Hlavní navigace

Dovoz zboží ze třetí země

 • (neregistrovaný) 46.13.27.---

  31. 1. 2014 12:24

  Dobrý den,

  potřebuji poradit s postupem v daňové evidenci při dovozu zboží ze třetí země, jde o plátce DPH:

  1) kurz pro přiznání DPH použiji celní kurz z JSD, základ daně bude včetně cla?

  2) jak to bude s evidencí DP a oceněním zásob - jde o to, že dovoz provádí sám podnikatel - osobně odletí, vybere zboží, nakoupí, má na všechno zboží doklady od místních obchodních partnerů /např.5 ks apod./, zboží si následně sám dopraví a proclí / s pomocí UPS/ - má JSD, kde je uveden finálně součet za všechny prodejní doklady
  - jak to zavést do daňové evidence - nákup zboží se děje např. během 3 dnů, tj. mám např. 5 "faktur" s různým datem - kolega mi radil držet se JSD - tj. zavést to najednou jako celek, tj. nákup  zboží jednou položkou
  - jaký použít kurz  a datum - dle JSD nebo použít přepočet ČNB k datu propuštění  zboží? Nebo se držet v tomto případě pro zjednodušení kurzem celním  jako u DPH?
  - jak postupovat při ocenění zásob, z jakého kurzu vycházet?

  Děkuji mnohokrát za odpověď.
  A.P.

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 17. 2. 2014 10:53

   bez přezdívky

   Dobrý den paní Píchová,

   Vaše dotazy bychom si dovolili rozdělit do dvou oblastí:

   1. problematika DPH
   2. problematika daňové evidence

   ad 1) DPH při dovozu zboží

   Podle ustanovení § 23 odst. 3 zákona o DPH vzniká daňová povinnost v případech, kdy je dovezené zboží propuštěno plátci DPH do celního režimu volného oběhu nebo aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení a rozhodnutí o propuštění zboží je učiněno na tiskopise „Jednotného správního dokladu“ (dále jen „JSD“), dnem propuštění zboží do příslušného režimu. Plátce je povinen uvést daň do svého daňového přiznání za období, ve kterém bylo zboží do některého z výše uvedených celních režimů propuštěno.

   Dle ustanovení § 38 odst. 1 zákona o DPH je základem daně při dovozu zboží:
   a) základ daně pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z důvodu dovozu zboží, pokud už nejsou zahrnuty do základu pro vyměření cla,
   b) vedlejších výdajů vzniklých do prvního místa určení v tuzemsku, popřípadě do dalšího místa určení na území Evropského společenství, pokud je toto místo při uskutečnění zdanitelného plnění známo, pokud nejsou zahrnuty do základu daně podle písmene a),
   c) příslušné spotřební daně, pokud není stanoveno v § 41 jinak.

   Při zahrnutí vedlejších nákladů u nákladů na přepravu zboží plátce DPH postupuje tak, že přihlíží ke sjednaným dodacím podmínkám, zda jsou např. náklady na přepravy součástí ceny zboží, popř. si přepravu zajišťuje sám apod.

   Při výpočtu částky daně plátce u dováženého zboží postupuje podle § 38 odst. 4 (daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně).
   Plátce daně uvádí údaje o základu daně, sazbě daně a o částce daně do evidence pro daňové účely (záznamní povinnosti). Částku daně plátce uvádí do daňového přiznání za příslušné zdaňovací období do ř. 260 (zboží podléhající základní sazbě daně) nebo do ř. 265 (zboží podléhající snížené sazbě daně).

   Pro účely zákona o DPH se obecně pro přepočet cizí měny na české koruny používá dle ustanovení § 4 odst. 5 zákona o DPH kurz platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, a to:
   a) kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou nebo
   b) poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou.

   Výjimku tvoří kurz pro přepočet cizí měny pro účely stanovení základu daně při dovozu zboží. Zde je nutno použít kurs stanovený podle celních předpisů (kurz uvedený na JSD).

   ad 2) Daňová evidence

   Zákon o daních z příjmů hovoří o daňové evidenci v § 7b. Žádný přesný způsob vedení daňové evidence není v § 7b zákona o daních z příjmů stanoven, záleží tedy pouze na poplatníkovi, jak konkrétně uspořádá její vedení, samozřejmě vždy s tím, aby byl naplněn cíl daňové evidence, tj. poskytnout údaje o příjmech a výdajích pro výpočet (dílčího) základu daně a o majetku a dluzích poplatníka, který vede daňovou evidenci.

   Co se týče ocenění zásob, ty se v souladu s ustanovením § 7b odst. 3 zákona o daních z příjmů oceňují pořizovací cenou, která zahrnuje jak cenu pořízení, tak tzv. vedlejší pořizovací výdaje. V kontextu daňové evidence si je nutné uvědomit, že veškeré tyto výdaje jsou při jejich zaplacení daňově uznatelné (nejedná-li se například o zásoby nepoužívané při podnikání atp.), a to na rozdíl od účetnictví, kde do nákladů vstupuje pořizovací cena zásob až při jejich spotřebě (prodeji).

   Co se týče směnného kurzu pro ocenění jednotlivých příjmů a výdajů v cizí měně (tj. hotovostního nákupu zásob v zahraničí, platby faktur za zásoby z devizového účtu atp.), je možné vyjít z ustanovení § 38 odst. 1 zákona o daních z příjmů. Podle tohoto ustanovení mohou poplatníci vedoucí daňovou evidenci oceňovat:
   a) kurzem, který se uplatňuje podle účetních předpisů (tj. poplatník oceňuje, jako by byl účetní jednotkou), kde je možné použít směnný kurz ČNB, a to buď denní nebo pevný po delší období (maximálně jednoho roku) nebo
   b) tzv. jednotný kurzem. Jednotný kurz vyhlašuje Ministerstvo financí České republiky v lednu zpětně pro uplynulý rok. Pro rok 2013 lze jednotné kurzy stáhnout například zde http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-16.pdf

   Pro účely daňové evidence tedy doporučujeme zadat samostatně jednotlivé nákupy zboží, přičemž pro ocenění použijete buď kurz dle bodu a) či bodu b) výše (nikoliv celní kurz). Datem operace by mělo být datum uskutečnění jednotlivého výdaje (jedná-li se o operaci v hotovosti).

   Zvolený kurz by měl být brán i za základ pro ocenění zásob.

   Přeji Vám hezký den.

   S pozdravem

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).