Hlavní navigace

Český účetní standard pro podnikatele č. 006

Český účetní standard pro podnikatele č. 006
Kursové rozdíly

1. Cíl

Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování kursových rozdílů za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

2. Obsahové vymezení

2.1. Základní ustanovení pro zjišťování kursových rozdílů jsou obsažena v zákoně, zejména v § 24 odst. 6 až 9 a 7, a v § 60 vyhlášky; okamžik ocenění podle § 24 odst. 6 písm. a) zákonaje okamžik uskutečnění účetního případu a okamžik ocenění podle § 24 odst. 6 písm. b) zákona je ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje.
2.2.U kursových rozdílů, které vznikají v průběhu účetního období při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona, se uskutečněním účetního případu rozumí zejména
a)
splnění peněžitého dluhu úhrada závazku a inkaso pohledávky,
b)
postoupení pohledávky a vklad pohledávky,
c)
převzetí dluhu u původního dlužníka,
d)
vzájemné započtení pohledávek,
e)
úhrada úvěru nebo zápůjčky půjčky novým úvěrem nebo zápůjčkou půjčkou,
f)
převod záloh a závdavků na úhradu pohledávek a dluhů závazků.
2.3.Kursové rozdíly nevznikají při
a)
oznámení o změně věřitele u dlužníka a u věřitele v případě, že za jeho dlužníka bude plnit dlužník jiný,
b)
dohodě o změně zahraničních měn pro úhrady nebo inkasa bez pohybu peněžních prostředků s výjimkou změny na Kč,
c)
splácení peněžitých vkladů do obchodních korporací společností a družstev.

3. Postup účtování

3.1.Základní pravidla účtování kursových rozdílů stanoví § 60 vyhlášky.
3.2.Při přepočtu měny, která není obsažena v kursech devizového trhu vyhlášených Českou národní bankou, se pro přepočet použijí oficiální střední kursy centrální banky příslušné země, popřípadě aktuální kurs mezibankovního trhu k americkému dolaru nebo euru.
3.3.Při postupném vzniku dluhu závazku z úvěrů nebo zápůjček půjček, například v rámci smluvního úvěrového rámce, a následném postupném splácení uvedených dluhů závazků, lze použít pro vyčíslení kursových rozdílů metodu FIFO (viz § 25 odst. 4 3 zákona) nebo vážený aritmetický průměr kursů za období poskytování úvěru nebo zápůjčky půjčky. Postup stanoví účetní jednotka ve svém vnitřním předpisu.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).