Hlavní navigace

Uvolněný podíl a vypořádací podíl

Společnost s ručením omezeným – rekodifikace práva od 1.1.2014

Za uvolněný podíl označuje zákon o obchodních korporacích (ZOK) ten podíl, který je důsledkem zániku účasti společníka ve společnosti, přičemž k tomuto zániku došlo jinak než převodem podílu.

Takto uvolněný podíl již nebude podle ZOK přecházet na společnost, jako tomu bylo do 31.12.2013, ale společnost ohledně uvolněného podílu bude vystupovat jako zmocněnec, v rámci toho s ním bude disponovat. Uvolněný podíl pak musí společnost bez zbytečného odkladu prodat za alespoň přiměřenou cenu a zároveň platí, že společníci mají k uvolněnému podílu předkupní právo. Uplatnilo-li by vícero společníků najednou své předkupní právo k uvolněnému podílu, pak by se uvolněný podíl rozdělil mezi tyto společníky a to dle poměru jejich podílů ve společnosti.

Výtěžek z tohoto prodeje je pak předmětem vypořádacího podílu, který je následně vyplacen oprávněné osobě, a to po odečtení účelně vynaložených nákladů a započtení splatných pohledávek za společníkem, jehož účast ve společnosti zanikla. Pokud by případným výše popsaným započtením ale nezanikla zcela vkladová povinnosti společníka, jehož účast ve společnosti zanikla, pak je povinen ručit za splnění vkladové povinnosti za nabyvatele tohoto podílu.

ZOK taktéž pamatuje na možnost, kdy se uvolněný podíl společnosti prodat nepodaří a to z objektivních důvodů (nikoliv např. proto, že společnost úmyslně promeškala lhůtu k jeho prodeji apod.), a to ve lhůtě tří měsíců. V takovémto případě pak platí, že výše vypořádacího podílu se stanoví z vlastního kapitálu zjištěného v mezitímní, řádné či mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti tohoto společníka ve společnosti a zjištěná částka pak musí být vyplacena do jednoho měsíce od uplynutí lhůty určené k prodeji uvolněného podílu, který byl bezvýsledný.

Následně, nejdéle však do jednoho měsíce od vyplacení vypořádacího podílu dle způsobu popsaného v předchozím odstavci, rozhodne společnost o přechodu uvolněného podílu na zbývající společníky (poměrně, dle jejich podílů), a to za protiplnění ve výši odpovídající nejméně výši vyplaceného vypořádacího podílu. Pokud by k výše uvedenému nedošlo, pak musí společnost snížit svůj základní kapitál o vklad společníka, jehož účast ve společnosti zanikla, v opačném případě by musela být společnost soudem zrušena a musela by být nařízena její likvidace, a to i bez návrhu.

Partnerka sekce, autorka textů:

činková

Mgr. Martina Činková, advokátka

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).