Hlavní navigace

Knihovna

 • (neregistrovaný) 89.31.162.---

  29. 7. 2020 12:14

  Dobrý den, hledám radu v situaci:
  Příspěvková organizace města se nachází v prostorách soukromé firmy. S ní je uzavřena smlouva na dobu určitou do roku 2029. Vzhledem k neočekávané ekonomické krizi je rozpočet této organizace jejím zřizovatelem pro následující období (minimálně na 2-3 roky) výrazně snížen. Pokud by se podařilo zajistit přestěhování organizace do výrazně levnějšího objektu, který je v majetku zřizovatele organizace, za jakých podmínek by bylo možné ukončit stávající nájemní smlouvu? Cituji ze smlouvy:
  Pronajímatel i nájemce mohou ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí za podmínek a v souladu s ustanoveními paragrafu 2286-2291 občanského zákoníku.
  Děkuji za odpověď.
  hanakabelkova@sez­nam.cz

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 29. 7. 2020 12:30

   Tomáš Neugebauer (neregistrovaný) 81.19.46.---

   § 2286
   (1) Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně.
   (2) Vypoví-li nájem pronajímatel, poučí nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná.

   § 2287
   Nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.

   § 2288
   (1) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době,
   a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,
   b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,
   c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo
   d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.
   (2) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době i v případě, že
   a) má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno,
   b) potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.
   (3) Vypoví-li pronajímatel nájem z důvodů uvedených v odstavcích 1 a 2, uvede výpovědní důvod ve výpovědi.

   § 2289
   Dal-li pronajímatel nájemci výpověď z některého z důvodů uvedených v § 2288 odst. 2, je povinen nájemci byt znovu pronajmout nebo mu nahradit škodu, nevyužil-li byt do jednoho měsíce od jeho vyklizení nájemcem k účelu uvedenému jako výpovědní důvod. Tato lhůta neběží po dobu potřebnou k úpravě bytu, bylo-li s úpravou započato nejdéle do dvou týdnů po vyklizení bytu a je-li v ní řádně pokračováno.

   § 2290
   Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.

   § 2291
   (1) Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.
   (2) Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.
   (3) Neuvede-li pronajímatel ve výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti, nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, k výpovědi se nepřihlíží.

  • 29. 7. 2020 13:10

   Aion (neregistrovaný) ---.164.broadband5.iol.cz

   Kopírovat zákonný text je zbytečné, byla i doba, kdy to bylo nepřípustné.
   Chtělo by to doplnit zkušenosti z praxe, ty jako bezpečák máte?

  • 29. 7. 2020 13:23

   Tomáš Neugebauer (neregistrovaný) 81.19.46.---

   Od vás to teda sedí. Vašich odpovědí na dotazy je zde jak šafránu, ale připomínek plná nůše.

   Nicméně, abych nebyl jako vy. Ctrl+C a Ctrl+V jsem použil záměrně a to ve vztahu k dotazu, který je tak formulován, že k uvedené odpovědi přímo vybízí.

   Vy jste však lepší než já, tak jistě ihned na dotaz dáte podrobnou odpověď.

  • 29. 7. 2020 14:22

   Vladimír 2 (neregistrovaný) ---.gwcz.com

   Paní Aion, cca pře 20 lety jsem používal v odpovědích Termín - kuk sem,
   s uvedením příslušného zákona a §. Bylo mě to účastníky diskuze vyčítáno
   tak jsem přestal. Domnívám se, že někdy to je opravdu potřeba aby nebylo nutno
   platit daň. poradcům 1500,- za jeden dotaz "někdy i chybný".

   Pokud pojedete na dovoleno do Řecka, v Athenách je pomník filosofa
   Sokrata, jemuž je připisován výrok VÍM ŽE NIC NEVÍM. A zezadu na tom pomníku
   je napsáno: ALE JÁ VÍM SVOJE Josef Novák. Tak si to tam pořádně prohlédněte,
   možná tam bude připsáno: JÁ TAKY a podpis pana T. N.

   Dotaz: narazil někdo ve letošních mzdových programech na loňské výplody pana T. N.
   o nutnosti platit stofku za zaměstnance na DPP. Nebo na to programátoři =abgrejdů=
   pozapomněli?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).