Hlavní navigace

Valná hromada

Akciová společnost – rekodifikace práva od 1.1.2014

Nejvyšším orgánem akciové společnosti nadále zůstává valná hromada, na které akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti.

ZOK výslovně upravuje možnost rozhodování „per rollam“, tedy korespondenční hlasování bez nutné účasti na valné hromadě, pokud to připouští stanovy společnosti.

Nově se upravují také pravidla pro pozvánky na valnou hromadu, která musí být zveřejněna na internetových stránkách společnosti a dále je možné upravit ve stanovách jiný vhodný způsob doručování než zasílání poštou (např. e-mailem).

Oproti dosavadní úpravě je nově možné upravit si ve stanovách jinou hranici usnášeníschopnosti valné hromady a jinou hodnotu hlasů, kterými se na valné hromadě rozhoduje o základních otázkách. Pokud stanovy neurčí jinak, platí nadále, že valná hromada je usnášení schopná, jsou-li přítomni vlastníci akcií, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu a rozhoduje se většinou hlasů přítomných akcionářů. Pro zásadní rozhodnutí uvedená v ustanoveních § 416 a § 417 ZOK (např. změna stanov, zvýšení základního kapitálu, změna akcií) však bude nadále potřeba 2/3 (resp. 3/4) většina přítomných akcionářů a tato ustanovení nelze stanovami změnit.

Ustanovení § 354 a násl. ZOK nově upravuje možnost zavést si stanovami tzv. kumulativní hlasování pro volbu členů orgánů společnosti. Tento způsob hlasování směřuje ke zlepšení postavení minoritních akcionářů.

Dále pak ZOK stanoví povinnost akcionáře podat na valné hromadě protest proti usnesení valné hromady v případě, že se bude chtít dovolat neplatnosti usnesení valné hromady. Výjimku tvoří případy, kdy protest nebude zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl přítomen na valné hromadě, případně důvody pro neplatnost valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.

Důležitou změnu tvoří skutečnost, že pokud má být napříště v působnosti valné hromady oprávnění měnit stanovy společnosti, musí to být výslovně uvedeno ve stanovách. V opačném případě by museli se změnou stanov souhlasit všichni akcionáři společnosti.

Partnerka sekce, autorka textů:

činková

Mgr. Martina Činková, advokátka

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).