Hlavní navigace

Odpovědnost jednatele a péče řádného hospodáře

Společnost s ručením omezeným – rekodifikace práva od 1.1.2014

Zákon o obchodních korporacích (ZOK) zavádí zvýšenou odpovědnost jednatelů.

Dle ust. § 68 odst. 1 zákon o obchodních korporacích je možné, aby soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitele s.r.o. rozhodl, že jednatel (nebo i bývalý jednatel) ručí za splnění jejích povinností a to při splnění těchto podmínek:

  1. bylo rozhodnuto, že společnost s ručením omezeným je v úpadku, a
  2. jednatel nebo bývalý jednatel společnosti s ručením omezeným věděli nebo měli a mohli vědět, že je společnost s ručením omezeným v hrozícím úpadku, a v rozporu s péčí řádného hospodáře za účelem jeho odvrácení neučinili vše potřebné a rozumně předpokládatelné. Uvedené se nevztahuje na jednatele nebo bývalého jednatele společnosti s ručením omezeným, kteří byli do funkce prokazatelně zvoleni za účelem odvrácení úpadku nebo jiné nepříznivé hospodářské situace společnosti s ručením omezeným a svou funkci vykonávali s péčí řádného hospodáře.

ZOK dále v § 52 blíže specifikuje péči řádného hospodáře. Při posouzení, zda člen orgánu jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace. Pokud dojde k soudnímu řízení, ve kterém bude posuzováno, zda člen orgánu společnosti jednal s péčí rádného hospodáře, ponese důkazní břemeno tento člen a bude tedy muset prokázat, že skutečně vynaložil tuto péči. Důkazní břemeno člen orgánu neponese, pokud soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.

Další nové povinnosti členů orgánů společnosti stanoví § 159 nového občanského zákoníku. Ten stanoví, že kdo přijme funkci voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pokud člen orgánu porušil při výkonu funkce tyto povinnosti a vznikla v tom důsledku škoda, je povinen škodu společnosti nahradit. V případě, že takovou škodu nenahradí, ručí věřiteli společnosti za její dluh, a to v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci. ZOK pak v § 51 blíže definuje podmínky, aby bylo jednáno pečlivě a s potřebnými znalostmi. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti. Ani takové jednání však není pečlivé, pokud nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.

Nová úprava klade tedy na jednatele společnosti poměrně vysoké nároky. Pokud jednatel vykonává svou funkci v souladu se všemi zákonnými požadavky, tedy s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí a s péčí řádného hospodáře, nová odpovědnost vůči věřitelům se na něj nevztahuje a setrvává pouze ručení za dluhy společnosti do výše nesplněné vkladové povinnosti. Pokud však jednatel v některých z těchto povinností pochybí, může za to nést osobní následky.

Jednatelé by si měli dávat pozor především v případě, že je společnost zadlužená a hrozí jí úpadek, neboť pokud nevyvinou dostatečnou péči pro jeho odvrácení, může se stát, že budou za dluhy ručit celým svým majetkem. Situace bude pro jednatele o to složitější, že bude muset v případě soudního sporu sám prokazovat, že nepochybil.

Partnerka sekce, autorka textů:

činková

Mgr. Martina Činková, advokátka

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).