Hlavní navigace

Povinnosti zaměstnavatele v důchodovém pojištění

Základní pojmy

Úkoly v důchodovém pojištění plní u:

 • zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnavatel, k němuž je zaměstnanec v pracovním poměru,
 • osob ve služebním poměru příslušné útvary, v nichž tyto osoby konají službu,
 • členů družstev, kteří mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni, toto družstvo,
 • společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditních společností, kteří mimo pracovněprávní vztah vykonávají vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, tato společnost,
 • osob samostatně výdělečně činných příslušná okresní /Pražská/ správa sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti organizace, která uzavřela se zaměstnancem tuto dohodu,
 • soudců soud, k němuž je soudce přidělen k výkonu funkce,
 • členů územních samosprávných celků, kterým jsou vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tuto funkci vykonávají jako uvolnění, orgán, který vyřizuje osobní věci zaměstnanců územních samosprávných celků,
 • poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu příslušná kancelář zákonodárného sboru a u poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky, Kancelář Poslanecké sněmovny,
 • prezidenta republiky Kancelář prezidenta republiky,
 • členů vlády orgán, který členům vlády vyplácí plat,
 • prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu Nejvyšší kontrolní úřad,
 • dobrovolných pracovníků pečovatelské služby právnická osoba, která vyplácí odměnu za výkon pečovatelské služby,
 • pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních, zřizovatel tohoto zařízení, a u pěstounů, kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu, orgán, který vyplácí odměnu,
 • osob zařazených k pravidelnému výkonu prací ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě věznice,
 • osob, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České republice, tato škola,
 • osob vedených v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání úřad práce,
 • osob se zdravotním postižením při teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost organizace nebo vzdělávací zařízení, u nichž se příprava provádí,
 • osob konajících civilní službu příslušný orgán, který vydal povolávací příkaz k nastoupení civilní služby,
 • osob pobírajících dávky nemocenského pojištění (péče) nahrazující ušlý příjem po skončení výdělečné činnosti, která zakládala nemocenské pojištění (péči), z něhož jsou tyto dávky vypláceny, organizace nebo okresní /Pražská/ správa sociálního zabezpečení, které tyto dávky vyplácejí,
 • osob dobrovolně účastných důchodového pojištění příslušná okresní /Pražská/ správa sociálního zabezpečení,
 • Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného ochránce práv,
 • pracovníků v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů organizace, k níž jsou v tomto pracovním vztahu,
 • osob ve vojenské činné službě, s výjimkou vojáků z povolání, Ministerstvo obrany,
 • členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
 • finančního arbitra a zástupce finančního arbitra Česká národní banka.
 • členů Rady Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad

Organizací se pro účely důchodového pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává jiné fyzické osoby nebo k níž jsou fyzické osoby ve vztahu, který zakládá účast na důchodovém pojištění.

Organizace jsou povinny vést potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu a předkládat je příslušným orgánům sociálního zabezpečení.

Změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši a výplatu jsou organizace povinny písemně hlásit, není-li určeno jinak, do osmi dnů. Na výzvu orgánů sociálního zabezpečení jsou organizace povinny podat hlášení a předložit záznamy ve lhůtě určené tímto orgánem, a není-li lhůta určena, do osmi dnů od doručení výzvy.

Evidence, kterou organizace vede o občanech pro účely důchodového pojištění, musí obsahovat tyto údaje:

 • příjmení (včetně všech dřívějších příjmení), jméno, datum a místo narození, stav a místo trvalého pobytu, státní občanství a s účinností od 1.7.2005 v souvislosti s centralizací dat v Registru pojištěnců též údaje o názvu a adrese cizozemského nositele pojištění a o cizozemském čísle pojištění, byl-li občan účasten důchodového pojištění v cizině a organizace je jeho prvním zaměstnavatelem po skončení této účasti,
 • rodné číslo,
 • vznik a skončení pracovního poměru nebo jiného vztahu k organizaci, který zakládá účast na důchodovém pojištění,
 • vyměřovací základ pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení za příslušná rozhodná období podle zvláštního zákona,
 • kalendářní dobu, po kterou občan pobíral dávky nemocenského pojištění nahrazující příjem z výdělečné činnosti,
 • dobu výkonu vojenské služby v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání a vojáky v další službě, a výkonu civilní služby,
 • záznam, zda občan pobírá starobní, plný invalidní nebo částečný invalidní důchod, a kdo jej vyplácí, druh starobního důchodu a datum vzniku nároku na starobní důchod, popřípadě číslo rozhodnutí o přiznání důchodu, jde-li o poživatele důchodu vypláceného orgány ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti.
 • jde-li o obchodní společnost, seznam společníků a členů statutárního orgánu a dozorčí rady této společnosti za jednotlivé kalendářní měsíce a přehled kalendářních měsíců, za které tato společnost neodvedla pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které byla povinna odvést.

Organizace dále vede evidenci

 • o náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání), které vyplácí, a vystavuje občanům potvrzení o době a důvodu poskytování těchto náhrad a o výši těchto náhrad vyplacených v jednotlivých kalendářních letech,
 • o zvláštním příspěvku horníkům, který vyplácela před rokem 1996, a vystavuje potvrzení občanům o době poskytování příspěvku, a o výši příspěvku vyplaceného v jednotlivých kalendářních letech,

Jde-li o žáky a studenty, je povinnost školy podle odstavce 1 splněna, pokud v záznamech školy je uvedeno příjmení (včetně všech dřívějších příjmení), jméno, datum a místo narození, event. doba výkonu vojenské služby v ozbrojených silách České republiky, dále počátek a konec studia; bylo-li studium přerušeno, předčasně skončeno, nebo v něm opět pokračováno, též tyto údaje.

Evidenční listy důchodového pojištění

Organizace a orgány plnící úkoly v důchodovém pojištění jsou povinny vést evidenční list občana, který je účasten důchodového pojištění, pokud nejde o pracujícího poživatele starobního důchodu.

Účast na důchodovém pojištění nevzniká a evidenční list se nevede, jde-li o výdělečnou činnost, která svým rozsahem nezakládá účast na nemocenském pojištění.

Evidenční list se od 1.1.2004 vede vždy za jednotlivý kalendářní rok, případně jeho část, došlo-li k zahájení výdělečné činnosti, zakládající účast na důchodovém pojištění nebo k jejímu ukončení v průběhu kalendářního roku. Pro každý kalendářní rok se vede vždy nový evidenční list, a to i když trvala účast na důchodovém pojištění u téže organizace v předchozím kalendářním roce.

Za každý kalendářní rok po účetní závěrce (závěrce mzdových listů), nejpozději však do 30. dubna následujícího kalendářního roku a v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31.12. daného kalendářního roku do 1 měsíce po konečném vyúčtování se do ELDP zapisují:

 • identifikační údaje organizace,
 • jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a rodné číslo občana,
 • druh výdělečné činnosti,
 • doba účasti na důchodovém pojištění,
 • doba důchodového pojištění,
 • vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
 • doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu při výpočtu důchodu vylučují,
 • doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu.

Organizace je povinna vyhotovit stejnopisy evidenčního listu. Jeden stejnopis je povinna předložit občanovi k podpisu a založit do své evidence a druhý stejnopis, který opatří podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce a svým razítkem, je povinna vydat občanovi, a to nejpozději v den, kdy předkládá evidenční list příslušnému orgánu sociálního zabezpečení.

Nesouhlasí-li občan se zápisem organizace v evidenčním listu a organizace na základě žádosti občana evidenční list včetně jeho stejnopisu neopraví, může občan požádat příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení do 30 dnů od převzetí stejnopisu evidenčního listu, aby tento spor rozhodla. Jde-li o osobu ve služebním poměru (s výjimkou státních zaměstnanců podle služebního zákona), pak v případě uplatnění námitek proti obsahu evidenčního listu jsou příslušny k rozhodování orgány ministerstev vnitra, obrany či spravedlnosti.

Evidenční listy se předkládají České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu je útvar organizace, ve kterém je vedena evidence mezd. Jde-li o osoby ve služebním poměru, s výjimkou státního zaměstnance podle služebního zákona, nebo o občana, jemuž vznikl nárok na důchod z důchodového pojištění příslušníků ozbrojených sil, předkládá se evidenční list orgánům ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti, podle toho, který orgán je příslušný k rozhodování o dávkách důchodového pojištění.

Organizace je povinna předložit evidenční list do 8 dnů

 • ode dne zápisu údajů do evidenčního listu; skončilo-li zaměstnání před 31. prosincem a je nepochybné, že občan nejpozději do 3 měsíců opět ve stejném kalendářním roce do zaměstnání vstoupí, nemusí být evidenční list předložen a lze pokračovat v záznamech na dřívějším evidenčním listu. Jsou-li po skončení zaměstnání vypláceny dávky nemocenského pojištění (péče), předkládá organizace evidenční list do 8 dnů ode dne zápisu údajů o výplatě těchto dávek. Pokud však výplata dávek trvala až do 31. prosince, předkládá organizace evidenční list po účetní závěrce (závěrce mzdových listů), nejpozději však do 30. dubna následujícího kalendářního roku,
 • ode dne svého zániku,
 • ode dne obdržení výzvy orgánů sociálního zabezpečení

Při úmrtí občana se předkládá evidenční list

 • spolu se žádostí o vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod,
 • na vyžádání orgánu sociálního zabezpečení ve lhůtě jím určené,
 • do tří měsíců od úmrtí, nebyla-li do té doby podána žádost o pozústalostní dávku a ani nebyl evidenční list vyžádán orgány sociálního zabezpečení.

Hlášení o zaměstnávání důchodců

Organizace má povinnost ohlásit, vstoupí-li k ní do zaměstnání poživatel starobního, plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu; jde-li však o poživatele starobního důchodu, má organizace tuto povinnost jen v případech, kdy poživatel starobního důchodu podle předpisů o důchodovém pojištění nesplňuje podmínky pro výplatu tohoto důchodu při výkonu výdělečné činnosti. Výplata starobního důchodu nenáleží:

 • Pokud je vykonávána výdělečná činnost podle pracovněprávního vztahu sjednaného na dobu delší než 1 rok.
 • Pokud u obou typů předčasného starobního důchodu je vykonávána výdělečná činnost v období do dosažení důchodového věku.

Hlášení o zaměstnání důchodců musí obsahovat příjmení, jméno, rodné číslo, pod kterým je vyplácena dávka důchodového pojištění, místo trvalého pobytu občana, den kdy došlo ke vstupu do zaměstnání, popřípadě kdy nastala jiná skutečnost zakládající ohlašovací povinnost, druh důchodu. Jde-li o poživatele důchodu vypláceného orgány ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti, musí hlášení obsahovat též číslo rozhodnutí o přiznání důchodu.

Organizace má povinnost odeslat hlášení orgánu, který je příslušný rozhodovat o dávce. Jde-li však o poživatele plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu, zasílá organizace hlášení okresní /Pražské/ správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu poživatele důchodu do osmi dnů od vstupu do zaměstnání. Hlášení týkající se poživatelů důchodů vyplácených orgány ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti, je organizace povinna odeslat tomu orgánu, který vyplácí důchod.

Hlášení se podává na tiskopisech k tomu účelu vydaných orgány sociálního zabezpečení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).