Hlavní navigace

Český účetní standard pro podnikatele č. 014

Český účetní standard pro podnikatele č. 014
Dlouhodobý finanční majetek

1. Cíl

Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování dlouhodobého finančního majetku za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách
B.III. Dlouhodobý finanční majetek
B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
4. Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
vykazovaných za podmínek stanovených v § 3 a 4 vyhlášky.

2. Obsahové vymezení

2.1.Pro účely tohoto standardu se využívá obsahové vymezení dlouhodobého finančního majetku uvedené v § 8 vyhlášky.
2.2.Jiným dlouhodobým finančním majetkem jsou i dlouhodobé termínované vklady.
2.3.Dlouhodobým finančním majetkem se stávají majetkové složky okamžikem uskutečnění účetního případu.

3. Oceňování

3.1.Dlouhodobý finanční majetek se oceňuje podle § 25 a 27 zákona a § 48 a 51 vyhlášky.
3.2.Cenné papíry a podíly se podle zákona a vyhlášky oceňují pořizovací cenou (včetně emisního ážia); jsou-li však cenné papíry a podíly nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do obchodní korporace do obchodní společnosti nebo družstva, jejich oceněním u vkladatele je zůstatková (účetní) cena nepeněžitého vkladu v obchodní korporaci v obchodní společnosti nebo družstvu. Tato zůstatková (účetní) cena se zvyšuje o daň z přidané hodnoty, pokud zákon o dani z přidané hodnoty považuje tento vklad za zdanitelné plnění. Pokud by účetní cena vkladu, s ohledem na závazky přecházející současně s vkladem, dosáhla záporných hodnot, je na účtech cenných papírů a podílů nulové ocenění a rozdíl je zúčtován do výnosů (cenný papír a podíl je účtován na podrozvahových účtech).

4. Postup účtování

4.1.Pořizování dlouhodobého finančního majetku se uskutečňuje zejména koupí, bezúplatným převodem (darováním), vkladem dlouhodobého majetku od jiné osoby, poskytnutím zápůjčky půjčky, převodem finančních prostředků na dlouhodobé vkladové listy a termínované vklady.
4.1.1.Pořízení dlouhodobého finančního majetku se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek nebo přímo na vrub příslušných účtů účtové skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek, pokud při pořízení dlouhodobého finančního majetku nevznikají náklady související s jeho pořízením, se souvztažným zápisem například ve prospěch příslušných účtů účtových skupin
a)
21 – Peníze32 – Závazky (krátkodobé) nebo 47 – Dlouhodobé závazky v případě koupě a v případě poplatků, služeb apod. souvisejících s pořízením,
b)
22 – Účty v bankách v případě poskytnutí zápůjčky půjčky a úvěru, přímé koupě dlouhodobého finančního majetku, převodu finančních prostředků na dlouhodobé vkladové listy a termínované vklady,
c)
34 – Zúčtování daní a dotací v případě, kdy zákon o DPH stanoví, že věcný vklad je zdanitelným plněním,
d)
36 – Závazky ke společníkům 36 – Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva v případě upsání vkladu do a.s., vkladu společníka do s.r.o. nebo členů do družstva, vkladu komplementáře do komanditní společnosti a vkladu do v.o.s, vytváří-li základní kapitál,
e)
37 – Jiné závazky a pohledávky v případě uplatnění práva nákupní opce,
f)
41 – Základní kapitál a kapitálové fondy v případě bezúplatně převedeného majetku.
4.1.2.Převod pořizovaného dlouhodobého finančního majetku do dlouhodobého finančního majetku, pokud již nebyl majetek přímo pořízen v účtové skupině 06 – Dlouhodobý finanční majetek, se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek.
4.3.Postup účtování o směnkách, o změnách reálných hodnot cenných papírů, o změnách ocenění ekvivalencí a pravidla při přesunu mezi jednotlivými skupinami cenných papírů je stanoven v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 008 Operace s cennými papíry a podíly.
4.4.Snížení dlouhodobého finančního majetku se uskutečňuje zejména prodejem, inkasem splatných cenných papírů, splacením zápůjčky půjčky a úvěru, odpisem ztrátové pohledávky u dlouhodobých zápůjček půjček, bezúplatným převodem (darováním), výběrem dlouhodobého vkladového listu a termínovaného vkladu a účtuje se ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtové skupiny 22 – Účty v bankách v případě příjmu splátky dlouhodobé půjčky a úvěru, inkasa splatných cenných papírů a výběru dlouhodobého vkladového listu a termínovaného vkladu, 54 – Jiné provozní náklady v případě bezúplatného převodu a v případě odpisu ztrátové pohledávky u dlouhodobých půjček, 56 – Finanční náklady v případě prodeje; v případě prodeje dluhových cenných papírů je nutno k okamžiku prodeje doúčtovat naběhlý alikvotní výnosový úrok.
4.5.Postup účtování dlouhodobého majetku propachtovaného podle § 2345 a násl. občanského zákoníku, pokud se tak propachtovatel s pachtýřem ve smlouvě dohodli, je uveden v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 011 Operace s obchodním závodem. Postup účtování dlouhodobého majetku najatého podle § 488b a následujících obchodního zákoníku, pokud se tak pronajímatel s nájemcem ve smlouvě dohodli, je uveden v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 011 Operace s podnikem (obdobně se postupuje i u smluv o pronajatém majetku odpisovaném nájemcem podle § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů ve znění platném do konce roku 2000 sjednaných před 1. lednem 2001 do sjednaného termínu ukončení smlouvy, nejpozději však do 31. prosince 2005).
4.6.Inventarizační rozdíly dlouhodobého finančního majetku se účtují podle ustanovení Českého účetního standardu č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob.

5. Analytické a podrozvahové účty

5.2.Analytické účty dlouhodobého finančního majetku se vedou podle jeho jednotlivých složek; u záloh a závdavkůzápůjček půjček a úvěrů podle jednotlivých dlužníků. Obsahují údaje potřebné k identifikaci dlouhodobého finančního majetku, popřípadě údaje stanovené zvláštními předpisy.
5.3.Analytické účty k cenným papírům a podílům se vedou minimálně podle druhu cenných papírů a dále podle emitentů a jmenovitých hodnot, popřípadě podle měn, na které cenné papíry a podíly znějí.
5.4.U dluhových cenných papírů se úrokový výnos sleduje na analytickém účtu k příslušnému účtu cenných papírů.
5.5.Při inventarizací zjištěném chybějícím cenném papíru je nutno úbytek z tohoto titulu uvést na odděleném analytickém účtu „Cenné papíry v umořovacím řízení“.
5.6.Na podrozvahových účtech účtových skupin 75 až 79 se sledují důležité skutečnosti, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů, které lze využít, například cenný papír nebo podíl, kdy jeho ocenění je nulové (viz bod 3.2.).
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).