Hlavní navigace

Teplota na pracovišti

 • (neregistrovaný) 193.86.121.---

  20. 8. 2012 14:56

  Protože se s létem a zimou dokolečka opakují dotazy na přípustnou teplotu na pracovišti a NV 361/2007 Sb. není zrovna čtenářsky přívětivý právní předpis, postuji k němu vysvětlující článek z července 2010 od P. Motyčkové:

  "V současných dnech, kdy se teploty zvyšují, je nezbytné aplikovat taková opatření k ochraně zdraví zaměstnance při práci, která mají napomoci se s vyššími tepelně vlhkostními podmínkami vyrovnat..

  Jaká opatření přijímat lze dovodit jak ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, a z nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práce ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

  Zákoník práce stanoví, co se rozumí prevencí rizik, zahrnuje i opatření k ochraně zdraví, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Stejně tak zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ukládá zaměstnavateli při překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů, které nelze vyloučit, aby omezoval jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.

  Oba citované zákony upravují rámcová řešení, která mají napomoci k minimalizaci rizik tam, kde reálně není možnost se jim vyhnout; hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance pak stanoví prováděcí právní předpis, kterým je nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění nařízení 68/2010 Sb.

  Avšak ani zmiňované zákony ani citované nařízení vlády neřeší v obecné rovině otázku: „Jaká má být nejvyšší teplota na pracovišti?“ ."

  Pokračování

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 20. 8. 2012 14:58

   ... (neregistrovaný) 193.86.121.---

   Re: Teplota na pracovišti
   "Z hlediska tepelně vlhkostních podmínek mimo optimálních, kdy nepociťujeme ani teplo ani chlad, rozlišujeme v závislosti na velikosti metabolické produkce organismu a charakteru oděvu teploty přípustné a tzv. dlouhodobě, tedy celosměnově únosné a krátkodobě únosné doby práce.

   Pokud máme určit přípustnou míru zátěže teplem vyjádřenou hygienickým limitem, ta zahrnuje dvě složky, a to vlastní složku tepelnou a energetický výdej, který vypovídá o tom, jak je práce fyzicky namáhavá. Zjištění skutečných podmínek práce v zátěži teplem se proto odvozuje od určení tzv. třídy práce, jíž odpovídá daný energetický výdej, tak jak je upravuje příloha č. 1 část A tabulka č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění.

   Výčet druhů prací pro každou třídu v tabulce č. 1 je sice obsažný, není však možné postihnout veškeré ekonomické činnosti, a proto práce, které taxativně nejsou v tabulce č. 1 uvedeny se zařazují s ohledem na druh práce obdobného charakteru.

   Třída I a IIa, jsou třídami s menším energetickým výdejem odpovídajícím druhu a charakteristice daných prací, tedy práce vsedě nebo převážně vsedě. V praxi pak většinou není nutné přijímat zvláštní opatření k ochraně zdraví při práci, tedy dodržování dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce a poskytování ochranných nápojů podle § 8 citovaného nařízení vlády."

   Pokračování

  • 20. 8. 2012 15:00

   ... (neregistrovaný) 193.86.121.---

   Re: Teplota na pracovišti
   "Neznamená to však, že se tyto třídy práce automaticky vylučují z režimových opatření a z nároku na poskytnutí ochranného nápoje. Přestože u těchto prací je únosné teplotní kritérium, tedy operativní teplota to nebo výsledná teplota tg poměrně vysoko nastaveno, a to do 36 °C u aklimatizovaného zaměstnance podle tabulky 1a v části B přílohy č. 1 za podmínek rychlosti proudění vzduchu v = 0,1 m.s-1, výsledné teploty kulového teploměru teploty tg, která je vyšší než teplota vzduchu ta, vlhkosti vzduchu h, která je menší než 70 %, a v oděvu dvouvrstvém tj. 0,64 clo, nelze vyloučit existenci pracovišť, kde může být překročeno. V takovém případě se výkon práce v osmihodinové směně (480 minut) začíná zkracovat, a to například u aklimatizovaného muže, vykonávajícím práce ve třídě I ze 480 minut na 385 minuty. Určení celkové doby směny se označuje jako celosměnově únosná doba práce. Aklimatizace zaměstnance nebo také adaptace na pracovní prostředí v pracovních podmínkách se pak vymezuje na 3 týdny.

   V případě krátkodobě únosné doby práce se i tato doba, obdobně jako je tomu u celosměnové únosné doby práce úměrně zkracuje. V případě jmenovaného muže by krátkodobá zátěž byla stejná, a to 385 minut, což znamená, že není nutné přistoupit k zavádění bezpečnostní přestávky. Pokud by ale časové rozpětí dlouhodobě únosné, tedy celosměnové doby práce, a krátkodobě únosné doby práce bylo rozdílné, podle výpočtu uvedeného v části B přílohy č. 1 citovaného nařízení vlády, je nutné stanovit režim práce bezpečnostní přestávky.

   Jsou-li tepelné podmínky v normálu, je většinou teplota okolí nižší, což pochopitelně umožňuje tělu zbavovat se přebytečného tepla. Tzv. „tepelná pohoda“ je udržována v zásadě intenzitou tělesné práce a oděvem, který máme na sobě při práci."

   Pokračování

  • 20. 8. 2012 15:01

   ... (neregistrovaný) 193.86.121.---

   Re: Teplota na pracovišti
   "Dodržování celosměnově a krátkodobě únosné doby práce má zaručit, aby zejména při vyšším energetickém výdeji a vyšší teplotě byla zejména dodržena doba přestávky, byť její trvání může být i delší než 1 hodina.

   Zajištění dodržení hodnot dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části B, tabulek č. 1a až 2c. platí při práci na nevenkovním i venkovním pracovišti.

   Mimo zmiňované dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce je nutno sledovat i mikroklimatické podmínky na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou po celý kalendářní rok podle přílohy č. 1 části A tabulky č. 3. Hygienické limity v této tabulce se však nevztahují pro pracoviště, která jsou klimatizována, a pracoviště, na nichž musí být celoročně uměle udržována požadovaná konstantní teplota.

   Jak vyplývá z § 3 odst. 2 nařízení vlády č. 361/ /2007 Sb., ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., zátěž teplem při práci se na nevenkovním pracovišti hodnotí podle průměrné operativní teploty, kterou se rozumí teplota vypočtená z měřené teploty vzduchu, výsledné teploty kulového teploměru a rychlosti proudění vzduchu za osmihodinovou směnu jako časově vážený průměr nebo podle vypočtené teploty z jednotlivých měřených časových intervalů, jde-li o pracoviště s měnícími se teplotami, přičemž operativní teplotu lze za podmínky rychlosti proudění vzduchu va menší než 0,2 m . s-1 přímo nahradit výslednou teplotou kulového teploměru a pokud rozdíl mezi výslednou teplotou kulového teploměru a teplotou vzduchu měřenou na pracovišti není větší než 3 °C, lze vypočtenou operativní teplotu přímo nahradit teplotou vzduchu."

   Pokračování

  • 20. 8. 2012 15:02

   ... (neregistrovaný) 193.86.121.---

   Re: Teplota na pracovišti
   "Pokud již měření bylo provedeno, je možné z protokolu měření pak následné měření k ověření toho, zda přetrvávají stejné teplotně vlhkostní podmínky na pracovišti, provádět samotným zaměstnavatelem pomocí kalibrovaného teploměru, avšak lze je akceptovat za podmínky, že rozdíl mezi teplotou kulového teploměru tg měřenou laboratoří a teplotou vzduchu ta měřenou zaměstnavatelem pomocí kalibrovaného teploměru, nebude větší než 3 °C.

   Překročené hygienické limity zátěže teplem pak avizují nutnost přistoupit k opatřením k ochraně zdraví při práci.

   Mimo zmiňovaných opatření týkajících dodržování dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce je pak zaměstnavatel povinen započít s poskytováním ochranných nápojů zaměstnancům ve smyslu § 8 citovaného nařízení vlády, což v případě třídy IIb a IIIa znamená poskytování balené přírodní minerální vody slabě mineralizované, balené pramenité vody nebo balené kojenecké vody nebo vody splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky, jako u jmenovaných balených vod. U vyšších tříd práce se pak jako ochranný nápoj poskytuje přírodní minerální voda středně mineralizovaná nebo voda s obdobnou celkovou mineralizací. Hygienický limit ztráty tekutin je 1,25 litru za osmihodinovou směnu.

   Definovaná ztráta tekutin uvedená pro příslušnou třídu práce v příloze č. 1 části A tabulce č. 1 je ve spojitosti s teplotními ukazateli upravenými v tabulce č. 2 stejné přílohy; náhrada ve formě ochranného nápoje musí činit 70 % této ztráty. Tato náhrada se pak může zvýšit na 80 % tehdy, pokud teplota uvedená v tabulce č. 2 včetně 4 stupňového navýšení je překročena; například 26 + 5 = 31."

   Pokračování

  • 20. 8. 2012 15:03

   ... (neregistrovaný) 193.86.121.---

   Re: Teplota na pracovišti
   "Na rozdíl od složitějšího měření pro účely zjištění mikroklimatických podmínek je pro účely zjištění úrovně mikroklimatických podmínek na pracovišti, a tudíž prokazující nárok na ochranný nápoj, postačující měření kalibrovaným teploměrem, které si zaměstnavatel zajišťuje sám.

   Ochrana zdraví při práci v zátěži teplem musí být vždy zajištěna v takovém rozsahu, který odpovídá skutečným podmínkám práce, a není rozhodující, zda jde o přetrvávající nevyhovující mikroklimatické podmínky z důvodu technologického nebo se takové vyskytnou ojediněle."

   Konec

  • 23. 8. 2012 11:59

   Lenice2310 (neregistrovaný) 46.13.70.---

   Re: Teplota na pracovišti
   No já bych ráda věděla jak je to přímo s ochrannýma nápojema, když už teda mají nárok, tak jak to mám účtovat :( nedaňově? daňově? s DPH? bez DPH? na paragonu musí být minerálky, ale slazené, neslazené, perlivé, neperlivé? četla jsem kdeco a stále z toho nejsem chytrá, poradíte prosím?

  • 21. 6. 2013 15:15

   petik07 (neregistrovaný) 37.188.237.---

   Re: Teplota na pracovišti
   >>>"Na rozdíl od složitějšího měření pro účely zjištění
   >>>mikroklimatických podmínek je pro účely zjištění
   >>>úrovně
   >>>mikroklimatických podmínek na pracovišti, a tudíž
   >>>prokazující nárok na ochranný nápoj, postačující
   >>>měření
   >>>kalibrovaným teploměrem, které si zaměstnavatel
   >>>zajišťuje sám.
   >>>
   >>>Ochrana zdraví při práci v zátěži teplem musí být
   >>>vždy
   >>>zajištěna v takovém rozsahu, který odpovídá skutečným
   >>>podmínkám práce, a není rozhodující, zda jde o
   >>>přetrvávající nevyhovující mikroklimatické podmínky z
   >>>důvodu
   >>>technologického nebo se takové vyskytnou ojediněle."
   >>>
   >>>Konec
   >>
   >>Dala bych si nanuk.
   >
   >No já bych ráda věděla jak je to přímo s ochrannýma
   >nápojema, když už teda mají nárok, tak jak to mám
   >účtovat :( nedaňově? daňově? s DPH? bez DPH? na paragonu
   >musí být minerálky, ale slazené, neslazené, perlivé,
   >neperlivé? četla jsem kdeco a stále z toho nejsem chytrá,
   >poradíte prosím?

  • 21. 6. 2013 15:19

   petik07 (neregistrovaný) 37.188.237.---

   Re: Teplota na pracovišti
   Ochranný nápoj poskytuje zaměstnavatel bezplatně dle vlastního seznamu ochranných nápojů zpracovaného na základě hodnocení rizik a jeho poskytování nesmí nahrazovat finančním plněním. V této souvislosti je ještě vhodné připomenout, že dle § 24 odst. 2 písm. j) bod 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, jsou výdaje (náklady) vynaložené na pořízení ochranných nápojů v rozsahu stanoveném nařízením daňově uznatelnými výdaji (náklady), které je zaměstnavatel povinen vynaložit.

  • 21. 6. 2013 15:38

   petik07 (neregistrovaný) 37.188.237.---

   Re: Teplota na pracovišti
   Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento, avšak ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance alkohol obsahovat nesmí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).