Hlavní navigace

Český účetní standard pro podnikatele č. 004

1. Cíl

Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování o tvorbě a použití rezerv za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách
B.I. Rezervy
B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů
2. Rezerva na důchody a podobné závazky
3. Rezerva na daň z příjmů
4. Ostatní rezervy
vykazovaných za podmínek stanovených v § 3 a 4 vyhlášky.

2. Obsahové vymezení

2.1.Pro účely tohoto standardu se využívá obsahové vymezení rezerv uvedené v § 16 vyhlášky.
2.2.V položce „B.I.4. Ostatní rezervy“ jsou vykazovány i rezervy na rizika a ztráty podle § 26 zákona, které jsou tvořeny účetní jednotkou.

3. Postup tvorby a použití rezerv

3.1.Při tvorbě a použití rezerv se postupuje podle § 162631 a 57 vyhlášky ve smyslu § 26 odst. 3 zákona.
3.2.Rezervy se člení na:
a)
Rezervy vykazované v položce „B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů“, jejichž tvorba, výše a použití jsou stanoveny zvláštním právním předpisem, především daňovými zákony.
b)
Rezervy vykazované v položce „B.I.2 Rezerva na důchody a podobné závazky“, jejichž tvorba, výše a použití jsou stanoveny smlouvou nebo právním předpisem.
c)
Rezervy vykazované v položce „B.I.3. Rezerva na daň z příjmů“ a „B.I.4. Ostatní rezervy“, o nichž si rozhoduje účetní jednotka sama.
3.3.Rezervu na restrukturalizaci může účetní jednotka tvořit na základě programu restrukturalizace schváleného orgánem k tomu příslušným podle zvláštního právního předpisu, případně společníky obchodní korporace. Restrukturalizací se pro účely tohoto standardu rozumí program, kterým se významně mění předmět činnosti účetní jednotky nebo způsob, jakým je činnost účetní jednotky prováděna; restrukturalizace může zahrnovat zejména
a)
přemístění podnikatelských aktivit do jiné oblasti, případně uzavření provozu,
b)
utlumení nebo ukončení části podnikatelských aktivit.
Rezervu na restrukturalizaci lze tvořit a čerpat pouze na náklady uvedené v § 16 odst. 4 vyhlášky. K těmto nákladům nepatří náklady na přeškolení nebo přemístění zaměstnanců, kteří zůstanou nadále v zaměstnaneckém poměru, náklady na marketing apod.
3.4.Rezervy vymezené zákonem se vytvářejí procentem z určeného základu nebo v absolutní částce, pokud jiný zvláštní právní předpis1) přímo nestanoví způsob tvorby rezerv.
3.5.Rezervy podléhají dokladové inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.
3.6.Účetní jednotka ve svém vnitřním předpisu stanoví tituly pro tvorbu rezerv, jejich výši a způsob jejich vytváření a používání.

4. Postup účtování

4.1.O tvorbě rezerv se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 45 – Rezervy se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu nákladů
a)
účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů, pokud se týkají provozní činnosti,
b)
účtové skupiny 57 – Rezervy a opravné položky finanční nákladů, pokud se týkají finanční činnosti,
c)
účtové skupiny 58 – Mimořádné náklady, například rezerva na restrukturalizaci,
d)
v účtové skupině 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů, pokud se týkají rezervy na daň z příjmů.
4.2.O použití rezerv nebo jejich zrušení pro nepotřebnost se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 45 – Rezervy se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu nákladů účtových skupin 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů57 – Rezervy a opravné položky finanční nákladů58 – Mimořádné náklady nebo 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů.
4.3.Analytické účty se vedou podle jednotlivých rezerv.
Například zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).