Hlavní navigace

Registrační pokladny

Informační leták Ministerstva financí

Povinný subjekt

Fyzická a právnická osoba, která provozuje maloobchodní prodej nebo hostinskou činnost na základě živnostenského oprávnění. Pro vymezení okruhu povinných osob není rozhodující, zda na živnostenském listě je uveden název činnosti „maloobchod“ nebo „koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej“.

Každý daňový subjekt, který přijímá a vydává platby v hotovosti, je povinen vést věrohodnou evidenci jednotlivých plateb, pokud údaje o těchto platbách slouží jako důkazní prostředek pro správné stanovení daňové povinnosti s tím, že od 1.1.2007 bude povinný subjekt takovou evidenci provádět na registrační pokladně s fiskální pamětí dle zákona o registračních pokladnách (dále jen ZRP).

Kdy zákon vstupuje v platnost a co pro povinný subjekt znamená?

Zákon o registračních pokladnách nabyl platnosti dnem 1.7.2005. Od tohoto data musíte:

Na pokladním místě mít viditelně oznámeno jméno, příjmení, obchodní firmu, nebo jiný název subjektu s uvedením adresy bydliště nebo sídla, DIČ a daňového kódu pokladny (tento kód až od 1.1.2007) a v minimálním formátu A5 umístěno upozornění ve znění „Zákon o registračních pokladnách ukládá prodávajícímu povinnost předat o provedené platbě pokladní blok vystavený pokladnou tohoto pokladního místa nebo očíslovaný paragon, popřípadě pokladní blok vystavený záložní pokladnou, v případě její poruchy“, pokud zde používáte jakoukoliv pokladnu, která tiskne potvrzení o prodeji.

Nejpozději do 31.12.2006 vybavit pokladní místo buď registrační pokladnou obsahující fiskální modul anebo PC pokladnou, vybavenou tiskárnou s fiskálním modulem certifikovanou Ministerstvem financí.

Pokladní místo

Každé místo, kde se v prodejním místě uskutečňují platby v maloobchodě a za hostinskou činnost.

Povinný subjekt zaznamenává jednotlivé platby prostřednictvím pokladny, vystaví a předá zákazníkovi, se kterým platbu uskutečňoval, pokladní blok. Zobrazovací zařízení pokladny musí být dobře viditelné a čitelné z místa zákazníka, pokud to druh činnosti umožňuje. Výjimku tvoří prostory, kde vzhledem k vybavení interiéru není vhodné z důvodu narušení prostředí zobrazovací zařízení viditelně umísťovat, např. interiér restaurace.

Prodejní místo

Provozovna, budova prodejny (tzv. kamenný obchod), resp. jiný prostor, kde povinný subjekt vykonává svou činnost.

Co se rozumí pod pojmem pokladna?

 • elektronické zařízení s fiskální pamětí a s tiskárnou, opatřené zobrazovacím zařízením, které tvoří jeden funkční celek a umožňuje evidenci plateb, nebo
 • počítač se samostatnými tiskárnami, opatřenými zobrazovacím zařízením a fiskální pamětí, které jsou umístěny v každém pokladním místě a umožňují evidenci plateb ve fiskální paměti a tiskové výstupy z fiskální paměti bez připojení k programovému vybavení systému, na který jsou napojeny.

Používáte již elektronickou pokladnu?

Od 1.7.2005 je každý povinný subjekt povinen v každém pokladním místě, kde používá jakoukoliv elektronickou pokladnu, umístit oznámení a upozornění, kromě uvedení daňového kódu pokladny (viz. druhý bod tohoto letáku).

Pokud však v současné době používáte pokladnu, která od 1.1.2007 nebude splňovat požadavky ZRP, je možné provést „fiskalizaci“ čili technické zhodnocení pokladny. Tato úprava podléhá certifikaci a proto se na svého výrobce, resp. dovozce pokladny obraťte s dotazem, zda navrhne k certifikaci úpravu ke splnění funkčních a technických podmínek, které zákon stanoví.

Ještě elektronickou pokladnu nepoužíváte?

Povinný subjekt, který doposud nepoužívá jakoukoliv elektronickou pokladnu, nemusí tuto pokladnu pořizovat k 1.7.2005. Taktéž nemusí mít v pokladním místě umístěno oznámení o povinnosti vydat doklad o platbě. Tyto a další povinnosti vyplývající ze ZRP musí povinný subjekt splnit až od 1.1.2007.

Do 31. prosince 2006 jsou všechny subjekty povinny, kterých se týká ZRP:

 • zakoupit certifikovanou pokladnu odpovídající zákonu nebo doplnit stávající pokladnu, což znamená doplnit ji o fiskální paměť a upravit ji tak, aby odpovídala certifikovaným pokladnám a splňovala náležitosti zákona. U PC pokladen je nutné dokoupit fiskální tiskárnu a změnit pokladní software tak, aby spolu s tiskárnou odpovídal certifikované pokladně,
 • uzavřít s autorizovaným servisním střediskem smlouvu o servisu všech užívaných pokladen,
 • předložit svému místně příslušnému finančnímu úřadu servisní knihu s potřebnými údaji a získat od něj daňové kódy pro všechny užívané pokladny,
 • zajistit, aby servisní středisko uvedlo pokladnu do provozu.

Navrhovaná daňová úleva na nákup registrační pokladny

Novelou zákona o daních z příjmů, která byla schválena vládou a postoupena dne 4.7.2005 k projednání Parlamentu ČR se mimo jiné navrhuje zvýhodnění pro poplatníky slevou na dani:

Poplatníkům daně z příjmů jak fyzických, tak i právnických osob definovaných ZDP (§ 2 a § 17), kteří do 30. června 2006 uvedou do stavu způsobilého obvyklému užívání (§ 26 ZDP) registrační pokladnu dle ZRP, se daň za zdaňovací období, ve kterém registrační pokladnu pořídili, sníží o polovinu pořizovací ceny registrační pokladny, maximálně však o 8 000 Kč na jednu pokladnu.

Poplatníkům daně z příjmů jak fyzických, tak i právnických osob dle ZDP, kteří do 31. prosince 2006 provedli technické zhodnocení dosud používané pokladny, tak, že pokladna splňuje podmínky stanovené ZRP, se daň za zdaňovací období, ve kterém bylo technické zhodnocení dokončeno (§ 33 ZDP), sníží o 30 % hodnoty technického zhodnocení, maximálně však o 4 000 Kč na jednu pokladnu.

Pokud nelze slevu dle výše uvedených bodů uplatnit v roce, kdy nárok na slevu vznikl z důvodu, že poplatník vykázal daňovou ztrátu nebo daň nižší než je sleva dle výše uvedeného, bude možné slevu nebo její zbývající část uplatnit ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník vykáže daň, nejvýše však ve třech zdaňovacích obdobích bezprostředně následujících po zdaňovacím období, ve kterém nárok na slevu vznikl.

Jaké minimální náležitosti musí mít pokladní blok vystavený povinným subjektem?

 • jméno, příjmení, obchodní firmu, popřípadě jiný název povinného subjektu,
 • adresu bydliště nebo sídlo povinného subjektu,
 • daňové identifikační číslo,
 • daňový kód pokladny (tj. neměnný individuální kód, který příslušný finanční úřad přidělí povinnému subjektu pro pokladnu),
 • pořadové číslo pokladního bloku,
 • rozsah a předmět plnění,
 • jednotkovou cenu,
 • částku celkem za jednotlivé předměty plnění,
 • částku celkem k úhradě,
 • datum a čas vydání pokladního bloku a
 • ochranný znak (bude vložen do provozní a fiskální paměti certifikovaného typu pokladny).

Rozsah a předmět plnění

Pro kontrolu při správě daní je dostačující, pokud jsou uváděny orientační skupinové vymezení druhu zboží (poskytnuté služby), např. ovoce nebo pečivo, nikoliv jablka nebo rohlík, které však lze blíže upřesnit při následné kontrole. Podmínkou uvádění skupin je však stejná sazba DPH zboží začleněného do příslušné skupiny zboží.

Závěrka

Závěrkou se rozumí souhrn výsledků jednotlivých finančních operací za každé pokladní místo. Náležitosti, které musí závěrka obsahovat:

 • ochranný znak,
 • označení povinného subjektu podle ZRP§ 3 odstavce 5 písm. a) a b), tzn.:
  • jméno, příjmení, obchodní firmu, popřípadě jiný název povinného subjektu,
  • adresu bydliště nebo sídlo povinného subjektu.
 • daňové identifikační číslo,
 • daňový kód pokladny,
 • časový údaj o tom, kdy byla závěrka vyhotovena,
 • pořadové číslo závěrky od zahájení provozu pokladny,
 • počet vystavených pokladních bloků, z jejichž údajů je závěrka sestavena,
 • celkový obrat za vykazované období,
 • celkový záporný obrat (tj. součet záporných položek a slev) za vykazované období a počet záporných položek (tj. prokázaných plateb uskutečněných jako výdej, dojde-li k nim v pokladním místě),
 • členění celkového záporného obratu za vykazované období na záporné položky a slevy a
 • souhrnný základ daně a souhrnné částky daně z přidané hodnoty v členění podle jednotlivých sazeb, vč. souhrnné částky plnění od daně osvobozených, a to podle celkových částek na jednotlivých pokladních blocích, pokud je povinný subjekt plátcem daně z přidané hodnoty.

Výjimky, kdy nedochází k povinnosti evidovat platby prostřednictvím pokladny

Povinnost zaznamenat platby prostřednictvím pokladny se nevztahuje na prodej zboží prostřednictvím prodejních automatů nebo při podomním a pochůzkovém prodeji.

Dále při prodeji cenin, jízdenek MHD, telefonních karet, denního a periodického tisku postačí, když jsou platby za toto zboží zaevidovány jednou položkou za celý den, i když jednotlivá platba přesáhne částku 50 Kč. Jinými slovy řečeno, nemusíte vystavovat jednotlivé pokladní bloky. Takový způsob evidence je možné použít i pro všechny platby, pokud částka k úhradě nepřevýší hodnotu 50 Kč. Použití této výjimky předpokládá vedení „pomocné“ evidence.

Co je to fiskální paměť?

Jak je uvedeno v ZRP: „Fiskální pamětí se rozumí technické zařízení pro jednorázový a neměnný zápis výsledných údajů z provozní paměti, zahrnutých do denní finanční závěrky, které umožňuje opakovaný tisk uložených údajů v různém členění jak prostřednictvím pokladny, tak prostřednictvím elektronického zařízení jiného typu, než jehož je součástí.“

Fiskální paměť musí mít dostatečnou kapacitu pro zápis a uchovávání údajů minimálně po dobu čtyř let od uvedení do provozu a údaje tam vložené a uložené musí být dostupné, pokud neuplyne lhůta pro vyměření.

Laicky řečeno se jedná o nemazatelnou paměť, do které se zapisuje denní závěrka, tj. hlavně finanční tržba a její rozepsání dle DPH a druhů plateb.

Registrace pokladny

Registrace pokladny bude přicházet v úvahu ve smyslu ZRP až při zavedení do provozu pokladny s fiskální pamětí. Předmětné úkony u místně příslušného finančního úřadu provede povinný subjekt nebo osoba, která je v této věci zmocněna (§ 10 ZSDP).

Výrobci a dovozci pokladen

Od 1.7.2005 mohou výrobci nebo dovozci, kteří mají v úmyslu na český trh dodávat pokladny splňující funkční a technické podmínky, které ZRP stanoví, podat Ministerstvu financí návrh na certifikaci určitého typu registrační pokladny s fiskální pamětí nebo na certifikaci postupu, kterým bude funkční registrační pokladna doplněna fiskální pamětí.

Na základě tohoto návrhu podaného do 31.10.2005 Ministerstvo financí rozhodne o certifikaci typu pokladny nejpozději do 31.12.2005. Pokud tento návrh podá po 1.11.2005, rozhodne Ministerstvo financí o certifikaci nejpozději tři měsíce od podání návrhu. Stejné lhůty platí i pro správní řízení při rozhodování o autorizaci servisního střediska.

Kontaktní místo pro certifikaci pokladen

Kontaktním místem pro podání návrhu na certifikaci určitého typu registrační pokladny s fiskální pamětí nebo na certifikaci postupu, kterým bude funkční registrační pokladna doplněna fiskální pamětí a kontaktní místo pro autorizaci servisních středisek je Ministerstvo financí, Ústřední finanční a daňové ředitelství, Lazarská 7, Praha 1.

Pořádkové pokuty

Pořádkovou pokutu lze uložit povinnému subjektu za neplnění povinnosti uložené ZRP podle § 37 nebo § 37a zákona o správě daní a poplatků. Pokutu může ukládat místně příslušný správce daně na základě vlastních zjištění nebo zjištění jiných oprávněných kontrolních orgánů.

Dalším důsledkem při nesplnění povinnosti, dle ZRP, je ztráta výhod stanovení daně dokazováním, což znamená, že správce daně může stanovit daň za použití pomůcek. Ve smyslu § 31 odst. 5 a 6 zákona o správě daní a poplatků.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).