Hlavní navigace

Zásady vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění

Úvod

Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 424/2003 Sb., kterým se změnil zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (dále jen zák. č. 582/1991 Sb.).

Tímto zákonem je mimo jiné vytvořen právní rámec k průběžnému získávání informací o dobách pojištění do vytvářených individuálních kont pojištěnců s cílem:

 • zajistit aktuální informovanost pojištěnce o stavu jeho konta, o údajích, které má nositel důchodového pojištění k dispozici, včetně možností průběžné kontroly,
 • snazší komunikace se zahraničními nositeli důchodového pojištění v souvislosti se vstupem ČR do EU.

Hlavní zásady vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen ELDP) platné od 1.1.2004

 • Organizace vede ELDP pro každého pojištěnce (pokud nejde o pracujícího poživatele starobního důchodu, který již dosáhl důchodového věku) vždy za jednotlivý kalendářní rok, příp. jeho část, došlo-li k zahájení výdělečné činnosti, zakládající účast na důchodovém pojištění, nebo k jejímu ukončení v průběhu kalendářního roku.
 • Při trvání dvou (více) souběžných výdělečných činností jednoho pojištěnce u téže organizace v průběhu kalendářního roku, organizace vyhotovuje a předkládá samostatné ELDP pro každou výdělečnou činnost.
 • V případech, že jednotlivé výdělečné činnosti na sebe u téže organizace navazují a v případech, kdy výdělečná činnost skončila před 31. 12. a je nepochybné, že občan ve stejném kalendářním roce do tří měsíců znovu výdělečnou činnost u téže organizace zahájí, využívají se další volné řádky téhož ELDP.
 • ELDP se vyplňuje:
  • po účetní závěrce (závěrce mzdových listů), nejpozději však do 30. dubna následujícího kalendářního roku, trvala-li výdělečná činnost k 31. prosinci,
  • do jednoho měsíce po konečném vyúčtování příjmů v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. prosincem.
 • ELDP se předkládá České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení dále jen OSSZ/PSSZ/, v jejímž obvodu je útvar organizace, ve kterém je vedena evidence mezd:
  a to do 8 dnů
  • ode dne zápisu údajů do ELDP,
  • ode dne výzvy orgánu sociálního zabezpečení,
  • ode dne zániku organizace.
  V případech, kdy po ukončení výdělečné činnosti plyne ochranná lhůta (§ 42 zák. č. 54/1956 Sb.) a organizaci je známo, že občan nenastoupil jiné zaměstnání, lze s předložením ELDP vyčkat do uplynutí této ochranné lhůty. Rovněž se neodesílá ELDP v případě, že občan ve stejném kalendářním roce, nejpozději do tří měsíců po skončení zaměstnání ve stejném kalendářním roce, do zaměstnání u téhož zaměstnavatele znovu vstoupí.

  Při úmrtí pojištěnce se předkládá ELDP spolu se žádostí o důchod nebo na vyžádání orgánů sociálního zabezpečení, popřípadě do tří měsíců od úmrtí, nedošlo-li dříve ke zmíněným situacím.

  Jde-li o osoby ve služebním poměru, s výjimkou státního zaměstnance dle služebního zákona, nebo o občana, jemuž vznikl nárok na důchod příslušníků ozbrojených sil, předkládá se ELDP orgánům ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti, podle toho, který orgán je příslušný k rozhodování o dávkách důchodového pojištění.
 • Organizace vydává občanovi stejnopis ELDP.
  Organizace je povinna vyhotovit dva stejnopisy ELDP. Jeden stejnopis s podpisem pojištěnce si ponechá ve své evidenci po dobu tří kalendářních roků po roce, kterého se týkají. Druhý stejnopis, opatřený podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce a jejím razítkem je povinna vydat pojištěnci, a to nejpozději v den, kdy předkládá ELDP orgánu sociálního zabezpečení.
 • Pojištěnec má právo projevit nesouhlas se zápisem organizace do ELDP.
  Nesouhlasí-li pojištěnec se zápisem organizace v ELDP a organizace na základě jeho žádosti ELDP včetně jeho stejnopisů neopraví, může požádat příslušnou OSSZ/PSSZ/ do 30 dnů ode dne převzetí stejnopisu ELDP, aby tento spor o obsah ELDP rozhodla. Jedná se o správní řízení, přičemž následně přichází v úvahu i podání žaloby (§ 72 odst.1 zák. č. 150/2002 Sb.) proti rozhodnutí ČSSZ o odvolání proti rozhodnutí OSSZ /PSSZ/.
 • ELDP se předkládají na tiskopisech vydaných orgány sociálního zabezpečení.
  Tiskopisy ELDP jsou vydávány ČSSZ a jsou pro organizace k dispozici na OSSZ/PSSZ/ ve dvou podobách, a to:
  • tiskopis třídílný (tři spojené listy) – pro vyplňování na psacím stroji (s možností vyhotovit originál s propisem dvou stejnopisů). Musí se jednat o psací stroj běžného typu písma. Všechny výtisky musí být opatřeny podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce organizace a jejím razítkem.
  • tiskopis jednodílný (jeden list) – pro vyplňování za využití výpočetní techniky. Organizace k jeho vyplnění využijí program pro vyplňování ELDP, který je volně uživatelům k dispozici na internetové stránce ČSSZ na adrese http://www.cssz.cz/. Využitím tohoto programového zabezpečení je organizacím umožněno přímé vyplnění údajů na obrazovce a provedení tisku potřebných údajů na předepsaný formulář ELDP (v barevném provedení) a dále program umožní tisk dvou stejnopisů (pro organizaci a pojištěnce). Tiskopis ELDP i jeho dva stejnopisy musí být rovněž opatřeny podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce organizace a jejím razítkem.
  Při vyplňování ELDP se užívá česká abeceda (diakritická znaménka). Pokud vyplnění některých údajů nepřichází v úvahu, příslušné pole se ponechá volné, neproškrtává se, ani se neuvádějí nuly. Vyplňované údaje na tiskopisu by neměly přesahovat barevné označení čtecích polí. Pokud jde o označování nepojištěných měsíců znakem X (viz. další text), nesmí tento znak přesáhnout polovinu prostoru oddělujícího čtecí pole dalšího (případně předchozího) měsíce. Totéž platí při tisku na barevném formuláři ELDP (jeden list) pomocí programového zabezpečení.

  Při vyplňování třídílného tiskopisu na psacím stroji se opravy rodného čísla a rodného příjmení nepřipouštějí. Rovněž nelze provést opravu údaje Typ ELDP. Drobné opravy chyb v tisku ostatních identifikačních údajů pojištěnce a organizace lze provést škrtnutím a uvedením správného údaje s parafou pracovníka, který opravu provedl. Škrtat lze perem, propisovací tužkou, případně na psacím stroji za použití písmene X, překrývající původní chybný údaj.

  Opravu údajů uvedených v části 2 „Průběh pojištění v daném roce“ možno provést zrušením řádku uvedením znaku Z na jeho konci do pole určeného pro zneplatnění informace. Veškeré údaje zrušeného řádku se uvedou do dalšího volného řádku. Opravy údajů o dobách výkonu vojenské služby, civilní služby a čerpání peněžité pomoci v mateřství, případně peněžité pomoci u mužů, jsou nepřípustné. Dojde-li k chybě v součtu vyloučených dob, vyměřovacích základů a dob odečítaných v údajích „Celkem“ chybný součet se škrtne a opravný údaj se neuvádí.

  Způsob vyplňování ELDP

  Záhlaví ELDP obsahuje následující údaje:
  • „Technický kód“: tento údaj se nevyplňuje, využívají jej výlučně orgány sociálního zabezpečení
  • „Za rok“: uvádí se ve tvaru čtyřčíslí daného kalendářního roku
  • „Typ ELDP“: uvádí se ve tvaru dvojčíslí, které označuje charakter údajů vykazovaných na ELDP ve vztahu k trvání výdělečné činnosti konkrétního pojištěnce a dále orgánům sociálního zabezpečení umožňuje rozlišení charakteru zpracovaného ELDP (původní, opravný, rekonstruovaný).
   • 01 - uvádí se v případech, kdy výdělečná činnost pojištěnce ke dni odesílání ELDP v průběhu daného kalendářního roku trvá (např. při odesílání ELDP na výzvu orgánů sociálního zabezpečení) a dále za situace, kdy ELDP je odesílán po uzavření celého kalendářního roku a výdělečná činnost pojištěnce po 31. 12. v organizaci i nadále trvá
   • 51 - uvádí se v případech, kdy organizace vyhotovuje opravný ELDP po zjištění, že vykázané údaje oddílu 2 ELDP na již odeslaném ELDP (s označením hodnoty 01 – výdělečná činnost v daném kalendářním roce trvá) byly původně uvedeny chybně
   • 71 - označení ELDP touto hodnotou bude zcela výjimečné v případech, kdy bude zjištěno, že ELDP za daný kalendářní rok, který měl být již v minulosti organizací vyhotoven a odeslán, vyhotoven nebyl, a jehož označení mělo vykazovat hodnotu 01
   • 02 - uvádí se v případech, kdy výdělečná činnost pojištěnce byla v průběhu daného kalendářního roku ukončena, nebo k jejímu ukončení došlo k 31. 12. Tato hodnota se rovněž uvede v případě, že údaje o pojištění za daný kalendářní rok již byly v souvislosti s ukončením výdělečné činnosti odeslány a následně je vyplňován ELDP s údaji o době, za kterou byly poskytovány dávky nemocenského pojištění (v ochranné lhůtě) nebo při dodatečném zúčtování příjmů započitatelných do vyměřovacího základu
   • 52 - uvádí se v případech, kdy organizace vyhotovuje opravný ELDP po zjištění, že vykázané údaje oddílu 2 ELDP na již odeslaném ELDP (s označením hodnoty 02 – výdělečná činnost již skončila) byly původně uvedeny chybně
   • 72 - označení ELDP touto hodnotou bude zcela výjimečné v případech, kdy bude zjištěno, že ELDP za daný kalendářní rok, který měl být již v minulosti organizací vyhotoven a odeslán, vyhotoven nebyl, a jehož označení mělo vykazovat hodnotu 02
   • 03 - uvádí se v případech, kdy se ELDP odesílá v souvislosti s úmrtím pojištěnce
   • 53 - uvádí se v případech, kdy organizace vyhotovuje opravný ELDP po zjištění, že vykázané údaje oddílu 2 ELDP na již odeslaném ELDP za kalendářní rok, v jehož průběhu pojištěnec zemřel, byly původně uvedeny chybně
   • 73 - označení ELDP touto hodnotou bude zcela výjimečné v případech, kdy bude zjištěno, že ELDP za daný kalendářní rok, v jehož průběhu pojištěnec zemřel, který měl být již v minulosti organizací vyhotoven a odeslán, vyhotoven nebyl.
   • Byly-li na původním ELDP, jehož oprava se provádí, vykázány údaje dvou (případně tří) po sobě následujících pojistných vztahů, bude údaj uváděný na opravném ELDP ve druhé hodnotě dvojčíslí (první hodnota při opravě je vždy pět) v údaji „Typ ELDP“ odpovídat označení stavu, které se váže k poslednímu pojistnému vztahu uvedenému na původním ELDP. Týká-li se prováděná oprava pouze údajů jednoho řádku původního ELDP, uvedou se na opravném ELDP i původní správné údaje ostatních řádků.
   • 91 - označení ELDP touto hodnotou využívají výlučně orgány sociálního zabezpečení, a to v situacích, kdy je nutno přistoupit k rekonstrukci ELDP ve smyslu ust. § 6 odst. 4 písm. u) zák. č. 582/1991 Sb., a v minulosti nezpracovaný ELDP měl být označen hodnotou 01
   • 92 - označení ELDP touto hodnotou využívají výlučně orgány sociálního zabezpečení, a to v situacích, kdy je nutno přistoupit k rekonstrukci ELDP ve smyslu ust. § 6 odst. 4 písm. u) zák. č. 582/1991 Sb., a v minulosti nezpracovaný ELDP měl být označen hodnotou 02
   • 93 - označení ELDP touto hodnotou využívají výlučně orgány sociálního zabezpečení, a to v situacích, kdy je nutno přistoupit k rekonstrukci ELDP ve smyslu ust. § 6 odst. 4 písm. u) zák. č. 582/1991 Sb., a pojištěnec zemřel v kalendářním roce, za který je ELDP rekonstruován
  • „Oprava ELDP ze dne“: bude-li údaj "Typ ELDP " označen hodnotou 51, 52 nebo 53, uvádí se do vymezeného prostoru datum vyhotovení původního ELDP, jehož se oprava týká, a to ve tvaru D.(DD.) M.(MM.) RRRR. Není-li datum vyhotovení původního ELDP známo, zůstane tento údaj nevyplněn.

  ELDP dále obsahuje tyto údaje:

  1. Identifikace pojištěnce
  2. Průběh pojištění v daném roce
  3. Identifikační údaje organizace a podpisy

  ad 1) Identifikace pojištěnce

  Jednotlivé údaje tohoto oddílu se vyplňují následujícím způsobem:
  • „Příjmení (poslední)“: vyplňuje se příjmení platné při provádění zápisu do ELDP
  • „Jméno“: vyplňuje se v nezkrácené podobě obsažené v dokladech prokazujících totožnost pojištěnce
  • „Titul“: vyplňuje se běžně používanými zkratkami (např. Mgr., JUDr.)
  • „Datum narození“: uvádí se běžným způsobem s tečkami mezi dnem, měsícem a rokem ve tvaru D.(DD.) M.(MM.) RRRR – jeden až dva znaky den, tečka, jeden až dva znaky měsíc, tečka, čtyřčíslí kalendářního roku , např. 24.6.1971– bez mezer.
  • „Rodné číslo“: uvádí se devítimístným, event. desetimístným číselným znakem. Devítimístné rodné číslo se uvádí ve třech trojčíslích, u desetimístného rodného čísla (u občanů narozených po 31. 12. 1953) je koncová skupina čtyřmístná. Jednotlivé skupiny čísel se oddělují mezerou (XXX XXX XXX nebo XXX XXX XXXX). Rodné číslo je nezastupitelným identifikačním údajem, který je potřeba vyplňovat vždy i u cizích státních příslušníků.
  • „Ulice“: vyplňuje se název ulice bez čísla domu, nemá-li obec uliční systém, nebude tento údaj doplňován. U osob s trvalým pobytem v zahraničí se veškeré adresní údaje ELDP uvádějí dle místa pobytu na území ČR. Pokud osoby s trvalým pobytem v zahraničí pobyt v České republice nemají (např. dojíždějí za prací z pohraničních oblastí Slovenské či Polské republiky), uvede se jejich zahraniční adresa.
  • „Číslo domu“: uvádí se odpovídající číslo domu, v němž má pojištěnec trvalé bydliště. Obsahuje-li adresa číslo popisné i orientační, uvádějí se obě tato čísla (s lomítkem).
  • „Rodné příjmení“: musí se shodovat se záznamy obsaženými v dokladech prokazujících totožnost pojištěnce.
  • „Obec“: vyplňuje se vždy v přesném znění, a to i s případným upřesněním části obce, např. Praha 5 – Smíchov, a v nezkrácené podobě, např. Nová Ves pod Pleší. Jedná-li se o adresu v zahraničí, uvádějí se zahraniční adresní údaje, přičemž do údaje obec se uvede i zahraniční PSČ.
  • „Pošta“: vyplňuje se pouze prvních pět písmen z názvu dodávací pošty, např. pošta Hradec Králové – Hrade, České Budějovice – České, Nový Jičín – NovýJ, Nová Paka – NováP, Ústí nad Labem – Ústín – bez mezer (neužívají se zkratky HKrál, Čbudě).
   V rámci pěti písmen je přípustné použít i číslo, a to např. Most1.
   Jedná-li se o adresu v zahraničí, tento údaj se nevyplňuje.
  • „PSČ“: uvádí se dle sborníku dodávacích pošt a směrovacích čísel měst a obcí v ČR (XXX XX). Jedná-li se o adresu v zahraničí uvádí se do tohoto údaje třímístný číselný kód daného státu (viz webové stránky ČSSZ na adrese www.cssz.cz: /volba: Evidenční listy důchodového pojištění pro období od 1. 1. 2004, /volba: číselník států)."
  • „Místo narození“: vyplňuje se obec, příp. okres (u cizince i stát).

  ad 2) Průběh pojištění v daném roce

  Údaje o průběhu výdělečné činnosti v daném kalendářním roce se zpravidla uvádějí do jednoho řádku.

  Údaje o průběhu výdělečné činnosti jednoho kalendářního roku (části roku) se rozepisují do dvou řádků (tří řádků, případně na další ELDP) v následujících případech:

  1. U pojištěnců, kteří dovršili důchodový věk pro přiznání starobního důchodu a jejich pojištění trvá i nadále. Do prvního řádku se uvádí údaje do dne předcházejícího dni dovršení důchodového věku pro nárok na starobní důchod (dle §§ 29747694 zák. č. 155/1995 Sb.), do druhého řádku se uvádí údaje o dobách pojištění po dovršení důchodového věku. Doby, které se při výpočtu osobního vyměřovacího základu vylučují, se zapisují k období, ve kterém trvaly (viz dále „Vyloučené doby“). Vyměřovací základ se vyznačí vždy do druhého řádku úhrnem.
  2. Jestliže pojištěnec po skončení výdělečné činnosti pobírá dávky nemocenského pojištění. Údaje vztahující se k výplatě nemocenských dávek po skončení výdělečné činnosti se uvádí do následujícího volného řádku, případně dalšího ELDP. Uvádí se období a počet kalendářních dnů, po které byly dávky nemocenského pojištění vypláceny.
  3. Jestliže po skončení účasti na pojištění jsou dodatečně zúčtovány příjmy započitatelné do vyměřovacího základu (§ 5 zák. č. 589/1992 Sb.).
   Dojde-li v konkrétním případně k situaci, že vedle zúčtovaných nemocenských dávek po skončení výdělečné činnosti jsou zúčtovány započitatelné příjmy, využije se k tomuto zápisu třetí řádek, případně další ELDP, není-li již třetí řádek volný.
  4. Údaje o trvání pojištění v rámci jednoho kalendářního roku mohou být dále vyplněny ve dvou (třech) řádcích, případně dvou (i více) ELDP za situace, že pojištěnec v krátké době po skončení původní výdělečné činnosti opět zahájí výdělečnou činnost u téže organizace.
  Jednotlivé údaje tohoto oddílu o průběhu výdělečné činnosti se vyplňují následujícím způsobem:
  • „Kód“: vyplňuje se ve tvaru trojmístného údaje, který obsahuje tři dále uvedené hodnoty, umožňující rozlišení charakteru údajů jednotlivých řádků.
   • První znak trojmístného údaje: vyplňuje se hodnotou od 0 do 9. Označuje druh výdělečné činnosti a umožňuje rozlišení více pojistných vztahů u téže organizace.Vyplňuje se vždy, tzn. i v případech, kdy je vyplňován za situace čerpání nemocenských dávek po skončení výdělečné činnosti druhý znak trojmístného údaje.
    • 0 - jeden (popř. první) pracovní poměr u organizace
    • 1 - druhý souběžný pracovní poměr u téže organizace bez ohledu na časový rozsah překrývání s pracovním poměrem označeným 0. Vykazuje se na samostatný ELDP.
    • 2 - třetí souběžný pracovní poměr u téže organizace (pokud jde o překrývání pracovních poměrů platí totéž, co je uvedeno pod hodnotou 1). Vykazuje se na samostatný ELDP.
    • 3 - dohoda o pracovní činnosti
    • 4 - dobrovolný pracovník pečovatelské služby
    • 5 - nepravidelná výpomoc
    • 6 - druhá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téže organizace (pokud jde o překrývání dohod o pracovní činnosti platí totéž, co je uvedeno pod hodnotou 1)
    • 7 - společník, jednatel, komanditista
    • 8 - člen družstva
    • 9 - domácí pracovník
    • Jestliže ve výjimečných případech dochází k situacím, že u téže organizace je sjednán čtvrtý a další souběžný pracovní poměr, bude k označení těchto pracovněprávních vztahů využito písmen abecedy
    • A – čtvrtý souběžný pracovní poměr u téže organizace
    • B – pátý souběžný pracovní poměr u téže organizace
    • C – šestý souběžný pracovní poměr u téže organizace
    • Totéž platí v případě sjednání třetí a další souběžné dohody o pracovní činnosti u téže organizace
    • D – třetí souběžná dohoda o pracovní činnosti u téže organizace
    • E čtvrtá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téže organizace
    • F – pátá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téže organizace
     (při sjednání šesté a další souběžné dohody o pracovní činnosti lze využít další abecední znaky – G, H atd. s výjimkou CH)
   • Druhý znak trojmístného údaje: umožňuje rozlišení situací, kdy:
    • jsou vykazovány údaje o čerpání dávek nemocenského pojištění po skončení výdělečné činnosti. Uvádějí se následující údaje:
     • N - při poskytování nemocenského,
     • R - při poskytování podpory při ošetřování člena rodiny,
     • M - při poskytování peněžité pomoci v mateřství (peněžité pomoci u mužů)
    • jsou po skončení výdělečné činnosti dodatečně zúčtovány příjmy započitatelné do vyměřovacího základu. Uvede údaj:
     • P - příjmy
    • pojištěnec za trvání výdělečné činnosti dovrší důchodový věk a jeho pojištění trvá i nadále. Doba pojištění od dovršení důchodového věku se vždy vykazuje uvedením údaje:
     • D - důchodový věk
    • Nepřichází-li vyplnění druhého údaje v úvahu (nejedná se o shora vymezené situace), uvede se:
     • + (znaménko plus)
   • Třetí znak trojmístného údaje: vyplňuje se jen v případech, kdy pojištěnec výdělečně činný:
    • u obchodní společnosti, u něhož je v prvním údaji uvedena hodnota 0,1,2,3,5,6 nebo 7 (případně abecední znaky), byl alespoň jeden den v rámci daného kalendářního roku (části kalendářního roku) členem dozorčí rady, členem statutárního orgánu, případně společníkem obchodní společnosti. Uvádí se údaj:
     • S – statutární zástupce obchodní společnosti
    • v době výkonu vazby nebo výkonu trestu. Uvádí se:
     • T - trest
    • Nepřichází-li vyplnění třetího údaje v úvahu (nejedná se o shora vymezené situace), uvede se:
     • + (znaménko plus).
  • „Od“ – „Do“: oba tyto údaje se uvádí s tečkami ve tvaru D.(DD.) M.(MM.) (např. 2.4., 14.11.).

   Byla-li výdělečná činnost započata před kalendářním rokem, který je vykazován a trvá i po jeho uplynutí, uvede se 1.1. – 31.12. Jedná-li se o výdělečnou činnost navázanou v průběhu kalendářního roku, případně na dobu celého kalendářního roku, uvede se do údaje od … den vzniku účasti na nemocenském pojištění, tj. u zaměstnanců v pracovním poměru den nástupu do zaměstnání (§ 7 zák.č. 54/1956 Sb., u dohody o pracovní činnosti den započetí výkonu sjednaných prací – § 69 vyhl.č. 165/1979 Sb.) atp., a do údaje do… den ukončení výdělečné činnosti (např. 30.6.), případně 31.12. trvá-li výdělečná činnost k tomuto datu, případně k tomuto datu skončila. Skutečnost, zda výdělečná činnost byla ukončena případně zda trvá, je zřejmá z hodnoty uvedené v záhlaví ELDP v údaji „Typ ELDP“.

   Konkrétní data od – do jsou vyplňována i v případech, kdy je v daném řádku vykazována pouze doba pobírání dávek nemocenského pojištění po skončení výdělečné činnosti (druhý znak trojmístného údaje – hodnota N, R, M). Údaj od-do zůstane nevyplněn pouze za situace, kdy je v daném řádku, po skončení výdělečné činnosti, vykazován dodatečně zúčtovaný příjem, započitatelný do vyměřovacího základu (druhý znak trojmístného údaje – P).

   Při opakovaném zahájení výdělečné činnosti v témže kalendářním roce lze pokračovat v záznamech na tomtéž ELDP na jeho druhém, případně třetím řádku s uvedením nového intervalu od …do, nebo bylo-li nutno přiložit ELDP k žádosti o dávku důchodového pojištění a pojištění trvá i po jeho odeslání.

   Vyzve-li orgán sociálního zabezpečení v průběhu kalendářního roku k zaslání ELDP, nebo bylo-li nutno přiložit ELDP k žádosti o dávku důchodového pojištění a pojištění trvá i po jeho odeslání, uvede se jako datum do…poslední den kalendářního měsíce, za který byl pojištěnci naposledy organizací zúčtován příjem. Na dalším ELDP vyhotovovaném za zbývající období trvání pojištění v daném kalendářním roce, uvede v údaji od…první den kalendářního měsíce následující po měsíci, za který byl původně vyhotovený ELDP odeslán.

  • „Dny“: uvádí se počet kalendářních dnů trvání pojištění v daném kalendářním roce. Do celkového součtu dnů se podle § 11 odst. 2 zák. č. 155/1995 Sb.nezahrnují kalendářní měsíce, ve kterých pojištěnec nebyl, ve smyslu § 11 odst. 2 zák. č. 155/1995 Sb., účasten pojištění.

   Do počtu kalendářních dnů se zahrnují vyloučené doby (viz dále zásady platné pro vyplnění údaje „Vyloučené doby“). Mimo to se doba výkonu vojenské služby, civilní služby a pobírání peněžité pomoci v mateřství a peněžité pomoci (mužů) uvádí v časovém intervalu „Od – Do“ v části ELDP, pro tento účel předtištěné.

   Pokud jde o členy družstva, společníky a jednatele s.r.o. a komanditisty komanditních společností, zaměstnance činné na základě dohody o pracovní činnosti, dobrovolné pracovníky pečovatelské služby, zaměstnance na nepravidelnou výpomoc, u nichž jsou podmínky účasti na nemocenském pojištění upraveny vyhl. č. 165/1979 Sb., nezapočítávají se do celkového součtu dnů ty kalendářní měsíce (části kalendářního měsíce), ve kterých nebyla činnost vykonávaná v rozsahu zakládajícím účast na nemocenském pojištění ve smyslu tohoto předpisu.

  • „1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 – 12“: číselné označení jednotlivých kalendářních měsíců daného kalendářního roku (1–12 – všechny měsíce kalendářního roku), umožňuje označit znakem X ty kalendářní měsíce trvání výdělečné činnosti, které se nepovažují ve smyslu § 11 odst. 2 zák. č. 155/1995 Sb., za dobu důchodového pojištění.

   Součet započtených dnů ve sloupci „Dny“ bude v těchto případech odpovídat součtu dnů v měsících, v nichž není písmeno „X“ uvedeno, s výjimkou situace, kdy je po část měsíce vykonávána vojenská služba, nebo civilní služba a pojištění v daném kalendářním měsíci netrvá (viz další text).

   • Za dobu pojištění se nepovažuje kalendářní měsíc, ve kterém nebyly dosaženy příjmy započitatelné do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného podle zák. č. 589/1992 Sb. proto, že tyto osoby nevykonávaly činnost zakládající účast na pojištění ani nepobíraly dávky nemocenského pojištění (péče) nahrazující ušlý příjem.
   • Za dobu pojištění se u osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a), d) a f) zák. č. 155/1995 Sb., (zaměstnanci v pracovním poměru, dále společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah k této společnosti, pro společnost vykonávají práci, za kterou jsou touto společností odměňováni a zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti) nepovažuje kalendářní měsíc, za který jejich zaměstnavatel neodvedl pojistné, které byl povinen odvést, je-li tímto zaměstnavatelem obchodní společnost a tyto osoby jsou současně společníky této společnosti anebo členy statutárních orgánů nebo dozorčí rady této společnosti; pro účely části věty před středníkem se za dlužné pojistné nepovažuje dlužné penále.

    Pokud byly organizací odeslány ELDP s údaji o době pojištění osob, na které se vztahovala aplikace citovaného ust. § 5 odst . 1 písm. a), d) a f) zák. č. 155/1995 Sb. (v důsledku dluhu na pojistném byly některé měsíce označeny znakem „X“) provádějí se případné opravy takto odeslaných údajů v době, kdy pojistné za celé období, vykázané na ELDP, bylo v rámci tříletého období uhrazeno. Pokud organizace zaplatí pojistné jen za některé z měsíců označených na původně odeslaném ELDP znakem „X“, zasílají se opravné údaje až v rámci hromadného odesílání ELDP po konečném zúčtování výdělků (nejpozději do 8 dnů po 30. dubnu následujícího roku). Znamená to, že např. při zúčtování r. 2005 v březnu 2006 budou zároveň odeslány opravené ELDP zmíněných osob za r. 2004, pokud se u nich mění počet měsíců označených původně znakem „X“ jako měsíce nepojištěné.

   Znak „X“ se v rámci kalendářního roku prvně uvádí v měsíci, od něhož trvá výdělečná činnost a naposledy v měsíci, kdy výdělečná činnost skončila.

   Znak „X“ však nebude uváděn v měsících, kdy nebyl dosažen žádný příjem z výdělečné činnosti započitatelný do vyměřovacího základu proto, že po celý kalendářní měsíc trval výkon vojenské služby v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání a vojáky v další službě a výkon civilní služby Znak „X“ se však uvede v měsíci, kdy výkon této vojenské (civilní) služby trval po část měsíce (např. do 15. 4. 2004) a po zbývající část měsíce, i když trval pojistný vztah, nedosáhl pojištěnec příjmy započitatelné do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného proto, že nevykonával činnost zakládající účast na pojištění ani nepobíral dávky nemocenského pojištění nahrazující ušlý příjem. Z celkového součtu dnů se v tomto případě neodečte celý kalendářní měsíc, ale pouze část měsíce po ukončení vojenské (civilní) služby (od 16. do 30. 4. 2004).

   Při vyplňování ELDP pro rok 2005 již nepřichází výkon civilní služby v úvahu (civilní služba byla zrušena dnem 22. 12. 2004 – § 39 zák. č. 585/2004 Sb.). Výkon vojenské služby po přijetí citovaného zákona, může po 31. 12. 2004 přicházet v úvahu, jen ve zcela výjimečných situacích.

   Jestliže půjde o situaci, kdy žena po ukončení pobírání peněžité pomoci v mateřství (muž po ukončení pobírání peněžité pomoci) čerpá v organizaci rodičovskou dovolenou (např. až do 4 let věku dítěte) bude znak „X“ prvně uveden v měsíci následujícím po měsíci, za který naposledy náležela alespoň jeden den tato dávka nemocenského pojištění. Znak „X“ bude dále uváděn ve všech měsících čerpání tohoto volna.

   Potrvá-li další rodičovská dovolená po celý následující kalendářní rok (roky), organizace na další ELDP místo uvádění dvanácti „X“ vyznačí „X“ v posledním třináctém prostoru označeném „1–12“. Třináctý prostor bude využíván výlučně v případech, kdy po celý kalendářní rok nepřichází v úvahu zápočet ani jednoho dne pojištění.

   Pokud by v době čerpání neplaceného volna byla zúčtována v některém měsíci platba, z níž by bylo odvedeno pojistné podle zák. č. 589/1992 Sb., uvede se ve všech kalendářních měsících znak „X“ s výjimkou měsíce, ve kterém byl zúčtován příjem.

   Obdobné označení nepojištěných měsíců se vztahuje na jakékoli trvání pracovního volna bez náhrady mzdy (např. neomluvená absence, výkon vazby a trestu atp.).

  • „Vyloučené doby“: uvádí se pouze vyloučené doby vážící se k výkonu výdělečné činnosti vymezené ust. § 16 odst. 4 písm. a) a d) zák. č. 155/1995 Sb., tj. doba pobírání dávek nemocenského pojištění nahrazující příjem z výdělečné činnosti (peněžitá pomoc v mateřství, peněžitá pomoc, doba, po kterou byla poskytována podpora při ošetřování člena rodiny, nemocenské) a doba výkonu vojenské služby v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání a vojáky v další službě a doba výkonu civilní služby. Vyloučené doby se vykazují v počtu kalendářních dnů (nikoli pracovních) a neodečítají se z celkového počtu dnů uvedených v údaji „Dny“.
   Podle ust. § 16 odst. 4 zák. č. 155/1995 Sb.  se vyloučené doby na ELDP vykazují jen v případě, že se nekryjí s dobou:
   • pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
   • za kterou náležela náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležící za pracovní úraz (nemoc z povolání) dle ust. § 195 zákoníku práce.
   V takových případech nelze tyto doby považovat za vyloučené a tedy je ani vykazovat do sloupce „Vyloučené doby“ na ELDP.
  • „Vyměřovací základ“: uvádí se úhrn zúčtovaných příjmů započitatelných do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného ve smyslu § 5 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zák. č. 589/1992 Sb. Vyměřovací základ se uvádí bez teček, případně čárek s mezerou mezi tisíci a sty např. 4 560, 126 000, případně miliony, tisíci a sty např. 2 920 800 a vykazuje se k časovému údaji „Od – Do“, ke kterému se váže. Pouze jde-li o situaci, kdy jsou uváděny údaje jednoho kalendářního roku do dvou řádků v souvislosti s dovršením důchodového věku, se celkový vyměřovací základ uvede do druhého řádku. Posledně uvedené neplatí, pokud celé období po dovršení důchodového věku daného kalendářního roku by bylo dobou odečtenou. V tomto případě se vyměřovací základ uvede do řádku prvního.

   Na ELDP se neuvádí vyměřovací základ dosažený v kalendářním měsíci osobami uvedenými v § 5 odst. 1 písm. a) ,d) a f) zák.č. 155/1995 Sb., (zaměstnanci v pracovním poměru, dále společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah k této společnosti, pro společnost vykonávají práci, za kterou jsou touto společností odměňováni a zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti), jestliže jejich zaměstnavatel neodvedl za tento kalendářní měsíc pojistné, které byl povinen odvést, je-li tímto zaměstnavatelem obchodní společnost a tyto osoby jsou současně společníky této společnosti nebo členy statutárních orgánů nebo dozorčí rady této společnosti. Za dlužné pojistné se pro tyto účely nepovažuje dlužné penále.

  • „Doby odečt“: (Doby odečtené) uvádí se počet kalendářních dnů, ve kterých pojištěnec výdělečně činný po vzniku nároku na starobní důchod (dle §§ 29747694 zák. č. 155/1995 Sb.) bez pobírání důchodu, čerpal pracovní volno bez náhrady příjmů, měl neomluvenou nepřítomnost v práci. Rovněž se odečítají doby dočasné pracovní neschopnosti a neschopnosti k službě nebo doba pobírání dávek nemocenského pojištění (péče). Tyto doby se odečítají z celkového počtu kalendářních dnů uvedených ve sloupci „Dny“.
  • „Zneplatnění“: zrušení chybně vyplněných údajů daného řádku se provádí vyznačením znaku Z do vymezeného prostoru a přepsáním všech zrušených údajů do dalšího řádku. Dojde-li k chybě při vyplňování třetího řádku, je nutno vyhotovit nový ELDP (nepokračovat opravou na dalším ELDP).
  • „Celkem“: pro umožnění kontroly správnosti údajů vstupními testy provede organizace součet číselných údajů ve sloupcích „Vyloučené doby“, „Vyměřovací základ“ a „Doby odečtené“. Chybný údaj se neopravuje, pouze se škrtne s parafou opravil(a). Doba účasti na pojištění, po kterou trval výkon vojenské služby na území ČR (V), výkon civilní služby ©, nebo po kterou žena pobírala peněžitou pomoc v mateřství, muž pobíral peněžitou pomoc (M): Poslední řádek oddílu dvě se vyplňuje jen v situaci, kdy v průběhu trvání výdělečné činnosti vykonává pojištěnec vojenskou nebo civilní službu (výkon civilní služby od 23. 12. 2004 nepřichází v úvahu), žena čerpá dávky peněžité pomoci v mateřství, nebo muž pobírá peněžitou pomoc. Chybný údaj lze škrtnout a správné údaje vyplnit do druhého vymezeného prostoru.
  • „Druh“: vyplňuje se znakem
   • V – výkon vojenské služby
   • C – výkon civilní služby
   • M – čerpání dávek peněžité pomoci v mateřství (peněžité pomoci)
  • „Od“ – „Do“: oba tyto údaje se uvádí opět běžným způsobem s tečkami ve tvaru D.(DD.) M. (MM.) (např. 3.2., 28.10.) bez mezer. Pokud potrvá vojenská (civilní) služba do dalšího kalendářního roku, uvede se jako datum do…. 31.12. a v evidenčním listu pro další kalendářní rok pak datum od….1.1. a datum do…. datum jejího skončení.

   Dojde-li výjimečně k situaci, že v průběhu kalendářního roku bude vojenská služba (civilní služba do 22. 12. 2004) přerušena opakovaně (více než jednou), uvede se v druhém vymezeném prostoru „Druh“ znak V © a číslo odpovídající počtu období výkonu vojenské (civilní) služby. Např. civilní služba trvala od 1.2. do 31.3. 2004, následující od 1.6. do 12.7. 2004 a od 1.9. do 30.11. 2004. Do prvního údaje „Druh“ se uvede znak C, v údajích „Od“ a „Do“ bude uvedeno od 1.2. do 31.3., do druhého údaje „Druh“ se uvede C2 a v následném údaji „Od“ a "Do"se interval vyplní včetně období přerušení, tedy od 1.6. do 30.11.

   Pokud by v roce 2004 současně trvala civilní služba, tato byla přerušena a pojištěnec by pobíral peněžitou pomoc muže, uvedly by se údaje vztahující se k výkonu civilní služby do jednoho prostoru „Od – Do“ (při přerušení i s použitím číselného označení) a údaje vážící se k pobírání peněžité pomoci do druhého prostoru „Od-Do“. Obdobné platí v roce i při případné kombinaci vojenské a civilní služby.

  3) Identifikační údaje organizace a podpisy

  Jednotlivé údaje tohoto oddílu se vyplňují následujícím způsobem:
   • „Název organizace“: vyplňuje se celý název pod kterým je organizace zapsána v obchodním či živnostenském rejstříku.
   • „Identifikační číslo organizace“: jde o identifikační číslo (IČO) přidělované ekonomickému subjektu pro potřeby ČSÚ. U subjektu který nemá přiděleno IČO, zůstane údaj nevyplněn.
   • „Variabilní symbol“: uvádí se variabilní symbol přidělený organizaci nebo malé organizaci jako zúčtovateli pojistného správou sociálního zabezpečení.
  Adresní údaje organizace musí odpovídat zápisu v obchodním či živnostenském rejstříku.Vyplňují se podle předtisku:
  • „Ulice“: vyplňuje se název ulice bez čísla domu, nemá-li obec uliční systém, nebude tento údaj doplňován.
  • „Číslo domu“: uvádí se odpovídající číslo domu. Je-li v rejstříku uvedeno číslo popisné i orientační, uvádějí se obě tato čísla.
  • „Obec“: uvede se tak, jak je zapsána v rejstříku.
  • „PSČ“: musí souhlasit se sborníkem dodávacích pošt a směrovacích čísel měst a obcí v ČR (XXX XX).
  • „Výdělečná činnost v organizaci od“: uvádí se s tečkami ve tvaru D.(DD.) M.(MM.) RRRR . Vyplňuje se jen, byla-li výdělečná činnost konkrétního pojištěnce započata před kalendářním rokem, za který je ELDP veden – bez mezer.
  • „Datum vyhotovení ELDP“: uvádí se s tečkami ve tvaru D.(DD.) M.(MM.) RRRR – vyznačí se datum, kdy je ELDP vyhotovován (opravován, rekonstruován) – bez mezer.
  • „Datum a podpis pojištěnce“: ELDP odesílaný do evidence orgánům sociálního zabezpečení nemusí údaj datum a podpis pojištěnce obsahovat. Datum a podpis pojištěnce je nezbytný na stejnopise ELDP, který zůstává založen v organizaci (§ 38 odst. 5 zák. č. 582/1991 Sb.). Tento stejnopis musí být pojištěnci předložen k podpisu nejpozději v den, kdy organizace předkládá ELDP příslušnému orgánu sociálního zabezpečení.
  • „Podpis a razítko organizace“: podepisuje pověřený pracovník organizace. V případě, že organizace nevlastní razítko, ověří údaje čitelným podpisem statutární zástupce organizace. Zpracovává-li účetnictví firmy jiná organizace, údaje ELDP ověřuje svým razítkem a podpisem zástupce této organizace. Pokud je v možnostech organizace, je žádoucí použít razítko jiné barvy než červené.
  • „Podpis a razítko OSSZ“: ověřuje svým razítkem a podpisem OSSZ /PSSZ a to pouze na tiskopisu ELDP odeslaném do centrální evidence ČSSZ (neověřují se stejnopisy).

  Citace vybraných ustanovení zákona č. 582/1991 Sb.

  Při vykazování doby pojištění na ELDP organizace čerpá z podkladové evidence, kterou je povinna ve smyslu platné zákonné úpravy vést pro účely důchodového pojištění.

  § 37 zák. č. 582/1991 Sb., Vedení a předkládání záznamů1) Evidence, kterou organizace vede o občanech pro účely důchodového pojištění, musí obsahovat tyto údaje:
  a) příjmení (včetně všech dřívějších příjmení), jméno, datum a místo narození, stav a místo trvalého pobytu, (od 1. 7. 2005 i státní občanství a byl-li občan účasten důchodového pojištění v cizině a organizace je jeho prvním zaměstnavatelem po skončení této účasti, též údaj o názvu a adrese cizozemského nositele pojištění a o cizozemském čísle pojištění),
  b) rodné číslo,
  c) vznik a skončení pracovního poměru nebo jiného vztahu k organizaci, který zakládá účast na důchodovém pojištění,
  d) vyměřovací základ pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení za příslušná rozhodná období podle zvláštního zákona (zák. č. 589/1992 Sb., v platném znění)
  e) kalendářní dobu, po kterou občan pobíral dávky nemocenského pojištění nahrazující příjem z výdělečné činnosti,
  f) dobu výkonu vojenské služby v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání a vojáky v další službě a výkonu civilní služby,
  g) záznam, zda občan pobírá starobní, plný invalidní nebo částečný invalidní důchod a kdo jej vyplácí, druh starobního důchodu (§ 29, 30, 31, 74, 76 a 94 zákona o důchodovém pojištění) a datum vzniku nároku na starobní důchod, popř. číslo rozhodnutí o přiznání důchodu, jde-li o poživatele důchodu vypláceného orgány ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti.
  h) jde-li o obchodní společnost, seznam společníků a členů statutárního orgánu a dozorčí rady této společnosti za jednotlivé kalendářní měsíce a přehled kalendářních měsíců, za které tato společnost neodvedla pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které byla povinna odvést. 2) Organizace dále vede evidenci:
  a) o náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání), které vyplácí, a vystavuje občanům potvrzení o době a důvodu poskytování těchto náhrad a o výši těchto náhrad vyplacených v jednotlivých kalendářních letech,
  b) o zvláštním příspěvku horníkům, který vyplácela před rokem 1996, a vystavuje potvrzení občanům o době poskytování příspěvku a o výši příspěvku vyplaceného v jednotlivých kalendářních letech.3) Občané předkládají potvrzení uvedená v odstavci 2 v souvislosti se žádostí o přiznání důchodu.
  4) Jde-li o žáky a studenty, je povinnost školy podle odstavce 1 splněna, pokud v záznamech školy jsou obsaženy údaje uvedené v odstavci 1 písm. a), b), popřípadě písm. f) a dále počátek a konec studia; bylo-li studium přerušeno, předčasně skončeno nebo v něm opět pokračováno, též tyto údaje.
  Problematiku vedení a předkládání ELDP upravuje ustanovení:§ 38 zák. č. 582/1991 Sb., Evidenční listy1) Organizace a orgány plnící úkoly v důchodovém pojištění podle § 36 písm. a) až d), f) až n), q), s), u) až w), y) a z) jsou povinny vést pro každého občana uvedeného v těchto ustanoveních, který je účasten důchodového pojištění evidenční list, pokud nejde o pracujícího poživatele starobního důchodu.
  2) Evidenční list se vede pro každého občana za jednotlivý kalendářní rok. Pro každý kalendářní rok se vede vždy nový, a to i když trvala účast na důchodovém pojištění u téže organizace v předchozím kalendářním roce.
  3) Evidenční list se vede od 1.ledna kalendářního roku nebo ode dne vzniku účasti občana na důchodovém pojištění, vznikla-li tato účast po 1.lednu a ukončuje se dnem 31.prosince kalendářního roku nebo dnem skončení této účasti, skončila-li tato účast před 31. prosincem.
  4) Do evidenčního listu se zapisují za každý kalendářní rok po účetní uzávěrce (závěrce mzdových listů), nejpozději však do 30. dubna následujícího kalendářního roku, a v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. prosincem do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů
  a) identifikační údaje organizace
  b) jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a rodné číslo občana,
  c) druh výdělečné činnosti
  d) doba účasti na důchodovém pojištění
  e) doba důchodového pojištění
  f) vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
  g) doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu podle § 16 odst.4 písm. a) a d) zákona o důchodovém pojištění vylučují
  h) doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu. 5) Organizace je povinna vyhotovit dva stejnopisy evidenčního listu s údaji podle odstavce 4; jeden stejnopis je povinna předložit občanovi k podpisu a založit do své evidence (§ 35a odst.4 věta druhá) a druhý stejnopis, který opatří podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce a svým razítkem, je povinna vydat občanovi, a to nejpozději v den, kdy předkládá evidenční list příslušnému orgánu sociálního zabezpečení podle § 39 odst. 2 nebo 3. Nesouhlasí-li občan se zápisem organizace v evidenčním listu a organizace na základě žádosti občana evidenční list včetně jeho stejnopisu neopraví, může občan požádat okresní správu sociálního zabezpečení příslušnou podle § 39 odst. 1 do 30 dnů ode dne převzetí stejnopisu evidenčního listu, aby tento spor rozhodla. Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení může zmeškání lhůty uvedené ve větě druhé prominout; proti rozhodnutí o prominutí zmeškání lhůty není odvolání přípustné a toto rozhodnutí je vyloučeno ze soudního přezkumu. Jde-li o osobu ve služebním poměru, s výjimkou státních zaměstnanců podle služebního zákona, platí věty druhá a třetí obdobně s tím, že místo okresní správy sociálního zabezpečení je příslušný orgán sociálního zabezpečení uvedený v § 9 odst.1.
  § 39 zák. č. 582/1991 Sb., Předkládání evidenčních listů1) Evidenční listy se předkládají České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení, v jejímž obvodu je útvar organizace, ve kterém je vedena evidence mezd. Jde-li o osoby ve služebním poměru, s výjimkou státního zaměstnance podle služebního zákona, nebo o občana, jemuž vznikl nárok na důchod z důchodového pojištění příslušníků ozbrojených sil, předkládá se evidenční list orgánům ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti, podle toho, který orgán je příslušný k rozhodování o dávkách důchodového pojištění.
  2) Organizace je povinna předložit evidenční list do 8 dnů
  a) ode dne zápisu údajů do evidenčního listu podle § 38 odst. 4; skončilo-li zaměstnání před 31.prosincem a je nepochybné, že občan nejpozději do tří měsíců opět ve stejném kalendářním roce do zaměstnání u stejného zaměstnavatele vstoupí, nemusí být evidenční list předložen a lze pokračovat v záznamech na dřívějším evidenčním listu. Jsou –li po skončení zaměstnání dále vypláceny dávky nemocenského pojištění (péče), předkládá organizace evidenční list do 8 dnů ode dne zápisu údajů o výplatě těchto dávek; trvala-li však výplata těchto dávek až do 31. prosince, předkládá organizace evidenční list ve lhůtě stanovené podle věty první, při zrušení organizace, popř. jejího útvaru.
  b) ode dne svého zániku. 3) Evidenční list je organizace povinna předložit orgánu sociálního zabezpečení vždy na základě jeho výzvy, a to do 8 dnů ode dne obdržení výzvy.
  4) Při úmrtí občana se předkládá evidenční list
  a) spolu se žádostí o vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod,
  b) na vyžádání orgánu sociálního zabezpečení ve lhůtě jím určené,
  c) do tří měsíců od úmrtí, nebyla-li do té doby podána žádost podle písmene a) a ani nebyl evidenční list vyžádán podle písmene b). 5) Při uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění se předkládá evidenční list spolu se žádostí okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa trvalého pobytu žadatele.
  6) Zůstane-li občan v zaměstnání i poté, co požádal o plný invalidní nebo částečný invalidní důchod, založí pro něj organizace nový evidenční list.
  7) Evidenční listy se předkládají na tiskopisech vydaných orgány sociálního zabezpečení nebo způsobem uvedeným v § 123e odst. 2 a 3.
  § 39a zák. č. 582/1991 Sb., Předkládání údajů o důchodovém pojištění1) Jde-li o žáky a studenty, předkládá škola údaje uvedené v § 37 odst. 4 do 8 dnů ode dne nedokončení nebo přerušení studia České správě sociálního zabezpečení; tuto povinnost mají školy jen do 30.června 2005.
  2) Jde-li o osoby konající civilní službu, předkládá obecní úřad zabezpečující výkon státní správy na úseku civilní služby, který vydal povolávací příkaz k nastoupení civilní služby, údaje uvedené v § 37 odst. 1 písm.a), b) a f) do 8 dnů od konce kalendářního měsíce, v němž výkon civilní služby skončil, České správě sociálního zabezpečení.
  3) Jde-li o osoby, které ukončily vojenskou činnou službu, s výjimkou vojáků z povolání, předkládá Ministerstvo obrany údaje uvedené v § 37 odst. 1 písm.a) a b) a údaje o délce a druhu této služby do 8 dnů ode dne skončení této služby České správě sociálního zabezpečení.
  4) Jde-li o osoby samostatně výdělečně činné, předkládá okresní správa sociálního zabezpečení údaje uvedené v § 37 odst. 1 písm.a) až e) a údaj o zaplaceném pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za každý kalendářní rok České správě sociálního zabezpečení.
  5) Jde-li o osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění, předkládá okresní správa sociálního zabezpečení údaje uvedené v § 37 odst. 1 písm. a) až d) a údaj o zaplaceném pojistném na důchodové pojištění za každý kalendářní rok České správě sociálního zabezpečení.
  6) Údaje podle odstavců 1 až 3 se předkládají na tiskopisech vydaných Českou správou sociálního zabezpečení nebo způsobem uvedeným v § 123e odst.2 a 3. Údaje podle odstavců 4 a 5 se předkládají v termínech a způsobem určeným Českou správou sociálního zabezpečení.
  7) Údaje podle odstavců 4 a 5 zasílá okresní správa sociálního zabezpečení též osobě samostatně výdělečně činné a osobě dobrovolně účastné důchodového pojištění do 30. září kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém byly tyto osoby účastny důchodového pojištění a za který zaplatily pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistné na důchodové pojištění, a to na tiskopisech vydaných Českou správou sociálního zabezpečení. Nesouhlasí-li osoby uvedené ve větě první s údaji zapsanými v tomto tiskopisu, mohou požádat do 30 dnů ode dne převzetí tohoto tiskopisu okresní správu sociálního zabezpečení o opravu; ustanovení § 38 odst.5 věty třetí platí zde obdobně.
  Možnosti elektronického přenosu dat upravuje ustanovení:§ 123e zák. č. 582/1991 Sb.1) Nestanoví-li tento zákon jinak, lze podání nebo jiný úkon podle tohoto zákona nebo ve věcech pojistného podle zvláštního zákona učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.
  2) Je-li podle tohoto zákona nebo ve věcech pojistného podle zvláštního zákona pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis, lze podání nebo jiný úkon učinit též
  a) se souhlasem příslušného orgánu sociálního zabezpečení na počítačové sestavě, která má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s předepsaným tiskopisem,
  b) elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, pokud z charakteru podání nebo jiného úkonu vyplývá, že je lze učinit v elektronické podobě; příslušný orgán sociálního zabezpečení je povinen zveřejnit tyto tiskopisy v elektronické podobě,
  c) pomocí produktu výpočetní techniky, který je co do údajů, formy a formátu shodný s předepsaným tiskopisem, je-li právnickou nebo fyzickou osobou stvrzeno vytvoření tohoto produktu, nebo
  d) se souhlasem příslušného orgánu sociálního zabezpečení pomocí produktu výpočetní techniky, který je co do údajů shodný s předepsaným tiskopisem. 3) Ten, kdo činí podání v elektronické podobě podle odstavce 1 nebo podle odstavce 2 písm. b), uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.
  4) Orgány sociálního zabezpečení jsou povinny zveřejnit na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup
  a) úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu sociálního zabezpečení, kde je možno odevzdat podání, a úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých je možno u něj učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu,
  b) elektronickou adresu své podatelny,
  c) formu technického nosiče pro doručování podání v elektronické podobě,
  d) seznam kvalifikovaných certifikátů svých zaměstnanců nebo elektronické adresy, na nichž se kvalifikované certifikáty nacházejí

  Citace vybraných ustanovení zákona č. 155/1995 Sb.

  Kalendářní měsíce, které se při výkonu výdělečné činnosti nepovažují za dobu důchodového pojištění, vymezuje ustanovení:

  § 11 odst. 2 zák. č. 155/1995 Sb.Za dobu pojištění uvedenou v odstavci 1 písm. a) se u osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až d) a f) až l) a odst. 2 nepovažuje kalendářní měsíc, ve kterém nebyly dosaženy příjmy započitatelné do vyměřovacího základu pro stanovení pojistného podle zvláštního zák. č. 589/1992 Sb., v platném znění proto, že tyto osoby nevykonávaly činnost zakládající účast na pojištění ani nepobíraly dávky nemocenského pojištění (péče) nahrazující ušlý příjem. Podmínka zaplacení pojistného uvedená v odstavci 1 písm. a) se považuje za splněnou, i když zaměstnavatel pojistné na pojištění neodvedl, ačkoliv byl povinen toto pojistné odvést, pokud se dále nestanoví jinak; zaměstnavatelem se pro účely tohoto zákona rozumí právnická nebo fyzická osoba zaměstnávající pojištěnce v pracovním poměru a dalších pracovních vztazích, nebo k níž je pojištěnec v jiném právním vztahu zakládajícím účast na pojištění podle tohoto zákona, jakož i organizační složka státu. Za dobu pojištění uvedenou v odstavci 1 písm. a) se u osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a), d) a f) nepovažuje kalendářní měsíc, za který jejich zaměstnavatel neodvedl pojistné, které byl povinen odvést, je-li tímto zaměstnavatelem obchodní společnost a tyto osoby jsou současně společníky této společnosti anebo členy statutárního orgánu nebo dozorčí rady této společnosti; pro účely části věty před středníkem se za dlužné pojistné nepovažuje penále. Ustanovení věty třetí neplatí, bylo-li pojistné dlužné za kalendářní měsíc zaplaceno do tří let ode dne splatnosti tohoto pojistného.Problematiku vyloučených dob upravuje:§ 16 odst. 4 zák. č. 155/1995 Sb.Vyloučenými dobami jsou před 1. lednem 1996 doby, které se podle předpisů platných před tímto dnem vylučovaly při zjišťování hrubých výdělků pro účely výpočtu průměrného měsíčního výdělku; přitom doby studia jsou vyloučenými dobami pouze v rozsahu, v jakém se považují za náhradní dobu pojištění. Vyloučenými dobami jsou po 31. prosinci 1995, pokud se nekryjí s dobou účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. e), dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, dobou pojištění podle § 11 odst. 1 písm. b), nebo dobou, za kterou náležely náhrady uvedené v § 16 odst. 3 větě třetí, doby
  a) pobírání dávek nemocenského pojištění (péče) nahrazujících příjem z výdělečné činnosti
  b) pobírání plného invalidního důchodu nebo starobního důchodu; přitom se za pobírání těchto důchodů považuje i vyplácení obdobných důchodů od zahraničního nositele pojištění
  c) po které pojištěnec byl poplatníkem pojistného na pojištění, nelze-li zjistit výši jeho vyměřovacích základů,
  d) výkon vojenské služby v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání a vojáky v další službě, a výkonu civilní služby,
  e) účasti pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. r) a s),
  f) studia uvedené v § 5 odst. 1 písm. m),
  g) účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. n)
  h) teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osoby se zdravotním postižením,
  ch) ode dne přiznání důchodu do konce roku přiznání důchodu, jde-li o případy uvedené v § 18 odst. 2 a 3, a doby před dosažením 18let věku, jde-li o případy uvedené v § 18 odst. 2,
  i) za něž byly podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů vyplaceny mzdové nároky v nižší částce, než náležely.

  Podle § 54 odst. 4 zák. č. 582/1991 Sb. může příslušná OSSZ /PSSZ/ za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 35 odst. 4 a § 37 až § 43 a § 83 zák. č. 582/1991 Sb., a čl.II bodu 1 zák. č. 582/1991 Sb., ve znění platném od 1. 1. 2004, uložit organizaci pokutu až do výše 100.000,– Kč a při opětovném nesplnění nebo porušení povinností, za jejichž nesplnění nebo porušení byla již pokuta uložena, pokutu až do výše 500.000,– Kč.

  Pokuta až do výše 20.000,– Kč může být dále podle § 54 odst. 2 zák. č. 582/1991 Sb., v platném znění, uložena malé organizaci, která se bez předchozí omluvy nedostaví za účelem provedení kontroly plnění jejích povinností v sociálním zabezpečení na místo určené OSSZ /PSSZ/. Tuto povinnost ukládá malé organizaci ustanovení § 12 písm. e) citovaného zákona.

  Zpracoval odbor 32 ČSSZAktualizace prosinec 2004
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).