Hlavní navigace

Český účetní standard pro podnikatele č. 023

Český účetní standard pro podnikatele č. 023
Přehled o peněžních tocích

1. Cíl

Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy při sestavování přehledu o peněžních tocích za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

2. Obsahové vymezení

2.1.Tento standard uvádí příklad možného řešení přehledu o peněžních tocích nepřímou metodou.
2.2.Volba metody, koncepce a modelu přehledu o peněžních tocích, obsahová náplň peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů a dalších ukazatelů je při respektování ustanovení § 40, 41, 42 a 43 vyhlášky v pravomoci vykazující účetní jednotky.

3. Postup

3.1.Účetní jednotka uvede v příloze každou změnu v modelu, konstrukci a obsahové náplni ukazatelů přehledu o peněžních tocích oproti předcházejícímu účetnímu období, zejména změny zásad při určování součástí peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů.
3.2.Účetní jednotka může zvolit podrobné členění položek přehledu o peněžních tocích nebo k syntetickým položkám, u kterých je to vhodné, uvede vysvětlivky.
3.3.Příklad možného řešení přehledu o peněžních tocích nepřímou metodou s vysvětlivkami
3.3.1.Možné řešení přehledu o peněžních tocích
P.Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z.Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty příslušné účty účtové skupiny 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů)1)
A.1.Úpravy o nepeněžní operace
A.1.1.Odpisy stálých aktiv2) (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku3) a goodwillu3) (+/-)
A.1.2.Změna stavu opravných položek,4) rezerv
A.1.3.Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů „-“, do nákladů „+“)
A.1.4.Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)
A.1.5.Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-)
A.1.6.Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
A.*Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami
A.2.Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu5)
A.2.1.Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních
A.2.2.Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních
A.2.3.Změna stavu zásob (+/-)
A.2.4.Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
A.**Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami
A.3.Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)
A.4.Přijaté úroky (+)
A.5.Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)
A.6.Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti
A.7.Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) (lze postupovat odlišně v souladu s § 43 odst. 4 vyhlášky)
A.***Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv6)
B.2.Příjmy z prodeje stálých aktiv
B.3.Zápůjčky Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.***Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností
C.1.Dopady změn dlouhodobých závazků, popřípadě takových krátkodobých závazků,7) které spadají do oblasti finanční činnosti (například některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
C.2.Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty
C.2.1.Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, popřípadě fondů ze zisku rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+)
C.2.2.Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)
C.2.3.Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)
C.2.4.Úhrada ztráty společníky (+)
C.2.5.Přímé platby na vrub fondů (-)
C.2.6.Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-)
C.***Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
F.Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků
R.Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období8)
3.3.2.Vysvětlivky k možnému řešení přehledu o peněžních tocích
1)Jedná se o nákladové položky splatné a odložené daně z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů a převod podílu společníkům veřejných obchodních společností a komplementářům komanditních společností.
2)Tato položka obsahuje pravidelné odpisy dlouhodobého majetku podle odpisového plánu účetní jednotky. Dále se do tohoto údaje zahrnou také zůstatkové ceny, popřípadě pořizovací ceny fyzicky likvidovaných nebo darovaných stálých aktiv, kromě případů prodeje stálých aktiv. Údaj se vykáže se znaménkem „+“.
3)Odpis aktivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a odpis goodwillu se čerpá z příslušného účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů. Údaj se vykáže se znaménkem „+“.
Odpis pasivního oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a odpis záporného goodwillu se čerpá z příslušných účtů účtové skupiny 64 – Jiné provozní výnosy. Údaj se vykáže se znaménkem „-“.
4)Změna stavu opravných položek se vypočítá jako souhrnný rozdíl mezi konečným stavem opravných položek k majetkovým účtům a stavem těchto položek na počátku vykazovaného účetního období. Přírůstek se označí znaménkem „+“, úbytek znaménkem „-“.
5)Při výpočtu změny stavu položek pracovního kapitálu v oddílu A.2. se vychází z brutto stavů uvedených v rozvaze.
Účetní jednotka si pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích nepřímou metodou vymezí pohledávky a závazky, které se vztahují k provozní činnosti.
6)Pro účely tohoto přehledu může účetní jednotka zjistit výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku buď
a)
brutto způsobem, tzn. přírůstek (nabytí) dlouhodobého majetku se upraví o změnu závazků a poskytnuté zálohy a závdavky související s pořízením dlouhodobého majetku, nebo
b)
netto způsobem, u kterého se vykáží skutečné výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku.
Brutto způsob
Za nabytí stálých aktiv se považuje zejména
a)
nákup,
b)
vytvoření vlastní činností,
c)
poskytnutí zápůjček půjček a úvěrů charakteru finančních investic a zápůjček půjček a úvěrů k účetním jednotkám v rámci konsolidačního celku a k ostatním spřízněným osobám.
Do nabytí stálých aktiv se nezahrnuje zvýšení nebo snížení jejich ocenění, které se účtuje souvztažným zápisem na příslušný účet účtové skupiny 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy.
Údaje se čerpají z obratů strany Má dáti příslušných účtů účtových skupin 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek, popřípadě příslušných účtů účtových skupin 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný a příslušných účtů účtové skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek (příslušná částka se vykáže se znaménkem „-“).
7)K dlouhodobým, popřípadě krátkodobým závazkům patří zejména dluhy závazky z ti­tulu zápůjček půjček, úvěrů, finančního leasingu včetně úvěrů a zápůjček půjček k účetním jednotkám v rámci konsolidačního celku a k ostatním spřízněným osobám s výjimkou dluhů závazků z pořízení dlouhodobého majetku.
Spřízněnou osobou ve vztahu k vykazující účetní jednotce se pro účely tohoto standardu rozumí:
a)
účetní jednotky, které společně s vykazující účetní jednotkou tvoří konsolidační celek,
b)
společníci a akcionáři, popřípadě osoby blízké těmto společníkům a akcionářům, kteří přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u vykazující účetní jednotky,
c)
členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů a osoby blízké těmto osobám,
d)
účetní jednotky, ve kterých osoby uvedené v písmenech b) a c) tohoto odstavce mají podstatný nebo rozhodující vliv,
e)
účetní jednotky, které mají společného člena vrcholového řízení s vykazující účetní jednotkou.
8)Výpočet ukazatelů přehledu peněžních toků:
A.* = Z + A.1.
A.1. = A.1.1. až A.1.6.
A.** = A.* + A.2.
A.2. = A.2.1. až A.2.4.
A.*** = A.** + A.3. + A.4. + A.5 + A.6. + A.7.
B.*** = B.1. + B.2. + B.3.
C.*** = C.1. + C.2.
C.2. = C.2.1. až C.2.6.
F = A.*** + B.*** + C.***
R = P + F
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).