Hlavní navigace

Český účetní standard pro podnikatele č. 019

Náklady a výnosy

1. Cíl

Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) základní postupy účtování nákladů a výnosů za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

2. Obsahové vymezení

2.1.Pro účely tohoto standardu se využívá obsahové vymezení nákladů a výnosů uvedené v § 20 až 38 vyhlášky. Postup při opravách v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích, pokud jsou významné, obsahuje § 15a vyhlášky.
2.2.Účtová třída 5 obsahuje prvotní a ve vybraných případech i druhotné náklady. Na jednotlivé účty této účtové třídy se účtují účetní případy narůstajícím způsobem od začátku účetního období.
2.3.Účtová třída 6 obsahuje výnosy narůstajícím způsobem od začátku účetního období. Prvotní výnosy se v této účtové třídě zachycují časově rozlišené. Daň z přidané hodnoty vyznačená na vystaveném daňovém dokladu (například faktuře) není součástí tržeb, ale účtuje se přímo ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací.

3. Postup účtování

3.1.Účtová třída 5 – Náklady
3.1.1.Zůstatky účtů v účtové třídě 5 se při uzavírání účetních knih převádějí na vrub příslušného účtu účtové skupiny 71 – Účet zisků a ztrát.
3.1.2.Analytické účty v účtové třídě 5 je třeba přizpůsobit ustanovením zákona o daních z příjmů. Zejména je nutno u účtů, na nichž se zachycují připočitatelné a odpočitatelné položky pro zjištění základu pro výpočet daňové povinnosti, sledovat tyto položky odděleně; u položek, které se z hlediska ovlivnění základu daně daňového základu uznávají podle ustanovení zákona o daních z příjmů jen ve zvlášť stanovených případech (například cestovné, dary), je nutné zajistit v účetnictví podklady pro analýzu těchto položek z hlediska daňového.
3.1.3.Pokud ve vyúčtováních (fakturách) za přijaté služby nebo nákladech zúčtovaných podle jiných dokladů budou zahrnuty také částky, které nepatří do nákladů účetní jednotky (například soukromé telefonní hovory, přepravné, nájemné, elektrický proud apod.), lze postupovat takto:
a)
zjistí-li se před zaúčtováním příslušných vyúčtování (faktur) nároky, které mají pracovníci, popřípadě jiné účetní jednotky uhradit, částky takových nároků se zaúčtují přímo na příslušné účty účtové třídy 3,
b)
nezjistí-li se tyto částky před zachycením příslušných vyúčtování (faktur), zaúčtují se částky na příslušné účty účtové třídy 5. O dodatečně přijaté náhrady nebo vyúčtované nároky na ně na účtech v účtové třídě 3 se sníží zachycené náklady v účtové třídě 5,
c)
u účetních jednotek, které poskytují služby (například v cestovních kancelářích, ve veřejném stravování), se v nákladech v účtové třídě 5 účtují celé částky faktur či jiných dokladů a tržby za poskytnuté služby se vyúčtují v účtové třídě 6.
3.2.Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy
3.2.1.Na účtech této účtové skupiny se účtuje v závislosti na zvoleném způsobu účtování o zásobách.
3.2.2.Při uplatnění způsobu A se postupuje takto:
a)
v průběhu účetního období spotřebovávané položky materiálu a zboží se běžně vyúčtovávají na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy se souvztažným zápisem ve prospěch účtů zásob,
b)
při uzavírání účetních knih případné rozdíly mezi fyzickým stavem zásob zjištěných při inventarizaci a účetním stavem na příslušných účtech zásob se vyúčtují podle své povahy podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob.
3.2.3.Při uplatnění způsobu B se postupuje takto:
a)
v průběhu účetního období náklady, které tvoří pořizovací cenu jednotlivých položek nákupu, se účtují na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy,
b)
při uzavírání účetních knih počáteční zůstatky účtů vyjadřujících stav materiálu a zboží na skladě a v prodejnách se vyúčtují souvztažným zápisem na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy. Konečné stavy zásob materiálu a zboží ověřené inventarizací se vyúčtují na vrub příslušných účtů účtových skupin 11 – Materiál a 13 – Zboží (které slouží k účtování materiálu na skladě a zboží na skladě a v prodejnách) a ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy. U inventarizačních rozdílů se postupuje podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob.
3.2.4.Na příslušných účtech účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy se účtují neskladovatelné nákupy.
3.3.Účtová skupina 51 – Služby
Na účtech této účtové skupiny se účtují prvotní náklady za externí služby, tj. výkony od jiných účetních jednotek. Výjimku tvoří příslušný účet sloužící k účtování nákladů na reprezentaci, kde se účelově shromažďují náklady týkající se reprezentace a kde se účtuje i o vlastních výkonech, které se použijí pro účely reprezentace. Na příslušném účtu účtové skupiny 51 – Služby se účtuje drobný nehmotný majetek, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není dlouhodobým majetkem, podle § 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky.
3.4.Účtová skupina 52 – Osobní náklady
Na příslušných účtech účtové skupiny 52 – Osobní náklady se účtují veškeré požitky zaměstnanců včetně příjmů společníků obchodní korporace a členů družstva ze závislé činnosti. Na těchto účtech se účtují mzdy zásadně v hrubých částkách. Do hrubé mzdy musí být zahrnuta také naturální mzda, je-li součástí mzdy. Nepeněžní plnění mezd (naturální mzda) se účtuje v cenách obvyklých, které uznává zákon o daních z příjmů.
3.5.Účtová skupina 53 – Daně a poplatky
3.5.1.V této účtové skupině se zachycují daně, odvody a podobné platby charakteru nákladů včetně nákladů na soudní poplatky v případech, kdy je účetní jednotka poplatníkem, s výjimkou daně z příjmů, která se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů.
3.5.2.V této účtové skupině se účtují též doměrky těchto daní za minulá léta včetně daně z přidané hodnoty za minulá léta v případech, kdy o tuto daň již nelze zvýšit hodnotu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, zásob, pohledávek apod. Dále se zde účtují doměrky spotřební daně vztahující se k vlastní spotřebě vybraných výrobků v souladu se zákonem o spotřebních daních.
3.6.Účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady
3.6.1.Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady se účtuje rozdíl mezi cenou prodávaných předmětů vedenou na účtech účtových skupin 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný a vytvořenými oprávkami. Dále se na vrub tohoto účtu účtuje cena prodaného neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku evidovaná na účtech účtové skupiny 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný a hodnota úplatně převedených nákladů na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku z příslušných účtů účtové skupiny 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek.
3.6.2.Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady se účtuje úbytek materiálu v ocenění, které vychází z ocenění tohoto materiálu na příslušných účtech v účtové třídě 1.
3.6.3.Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady se účtuje bezplatné předání majetku, k němuž není účetní jednotka povinna. Patří sem například zůstatková cena darovaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku včetně daňové povinnosti z titulu daně z přidané hodnoty vztahující se na bezplatné plnění.
3.6.4.Na vrub příslušného účtu (sloužícího k vyjádření určitých smluvních pokut a úroků z prodlení) se účtují částky dluhů závazků bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv, a to
a)
smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení občanského Obchod­ního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru,
b)
poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení občanského Občan­ského zákoníku,
c)
penále, popřípadě jiné sankce, ze smluvních vztahů,
d)
postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového,
3.6.5.Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady (pro účtování ostatních pokut a penále) se účtují částky dluhů závazků podle příslušných dokladů bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv.
3.6.6.Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady se účtují případy odpisu pohledávky v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Případný odpis pohledávek nad uvedený rámec, například odpis pohledávky, u které ze všech okolností případu je zřejmé, že náklady na její vymáhání přesáhnou její výtěžek nebo je podle sdělení příslušného orgánu (policie, soudy apod.) dlužník neznámého pobytu, se sleduje na oddělených analytických účtech k tomuto účtu. Dále se zde účtuje odpis pohledávky v souladu s článkem V (přechodná ustanovení k Čl. 1), bod 1 zákona č. 149/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Jmenovitá hodnota těchto pohledávek se při plném či částečném odepsání sleduje na podrozvahových účtech. Na vrub tohoto účtu se účtuje i hodnota pohledávky při jejím postoupení.
3.6.7.Na vrub příslušného účtu (příslušných účtů) účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady se účtují ostatní položky neúčtované na předcházejících účtech, které se týkají provozní oblasti.
3.6.8.Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady (pro vyjádření mank a škod) se účtují manka a škody na majetku. Jedná se například o manka a škody na dlouhodobém majetku, manka nad normu přirozených úbytků zásob (nakoupených i vlastní výroby), úplnou či částečnou škodu na nedokončené výrobě. Částečnou škodu na nedokončené výrobě lze vyjádřit ve výši úhrady od pojišťovny. Jsou-li stanoveny normy přirozených úbytků zásob, neúčtuje se na tomto účtu o úbytcích v rámci těchto norem. Ty se účtují podle charakteru zásob na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy nebo na vrub příslušného účtu účtové skupiny 61 – Změna stavu zásob vlastní činnosti. Nutné porážky zvířat a konfiskáty se účtují jako prodej zvířat, a to i v případě, že není dosaženo tržby.
3.7.Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů
3.7.1.V této účtové skupině se zachycují položky týkající se provozní (běžné) činnosti, tj. bez finančních a mimořádných nákladů a k nim se vztahujících opravných položek (účtové skupiny 56 – Finanční náklady až 58 – Mimořádné náklady).
3.7.2.Kromě odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se v této účtové skupině dále účtuje tvorba rezerv podle zvláštních právních předpisů, tvorba ostatních rezerv vztahujících se k provozní oblasti s výjimkou rezervy na daň z příjmů, se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 45 – Rezervy. Ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů se účtuje použití rezerv podle zvláštních právních předpisů a ostatních rezerv nebo jejich zrušení pro nepotřebnost vztahujících se k provozní oblasti s výjimkou rezervy na daň z příjmů se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu rezerv v účtové skupině 45 – Rezervy.
3.7.3.Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů pro zúčtování komplexních nákladů příštích období se zachycují položky provozního charakteru se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv. Ve prospěch tohoto účtu se zachycují položky provozního charakteru se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv.
3.7.4.Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů se účtují částky vyjadřující postupné umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku nebo goodwillu se souvztažným zápisem ve prospěch účtu oprávek v účtové skupině 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku nebo účtové skupině 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku.
3.7.5.Souvztažnými účty k účtům pro účtování tvorby opravných položek podle § 55 vyhlášky jsou účty účtových skupin 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku (s výjimkou účtů sloužících k účtování opravných položek k poskytnutým zálohám a závdavkům a k dlouhodobému finančnímu majetku, k účtování o oceňovacím rozdílu k nabytému majetku, k účtování o oprávkách k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku, 19 – Opravné položky k zásobám a 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování. Ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů se účtuje částečné nebo plné rozpuštění opravných položek, když pominuly důvody pro jejich existenci, se souvztažným zápisem na vrub příslušných účtů účtových skupin 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku, až na výše uvedené výjimky, 19 – Opravné položky k zásobám a 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování.
3.8.Účtová skupina 56 – Finanční náklady
3.8.1.Na příslušný účet účtové skupiny 56 – Finanční náklady se účtuje úbytek cenných papírů a podílů souvztažně se zápisy na příslušných účtech účtových skupin 06 – Dlouhodobý finanční majetek a 25 – Krátkodobý finanční majetek v případě jejich prodeje. V případech prodeje dlužných cenných papírů je nutno k okamžiku prodeje doúčtovat naběhlý alikvotní výnosový úrok.
3.8.2.Na příslušném účtu účtové skupiny 56 – Finanční náklady (pro vyjádření nákladových úroků) se účtuje platební povinnost z titulu úroků vůči bankám včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, v případě zápůjček půjček, finančních operací (například eskontace cenných papírů). Nepatří sem kapitalizované úroky, které se zahrnují do pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku podle § 47 odst. 1 písm. b) vyhlášky. Kapitalizace úroků se zahájí prvním použitím úvěru nebo zápůjčky půjčky na tento účel. Je-li úvěr nebo zápůjčka půjčka použit i na jiný účel, a to doložený věcně i hodnotově, účtují se úroky proporcionálně na jednotlivé účely.
3.8.3.Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 56 – Finanční náklady se účtují kursové rozdíly podle § 60 vyhlášky a podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 006 Kursové rozdíly.
3.8.5.V účtové skupině 56 – Finanční náklady se dále účtují náklady peněžního styku, zejména bankovní výlohy, pojistné, náklady spojené se získáním bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy, jakož i depozitní poplatky s výjimkou případů, kdy se tyto položky stávají součástí pořizovací ceny majetku.
3.9.Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky finančních nákladů
3.9.1.Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 57 – Rezervy a opravné položky finančních nákladů se účtuje tvorba rezerv týkajících se finančních nákladů s výjimkou rezervy na daň z příjmů se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 45 – Rezervy. Ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 57 – Rezervy a opravné položky finančních nákladů se účtuje použití rezerv nebo jejich zrušení pro nepotřebnost s výjimkou rezervy na daň z příjmů se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtové skupiny 45 – Rezervy.
3.9.2.Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 57 – Rezervy a opravné položky finančních nákladů se účtuje tvorba opravných položek souvztažně ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku (opravné položky k poskytnutým zálohám a závdavkům, k dlouhodobému finančnímu majetku) a účtů účtové skupiny 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku. Ve prospěch tohoto účtu se účtuje částečné nebo plné rozpuštění opravných položek, když pominuly důvody pro jejich existenci, se souvztažným zápisem na vrub příslušných účtů účtové skupiny 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku (opravné položky k poskytnutým zálohám a závdavkům, k dlouhodobému finančnímu majetku) a účtové skupiny 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku.
3.10.Účtová skupina 58 – Mimořádné náklady
3.10.1.Na účtech této účtové skupiny se zachycují operace neobvyklé povahy vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i případy mimořádných událostí nahodile se vyskytujících.
3.10.2.zrušen
3.10.3.Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 58 – Mimořádné náklady se účtují škody na majetku vzniklé z příčin pro účetní jednotku zcela mimořádných.
3.10.4.Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 58 – Mimořádné náklady se účtují položky rezerv na náklady charakteru mimořádných nákladů s výjimkou rezervy na daň z příjmů se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 45 – Rezervy (například rezerva na restrukturalizaci). Ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 58 – Mimořádné náklady se účtuje použití rezerv nebo jejich zrušení pro nepotřebnost s výjimkou rezervy na daň z příjmů se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtové skupiny 45 – Rezervy.
3.10.5.Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 58 – Mimořádné náklady se účtují například náklady z titulu postoupení, popřípadě ukončení hospodářské činnosti, či složky hospodářské činnosti účetní jednotky se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů (vyjadřující převod provozních nákladů, popřípadě převod finančních nákladů). Na tomto účtu účtuje prodávající při prodeji obchodního závodu podniku nebo jeho části podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 011 Operace s podnikem.
3.10.6.Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 58 – Mimořádné náklady se účtují opravné položky souvztažně ve prospěch příslušných účtů účtových skupin 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku (s výjimkou účtu pro účtování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a oprávek k němu), 19 – Opravné položky k zásobám a 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování, pokud mají vztah k mimořádným nákladům. Ve prospěch příslušného účtu se účtuje použití opravných položek souvztažně na vrub příslušných účtů účtových skupin 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku až na výjimky uvedené výše, 19 – Opravné položky k zásobám a 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování, jestliže se jedná o položky mající vztah k mimořádným výnosům.
3.11.Účtová skupina 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů
3.11.1.Výše splatných daní při uzávěrce účetního období se zachycuje na vrub příslušného účtu pro část týkající se výsledku hospodaření z běžné činnosti, na vrub příslušného účtu pro část týkající se mimořádného výsledku hospodaření, se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací pro účtování daně z příjmů účetní jednotky.
3.11.2.Výše odložených daní se účtuje v souladu s § 59 vyhlášky podle svého charakteru na příslušném účtu účtové skupiny 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů pro část týkající se výsledku hospodaření z běžné činnosti, a na příslušném účtu účtové skupiny 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů pro část týkající se mimořádného výsledku hospodaření, se souvztažným zápisem na vrub, popřípadě ve prospěch účtu účtové skupiny 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka.
3.11.3.V účtové skupině 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů se dále účtují doměrky daně za minulá léta a ve prospěch tohoto účtu vratky daně za minulá léta.
3.11.4.Na příslušném účtu účtové skupiny 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů se účtuje nárok na podíl na zisku či povinnost úhrady ztráty vůči společníkům veřejné obchodní společnosti nebo komplementářům komanditní společnosti (souvztažný zápis je na příslušném účtu účtové skupiny 36 – Závazky ke společníkům 36 – Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva nebo na příslušném účtu účtové skupiny 35 – Pohledávky za společníky 35 – Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva).
3.11.5.Ve prospěch účtu účtové skupiny 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů (vyjadřujícího převod provozních nákladů) se účtují například náklady související s postoupením nebo ukončením hospodářské činnosti, či složky hospodářské činnosti účetní jednotky se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtové skupiny 58 – Mimořádné náklady nebo na vrub příslušných účtů účtové skupiny 56 – Finanční náklady, jestliže se jedná o náklady finančního charakteru.
3.11.6.Ve prospěch účtu účtové skupiny 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů (vyjadřující převod finančních nákladů) se účtuje převod na vrub provozních nákladů, popřípadě na vrub některého z účtů účtové skupiny 58 – Mimořádné náklady, v zájmu objektivního vykázání provozního, finančního a mimořádného výsledku hospodaření.
3.11.7.Účtuje se zde také o tvorbě a použití rezervy na daň z příjmů podle § 16 odst. 3 vyhlášky a Českého účetního standardu pro podnikatele č. 004 Rezervy.

4. Postup účtování

4.1.Účtová třída 6 – Výnosy
4.1.1.Slevy a srážky jsou u dodavatele součástí tržeb, mohou však být pro ně zřízeny samostatné analytické účty. Za slevy a srážky se považují všechny položky bez zřetele k tomu, zda zákazník měl předem na slevu nárok, či zda jde o slevu dodatečně uznanou, například pro špatnou jakost.
4.1.2.V případě úrokových výnosů (příjmů), které se podle zákona o daních z příjmů zdaňují zvláštní sazbou daně a sraženou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň z příjmů vyúčtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací. V ostatních případech se úrokový výnos (příjem) účtuje v netto částce; pokud se uvedený úrokový výnos (příjem) účtuje v brutto částce, je nutno vyúčtovat částku srážkové daně odpovídající vyúčtovanému úrokovému výnosu na příslušný účet účtové skupiny 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmůPodíly Dividendy, podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění, plynou-li ze zahraničí, se účtují v brutto částce, a plynou-li z tuzemska, se účtují v netto částce.
4.1.3.Právně zaniklé dluhy závazky se vyúčtují na příslušný účet ostatních výnosů (s výjimkou například splnění, splynutí, započtení, novace dohody o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým, narovnání, pokud jde o stejné částky (případný rozdíl se zaúčtuje do výnosů)).
4.1.4.Zůstatky účtů v účtové třídě 6 se při uzavírání účetních knih převádějí ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 71 – Účet zisků a ztrát.
4.2.Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží
Ve prospěch účtů této účtové skupiny se účtují na základě příslušných dokladů (například faktur) tržby se souvztažným zápisem na vrub příslušných účtů účtové skupiny 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé), popřípadě příslušného účtu účtové skupiny 21 – Peníze.
4.3.Účtová skupina 61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti
Na účtech této účtové skupiny se účtují v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby, popřípadě změna stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob nedokončené výroby, polotovarů, výrobků a zvířat ke konci a k počátku účetního období, popřípadě měsíce, čtvrtletí či pololetí. Souvztažnými účty jsou příslušné účty v účtové třídě 1. Je-li hodnota zásob koncem příslušného období vyšší než na počátku období, vyúčtuje se rozdíl ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti, v opačném případě se rozdíl vyúčtuje na vrub příslušných účtů této účtové skupiny.
4.4.Účtová skupina 62 – Aktivace
4.4.1.Ve prospěch příslušného účtu (pro vyjádření aktivace materiálu a zboží) se účtuje hodnota vyrobeného materiálu a zboží ve vlastní režii se souvztažným zápisem na vrub účtů zásob, popřípadě příslušných účtů účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob.
4.4.2.Ve prospěch příslušného účtu (pro vyjádření aktivace vnitropodnikových služeb) se účtuje například vnitropodniková přeprava se souvztažným zápisem na vrub příslušných účtů účtových skupin 11 – Materiál13 – Zboží04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek nebo 50 – Spotřebované nákupy, popřípadě na vrub účtu sloužícího k účtování nákladů na reprezentaci v účtové skupině 51 – Služby, jde-li o použití vnitropodnikových služeb pro účely reprezentace.
4.4.3Ve prospěch příslušných účtů (pro aktivaci dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku) se účtuje aktivace dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vyrobeného ve vlastní režii se souvztažným zápisem na vrub příslušných účtů účtové skupiny 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek.
4.5.Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy
4.5.1.Ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 64 – Jiné provozní výnosy (pro účtování výnosů z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a materiálu) se účtují tržby, jakož i odhad poplatků z licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není ještě známa výše poplatků, se souvztažným zápisem na vrub příslušných účtů účtové skupiny 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé), popřípadě na vrub příslušného účtu účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv, jedná-li se o nepotvrzenou pohledávku.
4.5.2.Ve prospěch příslušného účtu (pro účtování výnosů ze smluvních pokut a úroků z prodlení) se účtují částky pohledávek bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv, a to
a)
smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku Obchodního zákoníku s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy a úvěru,
b)
poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku,
c)
penále, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů,
d)
postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového,
4.5.3.Ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 64 – Jiné provozní výnosy se účtují úhrady pohledávek, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů a od tohoto okamžiku se v účetnictví neevidovaly. Na tento účet se účtují i výnosy z postoupení pohledávek z provozní činnosti.
4.5.4.Ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 64 – Jiné provozní výnosy se účtují částky vyjadřující postupné umořování oprávky k pasivnímu oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku nebo zápornému goodwillu se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu oprávek (účtové skupiny 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku nebo 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku).
4.5.5.Ve prospěch příslušného účtu (či příslušných účtů) se účtují výnosy na předcházejících účtech neuvedené, mající vztah k provozní oblasti, rovněž se zde účtují nároky na náhradu škody účtované na příslušném účtu účtové skupiny 54 – Jiné provozní náklady (pro vyjádření mank a škod). Na tomto účtu se účtují dále inventarizační rozdíly podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob.
4.6.Účtová skupina 66 – Finanční výnosy
4.6.1.Ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 66 – Finanční výnosy se účtuje prodej cenných papírů a podílů účtovaných v účtových skupinách 06 – Dlouhodobý finanční majetek a 25 – Krátkodobý finanční majetek.
4.6.2.Ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 66 – Finanční výnosy (pro vyjádření výnosových úroků) se účtují nároky na přijaté úroky od peněžních ústavů a jiných dlužníků a obdobná plnění.
4.6.3.Ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 66 – Finanční výnosy se účtují kursové rozdíly podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 006 Kursové rozdíly.
4.6.4.V účtové skupině 66 – Finanční výnosy se účtuje podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 008 Operace s cennými papíry a podíly a Českého účetního standardu pro podnikatele č. 009 Deriváty, dále například dividendy, podíly na zisku, nájemné vyplývající z vlastnictví dlouhodobého finančního majetku vedeného na účtech účtové skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek, dividendy či úroky, vyplývající z vlastnictví finančního to­hoto majetku vedeného na účtech účtové skupiny 25 – Krátkodobý finanční majetek.
4.6.5.V účtové skupině 66 – Finanční výnosy se dále účtují finanční výnosy nezachycované na předcházejících účtech této účtové skupiny.
4.7.Účtová skupina 68 – Mimořádné výnosy
4.7.1.Na účtech této účtové skupiny se zachycují zcela mimořádné operace vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i případy mimořádných událostí nahodile se vyskytujících.
4.7.2.zrušen
4.7.3.Ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 68 – Mimořádné výnosy se účtují zejména výnosy z titulu postoupení nebo ukončení hospodářské činnosti či složky hospodářské činnosti účetní jednotky se souvztažným zápisem na vrub příslušných účtů účtové skupiny 69 – Převodové účty. Na tomto účtu účtuje prodávající při prodeji obchodního závodu podniku nebo jeho části podle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 011 Operace s obchodním závodem podnikem. Dále se zde účtují náhrady škod účtovaných na příslušném účtu účtové skupiny 58 – Mimořádné náklady.
4.8.Účtová skupina 69 – Převodové účty
4.8.1.Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 69 – Převodové účty se účtují například výnosy související s postoupením nebo ukončením hospodářské činnosti či složky hospodářské činnosti účetní jednotky se souvztažným zápisem ve prospěch některého z účtů účtové skupiny 68 – Mimořádné výnosy, popřípadě ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 66 – Finanční výnosy, jestliže se jedná o výnosy finančního charakteru.
4.8.2.Na vrub příslušného účtu účtové skupiny 69 – Převodové účty se účtuje převod ve prospěch provozních výnosů, popřípadě ve prospěch některého z účtů účtové skupiny 68 – Mimořádné výnosy, v zájmu objektivního vykázání provozního, finančního a mimořádného výsledku hospodaření.

5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (účtované do 31. 12. 2000 na podrozvahových účtech)

5.1.Smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku, včetně úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, penále, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů, postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového, odstupné podle § 355 obchodního zákoníku, o kterých bylo ve smyslu příslušných ustanovení Opatření FMF čj. V/20 100/1992, ve znění změn a doplňků, platného do 31. 12. 2000 účtováno až při zaplacení nebo přijetí a do té doby byly účtovány na podrozvahových účtech, budou zaúčtovány do rozvahy a výsledku hospodaření až v okamžiku zaplacení, přijetí nebo započtení.
5.2.Ke dni platnosti započtení se zaúčtuje závazek nebo pohledávka z výše uvedených titulů na příslušný účet nákladů a výnosů, a to pouze ve výši, v jaké byla skutečně započtena. V případě postoupení podrozvahových pohledávek a závazků z výše uvedených titulů se tyto pohledávky a závazky pouze odúčtují z knihy podrozvahových účtů (tj. nedochází k jejich „aktivaci“ v rozvaze a výkazu zisku a ztráty).

6. Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování

6.1.Náklady a výnosy zachycují účetní jednotky podle těchto zásad
a)
náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisejí,
b)
zrušen
c)
náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se účtují do výnosů běžného roku,
d)
náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě nákladů příštích období nebo výdajů příštích období na příslušných účtech účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv,
e)
výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě výnosů příštích období nebo příjmů příštích období na příslušných účtech účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv.
6.2.Náklady a výnosy se účtují na příslušných účtech nákladových druhů a výnosových položek v zásadě časově rozlišené. Výjimkou jsou pouze nákladové druhy, které tvoří komplexní náklady příštích období; jejich tvorba po prvotním zachycení na příslušných účtech nákladových druhů účtové třídy 5 se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv vykazovaného v položce „D.I.2. Komplexní náklady příštích období“ a jejich čerpání ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv vykazovaného v položce „D.I.2. Komplexní náklady příštích období“ se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtové skupiny 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů.
6.3.Účty časového rozlišení podléhají inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.
6.4.Časové rozlišení není nutno používat v případech, jde-li:
a)
o nevýznamné částky, kdy jejich ponecháním v nákladech či výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování výsledku hospodaření,
b)
o pravidelně se opakující výdaje, popřípadě příjmy, za předpokladu, že se výrazněji neovlivní věcná a časová souvislost nákladů a výnosů.
6.5.Účetní jednotka stanoví postup při časovém rozlišení nákladů a výnosů a nesmí jej každoročně měnit. Ke změně může dojít jen zcela výjimečně, a je nutno přitom postupovat podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).