Hlavní navigace

Nájemní smlouva

 • (neregistrovaný) 213.220.216.---

  12. 6. 2013 21:00

  Ahoj,
  chtěl bych požádat, zda by někdo mohl zkontrolovat přiloženou smlouvu.
  Začínám s kolegou žijícím v cizině nabízet tamní nemovitosti k pronájmu dovolenkářům z ČR/SR a zajímalo by mě, zda to mám sepsané správně či tam něco podstatného nechybí.
  Předem mnohokrát děkuji za pomoc.
  .
  .
  .

  SMLOUVA  O  PRONÁJMU   
  I.
  Předmět pronájmu
  1.    Předmět pronájmu (rekreační nemovitost ID: …) dle webových stránek …………

  II.
  Doba pronájmu
  1.    Pronájem se uzavírá na dobu určitou a tj. vzniká dnem ……… od     do     hodin. 
                                                                                        Zaniká dnem   ……...   od              do            hodin. 
  III.
  Vratná kauce, výše nájemného a jeho placení
  1.    Nájemné je stanoveno ve výši ……………………. za každý započatý den.

  Nájemné bude uhrazeno na základě daňového dokladu nejpozději v den ubytování při předání klíčů od nemovitosti. 
  2.    V částce nájemného nejsou zahrnuty poplatky za služby (vodné, stočné, osvětlení vnitřních prostor, běžná i nadstandardní spotřeba el. energie a klimatizace).

  V jednotce není povoleno užívání vlastních zdrojů pro výrobu tepelné či elektrické energie.   
  3.    Nájemce je povinen složit vratnou kauci (v ČR) nejpozději do deseti pracovních dnů před započetím nájmu a to ve výši 20% z výše nájemného na bankovní účet číslo: ………………... V případě prodloužení doby pronájmu se vratná kauce nenavyšuje.

  Kauce může být použita k zajištění možných majetkových ztrát plynoucích z pronájmu, které pronajímatel prokáže nájemci.

  Vratná kauce bude zaslána zpět na účet nájemce (.………………) nejpozději do deseti pracovních dnů od data ukončení pronájmu.
                                                                       
                                                                         IV.
  Ukončení pronájmu
  1.    Pronájem skončí uplynutím sjednané doby, tj. dnem …….. ve … hodin  vyklizením prostor včetně odvozu odpadu. Prostor bude předán osobě pověřené pronajímatelem včetně pořízení protokolu o předání klíčů nejpozději do ………. do …. hodin.


  2.    Pokud nájemce ve stanovené lhůtě pronajaté prostory nevyklidí, prohlašuje, že výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel pronajaté prostory vyklidil na náklady nájemce nebo může být na základě dohody obou stran dodatečně doplaceno nájemné v stanovené hodinové sazbě. V případě, že pronajímatel bude nucen vyklidit prostory na náklady nájemce je pronajímatel povinen pořídit soupis vyklizených věcí (který podepíše nezúčastněná osoba).


  V.
  Práva a povinnosti nájemce1.    Nájemce je povinen nahlásit bezodkladně pronajímateli potřebu drobných oprav v předmětu pronájmu  a umožnit mu vstup do předmětu pronájmu v průběhu užívání jednotky. Odpovídá za škody, které vzniknou v důsledku nevhodného chování v objektu nebo užíváním věcí v rozporu s platnými předpisy.

  2.    Pokud nájemce svým jednáním způsobí jakoukoliv škodu v předmětu pronájmu, jeho příslušenství je povinen ji bezodkladně odstranit uvedením v předešlý stav, popř. poskytnout přiměřenou finanční náhradu, která může být čerpána z vratné kauce.

  3.    Nájemce nesmí provádět v předmětu pronájmu ani jeho příslušenství žádné změny nebo stavební úpravy bez předešlého souhlasu pronajímatele, ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti má pronajímatel právo žádat bezodkladné odstranění změn či úprav nebo je provést na náklady nájemce sám.

  4.    Pronajímatel (nebo jím pověřená osoba) je oprávněn vstupovat do předmětného prostoru nájmu kdykoliv za účelem hájení vlastnických práv, zejména např. při haváriích nebo požáru.

  5.    Nájemce dostane sadu klíčů od předmětu nájmu před zahájením nájmu. Při skončení pronájmu je nájemce povinen prostory odevzdat se všemi klíči nejpozději ke dni skončení pronájmu.  VI.
  Práva a povinnosti pronajímatele
   
  1.    Pronajímatel je povinen zajistit v předmětu pronájmu dostatek toaletního papíru, papírových ručníků a odpadkových košů, na základě dohody s pronajímatelem.

  2.    Pronajímatel musí v maximální možné míře zajistit nájemci nerušený výkon jeho práv.

  3.    Pronajímatel na základě vzájemného ujednání může zajistit po ukončení pobytu úklid, nákup hygienických potřeb, případně odvoz odpadu a další služby. Tyto jsou hrazeny mimo určené nájemné na základě předběžné objednávky.  VII.
  Odevzdání předmětu pronájmu
  1.    Pronajímatel předává nájemci předmět nájmu ve stavu uklizeném včetně inventáře, jehož seznam je součástí předávacího protokolu.

  2.    Pronajímatel předá prostory nájemci nejpozději ke dni začátku nájemního poměru.

  3.    Při ukončení nájemního poměru je nájemce povinen předmět pronájmu pronajímateli odevzdat nejpozději ke dni skončení pronájmu včetně původního inventáře. Prostor musí být uklizený (lze sjednat viz čl. VI. odst. 3.) Nájemce je při skončení pronájmu povinen odevzdat předmět pronájmu v tom stavu, v jakém jej převzal.

  4.    O předání předmětu pronájmu, jak při začátku, tak při skončení pronájmu, se sepíše předávací protokol, který obě strany podepíší.
                                                                            VIII.
                                                             Ostatní ustanovení
  1.    Všechny změny této smlouvy vyžadují písemnou formu.

  2.    Smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

  3.    Shodnou vůli s touto smlouvou potvrzují obě zúčastněné strany svými vlastnoručními podpisy.


  V Praze dne: ……….  ..............................................                                                      ................................................
            pronajímatel                                                                                    nájemce

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).