uvádí se variabilní symbol přidělený organizaci , malé organizaci jako plátci pojistného příslušnou OSSZ. (35) – uvádí se individuální (identifikační) číslo přidělené organizaci, malé organizaci pro potřeby ČSÚ. IČ se uvede včetně úvodních nul. U zahraničních subjektů se uvádí individuální číslo vydané v cizině. U subjektu, který nemá přiděleno IČ, zůstane údaj nevyplněn.Stát, který IČ vydal (2) – vyplňuje se kódem – použije se číselník států. Bylo- li IČ vydáno v České republice, lze uvést CZ nebo ČR. V případě, že IČ nebylo přiděleno, údaj zůstane nevyplněn.Druh činnosti (1) – použije se číselník.
0 – pracovní poměr
1 – druhý pracovní poměr u téže organizace
2 – třetí pracovní poměr u téže organizace
3 – dohoda o pracovní činnosti
4 – dobrovolný pracovník pečovatelské služby
5 – nepravidelná výpomoc
6 – dohoda o pracovní činnosti (druhá) u téže organizace
7 – společník, jednatel, komanditista
8 – člen družstva
9 – domácký zaměstnanec
A – čtvrtý pracovní poměr u téže organizace
B – pátý pracovní poměr u téže organizace
C – šestý pracovní poměr u téže organizace
D – dohoda o pracovní činnosti (třetí) u téže organizace
E – dohoda o pracovní činnosti (čtvrtá) u téže organizace
F – dohoda o pracovní činnosti (pátá) u téže organizace
G – dohoda o pracovní činnosti (šestá) u téže organizace
H – dohoda o pracovní činnosti (sedmá) u téže organizace
I – dohoda o pracovní činnosti (osmá) u téže organizace
J – dohoda o pracovní činnosti (devátá) u téže organizace
K – dohoda o pracovní činnosti (desátá) u téže organizace
T- určeno pouze pro vězeňskou službu
Z – student – určeno pouze pro školská zařízení
Číselný kód pro pracovní poměr se použije i pro pracovní vztahy:
 • soudců
 • členů zastupitelstev územních samosprávních celků
 • poslanců Poslanecké sněmovny, senátorů Senátu (Parlamentu, poslanců Evrop. parlamentu)
 • členů vlády, prezidenta, viceprezidenta a členů NKÚ, členy RRTV, finančního arbitra a jeho zástupce, veřejného ochránce práva a jeho zástupce
 • pracovníků v pracovním vztahu podle cizích právních předpisů
Místo výkonu činnosti (2) – uvádí se kódem – použije se číselník států. Uvádí se stát, ve kterém je činnost vykonávána (údaj může být rozdílný od údaje o sídle organizace). Je-li výkon činnosti v České republice, tento údaj není nutné vyplňovat. Pokud zaměstnanec vykonává práci v ČR a dočasně je vyslán k výkonu práce pro svého zaměstnavatele mimo území ČR (vyslaní pracovníci), považuje se za místo výkonu činnosti ČR a tento údaj není nutné vyplňovat, pokud se na něj nadále vztahují české právní předpisy.Předpokládaný hrubý měsíční příjem (14) – uvádí se přibližný předpokládaný příjem zaměstnance, který se zahrnuje do vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení. Případně stačí uvést – více jak 400,– Kč. Není-li příjem pravidelný, uvede se předpokládaný průměrný měsíční příjem.Úvazek
- dny týdně (4) – uvádí se počet dní v týdnu, po které má zaměstnanec podle pracovního úvazku pracovat.
- hodiny týdně (5) – uvádí se týdenní pracovní doba zaměstnance.
Datum vstupu do zaměstnání (10) – uvádí se datum skutečného vstupu do zaměstnání – den, měsíc, rok (dle shora uvedeného vzoru), nikoli datum uzavření pracovněprávního vztahu nebo datum, který je sjednán jako vstup do zaměstnání v pracovní smlouvě.Datum ukončení zaměstnání (10) – uvádí se den, měsíc a rok (dle shora uvedeného vzoru), kterým zaměstnání skončilo (např. skončení pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti, u člena družstva vykonávajícího práci pro družstvo mimo pracovněprávní vztah den, v němž naposledy vykonával práci pro družstvo za odměnu).

Část 5 – Informace o důchodu

Druh důchodu (1) – uvádí se druh pobíraného důchodu – týká se jen starobního a plného invalidního důchodu a důchodů ze zahraničí, které mají charakter starobního a plného invalidního důchodu. Použije se číselník.
0 – nepobírá
1 – starobní
2 – invalidní plný
A – cizí charakteru starobního
B – cizí charakteru invalidního plného
Důchod pobírán od (10) – uvádí se datum, od kterého je důchod přiznán, resp. od kdy je pobírán (nikoli datum vzniku nároku na důchod). Pokud došlo k přerušení výplaty důchodu, uvádí se datum posledního uvolnění výplaty, tj. datum, od kdy je důchod naposledy vyplácen.

Část 6 – Identifikace posledního cizozemského nositele pojištění

Vyplňuje se pouze v případě, že zaměstnanec byl účasten nemocenského (popř. důchodového nebo úrazového) pojištění v cizině a organizace (malá organizace) je jeho prvním zaměstnavatelem po skončení této účasti.

Název cizozemského nositele pojištění (100) – uvádí se v nezkrácené podobě název příslušné cizozemské pojišťovny, u které byl zaměstnanec účasten pojištění v cizině. V případě, že zaměstnanec nezná název a adresu této cizozemské pojišťovny, uvede se alespoň stát, ve kterém byl účasten pojištění, popř. název a adresa bývalého zaměstnavatele.Ulice (48) – uvádí se nezkráceně dle adresy sídla cizozemského nositele pojištění.Číslo popisné (8) – obsahuje-li adresa číslo popisné i orientační, uvedou se obě čísla s lomítkem.Obec (48) – uvádí se v nezkrácené podobě dle sídla cizozemského nositele pojištění.Post Code (11) – uvádí se zahraniční poštovní směrovací kód.Stát (2) – uvádí se dvoumístný kód státu – použije se číselník států.Cizozemské číslo pojištěnce (25) – uvádí se číslo pojištěnce přidělené cizozemským nositelem pojištění.

Část 7 – Registrace k OSSZ (PSSZ)

Uvádí se sídlo OSSZ místně příslušné pro organizace, malé organizace k registraci zaměstnance k pojištění.

Část 8 – Podpisy a razítka

Počet příloh - uvádí se počet příloh, které jsou případně podávány s tiskopisem (např. fotokopie dokladů, pracovní smlouvy apod).Datum vyplnění formuláře - uvádí se den, měsíc a rok, kdy byl formulář vyplněn, dle shora uvedeného vzoru.Razítko a podpis - podepisuje pověřený pracovník organizace, malé organizace. V případě, že organizace, malá organizace nevlastní razítko, ověří údaje čitelným podpisem její statutární zástupce.

Příloha č. 1 – PŘIHLÁŠKA ZAMĚSTNANCE K NEMOCENSKÉMU POJIŠTĚNÍ

„Přihláškou“ zaměstnavatel ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě přihlašuje zaměstnance k účasti na nemocenském pojištění, a to vždy, kdy z druhu pracovní činnosti zaměstnanci vzniká účast na nemocenském pojištění. Přihláška se podává také v případě, kdy dojde k opětovnému vzniku nemocenského pojištění po jeho předchozím zániku, např. z důvodu výkonu trestu odnětí svobody. Pro každé souběžné zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění u téhož zaměstnavatele se přihláška podává samostatně, tj. např. v případě, kdy zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem další pracovněprávní vztah, který zakládá účast na nemocenském pojištění.

Vyplňují se tyto údaje:

Část 1 – Základní identifikace pojištěnce

Příjmení (poslední)
Jméno
Titul
Datum narození
Rodné číslo

Část 2 – Adresa trvalého pobytu a doplňující identifikační údaje pojištěnce

Adresa trvalého bydliště
Ulice
Číslo popisné
Obec
PSČ (post code)
Stát
Pohlaví
Rodné příjmení
Rodinný stav
Místo narození
Počet dětí
Státní občanství
Všechna další příjmení předcházející současnému

Část 3 – Adresa pobytu v ČR, je-li trvalý pobyt mimo ČR

Ulice
Číslo popisné
Obec
PSČ

Část 4 -Identifikace zaměstnavatele a informace o zaměstnání

Název
Ulice
Číslo popisné
Obec
PSČ (post code)
Stát
Variabilní symbol

Stát, který IČ vydal
Druh činnosti
Místo výkonu činnosti
Předpokládaný hrubý měsíční příjem – údaj se nevyplňuje u studentů
Úvazek
– dny týdně – údaj se nevyplňuje u studentů
- hodiny týdně
Datum vstupu do zaměstnání

Část 5 – Informace o důchodu

Druh důchodu
Důchod pobírán od

Část 6 – Identifikace posledního cizozemského nositele pojištění

Název cizozemského nositele pojištění
Ulice
Číslo popisné
Obec
Post Code
Stát
Cizozemské číslo pojištěnce

Část 7 – Registrace k OSSZ (PSSZ)

Část 8 – Podpisy a razítka

Počet příloh – vyplní se, pokud jsou podávány Datum vyplnění formuláře

Příloha č. 2 – ODHLÁŠKA ZAMĚSTNANCE Z NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

„Odhláškou“ zaměstnavatel odhlašuje zaměstnance z účasti na nemocenském pojištění z důvodu ukončení pracovněprávního vztahu nebo z jiných důvodů daných zákonem, tj. např. při zániku nemocenského pojištění z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, v případech, kdy se na zaměstnance přestanou vztahovat české právní předpisy a začnou se na něho vztahovat předpisy jiného státu, v případech, kdy dojde ke skončení jednoho a navázání nového pracovněprávního vztahu a tím ke skončení pojistného poměru a vzniku nového.

Je-li se zaměstnancem uzavřena dohoda o pracovní činnosti, pak se v případě, že jeho příjem v kalendářním měsíci nezakládá účast na nemocenském pojištění, odhláška z tohoto pojištění nepodává.

Vyplňují se tyto údaje:

Část 1 – Základní identifikace pojištěnce

Příjmení (poslední)
Jméno
Titul
Datum narození
Rodné číslo

Část 2 – Adresa trvalého pobytu a doplňující identifikační údaje pojištěnce

Rodné příjmení

Část 4 – Identifikace zaměstnavatele a informace o zaměstnání

Název
Ulice
Číslo popisné
Obec
PSČ (post code)
Stát
Variabilní symbol
Druh činnosti
Datum ukončení zaměstnání

Část 7 – Registrace k OSSZ (PSSZ)

Část 8 – Podpisy a razítka

Počet příloh – pokud jsou podávány
Datum vyplnění formuláře

Příloha č. 3 – HLÁŠENÍ ZMĚNY ÚDAJE ZAMĚSTNANCE

Hlášení změny údajů na tomto tiskopise se podává pouze při hlášení změn údajů zaměstnance, tj. v případě, kdy v průběhu trvání nemocenského pojištění došlo u zaměstnance ke změně v údajích, které má zaměstnavatel povinnost hlásit (např. změna příjmení, bydliště a pod). Tiskopis se nepoužívá v případě hlášení změny údajů (např. sídla) týkajících se organizace, malé organizace.

Na tiskopise se v případě hlášení změn údajů zaměstnance vyplňují pouze údaje uvedené níže v návodu. Kromě těchto předepsaných údajů se vždy uvede údaj, u kterého došlo ke změně, a to v nové podobě (např. při změně trvalého pobytu zaměstnance se v části 2 „adresa trvalého pobytu“ uvedou nové adresní údaje; při změně příjmení se uvádí v části 1 nové příjmení, a poslední příjmení před změnou se uvede do údaje „předchozí příjmení“).

Přiznání a odnětí důchodu se hlásí jako změna údajů jen v případě, kdy je tento důchod přiznán a vyplácen jiným nositelem pojištění, než Českou správou sociálního zabezpečení (např. MO, MV nebo cizozemský nositel pojištění). Vyplňuje se též údaj „druh důchodu“; údaj „změna ke dni“ v záhlaví tiskopisu je pak datum, od kterého je tento důchod pobírán nebo odňat.

Je-li hlášeno současně několik změn údajů zaměstnance, mohou být změny hlášeny na jednom tiskopise pouze v případě, že platnost změn nastala se stejným datem účinnosti. Dojde-li u zaměstnance k více změnám údajů, jejichž datum účinnosti je různé, musí být každá jednotlivá změna údaje hlášena na samostatném tiskopise.

Hlášení změny rodného čísla pojištěnce se provede formou vyplnění nového tiskopisu „Přihláška“ – viz text shora v části „Vlastní návod k vyplnění tiskopisu“.

Vyplňují se tyto údaje:

Změna ke dni

Část 1 – Základní identifikace pojištěnce

Příjmení (poslední)
Jméno
Titul
Datum narození
Rodné číslo

Část 2 – Adresa trvalého pobytu a doplňující identifikační údaje pojištěnce

Rodné příjmení

Část 4 -Identifikace zaměstnavatele a informace o zaměstnání

Název
Ulice
Číslo popisné
Obec
PSČ (post code)
Stát
Variabilní symbol
Druh činnosti

Část 7 – Registrace k OSSZ (PSSZ)

Část 8 – Podpisy a razítka

Počet příloh – pokud jsou podávány
Datum vyplnění formuláře

Příloha č. 4 – HLÁŠENÍ OPRAVY ÚDAJE ZAMĚSTNANCE

Hlášení opravy údajů na tomto tiskopise se podává pouze pro hlášení opravy údajů zaměstnance, tj. v případě, že na přihlášce zaměstnance k nemocenskému pojištění byly uvedeny chybné údaje zaměstnance. Tiskopis se nepoužívá v případě hlášení opravy údajů týkajících se organizace, malé organizace.

Na tiskopise se při hlášení opravy údajů zaměstnance vyplňují pouze údaje uvedené níže v návodu. Kromě těchto předepsaných údajů se vždy uvede údaj, u kterého je hlášena oprava, a to ve správné podobě (např. bylo-li na přihlášce zaměstnance k pojištění chybně uvedeno, že zaměstnanec pobírá důchod, vyplní se údaj „druh důchodu“ nepobírá = 0).

Je-li hlášeno současně několik oprav údajů zaměstnance, mohou být opravy hlášeny na jednom tiskopise pouze v případě, že datum původního nahlášení chybných údajů, jejichž oprava je hlášena, je shodné. Je-li hlášeno více oprav údajů zaměstnance, kdy i datum nahlášení původních chybných údajů je různé, musí být každá jednotlivá oprava údaje hlášena na samostatném tiskopise.

Hlášení opravy rodného čísla je možné pouze formou vyplnění nového tiskopisu „Přihláška“ – viz text shora v části „Vlastní návod k vyplnění tiskopisu“.

Vyplňují se tyto údaje: 

Oprava ke dni

Část 1– Základní identifikace pojištěnce

Příjmení (poslední)
Jméno
Titul
Datum narození
Rodné číslo

Část 2 – Adresa trvalého pobytu a doplňující identifikační údaje pojištěnce

Rodné příjmení

Část 4 -Identifikace zaměstnavatele a informace o zaměstnání

Název
Ulice
Číslo popisné
Obec
PSČ (post code)
Stát
Variabilní symbol
Druh činnosti

Část 7 – Registrace k OSSZ (PSSZ)

Část 8 – Podpisy a razítka

Počet příloh – pokud jsou podávány
Datum vyplnění formuláře

Příloha č. 5 – Číselník států (nejčastěji se vyskytující státy)

Pokud zde konkrétní označení není uvedeno, jsou příslušné číselníky k dispozici na webových stránkách ČSSZ, případně na kterékoli OSSZ.

 
Číselník států
 
  Kód Popis Kód Popis  
  AM Arménie LV Lotyšsko  
  AU Austrálie LU Lucembursko  
  BE Belgie HU Maďarsko  
  BY Bělorusko MK Makedonie  
  BA Bosna a Hercegovina MT Malta  
  BG Bulharsko MD Moldavsko  
  CZ Česká republika MN Mongolsko  
  CN Čína DE Německo  
  DK Dánsko NL Nizozemsko  
  EE Estonsko NO Norsko  
  FR Francie NZ Nový Zéland  
  FI Finsko PL Polsko  
  CL Chile PT Portugalsko  
  HR Chorvatsko AT Rakousko  
  IN Indie RO Rumunsko  
  IE Irsko RU Rusko  
  IS Island GR Řecko  
  IT Itálie SK Slovensko  
  IL Izrael SI  Slovinsko  
  JP Japonsko UK Spojené království V.Britanie a S. Irska  
  YU Jugoslávie US Spojené státy americké  
  CA Kanada ES Španělsko  
  KZ Kazachstán SE Švédsko  
  KP Korea,lidově demokratická republika CH Švýcarsko  
  CY Kypr TH Thajsko  
  KG Kyrgyzstán TR Turecko  
  LI Lichtenštejnsko UA Ukrajina  
  LT Litva VN Vietnam  
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).